Středa 31. října 1990

Poslanec Michal Sedláček: Vážená Česká národní rado, mám ještě jeden návrh, aby výsledky lustrací obecních kandidátů a všech kandidátů nebyly předány politickým stranám, ale České národní radě, která rozhodne dál, co s nimi.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Chtěl bych upozornit, že tento návrh je v rozporu s usnesením Federálního shromáždění, které rozhodlo, že požádá-li o to Česká národní rada, bude to poskytnuto České národní radě a požádají-li o to politické strany a hnutí, bude jim to poskytnuto. Tímto usnesením bychom šli proti usnesení Federálního shromáždění. Ještě se hlásí paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Doplnila bych návrh v tom směru, aby výsledky lustrací, které budou předány České národní radě, byly na České národní radě buď předsednictvem nebo nějakou komisí porovnány se seznamem kandidátů do komunálních voleb a dále, aby výsledky lustrací byly poskytnuty politickým stranám. Poté můžeme rozhodnout, když podle výsledků lustrací nedojde k odstoupení těch kandidátů, kteří neprošli lustracemi, co s těmi výsledky, které učiní tato komise nebo předsednictvo ČNR, učiníme.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: To je obsaženo v usnesení Federálního shromáždění, které chceme podpořit. My jsme ho měli na předsednictvu ČNR a seznámili jsme se s ním. Dále se hlásí pan poslanec Nedbálek.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Vážený pane předsedo, vážená Česká národní rado, chtěl bych vás upozornit na jednu věc v souvislosti s návrhem paní poslankyně Marvanové, že se jedná o obrovské množství lidí. Odhadujeme toto číslo asi na 150 - 250 tisíc lidí, kteří kandidují do komunálních voleb a jestliže by se tím zabývala Česká národní rada, tak by toho asi nebyla schopna.

Navrhoval bych tedy, aby se to nechalo tak, jak to myslelo Federální shromáždění na jednotlivých stranách, aby - pokud chtějí lustrovat své kandidáty - aby o to požádaly, aby výsledky porovnaly a aby s výsledky lustrací naložily tím způsobem, že by případně stáhly své kandidáty z listin.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Páni poslanci, domnívám se, že mohu ukončit rozpravu. Ano, výborně, nikdo se nehlásí. Končím tímto rozpravu. Požádal bych nejprve pana poslance Šimečka, a, by znovu přednesl návrh usnesení. abychom mohli s ním dále pracovat.

Poslanec Josef Šimeček:

1. Česká národní rada ukládá předsednictvu ČNR požádat o provedení lustrace, to je porovnání jmen pracovníků Kanceláře ČNR se záznamy sítě spolupracovníků Státní bezpečnosti a v případě pozitivního zjištění vyvodit z této skutečnosti pracovně právní důsledky.

2. Česká národní rada ukládá předsednictvu ČNR požádat o provedení lustrací všech kandidátů do obecních zastupitelstev. Výsledky lustrací předat stranám a hnutím, za něž jednotlivé osoby kandidují. U nezávislých kandidátů předat výsledky Ústřední volební komisi.

3. Česká národní rada ukládá předsednictvu ČNR požádat o provedení lustrací osob, jež přicházejí v úvahu ke jmenování do funkcí přednostů okresních úřadů a výsledky předat české vládě.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Byl zde v rozpravě návrh. abychom nepřijímali žádné usnesení. Dovolte mi - s tím, že by byla sestavena komise, která by se návrhem usnesení na příští schůzi zabývala. Je to tak správně?

Poslanec Ladislav Jakl (z pléna): Chtěl bych to upřesnit s tím, aby usnesení, které se bude zabývat ustavením té komise. která bude zkoumat všechny další případy, o kterých jsme dne mluvili, by nemělo vyloučit podporu České národní rady tomu usnesení FS, co se týče lustrace kandidátů do komunálních voleb. Protože pokud by ta komise byla jmenována až příští týden budou výsledky její práce známy tak pozdě, že už tuto možnost mít nebudeme.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Nevím, jestli jsme schopni toto nějakým způsobem vyřešit, protože znovu říkám, že ten bod se jmenoval "Podpora usnesení FS požadavku na lustraci kandidátů do obecních zastupitelstev. Čili, pane poslanče, trváte na tom, abychom hlasovali o tom, že nebudeme přijímat žádné usnesení? Trváte, dobře.

Dávám tedy hlasovat o tom, kdo je pro, abychom k tomuto bodu nepřijímali žádné usnesení - prosím, aby zvedl ruku. (Hlasování.) (11) Kdo je proti? (84) Kdo se zdržel hlasování? (40) Návrh tedy neprošel. Znamená to, že budeme k tomuto bodu přijímat usnesení. Společnými silami předpokládám, že se k nějakému dobereme. Kromě toho, které přednesl pan poslanec Šimeček, kde navrhl tři body, byly v další rozpravě navrženy některé doplňující náměty. Pan poslanec Bárta navrhl, aby usnesení bylo doplněno o lustraci nás všech, abychom tedy lustrovali sami sebe. Pane poslanče, trváte na svém návrhu?

Poslanec Zdeněk Bárta (z pléna): Stáhl bych ho s tím, že bude přijato to, co bylo součástí návrhu pana poslance Jakla, aby se vytvořila komise, která by se tímto - (nesouhlasný šum v sále).

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Takže jak? Stahujete nebo nestahujete?

Poslanec Zdeněk Bárta (z pléna): Mám jiný návrh.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Nelze.

Poslanec Zdeněk Bárta (z pléna): Tak nestahuji.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Nestahujete. Čili pan poslanec Bárta navrhuje, abychom usnesení rozšířili o požadavek lustrace nás samotných. Znovu upozorňuji, že jsme ústavní činitelé a že to podléhá schválení každého z nás. Ale pokud se jako sněmovna usneseme - kdo je pro, abychom toto usnesení - pan poslanec Váca.

Poslanec Oldřich Váca (z pléna): Domnívám se, že je nezákonné, aby se tento sněm usnesl, že kterýkoliv z nás bude lustrován bez svého souhlasu.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Ano, pane poslanče, já s vámi souhlasím, ale jak jste viděl, pan poslanec Bárta na svém návrhu trvá a jsem povinen nechat o něm hlasovat. Prosím pan poslanec Karych.

Poslanec Alexandr Karych (z pléna): Návrh s tím, že se rozšíří usnesení, o kterém jsme ještě nehlasovali. Nemůžeme přijetím tohoto návrhu předjímat přijetí tamtoho.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Ne, pane poslanče, dohodli jsme se, že přijmeme usnesení a nyní hlasujeme o tom, co v tom usnesení bude. Protože byly v rozpravě vzneseny protinávrhy, respektive doplňky, jsem povinen nechat hlasovat nejdříve o nich, zda tyto v usnesení budou. Teprve potom budeme hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Šimeček.

Poslanec Vojtěch Dohnal (z pléna): Rád bych se zeptal, co v návrhu pana poslance Šimečka znamená věta, že pracovník aparátu, který lustrací neprojde, že z něj - pardon.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Myslím. že pak se vrátíme při hlasování o jednotlivých bodech usnesení. Čili jsem povinen nechat hlasovat o návrhu pana poslance Bárty. Kdo souhlasí, abychom do návrhu usnesení navrhli rozšířit usnesení o požadavek lustrace poslanců České národní rady. Kdo je pro, nechť zvedne ruku. (Hlasování.) (17) Kdo je proti? (52) Kdo se zdržel hlasování? (68) Návrh nebyl přijat.

Dalším návrhem, který vzešel z rozpravy, je návrh, abychom uložili budoucím přednostům okresních úřadů, aby nechali lustrovat své pracovníky. Dříve než nechám hlasovat, domnívám se, že zřejmě není v kompetenci České národní rady, abychom to ukládali, je to vlastně otázka ministra vnitra.

Poslanec Tomáš Fejfar (z pléna): Domnívám se, že to zaznělo tak, abychom jim to umožnili. Nikoli uložili.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pan poslanec Budinský, jak jste formuloval svůj návrh?

Poslanec Vladimír Budinský (z pléna): Řekl jsem zmocnili.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Zmocnili, ano. Ovšem zmocnění jako Česká národní rada nemůže dávat. Trváte na svém návrhu?

(Poslanec Budinský odpovídá z pléna - nesrozumitelné.)

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Čili je třeba formulovat, že požádáme, aby bylo umožněno budoucím přednostům okresních úřadů lustrovat pracovníky ONV. (Poslanec Budinský: Požádat ministra.)

Souhlasíte s tím takto? Kdo je pro tento návrh? (Hlasování.) (95) Kdo je proti? (5) Kdo se zdržel hlasování? (40) Návrh tedy byl přijat, to znamená že do usnesení doplníme požadavek na ministra vnitra, aby umožnil budoucím přednostům okresních úřadů provést lustraci svých podřízených.

Další návrh přednesla paní poslankyně Marvanová, aby součástí usnesení bylo podpoření žádosti o provedení lustrace soudců z povolání. Mohu dát hlasovat. Kdo je pro, abychom v rámci usnesení tento návrh podpořili? (Hlasuje se.) (125) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování? (13) Návrh byl přijat.

Dále zde byl návrh pana poslance Váci, abychom požádali Federální shromáždění, aby uveřejnilo seznam všech spolupracovníků StB. Je to tak správné? (Poslanec Váca: Je to správně.) Kdo je pro? (37) Kdo je proti? (53) Kdo se zdržel hlasování? (46) Návrh tedy nebyl přijat.

Je tady ještě druhá polovina návrhu pana poslance Jakla, aby byla ustavena komise, která bude dále pracovat s výsledky lustrací v rámci České národní rady, ano, chápu to tak správně? Je tedy potřeba zmocnit předsednictvo, aby rozhodlo o sestavení této komise. Rozumíme všichni? Čili budeme hlasovat o tom, aby v rámci usnesení byl úkol pro předsednictvo ČNR. aby sestavilo tuto komisi. Kdo je pro? (84) Kdo je proti? (13) Kdo se zdržel hlasování? (42) Návrh byl přijat.

Zbývají nám ještě tři body, které ve svém usnesení navrhl pan poslanec Šimeček. Já bych ho poprosil, jestli by mohl jeden po druhém postupně formulovat, abychom o nich mohli nechat hlasovat. Vidím, že se usilovně pracuje. Pane poslanče, je třeba ještě jednou přednést návrh usnesení, abychom o něm mohli hlasovat. Já se domnívám, že úpravy asi nejsou možné, protože rozprava už skončila. Pan poslanec Vlach má technickou připomínku.

Poslanec Jiří Vlach: Já bych se přimlouval za to, aby byly některé drobné reformulace ještě umožněny.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Navrhuji tento postup. Usnesení má tři body, kromě těch, které jsme přijali, já bych navrhoval, aby pan poslanec Šimeček přednesl vždycky ten bod a případnými úpravami textu bychom se dobrali konečného výsledku. Podle jednacího řádu je zřejmě správné, aby byly úpravy určitého formulačního charakteru a nikoliv takové, které mění obsah.

Poslanec Josef Šimeček: První bod: Česká národní rada ukládá předsednictvu požádat o provedení lustrací, t j. porovnání jmen pracovníků Kanceláře ČNŘ se záznamy sítě spolupracovníků StB a vyvodit z této skutečnosti důsledky.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Ano, to je první bod usnesení. Pan poslanec Dohnal.

Poslanec Vojtěch Dohnal: Chtěl bych se zeptat, co znamená formulace vyvodit důsledky. Asi před 10 minutami jste mluvil o pracovně právních důsledcích. Čili jaké důsledky tedy?

Poslanec Josef Šimeček: Dohodli jsme se s místopředsedou Žákem, že tyto pracovně právní důsledky nejsou možné. Proto jsme slova pracovně právní škrtli.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Čili jaké důsledky?

Poslanec Oldřich Váca: Mám prosím důsledky chápat tak, že pracovníci, kteří budou odhaleni v aparátu ČNR budou zveřejněni? Jako důsledek?.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pan poslanec Šimeček měl na mysli, že proti těmto pracovníkům bude postupováno podle Zákoníku práce čili že s nimi bude rozvázán pracovně právní poměr. Ale protože to samo o sobě nezakládá výpovědní důvod, protože jak víte, v Zákoníku práce jsou taxativně vyjmenované výpovědní důvody, je zapotřebí uplatnit některý z výpovědních důvodů tam uvedených.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pan poslanec Lom má faktickou připomínku.

Poslanec Petr Lom: Chci požádat o informaci, jestli je ztráta důvěry důvodem k výpovědi.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Právě že není, teď už neexistuje takový výpovědní důvod, ale je samozřejmé, že takoví pracovníci, o kterých se to zjistí, nemají v ČNR co dělat. Budou muset samozřejmě ČNR opustit. To vám za předsednictvo můžeme slíbit. Tady jde jen o to, že se musí najít vhodný pracovně právní způsob jak podle zákona s nimi tento pracovní poměr ukončit. Ten se najde. Každého zaměstnance v podstatě samozřejmě lze propustit.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pan poslanec Popovič má faktickou poznámku.

Poslanec Pavel Popovič: Usnesení, že se bude lustrovat bez důsledků, by bylo zbytečné a bezzubé, nemá smysl. A důsledky mohou být jak v oblasti pracovně právní, tak ve smyslu vyvození nátlaku, aby tito pracovníci dobrovolně odešli. Líp to, prostě, z hlediska zákona udělat nelze. Kdybychom udělali pracovně právní důsledky, je to nezákonné. To je velmi obecné. Berme, že toto není zákon. To je politikum a s tím nikdo z nás nic neudělá.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji, domnívám se, že mohu dát hlasovat o prvním bodu usnesení. Pan poslanec Vlach měl ještě faktickou poznámku.

Poslanec Jiří Vlach (z místa): Je nutné, abychom tam vysvětlili za pojmem lustrace, co to lustrace je?

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pane poslanče Šimečku, co vy na to?

Pardon, ještě poslanec Nedbálek.

Poslanec Lubomír Nedbálek (z místa):...tam se může objevit lustrace z hlediska trestních činů - lustrace z hlediska spolupráce s StB, to vysvětlení tam musí být...

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Ano je potřebné nechat.

Dávám hlasovat, kdo je pro, abychom přijali 1.bod usnesení, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) (96) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování? (39) Takže 1.bod usnesení jsme schválili. Druhý bod.

Poslanec Josef Šimeček: Česká národní rada ukládá předsednictvu ČNR požádat federální vládu o provedení lustrací všech kandidátů do obecních zastupitelstev. Výsledky lustrací předat stranám a hnutím, za něž jednotlivé osoby kandidují. U nezávislých kandidátů předat ústřední volební komisi.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Ano, pan poslanec Benda má připomínku.

Poslanec Marek Benda (z místa): Doporučuji ne provedení, ale výsledky.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Ano, myslím, že to je správné.

Poslanec Josef Šimeček: Výsledky lustrací předat stranám a hnutím, za něž jednotlivé osoby kandidují. U nezávislých kandidátů předat České ústřední volební komisi.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pan poslanec Dohnal.

Poslanec Vojtěch Dohnal (z místa): Prosil bych vysvětlit, co dosáhneme, když ty nezávislé kandidáty předáme České ústřední volební komisi.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pan poslanec Lom.

Poslanec Petr Lom: Já si myslím, že bychom měli toto ještě drobně upravit. Jestliže předáme výsledky lustrací jednotlivým politickým stranám, je možné, že se nestane vůbec nic. Je třeba vytvořit určitou, byť co možná nejužší komisi, která by byla složena ze zástupců různých politických stran tak, aby bylo vyloučeno zatajení výsledků těchto lustrací. A to, ať se to týká poslanců, kteří byli jmenováni politickou stranou, nebo politicky nezávislí. Nelze postupovat tímto způsobem na rovinu. Navrhuji změnu formulace - výsledky budou předány komisi vytvořené ze zástupců všech politických stran a jednoho člena volební komise.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP