Středa 31. října 1990

Poslanec Josef Šimeček: Vážený pane předsedající, milé dámy a vážení pánové, kolegové a kolegyně, v první řadě dobré odpoledne. Byl jsem včera na dopolední schůzi Klubu OF pověřen formulací a přednesením následujících vět:

Zanedlouho uplyne rok od vypuknutí "sametové revoluce" Červnovými volbami se změnila i politická situace v naší zemi. Domnívám se, že je na čase zabývat se otázkou i personálních změn zde, v této budově. Nechci podceňovat, ale spíše ventilovat včas tlaky veřejnosti a poslanců, které na schůzích klubu zde i na náměstích zaznívají. "Nejsme jako oni". Volalo se téměř před rokem. Pokoušíme se budovat právní stát, přesto však se domnívám, že zdejší zaměstnanci - pokud v síti spolupracovníků Státní bezpečnosti uvízli, měli sdostatek času, aby si tento svůj poklesek během této doby uvědomili a v klidu potichu odešli. Stejně jako předsedové stranických výborů, aktivisté a milicionáři. Doufám, že chápou, že jejich přítomnost v této budově je neúnosná a dlouhodobě neudržitelná. Sotva před tlakem veřejnosti obstojí protiargument nedostatku kvalitních a kvalifikovaných odborníků. Ovšem ti, kteří touto lustrací projdou, ti slušní lidé, kteří zde zůstanou, měli by pocítit naši důvěru tak, aby podmínky jejich práce zde byly plně zajištěny.

Navrhuji proto následující usnesení České národní rady:

1. Česká národní rada ukládá předsednictvu ČNR požádat o provedení lustrace, to je porovnání jmen pracovníků Kanceláře ČNR se záznamy sítě spolupracovníků Státní bezpečnosti a v případě pozitivního zjištění vyvodit z této skutečnosti pracovně právní důsledky.

2. Česká národní rada ukládá předsednictvu ČNR požádat o provedení lustrací všech kandidátů do obecních zastupitelstev. Výsledky lustrací předat stranám a hnutím, za něž jednotlivé osoby kandidují. U nezávislých kandidátů předat výsledky Ústřední volební komisi.

3. Česká národní rada ukládá předsednictvu ČNR požádat o provedení lustrací osob, jež přicházejí v úvahu ke jmenování přednostů okresních úřadů a výsledky předat české vládě.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji panu poslancovi. Žádá si někdo vystoupit v rozpravě k tomuto bodu? Paní poslankyně Kantůrková, připraví se pan poslanec Bárta.

Poslankyně Eva Kantůrková: Omlouvám se, že už mluvím potřetí, už to příště neudělám.

Nemám vůbec nic proti lustracím sama jsem se dala lustrovat a myslím si, že v takovém orgánu, jako je náš, je to věc správná. Pana Šimečka si velmi vážím, ale v jeho tónu mi zaznělo něco nebezpečného. Já nepředpokládám předem u zaměstnanců České národní rady - aparátu, že byli spolupracovníky StB. Chtěla bych, aby to bylo nejprve dokázáno. Takže v tom tónu mi zaznělo něco falešného a já se prostě proti tomu ohrazuji vždycky, kdykoli k tomu dojde.

Mám ale otázku, jestli pozitivní výsledek lustrace - já nevím, nejsem právník - zakládá možnost rozvázání pracovního poměru? Já myslím že ne.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Pan poslanec Bárta, připraví se poslankyně Šepsová.

Poslanec Zdeněk Bárta: Chtěl jsem říci něco podobného jako paní poslankyně Kantůrková, ale chtěl bych říci ještě další věc. Mám celou řadu přátel, kteří pracují v Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, dostávám od nich - oni samozřejmě nejsou zmocněni tyto věci říkat - ale dostávám od nich z různých stran aviza, že by nebylo od věci, pokud tato budova má být čistá, když se mluví o zaměstnancích, aby tedy i sbor, který se zde schází, prošel novou lustrací. Možná nevíte, že jsme byli lustrováni v době, kdy existovalo a dodneška existuje asi 40 druhů blokací po různých sférách. Je určité podezření, že někteří z nás těmito blokacemi prošli. Možná, že je to jenom moje etické cítění, když bychom žádali o lustrace těch, kteří tady s námi spolupracují, měli bychom v první řadě to chtít sami na sebe, abychom sami prošli takovýmito lustracemi, které by nebyly ničím blokovány. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji panu poslanci. Připraví se pan poslanec Budínský. Diskutuje paní poslankyně Šepsová.

Poslankyně Lenka Šepsová: Navázala bych na předřečníky a schvaluji to, že by se měli kandidáti do obecních voleb nechat lustrovat, ale, podle mého názoru, se to nestihne, to se mělo udělat již dříve, nevím jestli mám pravdu, ale myslím, že je velice krátká doba, ale souhlasím s tím.

Potom k otázce aparátu, který tady pracuje, mohu souhlasit obecně s tím, že nezakládá spolupráce s StB podklad pro to, aby byli tito lidé propuštěni z práce. Musí se to řešit jiným způsobem. Tady by skutečně měly hrát hlavní roli kvality pracovní, ale já se mohu pozastavovat nad tím, že za tu dobu, co tady Česká národní rada je, i po volbách, že obměna tohoto aparátu nebyla zatím uskutečněna, nebo já o ní nevím, je to možná moje chyba. Tak bych chtěla oponovat paní poslankyni Kantůrkové, že zde nejsou pracovníci StB, protože ze zápisu občanských komisí, které byly, myslím, že před 14 dny, kam se nedostavil ministr Langoš bez jakékoliv omluvy, jasně jsem v tomto zápisu četla, že jsou zde dva, šatnář a číšník. Je to zápis občanské komise, a dávám to jenom na vědomí.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji poslankyni Šepsové, prosím poslance Budinského.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, přimlouvám se za to, aby případné usnesení bylo doplněno o zmocnění, aby budoucí přednostové okresních úřadů mohli požádat příslušné orgány o lustraci pracovníků okresních úřadů, protože mezi stávajícími pracovníky ONV jsou mnozí ti, kteří připravovali známé bezpečnostní akce, o kterých jste samozřejmě byli informováni. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Pan poslanec Komárek se hlásí do diskuse.

Poslanec Vladimír Komárek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, osobně jsem pro to, aby byly provedeny lustrace, ale chtěl bych znát, jestli je někdo schopen tady z vlády nebo kdokoliv jiný říci, zda jsme schopni provést lustraci desetitisíců kandidátů do zastupitelstev obcí. Jestli to není technicky možné, tak to usnesení by bylo svým způsobem neúčinné.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážený český sněme, já bych rád reagoval na to, co tady bylo několikrát zpochybněno, jestli jsme schopni, nebo nejsme schopni provést lustrace. Federální shromáždění z nějakého důvodu rozhodlo, že je schopné je provést a přijalo příslušné usnesení. Na nás jenom záleží, jestli si vyžádáme nebo nevyžádáme výsledky těchto lustrací. My nerozhodujeme o tom, jestli pan ministr Langoš nebo někdo jiný je schopen provést, to už bylo rozhodnuto jinde a bylo rozhodnuto kladně, že jsou schopni je provést.

Měl bych jenom poznámku k panu poslannci Bártovi. Pokud se týká poslanců, narozdíl od pracovníků státního aparátu se domnívám, že musí k tomu, aby byli lustrováni, dát svůj souhlas. Já jsem tedy lustrován již byl a klidně dám souhlas znova, jenom se domnívám, že to nemůžeme přijmout jako usnesení České národní rady. Děkuji.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Má ještě někdo další zájem vystoupit? Paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Zásadně jsem pro to, aby se podobné usnesení, jehož návrh přednesl poslanec Šimeček, přijalo. Mělo by se podle mého názoru, doplnit ještě o to, aby se předsednictvo České národní rady obrátilo na federální vládu a podpořilo svou žádostí žádost ministerstva spravedlnosti o urychlené provedení lustrací soudců z povolání, případně zatím kandidátů na soudce z povolání a v další etapě všech soudců z povolání.

Dále bych se ráda vyjádřila k návrhu, který přednesl pan poslanec Šimeček. Neuspokojuje mě dostatečně řešení, které navrhl, tedy, že výsledky lustrací poskytne předsednictvo politickým stranám pokud si to vyžádají. Já nevím, jaké řešení by bylo nejlepší, ale jako volič nebudu mít jistotu, že nebudu, případně, volit spolupracovníky státní bezpečnosti, protože to bude záležet na vůli té které politické strany nebo volební komise a nemohu říci, že všechny politické strany jsou stejně důvěryhodné. Proto ta druhá část usnesení mě neuspokojuje, možná by bylo lepší formulovat to obecněji, nebo připravit usnesení seriózně v nějaké pracovní skupině. Prostě celé usnesení, myslím, není formulováno úplně šťastně.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Pan poslanec Popovič.

Poslanec Pavel Popovič: Já se velmi omlouvám, že vystupuji počtvrté. Už to příště neudělám. Nicméně, svým způsobem jsem se na formulaci usnesení podílel i svou právnickou zkušeností, a řekněme, snad i lidským názorem. Nejdříve k samotným lustracím. Já osobně se k nim nestavím příliš kladně, protože jak už tu bylo několikrát řečeno, lustrace nevyřeší všechno. Druhá věc je, komu výsledky lustrací, pokud budou provedeny, dát. Pokud to dáme ve veřejnou známost, kdo z těchto kandidátů byl vylustrován jako spolupracovník StB, vyvolá to důsledky, o nichž se v tisku již mnohokrát hovořilo. Proč potom nelustrovat všechny občany a nedat to veřejně ve známost. Pakliže budeme lustrovat, musíme najít hranici, kde a jak to bude zveřejněno. Prosím, o tom se můžeme bavit.

Pokud se týká pracovníků České národní rady, několikrát tady a to je základní důvod mého vystoupení, několikrát tady byla vyjádřena ne omezená důvěra, ale nedůvěra nebo omezená důvěra k těmto pracovníkům. Prosím vás pěkně, vyčistěte si stůl. Jestliže lustrace mohou odstranit nedůvěru a pochybnosti, požádejme o ně a proveďme je tady. Ten důsledek - pracovně právní řešení, podle zákoníku práce, tam není řečeno rozvázání pracovního poměru, je třeba to řešit podle zákoníku práce. Je to na Kanceláři ČNR, jak si sama tuto věc podle zákoníku práce vyřeší. My jí to nemůžeme diktovat. Nicméně, bude mít k dispozici tu podstatu věci pro řešení. Jakmile tuto věc vyřešíme, pak se nemusíme dále bavit o spolehlivosti či nespolehlivosti našich pracovníků. Já se proto, zejména za tento bod, přimlouvám, jak říkám, jinak ty lustrace nepříliš schvaluji, za tento bod se přimlouvám jako za ozdravění ovzduší. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji panu poslanci Popovičovi, dále se přihlásil pan poslanec Váca. Dávám, mu slovo.

Poslanec Oldřich Váca: Vážený pane předsedající, milé kolegyně a kolegové, já zde, narozdíl od předřečníků, hovořím poprvé. Dnes se zabýváme, zda budeme lustrovat zaměstnance ČNR, zda budeme lustrovat kandidáty v komunálních volbách, zda budeme lustrovat soudce a koho ještě - a koho příště - jakým způsobem. Dejme návrh do Federálního shromáždění, že žádáme jmenné zveřejnění všech spolupracovníků StB, a tím budeme mít jednou provždy čisto.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Protože se do diskuse dále nikdo nehlásí, žádám pana poslance Šimečka, aby se ujal slova na závěr tohoto bodu.

Poslanec Josef Šimeček: I když zde zaznělo několik rozpornějších stanovisek, domnívám se, že podstata věci nebyla napadena, stejně jako návrh byl projednán s naším českým ministrem vnitra panem Hradílkem v dopoledních hodinách. Pan ministr Hradílek mi sdělil, že lustrace je možno v dohledné době zvládnout čili ještě do voleb a tyto výsledky skutečně takovýmto způsobem poskytnout těmto stranám. Čili domnívám se, že je vhodné diskusi ukončit a přistoupit k hlasování.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji pane poslanče, v návrhu usnesení jsou tři body. V další diskusi byly další doplňující návrhy - pan poslanec Bárta navrhoval lustraci všech poslanců České národní rady, pan poslanec Budinský navrhoval, abychom zavázali budoucí přednosty, aby lustrovali pracovníky ONV, paní poslankyně Marvanová žádala podpořit provedení lustrace soudců z povolání. To jsou všechno doplňky návrhu - domnívám se, že bude zřejmě nutné a ještě pan poslanec Váca navrhuje do usnesení požádat Federální shromáždění, aby zveřejnilo seznam všech spolupracovníků StB. Čili to jsou čtyři doplňující návrhy. Byly vzneseny v rozpravě, je nutné o nich hlasovat.

Poslanec Josef Šimeček: Reagoval bych na připomínku pana Bárty a to v tom smyslu, že dnes už nás jako poslance, mám takový dojem, i když jsem osobně ochoten, abych dal souhlas k lustraci kdykoliv, domnívám se, že už dneska nás - vzhledem k imunitě poslanců - myslím, že toto lustrování bez našeho souhlasu je nemožné.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Přesto, ptám se pana poslance Bárty - trvá na svém návrhu?

Poslanec Zdeněk Bárta: (z pléna) Já jsem přesvědčen, že kdybychom jako orgán České národní rady požádali o to, abychom všichni byli lustrováni - samozřejmě -....

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Znamenalo by to, že by každý z poslanců jednotlivě musel podepsat prohlášení. že souhlasí s lustrací. Pan poslanec Karych se ještě hlásil.

Poslanec Alexandr Karych: Pane předsedající - český sněme. Já si vzpomínám před parlamentními volbami se hovořilo o lustracích. OF si nechalo své kandidáty lustrovat. Vzpomínám si na to, že jsem podepisoval papír, že s tím souhlasím, a že o to žádám. Podepisovali to i jiní. Ale tady je kvalitativní rozdíl, jestliže projeví vůli někdo, aby byl lustrován, nebo jestliže to uložíme usnesením České národní rady. Myslím, že budeme páchat násilí, jestliže uložíme lustraci, ať už sněmu, nebo kterékoliv skupině lidí, protože budeme páchat násilí na těch, kteří třeba záznam nemají, kteří nikdy s nikým nespolupracovali, s žádným StB. Na nich se dopustíme násilí, protože jim budeme strkat nos do soukromí. Proto si myslím, že by mělo být na vůli lidí, kandidátů, poslanců, jestli se chtějí dát lustrovat nebo ne a usnesení České národní rady by mělo vyznít v tomto smyslu. Děkuji.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji, hlásí se pan poslanec Cabal.

Poslanec Jaroslav Cabal (z místa):...myslím, že bychom měli vyložit seznam, kde by se každý zapsal...

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji, pan poslanec Lom.

Poslanec Petr Lom: Vážené dámy, vážení pánové. My tady vedeme poklidnou akademickou debatu o lustrování, vedeme ji už několik týdnů, ale výsledek se nám vytrácí mezi prsty. Já jsem na předsednictvu dvakrát dával návrh nejen na lustrování, ale i na jiná bezpečnostní opatření, na odposlouchávání, které, mám takové neoficiální signály, v této budově je. Dával jsem návrhy na bezpečnostní opatření, na nezaměnitelné visačky, na řádné označování hostů, na revizi místností ČNR a v předsednictvu opakovaně, do usnesení nebyly přijaty. Potom jsme slyšeli včera řeči o lustracích od A do Z. Pan ministr spravedlnosti nás ujistil, že každý soudce podepisuje žádost o lustraci, že s tím souhlasí a my podporujeme zase, aby byli lustrováni. Víme o tom, že někteří prokázaní nebo, dle obecného soudu, spolupracovníci StB prošli tímto sítem lustrace a nebyli označeni. Takže, současně s požadavkem lustrací musíme žádat o to, aby nám byla dána záruka maximální možné důvěryhodnosti výsledků lustrací, respektive spravedlnosti. Dále vím, že kancléř ČNR sám žádal za zaměstnance ČNR, aby byla lustrace provedena a lustrace provedena nebyla. Čili my se tady bavíme o lustracích a je to pouze akademická diskuse. Zase závěr bude znít, že o tom budeme mluvit příště, nebo že se o tom ještě budeme radit, nebo to dáme zpět na Kluby poslanců, na politické strany apod. Já si myslím, abychom to jednou provždy ukončili. Vyslovme se zcela jasně pro všechny možné lustrace, ať už se o tom nemusíme bavit. Kandidáti na místní volby mají být lustrováni. Já si myslím, že ano. Já v tom nevidím žádnou další diskusi. Jestli poslanec, který přednese určité usnesení, které obsahuje tyto závažné body a je snad provázeno formulační nejistotou, to není podstatné. Podstatná je myšlenka, (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Paní poslankyně Kantůrková.

Poslankyně Eva Kantůrková (z místa): Jen technická poznámka. Já bych prosila, abych vůbec mohla v této věci hlasovat, aby mi právník vysvětlil, jestli s lustrací musí člověk souhlasit a musí o to požádat. To je základní otázka. Já sama jsem musela prohlásit, že s lustrací souhlasím. Jestli tato zásada platí, tak ať mě právník ujistí, že platí...

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji, pan poslanec Štindl.

Poslanec Karel Štindl: Vážený pane předsedající. dámy a pánové, já se omlouvám, že nebudu mluvit úplně přesně, ale na předsednictvu, nebo části předsednictva České národní radě se o lustracích jednalo, zejména o tom usnesení Federálního shromáždění. Předběžně tam vznikla představa, že s požadavkem lustrace kandidátů do komunálních voleb bude naloženo přibližně tak, že pokud seznamy porovnávací budou skutečně ČNR nabídnuty, tak je předsednictvo přijme, konkrétně předsedkyně ČNR a po svém uvážení předloží problém předsednictvu. Abychom nepřijímali usnesení všelijaká, která jdou napříč.

Co se týče zaměstnanců Kanceláře ČNR, tak tedy, v podstatě, jde jenom o to, aby nějaká mocnější síla, než je například, toto plénum, podpořila požadavek zaměstnanců kanceláře ČNR, kteří už dávno požádali o lustraci. (Poslanec Lom: Česká národní rada je nejvyšší zákonodárný orgán.)

Vidíte sami, na co to naráží. Chci upozornit, že s kandidáty do komunálních voleb je na cestě nějaké řešení, abychom nemíchali všechny ty problémy dohromady. Rozhodněme o tom.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Faktickou poznámku měl pan poslanec Vondráček, potom pan poslanec Benda. Chtěl bych jenom upozornit, že naše diskuse by měla spět k závěru. Bylo navrženo usnesení. Čili poraďme se o tomto. Prosím pana poslance.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP