Úterý 30. října 1990

K některým konkrétním otázkám. Myslím si, že není třeba se zabývat jednotlivými jmény u těch soudců, jejichž kandidatura byla zpochybněna v průběhu diskuse vzhledem k tomu, že jak jste již byli seznámeni v úvodu z úst paní zpravodajky, tak od jejich kandidatury bylo upuštěno.

Pokud se týče některých dalších jmen, myslím, že paní dr. Röschová, která velice podrobně a pečlivě shromažďovala za ústavně právní výbor všechny podněty, které v tomto směru odezněly, má velice podrobné informace k tomu, co zde někteří poslanci v diskusi namítali. Chtěl bych jenom k některým konkrétním otázkám odpovědět konkrétně. Já jsem nikdy v žádném vystoupení, i když to možná v tisku vyznělo jinak, v žádném vystoupení jsem neosočil nebo nekritizoval ČNR, že by zdržovala volbu soudců. Já vím, z čeho zřejmě tato poznámka v tisku odezněla, vím, že ji přednesl někdo jiný, ale nebyl jsem to já. Já bych se nikdy neodvážil takovýmto hrubým způsobem znevážit činnost tohoto poslaneckého sněmu, jehož si vážím. Bohužel, neodpovídám za to, co v tisku odezní. Za druhé, já jsem si samozřejmě vědom toho, že je především na ministerstvu spravedlnosti, aby vyhledávalo nové kandidáty, aby je připravilo do funkce soudců. Není to práce snadná a už jsem i minule i dnes znovu naznačil, jak těžko se tito kandidáti získávají. A nejenom že se těžko získávají, ale i těžko vychovávají. Je třeba si uvědomit, a to zřejmě neříkám nic nového, že kromě požadovaného vysokoškolského vzdělání, musí každý z nich projít tříletou justiční přípravou, justičním přípravným obdobím, po němž musí skládat zkoušky a teprve pak je připuštěn k výkonu soudcovské funkce. Čili je to období velice dlouhé, musí se dělat s perspektivou a jestliže dnes v součinnosti třeba s právnickými fakultami činíme opatření ke zvýšenému náboru na právnické fakulty, pak se nám tato praxe může zfruktifikovat až v průběhu nejméně osmi let. I s tímto výhledem musíme pracovat. Pokud paní dr. Moserová mně položila otázku k problematice lustrací. Již jsem řekl, a myslím, že i paní dr. Janů zde řekla, že otázka neprovedení lustrací není a nebyla záležitostí ministerstva spravedlnosti, poněvadž ministerstvo spravedlnosti se k této otázce postavilo kladně, stavěli se k ní kladně i soudci, ale překážku jsme nalezli v onom stanovisku federální vlády, vyjádřenému jistým usnesením, tuším z června letošního roku. Zatím se ani nám, ani ústavně právnímu výboru vašeho sněmu nepodařilo toto usnesení federální vlády zvrátit. Pokud tedy soudce učinil ono čestné prohlášení, bez něhož jsme si kandidaturu vám předložit nedovolili, pokud učinil toto, prohlášení, které jsme na něm vyžádali, pak jsem toho přesvědčení, že bylo-li by dodatečně zjištěno, že toto jeho prohlášení bylo nepravdivé, pak myslím takový soudce o důležitých okolnostech, týkajících se výkonu jeho soudcovské povinnosti, vypovídal vědomě nepravdu a pak by to podle mého soudu i podle současného znění zákona o organizaci a volbách soudců bylo důvodem k tomu, aby byl odvolán ze své funkce.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, protože mám za to, že z průběhu rozpravy, i když dosti rozporné v některých otázkách, nevyplynuly takové závěry. a takové návrhy, které by zpochybnily ty návrhy, o jejichž projednání vás žádám, prosím, aby o tomto návrhu bylo jednáno a hlasováno.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministrovi a prosím zpravodajku paní poslankyni Röschovou.

Poslankyně Anna Röschová: Paní předsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, já bych svoji závěrečnou řeč rozdělila do dvou částí, v té prvé bych odpověděla na určité dotazy, které zde odezněly, nebo určitá vystoupení. Chtěla bych promluvit ohledně pana dr. Ladislava Sychry, protože byl přímo dotazován ústavně právní výbor. Jeho kandidatura byla odložena z důvodů, že pracoval na prokuratuře, protože ústavně právní výbor se domnívá, že prokuratura byla tou mocenskou složkou a prodlouženou rukou komunistické strany, tudíž ústavně právní výbor vyžadoval na ministerstvu spravedlnosti daleko podrobnější informace ohledně lidí, kteří pracovali na prokuratuře a ucházejí se o kandidaturu k soudu..

Je to jenom tento důvod, protože ta charakteristika byla nedostatečná. Nevím, jestli pan poslanec je spokojen s tímto vysvětlením. Co se týče dr. Koubové, myslím, že se k tomu nemusíme nijak podrobně vracet, protože to velmi dobře objasnil dr. Výborný, člen ústavně právního výboru. Já bych jen podotkla, že ústavně právní výbor ohledně dr. Koubové hlasoval a drtivou většinou v rozpravě odeznělo to, že dr. Koubová je navrhována jako kandidátka na funkci soudce. Dále bych se ráda vyjádřila k některým vystoupením k mým kolegům ze zdravotního výboru. Domnívám se, že v drtivé většině jejich vystoupení bylo zavádějící, protože neodeznělo to, že výhrady k těm soudcům, kteří tady buď byli jmenováni nebo tajuplně jmenováni nebyli, jsou právě ti soudci, kteří byli staženi zpět, kteří vzali návrh zpět nebo byli staženi z kandidatury. Kolegové ze zdravotního výboru byli na ústavně právním výboru několikrát a velmi podrobně jsme tyto věci probírali. Mohu říci naprosto seriózně, když byla jakákoliv výhrada, která nebyla dostatečně vyšetřena, byla kandidatura toho soudce odložena i když příště třeba bude kandidován. Ale bylo to odloženo, protože jsme se nechtěli dopustit nějaké chyby.

Dále bych vás chtěla informovat o tom, že seznam soudců (tisk 72) byl předložen Helsinskému výboru, který to podrobně probíral a dneska telefonicky dr. Šilhanová oznamovala, že proti těmto návrhům Helsinský výbor po rozpravě, kterou měl se členy VONS nic nenamítal. To jsem jenom pro ilustraci chtěla uvést, že ústavně právní výbor se tím velmi podrobně zabýval.

Ve druhé části bych chtěla velmi krátce pohovořit o morální záležitosti. Nechci mluvit o tom, že soudci jsou zapotřebí, a že nebudou rehabilitace atd. Vůbec nechci hovořit o té pragmatické a politické části toho programu, protože to myslím tady všechno odeznělo. Ráda bych pohovořila o určitém mravním principu. Já sama za sebe odmítám dávat jakékoliv nálepky komukoliv a to, co tady bylo někdy vysvětleno, mi to nálepkování silně připomíná. Je mi jasné, že v justici jsou ještě soudci, kteří tam nemají co dělat. O těch nechci mluvit a ani se jich nechci zastávat.

Ale rozhodně o těch ostatních, kteří skutečně pracovali jako my všichni a soudili v rámci platných zákonů, které tady byly, o těch bych chtěla promluvit a chtěla bych říci, že já se necítím tak morálně čistá, abych mohla chladnokrevně zvednout ruku na to, aby takoví lidé ztratili svou funkci, své zaměstnání, ztratili svou existenci. Protože jsou vinni tím, že žili v tomto státě minulých 40 let a že konali své povolání. To kdybych učinila, cítila bych totéž, jako se dělávalo v 70. letech, kdy soudci byli obdobným způsobem z justice vyhazováni. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji paní poslankyni Röschové. Já jsem se domnívala, že nám ještě určí nějaký způsob, jak bychom měli o předložených návrzích hlasovat. Takže ji poprosím.

Poslankyně Anna Röschová: Já se omlouvám, zapomněla jsem na to, navrhovala bych, abychom hlasovali o soudcích kromě těch, kteří vzali kandidaturu zpět nebo byli staženi en bloc.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Má někdo jiný návrh? Paní poslankyně Šepsová.

Poslankyně Lenka Šepsová: (z pléna) Já jsem měla návrh, abychom hlasovali jednotlivě.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Já si to zapisuji, tedy váš protinávrh. Návrh zpravodajky je, abychom hlasovali en bloc. O všech soudcích, proti kterým nebyly vzneseny námitky, a kteří nestáhli sami kandidaturu nebo kandidátka nebyla ministerstvem spravedlnosti stažena. Takto zní návrh zpravodajky. Druhý, doplňující návrh paní poslankyně Šepsové je ten, abychom hlasovali o všech soudcích jednotlivě. Protože rozprava je skončena, dávám hlasovat o tom,...... - technická připomínka.

Poslanec Petr Čermák (z pléna): To je protinávrh, abychom o soudcích hlasovali - až bude jejich seznam uveřejněn v celostátním tisku a provedena lustrace soudců a prokurátorů.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Další návrh pana poslance Čermáka jste teď slyšeli. (Z pléna - neslyšeli.) Prosím pana poslance Čermáka, aby přišel k řečništi.

Poslanec Petr Čermák: Můj návrh, který jsem řekl už při svém vystoupení je ten, abychom o soudcích hlasovali poté, co bude jejich seznam zveřejněn prostřednictvím ČTK v celostátním tisku, bude provedena jejich lustrace a u soudců a prokurátorů, kteří tuto činnost vykonávali v minulosti, bude doložen seznam jejich rozsudků a případů, které je nutno rehabilitovat. (Potlesk.)

Předsedkynkyně ČNR Dagmar Burešová: Já bych chtěla jen upozornit, že pokud vím, seznam byl v tisku uveřejněn, ale ve skutečnosti - pokud jde o lustrace, není to v moci ministerstva spravedlnosti. Já jsem sama žádala o lustrace u federálního ministerstva vnitra, dnes lustrace poskytovat nechce a ani federální vláda, pokud se na ni obrátí žadatel o lustrace, nehodlá nic měnit na stanovisku ministra vnitra. Čili je to, bohužel, podmínka nemožná, takže k tomu přihlédnout nemůžeme. To je právnický termín, tím se nikoho nechci dotknout. A poslední věc - předložit u všech soudců a prokurátorů spisy, které vyřizovali je podle mého názoru, podmínka rovněž nemožná. Uvědomte si, že každý průměrný soudce končí průměrně 40 případů za měsíc, a jestliže někdo soudil 20 - 25 let, tak jsou to tisíce spisů. Nelze vůbec splnit takovou podmínku.

Poslanec Petr Čermák: Já se omlouvám, nechci zdržovat, ale teď momentálně vůbec nevím, jestli jsem tam, kde si myslím, že jsem. Já jsem slyšel před chvilkou pana ministra, že seznam v tisku zveřejněn nebyl. Teď slyším, že zveřejněn byl. Ptám se tedy, kde. Třetí otázka, že lustrace nejdou provést u soudců a půjdou provést u všech kandidátů do komunálních voleb. Tak zase momentálně nevím, jsem na křižovatce jakési. Já jsem nechtěl, aby byl samozřejmě doložen seznam spisů, ale chtěl jsem doložit seznam jejich rozsudků a případů, které je nutno rehabilitovat. A když jich má někdo 20 tisíc, tak se domnívám, že i to o něčem svědčí. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Já bych k tomuto návrhu chtěla říct jen tolik, že hlasováním asi před dvěma hodinami jsme některé soudce zprostili, tzn., že jsem dobře pochopila návrh pana poslance, tzn. odložit volby soudců z povolání z dnešního zasedání. Takže by se stalo, že by i ti soudci, kteří jsou v podstatě v pořádku, byli bez zaměstnání. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, rozprava byla ukončena. Jsou tady tři návrhy. První návrh zpravodajky dát hlasovat en bloc - z toho jsou vyňati soudci, kteří se kandidatury sami vzdali, nebo jejich kandidaturu ministerstvo vzalo zpět.

Druhý návrh paní poslankyně Šepsové - hlasovat jednotlivě, a poslední návrh pana poslance Čermáka - odložit hlasování o soudcích do doby, kdy budou doručeny lustrace: nevím, zda budou doručeny, protože zatím to federální vláda odmítá, - a poté, kdy budou u soudců a prokurátorů, kteří soudili v 50. letech, prozkoumány rozsudky, u kterých dochází k rehabilitacím.

Poslanec Vojtěch Dohnal: Paní předsedkyně. dovoluji si upozornit, že paní poslankyně Ryšlinková také vznesla návrh týkající se změny zákona, aby nebylo volební období tak dlouhé, 10 let.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Já se paní poslankyni Ryšlinkové omlouvám, ale to byl skutečně návrh "de lege ferrenda". Za prvé je to federální zákon, čili odsud může vzejít iniciativa celé České národní rady, takže to je tak zdlouhavý postup, že se domnívám, že to paní poslankyně míní jako doporučení do budoucna. Pokud to mínila jako návrh, tak samozřejmě dám o tomto návrhu hlasovat.

Poslankyně Jana Ryšlinková: Mínila jsem to jako návrh.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dobře, necháme o tom hlasovat.

Poslanec Petr Čermák: Nemínil jsem rozsudky pouze z 50. let, ale vůbec. Takže s touto změnou.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Čili dávám hlasovat nejprve o protinávrzích v tom pořadí, jak byly podány.

Čili první je návrh paní poslankyně Šepsové, abychom hlasovali o jednotlivých soudcích jednotlivě. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se - pro 38.) Kdo je proti tomuto návrhu? (94) Kdo se zdržel hlasování? (32)

Děkuji. Pozměňovací návrh paní poslankyně Šepsové nebyl přijat.

Jako další návrh je návrh pana poslance Čermáka. Pan poslanec Čermák jej doplňoval. Kdo hlasuje pro návrh pana poslance Čermáka, ať zvedne ruku? (Hlasuje se - 54 pro.) Kdo je proti tomuto návrhu? (69) Kdo se zdržel hlasování? (33)

Děkuji. Protinávrh pana poslance Čermáka nebyl přijat.

Dávám nyní hlasovat o protinávrhu paní poslankyně Ryšlinkové. Kdo je pro tento protinávrh? (Hluk v sále.) Tento návrh je ke změně zákona, pokud jde o délku volebního období.

Poslanec Jaroslav Ortman: Podle mého názoru nemůžeme hlasovat o této otázce.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pane poslanče, já rozpravu neotevírám, čili mám pochybnosti o tom, zda můžete nyní z řečniště promluvit a nerada bych rozpravu znovu otevřela.

Poslanec Jaroslav Ortman: Jenom technickou poznámku, že, podle mě, nelze hlasovat o této problematice, protože naší povinností je dodržovat zákony.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Upozornila jsem na to, když jsem uváděla poslední návrh, že jsem ho považovala za návrh de lege ferrenda, tedy v budoucnu uskutečnitelný.

Poslanec Pavel Popovič: Jaké zaujme stanovisko ústavně právní výbor?

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: To bych musela přerušovat schůzi. Páni poslanci, já se domnívám, že skutečně jsme poslanci a musíme dodržovat platné zákony. Platný zákon upravuje volební období tak, jak ho upravuje, čili nemůžeme hlasovat o tom, že si sami něco odhlasujeme; nota bene nejsme shromáždění, které vůbec je oprávněno k tomu tento zákon přijmout. Je to otázka, která jde mimo rámec dnešního zasedání. (Potlesk.)

Poslanec Josef Vondráček: Myslím, že bychom měli akceptovat to, co říkala paní předsedkyně, protože hlasujeme o volbě soudců a tento návrh paní poslankyně jde mimo. Čili měli bychom návrh na volbu soudců schválit tak, jak byl předložen, a pak nechť je vyvinuta iniciativa k tomu, abychom požádali federál o změnu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nejdřív bych se ještě obrátila na paní poslankyni Ryšlinkovou, jestli po tomto vysvětlení nevezme návrh zpět.

Poslankyně Jana Ryšlinková: Velmi se omlouvám. Už jsem se dále nechtěla k tomu vyjadřovat, protože nerozumím jaká by nyní měla být právní procedura nebo správná procedura dosažení tohoto cíle. Domnívám se, že nápad je to dobrý. (Potlesk.) Proto prosím, jestli je to možné, abychom přerušili schůzi našeho shromáždění nebo znovu otevřeli rozpravu, v níž by se to vyjasnilo. (Hluk v sále.) Jsem, prostě, na rozpacích. Myslím, že je to nápad dobrý a nerada bych ho zahodila jenom proto, že v tomto okamžiku není jasné, jak ho uskutečnit. Může mi v tom někdo pomoci? (Hluk v sále. Hlasy: přerušit schůzi!)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Paní poslankyně Ryšlinková, já vám chci říci, že skutečně tady jednám dnes o volbách soudců. Vy jste učinila návrh, jak říkáte správně, že je to dobrý nápad o tom, že by zákon o organizaci soudů a volbách soudců měl být změněn. Já s vámi hluboce souhlasím. Ale to není předmětem dnešního jednání. Čili nemohu dát hlasovat o něčem, co není předmětem tohoto jednání.

Poslankyně Jana Ryšlinková: Můžeme schválit dnes soudce a potom změnit dobu, na kterou je volíme?

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Patrně dojde v budoucnosti k tomu, že bude zákonem ukončeno volební období soudců pro všechny, patrně budou v budoucnu dokonce soudci jmenováni, pokud jsem informována.

Poslankyně Jana Ryšlinková: V tom případě svůj návrh stahuji. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Takže, velmi děkuji paní poslankyni Ryšlinkové. A nyní přistoupíme k poslednímu návrhu, k původnímu návrhu zpravodajky Röschové, abychom hlasovali o návrhu en bloc s vyloučením těch soudců, kteří stáhli kandidaturu nebo jejichž kandidatura byla ministerstvem stažena. Kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se - 111 hlasů.) Kdo je proti tomuto návrhu? (40 hlasů.) Kdo se zdržel hlasování? (19 hlasů.) Děkuji, je tedy zřejmé, že návrh paní poslankyně Röschové zvítězil 111 hlasy.

Dávám nyní hlasovat en bloc o sněmovních tiscích 69 a 72 ve znění společné zprávy 90 po úpravách, které byly dnes provedeny.

Kdo souhlasí s těmito návrhy, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se - 110 hlasů.) Kdo je proti? (35 hlasů.) Kdo se zdržel hlasování? (26 hlasů.)

Konstatuji tedy, že soudci uvedení v seznamech ve sněmovním tisku 69, 72 a ve znění společné zprávy byli na dnešní schůzi řádně zvoleni. Děkuji vám. (Potlesk.)

Vyhlašuji nyní na půl hodiny přestávku.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Chci vás informovat o tom, že kardinál Tomášek, který slíbil dnes účast, odřekl, protože onemocněl lehkou chřipkou. Napsali jsme mu jako poslanci ČNR dopis, že ho moc litujeme, že nemůže dnes přijít nás navštívit, a že doufáme, že tak učiní na některém z příštích zasedání. Dopis i s kyticí jsme odeslali.

Budeme pokračovat v řádném programu. Dalším bodem pořadu je


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP