Úterý 30. října 1990

Ředitel krajské správy SNB v Ostravě již před tímto setkáním se zástupci rómské iniciativy sdělil své záměry tisku, kde výslovně říkal, že se jeho opatření budou týkat všech občanů, kteří budou porušovat zákony, a to bez ohledu na národnost a barvu pleti. Dále sdělil, že se budou používat jen prostředky stanovené zákonem. V tomto smyslu vystoupil ředitel rovněž v ČST v jeho Ostravském studiu dne 26.9.1990, a to ve zpravodajském magazínu severomoravského kraje, dále byl natáčen s ním rozhovor v ČST pro studio Praha.

Prohlášení ředitele KS SNB pplk. ing. Sprušila nelze dost dobře spojovat s celkovou koncepcí práce Veřejné bezpečnosti, neboť se v podstatě jednalo o reagenci na momentální situaci v teritoriu jednoho kraje.

Lze jen souhlasit s pány poslanci, že došlo k obecnému poklesu občanské disciplíny, která se dotýká prakticky všech sociálních skupin obyvatelstva. U rómské populace však existují některá specifika, která plynou z toho, že byla zbavena svého tradičního životního stylu. Dosáhnout uspokojivé adaptace je úkol ještě na mnoho let a je to úkol celé společnosti.

Veřejná bezpečnost, jako orgán státní moci, má samozřejmě zájem na udržování veřejného pořádku, který je základním předpokladem pro další rozvoj demokracie. Její úsilí však musí být aktivně podpořeno nejširší veřejností. To znamená do budoucna zvyšovat prostřednictvím všech společenských složek. politických stran, seskupení, orgánů a organizací působení na zvyšování úrovně právního vědomí všech občanů bez rozdílu.

Závěrem bych chtěl ještě říci několiv slov k osobě pplk. Sprušila. Je třeba jednoznačně konstatovat jeho pochybení, když chtěl řešit otázku kriminality pouze s představiteli ROI, aniž přizval zástupce ostatních politických stran a hnutí.

Všichni víte, že tím tzv. "ostravská událost" neskončila. Měla, bohužel, dopad i v zahraničí, když v Evropském parlamentu vystoupil holandský poslanec, který o ČSFR prohlásil, že je zemí s rostoucím nebezpečím rasismu. Jistě uznáte, že nad takovým ohlasem nelze mávnout rukou.

Náčelník KS SNB v Ostravě pplk. Sprušil si však ze svého pochybení nevzal ponaučení a naopak vyvolával pomocí tisku napětí mezi jednotlivými složkami Bezpečnosti a znevažoval ve svých vystoupeních rozhodnutí svých nadřízených. Takový způsob vystupování představitele Bezpečnosti v kraji je neúnosný a nepřispívá k vytváření důvěry. Proto jsem také po konzultaci s federálním ministrem vnitra dočasně zprostil výkonu funkce pplk. Sprušila až do řádného vyšetření všech okolností tohoto případu, které provádí moje inspekce.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Jsou tazatelé spokojeni s odpovědí ministra Hradílka? Kdo souhlasí s jeho odpovědí? (Většina.) Kdo je proti? (9) Zdržel se někdo hlasování? (18) I tento bod byl projednán.

Pokud chce místopředseda vlády Vlasák reagovat na otázky ohledně přednostů okresních úřadů, prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR František Vlasák: Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, chtěl bych reagovat na problematiku jmenování přednostů okresních úřadů v ČR. Poměrně velmi stručně.

Byli jsme požádáni předsednictvem ČNR, aby před jmenováním těchto přednostů byla provedena jejich lustrace. S tím souhlasíme. Přijmeme v pátek na schůzi vlády takovéto opatření:

Při projednávání této záležitosti nebudeme jmenovat přednosty okresních úřadů, nýbrž je pověříme dočasným výkonem funkce a jejich definitivní jmenování bude provedeno tep rve po provedené lustraci a po jednání v České národní radě. To jsme rozhodli s předsedkyní ČNR. Myslím, že tento postup by plně vyhovoval těm žádostem České národní rady.

Čili zopakoval bych: My požádáme o lustraci uvažovaných přednostů těchto úřadů, výsledky lustrací předložíme předsednictvu ČNR a teprve po projednání v předsednictvu ČNR provede vláda definitivní jmenování přednostů těchto úřadů. Současně očekáváme, že federální vláda tu lustraci, kterou budeme požadovat, schválí, to není v naší pravomoci, ale požádáme velmi důrazně o to, aby lustrace byla provedena.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu místopředsedovi Vlasákovi. Tazatelé jsou spokojeni s odpovědí? Pan poslanec Laštůvka myslím tlumočil tu interpelaci.

Poslanec Vladimír Laštůvka: Jsem zcela spokojen. Chtěl bych jenom doplnit pana místopředsedu v tom smyslu, že usnesení Federálního shromáždění v podstatě umožňuje, aby tato lustrace byla provedena.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Je sněmovna spokojena? Kdo je pro, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Tedy spíše budeme hlasovat, kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Jeden se zdržel. Děkuji.

Já se teď na chviličku musím omluvit a předám řízení schůze panu místopředsedovi Kasalovi.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v programu. Nyní bychom si udělali přehled

VI.

Odpovědi členů vlády ČR na interpelace poslanců ČNR.

V minulé schůzi byla dána ministrem Moldanem odpověď na interpelaci poslance Miroslava Čapka ve věci zjištění informací a vyjádření nesouhlasu s postupem vlády České republiky, týkající se finančních prostředků Severočeského kraje. A Česká národní rada s odpovědí vyslovila souhlas. Pan poslanec Čapek žádal ještě následně doplnění informace od pana ministra Moldana. Předpokládám, že se tak již stalo, a pokud ne, snad by stačilo jejich dvoustranné jednání.

Souhlasí s tím pan poslanec Čapek? (Ano.) Děkuji.

Na interpelaci poslance Miroslava Rašky předsedovi vlády České republiky, ministru vnitra a ministru školství, mládeže a tělovýchovy, uvedenou ve sněmovních tiscích 40 a 40a) ve věci řešení prostorových podmínek pro zabezpečení činnosti dětských a mládežnických organizací nebyla dána vyčerpávající odpověď. Je, prosím, někdo z členů vlády připraven vystoupit k této otázce? Zatím nemůžete.

Prosím členy vlády, aby se na příští schůzi připravili k odpovědi na tuto interpelaci.

Interpelace poslance Viktora Dobala a dalších ministru Grégrovi ve věci dokumentu nazvaném Iniciativní materiál ke koncepci deetatizace a privatizace, uvedená jako sněmovní tisk 41 a 41a) nebyla uspokojivě zodpovězena a bylo rozhodnuto se k ní vrátit, až bude přitomen pan ministr Grégr. Otevírám tedy rozpravu a táži se, kdo se chce k interpelaci vyjádřit, pan ministr Grégr?

Ministr strojírenství a elektrotechniky Miroslav Grégr: Nevím, s čím byli příslušní poslanci nespokojeni. Prosím, aby vznesli své připomínky a já na ně v zákonné lhůtě odpovím. Jinak by se tady rozvinula polemika.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Vidím, že pan poslanec Dobal není přítomen a nemám tady k dispozici sněmovní tisk 41 ani 41a), takže prosím, kdo z dalších pánů poslanců byl autorem této interpelace, aby se vyjádřil a položil panu ministrovi Grégrovi doplňující otázky.

Takže pan poslanec Dobal.

Poslanec Viktor Dobal: Panu ministru Grégrovi jsme ve své interpretaci v podstatě položili více otázek, nebo, respektive, jsme ho žádali, aby se vyjádřil k některým paragrafům toho prohlášení Svazu průmyslníků - Iniciativnímu návrhu k deetatizaci a privatizaci. Pan ministr Grégr v zásadě nám odpověděl a v podstatě souhlasil s řadou paragrafů, které jsme uváděli - ne sice se všemi. Domníváme se, že na závěr, kdy pan ministr Grégr ve své odpovědi slibuje, že bude důsledně plnit v programovém prohlášení vlády, zejména právě v otázkách privatizace a deetatizace, tak považujeme jeho odpověď v dnešní situaci v zásadě za uspokojivou.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Dobalovi. Chce se pan ministr vyjádřit k tomu, co zaznělo?

Ministr strojírenství a elektrotechniky Miroslav Grégr: Já s tím souhlasím, protože řada věcí, ve kterých jsem byl žádán o vysvětlení, byla přijata do scénáře ekonomické reformy, takže myslím, že rozpor - tak jak to bylo řečeno byl odstraněn - řadu věcí jsem i já akceptoval.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Jestli tomu dobře rozumím, tak pan poslanec Dobal je spokojen v tuto chvíli. Chci se zeptat dalších pánů poslanců, zdali se chtějí v rozpravě k této problematice vyjádřit?.

Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím a doporučuji přijmout následující usnesení: Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci pana poslance Viktora Dobala a dalších ve věci dokumentu nazvané Iniciativní materiál ke koncepci deetatizace a privatizace. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 99 poslanců je pro. Je někdo proti? Domnívám se, že nikoliv. Kdo se zdržel hlasování? 10 poslanců se zdrželo hlasování. Takže odpověď na interpelaci byla přijata.

Upozorňuji, že pokud mne mé výpočty neklamou, tak je ve sněmovní síni přítomno pouze 109 poslanců. Takže stačí, aby devět poslanců opustilo tuto sněmovní síň a nebudeme usnášeníschopní.

Na interpelaci poslance Vladimíra Preclíka a dalších, uvedenou ve sněmovním tisku 51, ve věci zákona 116/1990 Sb. o nájmu a pronájmu nebytových prostor odpověděl poslancům písemně pan ministr Ježek.

Na minulé schůzi nás pan poslanec Preclík informoval, že s jeho odpovědí není spokojen a žádá na dnešní schůzi odpověď doplnit. Prosím tedy pana ministra, zda je připraven odpovědět.

Poslanec Vladimír Preclík: To bylo úplně jiné, bylo nám doporučeno, abychom dali podnět české vládě k jednání přímo s ministrem financí, protože je to federální zákon. A plénum to přijalo, tento podnět české vládě.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Já se omlouvám za to. co jsem tady přednesl, držím se písemných materiálů a sám jsem si neuvědomil, že je tomu tak, jak říká pan poslanec Preclík. Takže se omlouvám ještě jednou a přejdeme k dalšímu bodu programu.

Sněmovní tisk 54 obsahuje interpelaci poslance Jaroslava Štraita na ministra vnitra ČR ve věci odvolání ředitele Okresního podniku bytového hospodářství v Jičíně. Písemnou odpověď pana ministra jste dnes dostali na lavice jako sněmovní tisk 54a).

Táži se pana poslance Štraita, zda je s odpovědí spokojen?

Poslanec Jaroslav Štrait: Já už jsem minule vyjádřil souhlas, to se nějakým způsobem opakuje.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Já se chci zeptat, zda k tomu bylo přijato usnesení pléna ČNR? Nebylo. Takže, tento souhlas bereme samozřejmě a pokud ještě někdo z pánů nebo dam poslanců se chce k této problematice vyjádřit, dostane slovo. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím a navrhuji přijmout toto usnesení: "ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Jaroslava Štraita ve věci odvolání ředitele Okresního podniku bytového hospodářství v Jičíně.".

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (107) Je někdo proti? (Nikdo.) Zdržel se někdo hlasování? (3) Děkuji. Odpověď na interpelaci byla přijata.

Sněmovní tisk 57 obsahuje interpelaci poslance Josefa Bezděka na vládu ČR ve věci mimosoudních rehabilitací. Táži se, zdali některý člen vlády je připraven odpovídat. To bylo odpovězeno. Pana poslance Bezděka se neptám, protože tady není, byl spokojen, takže se ptám ostatních poslanců, zdali chtějí k této problematice vystoupit v rozpravě? Pokud tomu tak není, dávám hlasovat o tomto usnesení:

"ČNŘ souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Bezděka ve věci mimosoudních rehabilitací."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (95) Je někdo proti? (Nikdo.) Zdržel se hlasování? (10) Děkuji.

Sněmovní tisk 60 obsahuje interpelaci poslanců Josefa Hejska a Václava Šplíchala na předsedu vlády ČR a ministra vnitra ve věcí požární ochrany. Na lavice vám byla rozdána odpověď jako sněmovní tisk 60a). Považují poslanci Hejsek a Šplíchal odpověď za uspokojivou? Poslanec Hejsek.

Poslanec Josef Hejsek: Ano, až na to, že v 1.odstavci je uvedeno, že ministr vnitra České republiky Tomáš Hradílek odpověděl poslancům Hejskovi a Šplíchalovi na interpelaci dopisem ze dne 22. října 1990. My jsme však žádný dopis nedostali. Jinak souhlasíme.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Tak, rozumím tomu dobře, že jste spokojeni s odpovědí, chce někdo z poslanců vystoupit v rozpravě k této problematice? Není tomu tak, takže navrhuji přijmout následující usnesení:

"Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci poslanců Hejska a Šplíchala ve věci požární ochrany."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (111) Je někdo proti? (1) Zdržel se někdo hlasování? (5) Děkuji.

Sněmovní tisk 61 obsahuje interpelaci poslance Leonarda Danneberga a dalších předsedovi vlády České republiky ve věci zrušené možnosti přidělovat byty lékařům a farmaceutům v Severočeské hnědouhelné pánvi mimo pořadník. Táži se, zdali některý z členů vlády je připraven odpovědět na tuto interpelaci. Pan ministr Bojar.

Ministr zdravotnictví ČR Martin Bojar: Rád bych k tomu sdělil, že jsem na tuto interpelaci odpověděl minule.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Vzhledem k tomu, že odpověď na interpelaci byla provedena na minulém zasedání, ale nebylo přijato usnesení a před usnesením k této problematice musí předcházet rozprava, takže ptám se, zda-li některý z poslanců chce k tomu vystoupit? Prosím pan ministr.

Ministr zdravotnictví ČR Martin Bojar: Tento problém je meziresortní otázka, kterou nemůže řešit pouze ministerstvo zdravotnictví, ale týká se i ministerstva vnitra a financí a i legislativy. To, co se týkalo mého resortu, bylo odsouhlaseno.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Prosím pan poslanec chce k tomu vystoupit?

Poslanec Miroslav Čapek: Vážený pane předsedající, to byla minule moje interpelace a zároveň poslanec Dannerberg dával interpelaci a i další poslanci.

Pan ministr - to byl sněmovní tisk 56 - odpovídal na moji interpelaci, navíc jsem dostal další odpověď od pana ministra vnitra, který zaujímá stanovisko k novému výkladu § 13 zákona o hospodaření s byty, kdy lze na základě tohoto výkladu postupovat v obcích nebo resp. u národních výborů tak, že mohou stanovit tzv. přednostní seznam služeb, podle toho, o jakou profesi se jedná, jestli o učitele, lékaře apod. a na základě tohoto ustanovení může být byt přednostně přidělen právě v tomto případě i lékařům..

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Já vám děkuji pane poslanče, za vaši informaci, nicméně se domnívám, že odpověď na tuto interpelaci budeme muset odložit na příští zasedání. Je s tím souhlas? Děkuji.

Sněmovní tisk 62 obsahuje interpelaci poslance Milana Tatára a dalších předsedovi vlády České republiky ve věci jednání náčelníka KS SNB v Ostravě. Předpokládám, že je to to, o čem jsme tady už dneska hovořili.

Sněmovní tisk 66 obsahuje interpelaci poslance Stanislava Zajíčka ministrovi vnitra České republiky ve věci činnosti tajemníka Jihomoravského krajského národního výboru. Dnes jste dostali na lavice odpověď ministra vnitra České republiky, je to sněmovní tisk 66a). Považuje pan poslanec Zajíček odpověď za uspokojivou?

Poslanec Stanislav Zajíček: Pane předsedající, vážená česká vládo, vážení kolegové, dovoluji si jen několik slov k interpelaci. Bohužel, nemohu považovat odpověď za uspokojivou, a to jednak z důvodů, že se mi nezdá, že by dostatečně reagovala na obsah interpelace, to za prvé, a za druhé vyjadřuji jaksi na okraj podiv nad tím, že ten, kdo porušil článek 13 spisového řádu, provozní řád podatelny a výpravny a pracovní řád, byl předseda VLK Jihomoravského KNV a podávám zároveň, víceméně do budoucna, podnět ministerstvu vnitra, aby zvýšilo zpřísnění řádu, pojednávajícího o manipulaci s úřední dokumentací a s písemnostmi, protože podle mých informací rozesílá pan místopředseda Jihomoravského KNV Stanislav Bělehrádek přihlášky a stanovy spolku Jednota moravská, což opět nemohu považovat za úřední písemnost a dokument. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji pane poslanče za vaše vystoupení, táži se pana ministra Hradílka, zdali chce reagovat na to, co tady zaznělo.

Ministr vnitra ČR Tomáš Hradílek: Já jsem ve své odpovědi uvedl, že s tímto zjištěním byl seznámen předseda Jihomoravského KNV Zdeněk Přikryl, který přijal opatření, aby s podobná situace neopakovala. Tudíž jestli zjišťuji tady, že tato opatření jsou neúčinná, tak podniknu následující kroky v tom smyslu, aby se skutečně přijala taková opatření, která účinnými budou. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji pane ministře, za vaše vystoupení, ptám se, kdo z dalších poslanců chce vystoupit. Pan poslanec Bělehrádek.

Poslanec Stanislav Bělehrádek: Dámy a pánové, protože se jedná o mne, tak bych na toto chtěl reagovat. A já bych na to reagoval následujícím způsobem. To byl odeslán soukromý dopis, ne jako místopředsedy Jihomoravského KNV, pouze s tím, že tam byla uvedena adresa, aby odpověď byla zaslána mně, jako místopředsedovi KNV, ale byl to soukromý dopis, nebyl uveden na hlavičkovém papíře a jedná se o společenskou organizaci, která by měla být v budoucnu zakládána. Čili nejde o žádný akt. který by byl prováděn jménem Jihomoravského KNV.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bělehrádkovi, ptám se, kdo dále z poslanců chce vystoupit v rozpravě. Pan poslanec Zajíček je spokojen s odpovědí pana ministra? (Ano.) Děkuji. Takže rozpravu končím a navrhuji přijmout usnesení. "Česká národní rada souhlasí s odpovědí ministra vnitra České republiky na interpelaci poslance Stanislava Zajíčka ve věci činnosti tajemníka Jihomoravského KNV."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. 105 poslanců souhlasí. Je někdo proti? Čtyři. Zdržel se někdo hlasování? 29 poslanců se zdrželo hlasování. Takže odpověď ministra Hradílka byla přijata.

Sněmovní tisk č. 67 obsahuje interpelaci poslance Vladimíra Zemana vládě České republiky ve věci kritické situace v zaměstnanosti ve státním podniku Tesla Rožnov s dopadem na celý region Rožnovska. Chce někdo z členů vlády odpovědět na tuto interpelaci, prosím pan ministr Grégr.

Ministr strojírenství a elektrotechniky ČR Miroslav Grégr (z místa): Zaslal jsem písemnou odpověď 29.t.m.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, domnívám se, že tato písemná odpověď bude do naší příští schůze rozmnožena a dána poslancům k dispozici, takže hlasovat o ní budeme až na příštím zasedání. Pro úplnost bych se nyní chtěl zeptat, zda ještě někdo z poslanců nedostal v zákonné lhůtě odpověď na svou interpelaci.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Tomáš Ježek (z místa): Nejsem si jist, jestli odpověď na interpelaci pana poslance Bezděka byla přijata nebo ne. Nevzpomínám si, že bychom o ní hlasovali.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Je to v pořádku? Je třeba hlasovat, správně připomínáte, pane ministře, já bohužel od pana poslance Bezděka tady mám asi šest interpelací, prosím o který tisk se jedná?

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Tomáš Ježek: 85.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Táži se, jestli k tomu některý z pánů poslanců chce vystoupit v rozpravě k této interpelaci. Pokud tomu tak není, tak navrhuji přijmout následující usnesení:

"Česká národní rada souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Bezděka ve věci dalšího provozu speleoterapeutických otázek."

Dávám hlasovat, kdo je pro, kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) 104 poslanců je pro. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel hlasování? Osm poslanců se zdrželo hlasování. Děkuji. S odpovědí byl vysloven souhlas.

Nyní se táži, kdo z členů vlády je připraven odpovídat na otázky či podněty poslanců, které zazněly na některé z minulých schůzí. Paní ministryně Štěpová.

Ministryně obchodu a cestovního ruchu ČR Vlasta Štěpová: Vážené paní poslankyně a páni poslanci, jen bych doplnila na interpelaci pana poslance Bezděka, pokud jde o helikoptéru pro zdravotní účely. Bylo tam naše ministerstvo také jmenováno. Ráda sděluji, že jsem se v té helikoptéře také svezla. Zkoušeli jsme stopnout čas z Prahy na 50. kilometr dálnice a zpátky. Jsem si vědoma toho, že pro použití v cestovním ruchu je tato věc samozřejmě naprosto podstatná a promýšleli jsme s panem ministrem Bojarem, jak z jakýchkoli fondů ministerstva se zúčastnit nákupu této výborné záležitosti. Bohužel, ministerstvo obchodu a cestovního ruchu nemá v současné době, a ani v dohlednu mít nebude, finanční prostředky, které by mohlo do nákupu této helikoptéry vložit. Fond cestovního ruchu je jasně účelový fond, o jeho existenci v budoucím období není rozhodnuto. Snažíme se vymyslet možnosti, jak fond cestovního ruchu dále tvořit a dotovat. V žádném případě to nevypadá v současné době na to, že bychom se nějakým způsobem podílet mohli. Omlouvám se, je mi to líto.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Štěpové. Vážení, ptám se, kdo dál z členů vlády chce odpovědět na některý z dotazů? Pokud tomu tak není, domnívám se, že dnešní zasedání mohu ukončit.

Ještě mi dovolte, abych vás upozornil, že zítra začne jednání v 9 hodin. Prosím pány poslance a paní poslankyně o dochvilnost. Přeji vám dobrou noc a na shledanou.

(Schůze ČNR přerušena v 18.20 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP