Středa 31. října 1990

Připomínám však, že prvek odplaty, toho nešťastného německého Vergeltungu, zavedli sami Němci, počínaje Oradourem přes Lidice, Ležáky, Kremničku, Polsko, Ukrajinu až po Řecko, prostě, kam přišli. Stejně tak označení potupnou žlutou hvězdou nebyl vynález náš, a pohoršovat se nad poválečnou bílou páskou a velkým písmenem N je neadekvátní. Ani K.H.Frank, opět podle této brožury, nebyl popraven na Staroměstském náměstí. To si asi autoři trochu spletli.

Když někdo nerad slyší jméno prezidenta Beneše, tak připomenu v této souvislosti předsedu Státní rady v Londýně, nymburského rodáka, sociálního demokrata Rudolfa Bechyně. Ten za války nejednou připomínal, že Němci v okupovaných zemích zavádějí fenomén odplaty. Musí proto počítat, že může být použit proti nim. I on v roce 1942 věděl, že hřích plodí hřích. Bohužel, ani dnes nejsme tohoto atavismu ušetřeni.

Ti starší určitě do konce života nezapomenou na hrůzné pochody smrti v poslední válečné zimě. Jen pouhé vybočení z řady pro kousek chleba stálo zajatce život. Jen v okolí Pardubic bylo z nákladních vlaků, které evakuovaly koncentrační tábory, vyhozeno na 60 zbídačených lidských trosek. V prvních mírových dnech zahynulo kulkami wehrwolfů a esesmanů na 140 státních zaměstnanců - učitelů, pošťáků, pracovníků správních komisí. Tehdejší psychóze se však nemůžeme zvlášť divit.

Ve svém vystoupení jsem si všímal pouze jedné stránky, a to eticko - historické. Celá věc sudetských Němců a rozšiřované knížečky má však silný aspekt politický, má aspekt ekonomický, o tom se mluví a ještě asi hodně bude mluvit, ale účet mívá obvykle dvě rubriky, aktiva a pasiva. Nelze zapomenout také na aspekt humanistický, protože lidé, kteří pamatují sudetské Němce před válkou, ve válce a také po ní, ještě žijí a mohou podat svědectví.

Mně šlo především o zdůraznění toho, že nelze na nesprávných údajích, zatím však v tomto sboru jediných údajích, budovat soulad. To bude opět nějaký dům bez základů. Osobně nikdy nebudu podporovat germanofilskou koncepci jakési spolkové země, kde budou severní, jižní či jiné Sudety. Dovolte mi končit slovy německého velikána J.W.Goetha. Otevřte také druhou polovinu okna, aby sem šlo více světla. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu poslanci Štraitovi, jestli dovolí několik slov na vysvětlenou. Nevím, kdo sem tu brožurku poslal, ale vím odkud je. Je to příloha časopisu Střední Evropa, samizdatové publikace, jedné z nejlepších, která vycházela od začátku 80.let v Československu a vřele bych doporučoval, aby se podíval na datum, které je tam napsáno - ten text byl napsán v roce 1951, nikoliv teď. A je to text odsunutých Němců. (Potlesk.)

Děkuji. Dál se hlásí pan poslanec Strašek.

Poslanec Jiří Strašek: Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, vládo, vážení kolegové poslanci. Původně jsem nepočítal. že vystoupím, nicméně mi dovolte, abych panu poslanci Štraitovi poděkoval za lekci komunistického výkladu dějin a tím více podporuji požadavek pana doktora Havloviče, aby byl uspořádán seminář k těmto otázkám, abychom všichni měli možnost seznámit se se skutečnou pravdou, jaká v této věci je. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu poslanci za krátký příspěvek. Prosím pana poslance Hejska.

Poslanec Josef Hejsek: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, stejně jako většina z vás, i já jsem si přečetl článek Senzační odhalení pozadí událostí loňského 17. listopadu, otištěný v pátečním Středočeském Expresu, a tak jako asi mnozí z vás. jsem si položil otázku, je tohle vůbec pravda? Smysl otázky nebyl v tom, zda jsou pravdivá slova v článku uvedená, na to si příliš vážím pana prezidenta, pana Dientsbiera, pana Pitharta a také vás všech. A vedle toho, pokud by měla být tvrzení tohoto článku pravdivá, tak i já musím být jako jeden z mluvčích Občanského fóra v Hlinsku a poslanec za OF, který kandidoval na volitelném místě, nutně aktivně pracující spolupracovník KGB, StB, MOSAD nebo CIA. A vy všichni bez rozdílu stranické příslušnosti jste mými kolegy v této špinavé činnosti. Tak to totiž vyplývá z textu.

Položme si otázku podobnou, jakou si kladou kriminalisté, hledající motiv činu. Kterou stranu, či hnutí měl tento článek zdiskreditovat, Chartu 77 a OF? Pak se mu to podařilo. Ale neměla to být spíše KSČ? Vždyť část čtenářů jej bude považovat za provokaci touto stranou připravenou. Nebo to byla spíše KDU, které by byl přičítán prospěch z obviňování obou. Já se domnívám, že odpověď musíme hledat někde jinde. Neboť účelem článku nemůže být nic jiného, než snaha zpochybnit, zasít nedůvěru, destabilizovat už tak dost rozjitřenou společnost. Vybavme si, některé události: - Těsně po volbách - snaha o diskreditaci zákonodárných sborů - týkalo se to poslaneckých platů, vystěhování sestřiček z ubytoven atd. - Zpochybňování kompetentnosti vlád a parlamentů. - Kampaň za odvolání některých členů vlád. - Vyvolávání napětí v národnostních otázkách. - Zpochybňování smyslu privatizace.

Nakonec výše zmíněný článek, plný obvinění, ale neuvádějící jediný důkaz, snad jen tvrzení, že existuje jen velmi mnoho dalších důkazů o expozituře Charty a jejím spojení s konspirativní komunistickou mocí. Většina z nich však není vhodná k zveřejnění pro rizika s tím spojená. Rozsah ostatních by zdaleka překročil únosný rámec této zprávy.

Vzhledem k časové posloupnosti těchto i dalších událostí nemůže nevzniknout podezření, že jde o dobře připravené a přesně načasované akce, jejichž společným cílem a smyslem je přivést tuto společnost k totálnímu rozvratu. Demokracie znamená vládu lidu, znamená také, že každý může svobodně říci a napsat to, co si myslí. Přesto však existuje jistá mez. Jestliže ji překročíme, pak můžeme kohokoliv neodvolatelně pošpinit. protože žádné dementi již nikdy úplně nevymaže pochybnost, nedůvěru jednou zasetou. Pan prezident, pan Uhl a všichni ostatní mohou na autora článku podat žalobu a já věřím, že by ji vyhráli, ale není povinností nás všech, kteří zde sedíme, abychom se se vším důrazem postavili za ty, kteří mají prvořadou a největší zásluhu na tom, že naše společnost konečně vykročila z temnot totality? Mlčeli jsme, když jsme byli jako poslanci pod různými záminkami ostouzeni v tisku. Neprotestovali jsme, když jsme byli označováni jako původci zdražení benzínu a jízdného, v televizi. Neměli bychom však dále mlčet, jestliže je veřejně a beztrestně ostouzena hlava státu, vláda, parlament i všichni ti, kteří pro nás všechny obětovali klid, zdraví a někdy i život.

Proto navrhuji, aby byla bezodkladně vytvořena komise vybavená potřebnými pravomocemi, která by urychleně přešetřila okolnosti související s obsahem článku a jeho pravdivostí, vznikem článku a skutečnými záměry článku. Aby v nejkratším možném čase zjištěná fakta spolu s návrhy na potřebná opatření předložila plénu České národní rady, které zaujme stanovisko a zajistí realizaci takových opatření, aby podobná situace již nemohla nastat a nikdo již nemohl sametu naší revoluce zneužívat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji panu poslanci Hejskovi. Teď se hlásí do diskuse pan poslanec Jančáry.

Poslanec Julius Jančáry: Vážená paní předsedkyně, pane předsedající, dámy a pánové. Chtěl bych vás informovat, že sudetoněmeckou otázkou se zabývala stálá komise předsednictva ČNR pro mezinárodní vztahy na svém zasedání dne 26.10., tedy tento týden. Pan místopředseda Žák nás informoval o tom, že již zde na půdě České národní rady proběhlo setkání s představiteli sudetoněmeckých spolků. V této souvislosti se komise seznámila se stanoviskem federálního ministerstva zahraničních věcí - to je velmi důležité, československá vláda pokládá za jediný subjekt partnera v jednáních o těchto otázkách, vládu SRN. Proto doporučuje dalším orgánům a institucím za prvé - do přímých jednání nevstupovat. Za druhé v případě, že k jednání dojde, druhou stranu vyslechnout a vlastní stanovisko nezaujímat, resp. nic neslibovat. Za třetí tato jednání by měla proběhnout maximálně diskrétně a pokud možno by se o těchto kontaktech nemělo nic publikovat.

Komise se sjednotila v názoru, že Česká národní rada by měla k sudetoněmecké otázce jako orgán zaujmout jasný postoj, k čemuž ji zavazují mj. nynější obavy a neklid mezi voliči v příhraničních oblastech a napjatá situace, která přímo souvisí s otázkou realizace malé privatizace, která by byla v tomto směru ohrožena případnou restitucí.

Bylo dohodnuto. že v nejkratší době bude pozván velvyslanec SRN, který bude požádán o informace z oficiálních míst Německa. Na základě této informace vypracuje komise pro mezinárodní vztahy návrh stanoviska pro ČNR.

V komisi převládl názor, že krajní mez, která je v dotčených oblastech přijatelná, a kterou by neměla československá strana překročit. je omluva za způsob odsunu Němců a nutnost odmítnout tendence k jednání pod potenciálním ekonomickým nátlakem. Vzhledem k tomu, že setkání s velvyslancem SRN se bude konat dnes, ptám se paní předsedkyně, zda bude při tomto setkání postupovat právě v souladu se stanoviskem ministerstva zahraničních věcí, neboť je důležitý jednotný a sladěný postup orgánů České republiky a orgánů federace, protože reprezentantem státní politiky jsou federální orgány.

V této souvislosti bych chtěl zmínit plánovanou návštěvu ministra Genschera u nás.

Dále žádám, aby komisi svolala v co nejkratší době, abychom do příštího pléna mohli v komisi formovat návrh stanoviska ČNR a spolu se stanoviskem vlády ČR to předat federálním orgánům.

(Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně setkání s německým velvyslancem se má konat dnes za přítomnosti experta z ministerstva zahraničních věcí. Podrobně jsme připravili dnešní jednání s náměstkem ministra zahraničních věcí a studiem materiálů, které zatím byly otištěny, tak jak jsme měli možnost se s nimi seznámit.

Ujišťuji vás, že dnešní jednání se bude zabývat pouze východisky k dalším jednáním, že vás budeme podrobně informovat a vaše připomínky pečlivě vážit a uplatňovat při dalším jednání. Otázka není tak úplně jednoduchá, abychom mohli dnes tuto tak složitou záležitost řešit. Čili dnes vlastně začínáme my na půdě ČNR jednat o těchto otázkách. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Já jsem v příspěvku pana poslance Jančáryho postrádal vládu ČR, ale děkuji mu za jeho příspěvek.

Tím jsou vyčerpány přihlášky do diskuse. Co se týká příspěvku paní poslankyně Němcové, podnět, který vznesla na ministryni Štěpovou, se vymyká z její kompetence, patří do federální působnosti.

Co se týká dalších připomínek, hlásil se pan ministr Moldan, že by rovnou chtěl odpovědět k problematice Mostecka. Prosil bych ho, aby se ujal slova.

Prosil bych pány poslance, přerušíme schůzi ve 12,00 hod. na oběd. Jestli se opět staneme usnášení neschopnými, budu opět muset přerušit schůzi dříve.

Ministr životního prostředí ČR Bedřich Moldán: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chtěl bych jenom velice stručně informovat vás všechny, že tento pátek na zasedání české vlády je zařazeno jako bod č. 1 projednání materiálu o řešení problematiky Severních Čech. Materiál připravilo naše ministerstvo ve spolupráci s řadou dalších organizací a místními iniciativami. Předkladatelé, tzn. lidé, kteří se podíleli na zpracování tohoto materiálu, budou přítomni jednání vlády. Předpokládáme, že o výsledku budete co nejdříve informováni. Navrhujeme řadu opatření, která podle našeho názoru by mohla skutečně účinně přispět k ozdravění prostředí v Severních Čechách, o jehož kvalitách se nemusíme vzájemně přesvědčovat.

Chtěl bych dále oznámit, že česká vláda schválila náš návrh na zřízení detašovaných pracovišť ministerstva životního prostředí. vedených zmocněnci ministerstva. My jsme intenzivně začali tato detašovaná pracoviště budovat a i když nejsou ještě všechna technická jednání ukončena, s největší pravděpodobností jedno z detašovaných pracovišť bude mít na starosti právě oblast Severočeské hnědouhelné pánve a oblast Sokolovské pánve s tím, že v obou těchto oblastech jsou podobné problémy, základní problémy životního prostředí. Sídlo tohoto detašovaného pracoviště bude s největší pravděpodobností ve středu této oblasti, tzn. v Chomutově. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Václav Žák: Děkuji, dále se hlásí k odpovědi pan ministr Grégr, co se týče leteckého průmyslu a LETu Kunovice.

Ministr strojírenství a elektrotechniky ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci. Pan poslanec Zajíček zde vznesl dotaz týkající se oboru leteckého průmyslu. Rozdělil bych jeho dotaz do dvou částí. Za prvé se dotázal jak se pečuje o letecký průmysl.

Letecký průmysl byl samozřejmě poznamenán záležitostí konverze zbrojního průmyslu a samozřejmě i některými dalšími aspekty, jako je záležitost Iráku ap. V současné době byl ve vedení ministerstva projednán koncepční záměr rozvoje leteckého průmyslu a s termínem do 30.11. je předkládán do vlády ČR. Jinak v době, kdy řídím toto ministerstvo proběhla jednání s renomovanými zahraničními firmami BOEING. AIRBUS o spolupráci týkající se zejména Aero Vodochody, ale samozřejmě dalších leteckých továren. Proběhlo jednání se SSSR o spolupráci na výrobě velkých dopravních letadel. Bylo jednáno o postupu v konkursu na cvičný letoun vyhlášeném americkými vojenskými silami ap. Bylo uspořádáno předvádění na letišti v Aero Vodochody všech vyráběných typů letadel v ČR pro zahraniční zájemce.

Celkem se situace do budoucna jeví přes určité nepříznivé přechodné období jako velmi příznivá a domnívám se právě, že naše ministerstvo udělalo hodně v tomto směru, aby právě názory, že letecký průmysl má být potlačován, právě tak jako existovaly názory na potlačení automobilového průmyslu s tím, že jsou relativně málo efektivní, byly vyvráceny a naopak tyto dva obory jako nosné v čs. průmyslu, jako nositelé pokrokových konstrukcí, pokrokových technologií a pokrokových materiálů budou dále rozvíjeny.

K druhé části otázky: Trochu mě překvapilo, že tato záležitost má být projednávána na úrovni ČNR, protože se jedná o velice speciální otázku, velice technicky zaměřenou. Je skutečností, že LET Kunovice pro letoun L 610, malý dopravní letoun s kapacitou 40 přepravovaných osob, má být vybaven zahraničním motorem. Jednání probíhá s firmou General Electric a firmou Pratt and Whitney. Obě dvě firmy mají stejné renomé mezi zahraničními uživateli i mezi zahraničními výrobci.

Musíme se podívat trochu do historie, protože já bych nechtěl zabíhat až do přílišných podrobností. Přesto si myslím, že by to mělo být poučné pro případné další interpelace nebo dotazy.

Tato záležitost se táhne už dosti dlouho. Prakticky, když LET Kunovice hledal partnera na výrobu letadla L 610, jediný partner, který chtěl vstoupit do této spolupráce byl právě americký koncern General Electric a firma Pratt and Whitney - na což jsou doklady - jakoukoliv spolupráci odmítala. Tudíž veškerá jednání probíhala na úrovni LETu Kunovice, GŘ Aero a podniku zahr. obchodu Omnipol. Bylo podepsáno memorandum off understanding.

Pan poslanec má na jednu stranu pravdu, protože je to dokument, který je ve své podstatě celkem nezávazný, ale záleží na tom, jaké další doložky do tohoto dokumentu jsou zahrnuty. Až teprve po podepsání memoranda off understanding se probudila kanadská firma Pratt and Whitney a vstoupila se svými protinabídkami, protinávrhy do tohoto jednání. V této fázi. kdy přišli Pratt and Whitney - bylo to v době, kdy já jsem na ministerstvo nastoupil - tzn. v červenci tohoto roku, nabídky firmy Pratt and Whitney z hlediska tažné síly motoru, resursu, systému odmrazování byly výhodnější než ty, které nabízela firma General Electric. Při seznámení s touto okolností firma General Electric přišla s inovovaným typem motoru, mám velice kvalifikované porovnání nejenom z LETu Kunovice i z jiných renomovaných pracovišť a ty nabídky jsou zcela rovnocenné. Fakt je, že do memoranda off understanding byly zahrnuty podmínky, které zakládají nárok firmy General Electric na značné finanční odškodnění, protože dávaly podnět k zahájení prací pro tuto spolupráci.

Nespoléhal jsem jen na expertizy, které proběhly na našem ministerstvu, ale vyžádal jsem si obdobnou expertizu na ministerstvu zahraničního obchodu, kde mi potvrdili závaznost některých úvazků, které v memorandu off understanding byly uvedeny. Jsou to položky nemalé, firma Pratt and Whitney v počátku jednání projevila ochotu, že případné finanční nároky, které vznese General Electric, odškodní sama. Když se seznámila s obnosem, od tohoto přístupu firma Pratt and Whitney odstoupila. Nevím, zda firma LET Kunovice je připravena hradit odškodné, poměrně ve značné výši, v zahraniční měně.

Výběr má být prakticky ukončen v těchto dnech. Chtěl bych upozornit na další věc. Vzhledem k tomu, že dnes jsou podmínky rovnocenné, původní výběr potvrdil tehdejší hlavní konstruktér, motorový specialista LETu Kunovice, spor dneska probíhá na úrovni dvou odborných konkurenčních skupin v oblasti konstrukce a vývoje. Americká strana uvažuje o tom, že pokud nebudou dodržena ujednání, která jsou obsažena v memorandu off understanding, zařadí nejen LET Kunovice, ale i další československé partnery do oblasti nesolidních a nespolehlivých partnerů a zařadí je do tzv. Černé listiny.

Řekl bych, že Amerika v tomto případě (General Electric je americká firma, Pratt and Whitney je firma kanadská a je součástí amerického koncernu United Technologic) chce pouze dodržení závazků vůči jedné z amerických firem. Nelze opomenout závazky, ke kterým LET Kunovice přistoupil a musí se vycházet i z pohledu ostatních čs. podniků, které v současné době jednají s americkými firmami o další spolupráci v jiných oblastech a tento přístup by mohl tato jednání vážně ohrozit. Neřekl bych, že to je záležitost politická, ale čistě ekonomická, obchodní a dodržování uzavřených závazků.

U obou firem požadujeme - z takového plošného přístupu k celým strukturálním změnám, které probíhají v našem národním hospodářství - aby se podílely na dotažení vývoje v Motorletu Jinonice, protože vyvíjený motor v Jinonicích má obdobné parametry, jako oba dva nabízené (ať už od General Electric nebo Pratt Whitney), pouze doba životnosti, letové hodiny jsou nižší, výkonově naopak motor v Motorletu Jinonice je lepší; požadujeme, aby jedna ze zvolených firem nastoupila do spolupráce s Motorletem Jinonice, pomohla při dokončení vývoje tohoto motoru a aby převzala tento motor do své prodejní řady a prakticky ho prodávala nebo mu umožnila přístup na západní trhy.

Nezanedbatelnou částí těchto jednání je otázka certifikace nejen motoru, ale i celého letounu a v případě nedodržení dohod mohu závazně ubezpečit, že certifikace v oblastech vlivu USA by tím byla nesmírně ztížena.

Pokud by byly požadavky na detailnější odpověď, jsem schopen podat písemné vysvětlení v zákonem stanovené době.

Dovolte mi, abych ještě velice stručně reagoval na další dotaz, bohužel, nepoznamenal jsem si jméno pana poslance, doufám, že mi to odpustí. Je to otázka Volkswagen a Renault. Na jednu stranu bylo tleskáno panu poslanci Zajíčkovi, že rozhodnutí mezi General Electric a Pratt Whitney nemůže být záležitost politická. Já to také za záležitost politickou nepovažuji. Na druhé straně bylo, prakticky ob jeden diskusní příspěvek, tleskáno příspěvku, že rozhodnutí mezi Volkswagnem a Renaultem má být záležitost politická. Já s tím jistě souhlasím. Sleduji i při veškerých mezinárodních jednáních, aby docházelo k určité diverzifikaci, abychom nevstupovali jako politicky svobodný stát do evropského společenství současně jako kolonie v ekonomické závislosti na některých velkých koncernech jednostranně národnostně orientovaných. I v této záležitosti Volkswagen - Renault musí jednoznačně zvítězit lepší nabídka. Při rovnocenných nabídkách je zcela jednoznačné řešení politické. Ale pokud nabídky nebudou rovnocenné, pak musí skutečně zvítězit nabídka po stránce technického řešení. obchodního řešení, ekonomického řešení ta nejlepší.

Nespoléháme, samozřejmě, na naše úvahy, na naše hodnocení. Do tohoto rozhodování jsou vtaženy, objednány, zaplaceny i nejrenomovanější firmy, aby prakticky pomáhaly při tomto rozhodnutí. Je to Price Waterhouse a dodatečně, abychom měli konkurenční porovnání, je to Credit first Swiss Boston, které budou pomáhat při tomto rozhodování. Nejedná se jenom o technické aspekty, ale i přístup na zahraniční trhy, o investiční vklady apod. Domnívám se, že tady bude hrát prvořadou roli záležitost ekonomická, protože si nikdo nemůže vzít na svá bedra, že svým rozhodnutím proti těmto aspektům způsobí určité ekonomické škody, protože zákonná ustanovení říkají, že kdo určitým rozhodnutím způsobí škodu, nese za to odpovědnost.

Chtěl bych ujistit, že pokud nabídky budou alespoň velice blízké, rovnocenné, že k tomu bude přihlédnuto a tak jsme se také o tom s panem ministrem Dienstbierem dohodli. Pak by nastoupil i aspekt politického přístupu. (Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP