Středa 31. října 1990

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu ministru Grégrovi a prosím, aby se ujal slova pan ministr Tichý, který odpoví na interpelaci pana poslance Klenera.

Ministr státní kontroly ČR Bohumil Tichý: Vážený pane předsedající, paní předsedkyně, vážená Česká národní rado, na minulém zasedání byla na mne vznesena interpelace ve věci případné majetkové účasti Československé strany na projektu výstavby soukromé oční kliniky sovětského profesora Fjodorova. Byly zde předneseny charakteristiky odborné i jiné proti tomuto projektu a byl jsem požádán, abych tento projekt případně zastavil.

Provedli jsme tedy šetření na příslušných orgánech a institucích a můžeme konstatovat, že státní podnik Elektroprojekta Praha žádnou dohodu, na níž bylo poukázáno ze strany pana poslance Klenera, neuzavřel a neinvestoval ani do přípravy projektu žádné prostředky ani se nepodílel na zpracování jakýchkoli podkladů projektové nebo stavební přípravy. Ústní nabídku mu pan profesor Fjodorov přednesl, ale byla ihned ze strany ředitele podniku odmítnuta s tím, že platný zákon č. 20/66 Sb. realizaci podobných projektů neumožňuje. Doporučil panu profesoru Fjodorovovi, aby se obrátil na ministerstvo zdravotnictví. To by bylo k této věci. Ale pan profesor Fjodorov neodešel tak zcela beze zbytku. On uzavřel se státním podnikem Elektroprojekta jinou dohodu ve věci výroby dárků, které zpravidla, podle orientálních zvyků, operatér dává tomu, kdo je operován. A tak byla uzavřena dohoda na výrobu propagačních a upomínkových předmětů určených pro použití v zahraničí k tomuto účelu - Kypr, Spojené arabské emiráty apod. Tolik k charakteristice této situace. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu ministru Tichému. Je pan poslanec Klener spokojen s touto odpovědí? (Poslanec Klener: Ano.)

Nechám tedy hlasovat. Kdo souhlasí s odpovědí na tuto interpelaci, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se - 129 hlasů.) Kdo je proti? (Jeden hlas.) Kdo se zdržel hlasování? (12 hlasů.) Odpověď byla přijata.

Ministr státní kontroly ČR Bohumil Tichý: Dnes zde byla vznesena interpelace ve věci zpráv o našem hnutí. Protože lze očekávat diskusi, odpovím obšírněji až po obědě. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Z vystoupení pana poslance Hejska vzešel návrh usnesení České národní rady, který přečtu:

Česká národní rada navrhuje předsednictvu ČNR ustavit komisi pro prověření pravdivosti obsahu článku "Senzační odhalení, pozadí událostí loňského 17.listopadu". Dále navrhuje, aby komise byla vybavena potřebnými pravomocemi pro svou práci. Její činnost bude ukončena předložením závěrečné zprávy plénu ČNR.

S technickou poznámkou se hlásí pan poslanec Palkoska.

Poslanec Ivo Palkoska: Budeme o tomto usnesení konat rozpravu?

Místopředseda ČNR Václav Žák: To je rozumný návrh, ale v tom případě bych toto usnesení odložil do dalšího bodu a uzavřel bych bod, který se týká vlády. Bude s tím souhlasit pan poslanec Hejsek?

Poslanec Josef Hejsek: Ano.

Poslanec Petr Lom: Navrhuji neotevírat rozpravu a hlasovat.

Poslanec Heřman Chromý: Chtěl jsem se zeptat, zdali byl zaznamenán můj návrh vznesený k vládě, kdy jsem se ve svém vystoupení zmínil o nutnosti spolupráce české vlády a České národní rady s tím, že by tato schůze přijala toto usnesení:

"Usnesení 6.schůze ČNR z 31.října 1990, kterým se ukládá předsedovi české vlády a jejím členům konat na půdě České národní rady pravidelné týdenní konzultace s poslanci České národní rady "

Místopředseda ČNR Václav Žák: Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Chromého. Kdo je pro, ať zvedne ruku. (Hlasuje se - 141 hlasů.) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování? (8 hlasů.) Návrh pana poslance Chromého byl přijat.

Zapomněl jsem na návrh pana poslance Loma. Jsou zde tedy dva návrhy, aby se otevřela rozprava k usnesení k tvorbě komise k prošetření událostí 17. listopadu. Je návrh hlasovat a protinávrh dát hlasovat bez rozpravy. Ptám se tedy pana poslance Loma, zda na svém návrhu trvá. (Hlas z pléna říká, že není možné bránit v rozpravě.) Já si to myslím také. Děkuji tedy panu poslanci Lomovi, tím to odložíme do dalšího.

Uzavřel bych bod interpelace, otázky a podněty poslanců a vrátil bych se k tomu, co máme ze včerejšího dne na programu. Je to vyjádření k Deklaraci k 28. říjnu. Poprosil bych paní předsedkyni Burešovou.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni jsme jistě četli Slavkovskou deklaraci, směřující k moudrému řešení společného života Čechů a Slováků ve společném státě, deklaraci o nezbytnosti zodpovědného racionálního přístupu k situaci našich republik. Vyslechli jsme i moudrá, uvážlivá a naléhavá slova místopředsedy vlády pana Vlasáka. Považuji za nezbytné, abychom jako důstojný zákonodárný sbor zemí koruny České zaujali k závažné deklaraci stanovisko, tak jak jsme k tomu byli ostatně vyzváni.

ČNR je kontrolním orgánem české vlády a spolu s ní má tvořit českou politiku. Jsou krizové situace v historii národů, kdy zákonodárný sbor je povolán k tomu, aby vládu podpořil. A my v krizové situaci jsme.

Víme ze zkušenosti, že naši poslanci jsou lidé zodpovědní, racionálně uvažující a státoprávní. Právě proto se na vás obracím s prosbou o pochopení, že dnes je skutečně ten klíčový historický okamžik, kdy máme možnost přispět k nápravě vážné a nežádoucí situace tím, že naši vládu a Slavkovskou deklaraci podpoříme.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Nyní bych prosil paní poslankyni Kolářovou, aby laskavě přečetla návrh usnesení ČNR, který zpracoval ústavně právní výbor.

Poslankyně Daniela Kolářová: ČNR se přihlašuje k deklaraci k 72. výročí vzniku ČSR, přijaté účastníky slavkovského jednání z 28. října 1990. Prohlašuje, že chápe tuto deklaraci jako slavnostní vyhlášení vůle zachovat společný stát občanů Čech, Moravy a Slezska a občanů Slovenska, federativně uspořádaný, humánně a demokraticky spravovaný. Tato deklarace je v souladu s postoji, které již dříve ČNR zaujala k otázce federace a jednání vlád. ČNR zdůrazňuje, že ústavní a demokratický způsob tvorby nově koncipovaného federativního státu je jedním z předpokladů k tomu, abychom opět zaujali důstojné místo mezi svobodnými evropskými zeměmi.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Já zkusím ještě před obědem otevřít rozpravu k tomuto textu. Hlásí se někdo s připomínkami k návrhu, tak jak ho přečetla paní poslankyně?

Poslanec Zdeněk Bárta: Považuji text za velice pěkný. Chybí mi však na konci osobní angažmá každého z nás a výzva k tomu, aby i naši voliči se k výzvě připojili. Dávám k úvaze, zda by takovýto osobní ráz neměla deklarace mít.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji poslanci Bártovi. Hlásí se pan poslanec Kříž.

Poslanec Karel Kříž: Já myslím, že je naprosto nepatřičné vyzývat naše voliče, aby se k výzvě připojili. Napadá mne vystoupení místopředsedy federální vlády Rychetského na schůzi OF, kde říkal: "Udělejme jakési referendum." Co to je za termín "jakési referendum"? Buď referendum v patřičný čas, anebo vytvářet silnou politiku, která potřebě referenda předejde. A já jsem se domníval, že naše vláda je pevná, že osm podpisů stačí. To je vláda vycházející ze svobodných voleb. Jestliže podpoříme těchto osm podpisů jako zákonodárný orgán, naprosto to, podle mého názoru, postačí. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu poslanci Křížovi. Hlásil se pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, vážená česká vládo, vážený český sněme, mně se deklarace líbila. Líbí se mi i tento text, ale mám dojem, že bychom se měli pokoušet o jakousi aktivnější politiku.

Pan poslanec Chromý navrhoval, abychom zpracovali něco delšího. Já se domnívám, že jsme zákonodárný, a tím pádem nejvyšší politický sbor této země. Abychom se prezentovali pouze tím, že se přihlásíme k něčemu, na čem nejsou ani podpisy předsedkyně ČNR a předsedy SNR, čímž se tomu značně ubírá na významu, to se mi nelíbí. Já bych vypracoval nějaký vlastní text v podobném znění, ale něco širšího. Pouze se přihlásit k deklaraci už jednou podepsané, to je pro nás degradující.

Děkuji vám. (Slabý potlesk z pravé části sálu.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji poslanci Bendovi. Poslanec Chromý se hlásí do rozpravy.

Poslanec Heřman Chromý: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem v tom svém vystoupení navrhl, abychom za podpory všech politických sil zastoupených v ČNR vypracovali dokument o české a slovenské vzájemnosti. Berte to všechno jako pracovní návrh, který bychom iniciovali jako podnět k FS. Zároveň jsem navrhl v tom svém příspěvku, které body bych si představoval, aby tento dokument obsahoval, a které třeba v té deklaraci nejsou. Pro ilustraci vám jej znovu přečtu s tím, že by se musela znovu sejít komise těch zástupců a případně tento dokument o něco rozšířit nebo upravit, prostě jej vypracovat. Nebo dokonce, tak jak jsem o tom hovořil s panem poslancem Bendou, musela by se přerušit tato schůze a sešli bychom se ve výborech k projednání podnětů poslanců k tomuto dokumentu.

Nejdříve bych přečetl ty body, které by, podle mého soudu, tento dokument měl obsahovat. - vyjádření podpory SNR a jejímu přijatému koaličnímu zákonu o slovenštině; - odsouzení všech nacionalistických pokusů o zneužití tohoto zákona k politické destabilizaci a rozbití našeho státu; - přijetí deklarace ze Slavkova k 72. výročí vzniku ČSR: - prohlášení, že česká a slovenská vzájemnost zakotvená v novém obsahu federativního státoprávního uspořádání musí navazovat na duchovní kontinuitu 17. listopadu 1989.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji poslanci Chromému. S technickou poznámkou se přihlásil poslanec Vondráček, připraví se poslankyně Kantůrková a pan poslanec Štindl.

Poslanec Josef Vondráček: Myslím, že bychom měli reagovat rychle. To, co předkládá ústavně právní výbor je dostačující k tomu, abychom podpořili zachování vzájemnosti ve federativní republice. Je možné jistě zpracovat solidnější dokument. to by si však vyžádalo více času. Tento dokument by se mohl předložit třeba příštímu zasedání. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nyní hovoří poslankyně Kantůrková, připraví se poslanec Štindl.

Poslankyně Eva Kantůrková: Paní předsedkyně, vážení kolegové! Nevidím rozporu mezi návrhem, který byl přečten a názorem pana poslance Bendy. Chápu naše přihlášení se k deklaraci k výročí Československé republiky jako vyslovení určitého souhlasu k důležitému dokumentu. Podle mého soudu ten dokument je výsledkem dlouhých a složitých jednání ve velice složité situaci, ve které celá naše federativní republika je. Já to chápu tak, že se zde došlo k určitému důležitému konsensu. Mně na tom ani tak nevadí, že tam není podepsána předsedkyně našeho parlamentu, jako mi vadí, že bych neměla možnost se k tomuto důležitému dokumentu jako členka tohoto parlamentu přihlásit. Jako stvrzení toho, že deklarace je vážným dokumentem současné politické situace a že my s tímto dokumentem souhlasíme, doporučuji, abychom přijali text, který byl navržen. Přičemž názor pana poslance Bendy bych vzala za svůj, protože opravdu musíme vytvářet dokumenty vlastní. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji poslankyni Kantůrkové, hovořit bude poslanec Štindl, připraví se pan poslanec Lom a potom paní poslankyně Moserová.

Poslanec Karel Štindl: Vážená paní předsedkyně, pan předsedající, vážená česká vládo, dámy a pánové! Stručně se vyjádřím k názoru, který zde zazněl.

V ústavně právním výboru jsme, samozřejmě, zvažovali možnost přistoupit k tomu koncepčně, ale velmi rychle jsme se shodli na tom, i když to nebylo řečeno právě slovy, která použiji já, že vlastně - a přiznejme si to, dámy a pánové zaskočeni žádostí místopředsedy vlády, zaskočeni deklarací, se snažíme narychlo navrhovaným koncepčním prohlášením nahradit to, co vlastně zanedbáváme. Zanedbáváme a není to tu řečeno poprvé, aktivní tvorbu české politiky. V podstatě jsme ještě vykonali velmi málo práce na přípravě české ústavy, mnozí z nás nevědí, jak probíhá příprava charty občanských práv a svobod. Myslím, že tento uspěchaný přístup ve chvíli, kdy vznikne mimo nás výzva takového typu jako je tato deklarace, nemůže přispět k dobré práci ČNR.

Proto se přimlouvám za slova poslankyně Kantůrkové, abychom toto obecné přihlášení se k deklaraci schválili a mysleli na to, že naše úloha v české politice by měla být výraznější a nejen při takové příležitosti, jaká se vyskytla dnes. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu poslanci Štindlovi, hovoří pan poslanec Lom. pak paní poslankyně Moserová a pak pan poslanec Ortman.

Poslanec Petr Lom: Vážené dámy a pánové, rozmnožím řadu svých ctihodných předřečníků myšlenkou, že není deshonorující, řekne-li někdo jiný něco správného a já se k tomu připojím. Myslím, že rozhodující tady je časový faktor. Naše vnitropolitická situace se mění a je třeba svůj názor vyslovit teď. A nevidím nic nečestného ani nesprávného v tom, že se k tomuto provolání připojíme. Tím, že se k němu připojí ČNR, tím původní význam osmi podpisů nemůže být oslaben. Naopak. Proto myslím, že bychom se v této konkrétní situaci k tomu měli připojit.

(Potlesk.).

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu poslanci Lomovi, hovoří paní poslankyně Moserová, připraví se poslanec Ortman.

Poslankyně Jaroslava Moserová: Budu zcela stručná, protože vše, co jsem chtěla říci, řekl poslanec Lom. Překvapuje mě však délka rozpravy k tomuto tématu.

Včera po projevu pana místopředsedy Vlasáka paní předsedkyně vyzvala přítomné, aby se vyjádřili. Nikdo se nevyjádřil. Bylo nám předloženo jasné prohlášení, se kterým opravdu můžeme všichni souhlasit. Domnívám se, že je na místě, abychom ho přijali. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji paní poslankyni Moserové. Hovoří pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážení kolegové, chtěl bych jménem klubu 32 poslanců sedících zde, v této části sněmovny, prohlásit, že se plně připojujeme k návrhu, který byl předložen pracovní skupinou a považujeme za zásadní všechny členy informovat o tom, co říká.

Chápeme tuto deklaraci jako slavnostní vyhlášení vůle zachovat společný stát občanů Čech, Moravy a Slezska a občanů Slovenska federativně uspořádaný a humánně a demokraticky spravovaný. To je základní smysl našeho přihlášení se. Domnívám se, že bychom měli o tomto hlasovat. Náš klub bude hlasovat jednoznačně pro přijetí tohoto prohlášení.

Na okraj bych chtěl poznamenat, že mnoho věcí, které řešíme, bude možno řešit v určité státoprávní činnosti, kterou vykonává Česká národní rada, to je v přípravě nové ústavy.

Přimlouvám se za přijetí tohoto usnesení, které je předloženo.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji poslanci Ortmanovi. Hlásí se poslanec Chromý.

Poslanec Heřman Chromý: S radostí, po vyslechnutí názorů svých moudrých kolegů, tento návrh, který zazněl z mého vystoupení, stahuji.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu poslanci Chromému. Ptám se poslance Bárty, zda po této roz pravě trvá na svém návrhu? (Poslanec Bárta: Ne.)

Ptám se poslance Bendy, zda trvá na svém návrhu?

Poslanec Marek Benda: Nebylo to odmítnutí deklarace, bylo to varování, že bychom měli dělat jiné věci, než zatím děláme.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji poslanci Bendovi. Všechny ostatní příspěvky byly v podstatě pro to, abychom hlasovali o tomto textu.

Kdo je pro text deklarace na podporu Deklarace k 28. říjnu, ať zvedne ruku! (Hlasuje se - 158.) Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel hlasování? (Jeden.) Děkuji. Text deklarace byl schválen.

Nyní přerušíme schůzi na jeden a půl hodiny, to znamená, že se sejdeme ve 13.40 hodin.

(Následovala polední přestávka.)

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych zahájil odpolední část našeho jednání. Z dopolední části jednání tady máme jednu neuzavřenou věc, návrh pana poslance Hejska. Chci se zeptat, zda-li se chce ke svému návrhu vyjádřit.

Poslanec Josef Hejsek: Po konzultacích s několika kolegy stahuji svůj návrh a připojuji se k návrhu paní poslankyně Kantůrkové, protože jej pokládám za efektivnější.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji, domnívám se, že není nutno otevírat rozpravu, pan poslanec vzal svůj návrh zpět. Tím jsme v podstatě vyčerpali bod VI - interpelace a dotazy poslanců ČNR na členy vlády. Domnívám se, že mohu tento bod ukončit a nyní následuje informace pana ministra Tichého, kterou avizoval před dopoledním jednáním. Prosím jej, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP