Úterý 3. července 1990

Poslanec Petr Dudešek: Dámy a pánové, není to ani návrh, ani protinávrh, je to jen vysvětlení a určitý můj postoj.

V programovém prohlášení vlády České republiky je tato citace: Ale nedosti na tom, po dohodě s federálními orgány chceme umístit do Brna instituce celostátního významu. Velmi vážně pomýšlíme učinit z Brna obchodní centrum republiky umístěním ústředních institucí zabývajících se obchodní činností. Jednou z nejvýznamnějších institucí se sídlem v Brně bude ústavní soud, bez jehož znovuzřízení by byla ústava pouhou proklamací.

Jsem povinen svým voličům vzkázat toto (spolu s ostatními mými kolegy, přestože budeme s programovým prohlášením vlády souhlasit): V našem prohlášení bylo - abyste pochopili, že nejsem pro centrismus ani pražský, ani brněnský. Nejsme toho názoru, ať jsme z Brna, Olomouce nebo Ostravy, že by Brno mělo být nějak zvlášť preferováno. Považujeme za nezbytné řešit Moravsko-slezskou zemi s polycentrickým uspořádáním a rozložením hospodářských, správních a kulturních funkcí do tří hlavních center - Brna, Olomouce a Ostravy. Přitom dalším významným městům - Opavě, Jihlavě a Zlínu by měly být přiznány zvláštní statuty, odpovídající jejich vyšším sídelním významům. Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pane poslanče, děkuji vám za vaši iniciativu, ale ptal jsem se na připomínky k příloze. Měli bychom se navzájem pochopit a začít jednat konstruktivně. Pan poslanec Kotrlý.

Poslanec Zdeněk Kotrlý: Vážený pane předsedající, vážená česká vládo, vážené kolegyně a kolegové, mám nepříjemnou povinnost říci, že jsem se dopustil chyby a při příchodu do místnosti jsem zaměnil papír a dal jsem předsedovi vlády chybné usnesení. (Ohlas v sále.) Dovolil bych si požádat pana ministra Tichého, aby přišel k řečništi, aby bylo jisté...

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pane poslanče, upozorňuji na to, že teď budeme muset zrušit původní usnesení a hlasovat o novém.

Poslanec Zdeněk Kotrlý: Jsem si toho vědom.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Než začnete hovořit, zeptám se poslanecké sněmovny, jestli souhlasí s tím, abychom zrušili původní usnesení. Protože pak by to bylo bezpředmětné. Pan poslanec Čech.

Poslanec Vladimír Čech: Měli bychom nejdříve slyšet tohle.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Dobře. Pan ministr Tichý.

Ministr Bohumil Tichý: Jde o záměnu nebo doplnění slov. Je to malá změna.

Česká národní rada konstatuje, že zrušení zemského zřízení poškodilo jak Zemi českou, tak Zemi moravsko-slezskou. Plná rehabilitace zemského zřízení na základě samosprávného principu bude definitivně řešena novou Ústavou České republiky. Ještě před tím však bude možné upravit pomocí právních předpisů České národní rady takové vnitřní územní členění, které bude toto definitivní řešení předjímat. Proto si Česká národní rada vyhrazuje právo rozhodnout o těchto otázkách a vyzývá vládu k aktivní součinnosti při zmíněných opatřeních. (Hlasy z pléna: V čem jsou změny?)

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Hlásí se paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Dovolila bych si připomenout procesní záležitosti tohoto našeho jednání na plénu. Pojďme nejdřív dokončit programové prohlášení a pak se vraťme k tomuto faux pas.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Souhlasíme s tím? (Všeobecný souhlas.) Navrhuji, abychom hlasovali o příloze k usnesení České národní rady k programovému prohlášení vlády České republiky, tak jak bylo předneseno ve zprávě předsedy návrhové komise, včetně návrhů, doplňků, připomínek, tak jak jsme je schválili. Kdo je pro?

(Hlasuje se.) Je to příloha. (Ohlas v sále.)

Poslanec Miroslav Šlouf: Příloha je k usnesení. Neměli bychom nejdříve hlasovat o usnesení a potom o příloze?

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Domnívám se, že jednáme o zvláštním bodu usnesení. Jestliže schválíme přílohu, potom můžeme schválit usnesení, tak jak je na první stránce, kde se říká v bodě III. "respektovat připomínky... které jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení". Ve znění bodu III. doporučuji nejprve hlasovat o příloze a pak o celém návrhu usnesení. (Hlasy z pléna: Správně.)

Kdo je pro znění přílohy, jak jsem to říkal před chvílí? /Hlasuje se./ Děkuji.

Kdo je proti? /nebylo řečeno/

Zdržel se někdo hlasování? Devět.

Příloha byla schválena. Nyní žádám předsedu návrhové komise, aby přečetl návrh usnesení k programovému prohlášení vlády České republiky.

Předseda návrhové komise poslanec Josef Vondráček: Usnesení České národní rady k programovému prohlášení vlády České republiky na léta 1990 - 1992. ČNR souhlasí s programovým prohlášením vlády České republiky na volební období 1990 - 1992. Za druhé - vyslovuje podle článku 107 a 128 ústavního zákona o čs. federaci důvěru vládě České republiky. Za třetí doporučuje vládě České republiky, aby při realizaci svého programového prohlášení respektovala připomínky České národní rady, které jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení.

Ukládá předsedkyni ČNR zpracovat do plánu práce ČNR kontrolu plnění programového prohlášení vlády České republiky v průběhu volebního období. Předsednictvu a výborům ČNR průběžně kontrolovat řešení úkolů, vyplývajících z programového prohlášení vlády České republiky a předsednictvu ČNR řešit formou kontroly nad činností nově utvářeného ministerstva pro správu státního majetku a jeho privatizaci.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji, slyšeli jste návrh usnesení. Ptám se, má někdo připomínky k takto navrženému usnesení? Nejsou. Mohu dát hlasovat? Ano.

Kdo je pro, aby usnesení bylo přijato v takovém znění, jak přednesl pan poslanec Vondráček? /Hlasuje se./ Spočítáme hlasy. 146.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 34.

Tím jsme schválili programové prohlášení a vyslovili nově jmenované vládě důvěru. /Dlouhotrvající potlesk./

Teď nám tu zůstalo usnesení k Moravě. Já se znovu ptám, je ta změna opravdu tak důležitá, že je nutno změnit původní usnesení?

Poslanec Zdeněk Kotrlý: Prosil bych o omluvu, znovu že vás zdržuji, ale myslím, že změna usnesení je nutná a že je to změna, která nám zaručuje, že ČNR nezasahuje do kompetencí federálního parlamentu a nezasahuje do kompetencí vyhlašování ústavních zákonů. Proto je nutná nová varianta usnesení. Jestli chcete, je možné vám přečíst obě dvě varianty. /Z pléna - Ne./

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Já myslím, že dáme důvěru panu Kotrlému, že nám potvrdí - domníváte se, že je nutné číst? Čili rozdíl - prosím o rozdíl.

Poslanec Zdeněk Kotrlý: Rozdíl je ve třetí větě. Já ji přečtu, tak jak je sneseno: "Ještě předtím však bude možné upravit pomocí právních předpisů ČNR takové vnitřní územní členění, které bude toto definitivní řešení předjímat." V předchozím usnesení bylo - za pomoci ústavních zákonů. Nyní je to míněno na pomoc právních předpisů ČNR. To je základní rozdíl, jinak je tam rozdíl ve formulaci slov. Toto je právní podstata změny.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Ptám se. Kdo je pro, abychom zrušili původní usnesení, týkající se Moravy? /Hlasuje se./ Děkuji. Já myslím, že to je výrazná většina. Budeme počítat.

Kdo je proti? Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? 28. Děkuji, tím jsme zrušili původní usnesení k Moravě. Nyní se ptám.

Kdo je pro, abychom přijali nové opravené, doplněné usnesení k Moravě, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./ Děkuji.

Kdo je proti? Sedm.

Kdo se zdržel hlasování? 16. Děkuji, 16, čili jsme schválili usnesení v novém znění.

Dovolte mi, abych přešel k poslednímu bodu dnešního jednání, kterým je zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 26. června do 2. července 1990. Zmíněná zpráva vám byla předložena jako sněmovní tisk číslo 21. Má někdo k předložené zprávě o činnosti předsednictva České národní rady nějaké dotazy či připomínky? Pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená Česká národní rado, chápu, že jsme všichni unaveni, takže mě asi nebudete moc poslouchat, mě tady překvapila jedna jediná věc, že na straně jedna této zprávy o činnosti předsednictva je, že předsednictvo stanovilo pořadí místopředsedů ČNR takto - teď je tam vyjmenováno, jak jsou ti místopředsedové určeni. Je to zjevně uděláno podle klíče, která politická strana je tu jak zastoupena. Mne překvapuje, že se spíše nepřijal klíč kdo z místopředsedů, kteří byli voleni námi ve volbách, dostal kolik hlasů, protože pak jsme tu opět jako téměř zbyteční, a mohou si ti čtyři vedoucí politických stran nadiktovat, že mají tolik a tolik hlasů a přesně si všechno rozdělit.

Nenavrhuji, abychom vyjadřovali nedůvěru předsednictvu, nebo abychom to nějak měnili, ale tato strategie kulatých stolů a stálých dohadovacích řízení mně trošku vadí. Buď j smetu jednou poslanci, nebo nejsme.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pane poslanče, já chci jen upozornit, že je to v pravomoci předsednictva bylo to rozhodnuto předsednictvem, nikoliv rozhodnutím zástupců čtyř politických stran. Předsednictvo přesně sleduje politické složení parlamentu, jestliže předsednictvo toto schválilo, nebo navrhlo, doporučilo, usneslo se na tom, asi dost těžko je na tom možno něco měnit. Pan poslanec Kotrlý.

Poslanec Zdeněk Kotrlý: Já si dovolím, vážené kolegyně a kolegové, jenom nesouhlasit s panem poslancem Bendou v tom smyslu, že jsem byl svědkem, že se účastnil kulatého politického stolu stran dobrovolně a ze své iniciativy a byl tedy zúčastněn.

Poslanec Marek Benda: To přiznám, ale to bylo předtím, než byla ustavena Česká národní rada. Mne tam jen překvapilo, že předsednictvo, které by mělo být našimi zástupci, předsednictvo volíme my, měli by tam být naši zástupci, tak by měli hledět spíše na to, jak my jsme se tady rozhodovali jako poslanci než na to, jak jsou tu strany zastoupeny. Mně to tak přišlo, ale možná že to není pravda.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pane poslanče, doporučuji přečíst jednací řád. Má někdo další připomínky? Ne. Kdo je pro, abychom přijali následující usnesení:

Česká národní rada bere na vědomí zprávu o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 26. června do 2. července 1990.

Kdo souhlasí, aby ČNR přijala toto usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? /nebylo řečeno./

Zdržel se někdo hlasování? Tři. Děkuji, tím jsme projednali celý pořad druhé schůze ČNR.

Ještě než ukončíme, dovolte mi několik technických poznámek Členy předsednictva upozorňuji, že zítřejší schůze předsednictva začíná ráno v 9 hodin, v místnosti předsednictva. Dále si dovolím upozornit poslance, že vám bylo na lavice rozdáno celkem šest tisků - pět federálních a jeden republikový. Předsednictvo ČNR je zítra přikáže k projednání výborům ČNR takto:

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních. Je to tisk Federálního shromáždění 12 - bude přikázán k projednání ústavně právnímu výboru.

Všem výborům - kromě mandátového a imunitního - bude předložen k projednání tisk 13 - ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100 z roku 1960, Ústava Československé socialistické republiky ve znění pozdějších předpisů a ústavního zákona č. 143 z roku 1968 Sb. o československé federaci ve znění pozdějších předpisů, kterým se zkracuje volební období národních výborů atd.

Ústavně právnímu výboru, výboru petičnímu, pro právní ochranu občanů a bezpečnost bude předložen vládní návrh zákona tisku 14 FS o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Ústavně právnímu výboru ČNR, národohospodářskému výboru, rozpočtovému a kontrolnímu výboru bude předložen tisk č. 16 FS, ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/68 Sb. o čs. federaci.

Rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR bude předložen k projednání tisk 19 FS, vládní návrh státního závěrečného účtu federace za rok 1989.

Všem výborům ČNR bude předložen tisk ČNR č. 22, vládní návrh zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky.

Dále jste dostali na stůl informaci o předpokládaném programu orgánů ČNR v nejbližším období. Chci upozornit, že se předpokládá, že 10. července bude další za sedání ČNR, které se sejde k projednávání kompetenčního zákona ČNR. Potom se sejde předsednictvo ČNR. V pondělí a úterý - 9. a 10. dopoledne - se sejdou výbory k projednání návrhu zákona kompetenčního.

Další schůze ČNR - čtvrtá - by se měla sejít v pátek 20. července, kde by se měly projednat zákony ČNR o platech poslanců, výbory by měly zákon projednat ve dnech bezprostředně předcházejících. Hodinu se dozvíte včas. Předpokládá se pravděpodobně, že to bude v devět nebo deset hodin ráno, pokud to bude celodenní schůze. Na 3. schůzi byste měli dostat podrobnější informace ke 4. schůzi. Poslední informace - 5. schůze by se měla sejít ve čtvrtek 23. srpna. Každý máte informaci podrobně napsanou na stole.

Úplně na závěr - pokud jde o podpisy na tiscích, které se týkaly zákonných opatření a usnesení předsednictva, ke kterým byla diskuse, chtěl bych to vysvětlit definitivně, aby v tom měli všichni jasno. U zákonných opatření předsednictva - to znamená tisky 13, 14, 15 a 16 - je podepsán předseda ČNR bývalý, pan Šafařík, protože tato zákonná opatření byla schvalována v době, kdy byl předsedou ČNR. S jeho podpisem budou tato zákonná opatření uveřejněna ve Sbírce zákonů. U ostatních opatření, ev. usnesení předsednictva ČNR, to znamená tisky 18, 19 a 20, bude podpis nynější předsedkyně ČNR paní Dr. Burešové, jako předkladatelky projednávaných parlamentních tisků, protože tyto tisky jsme projednávali dnes.

Tolik na vysvětlenou. Pan poslanec Dohnal měl připomínku.

Poslanec Vojtěch Dohnal: Žádám, aby do příští schůze byl pro poslance zhotoven zasedací pořádek české vlády.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Kancelář slyšela, žádost o zasedací pořádek české vlády.

Poslanec Josef Hejsek: Chtěl bych se obrátit na předsednictvo se dvěma záležitostmi, které zajímají více poslanců, a to - kdyby bylo možné, do příštího zasedání ujasnit stav poslanců, zda budou profesionalizováni nebo nikoli, je třeba to ujasnit, abychom měli jasno, co řekneme zaměstnavateli, protože někteří jsou tu dnes už bez zaměstnání, některým to visí ve vzduchu. Druhá věc, pokud by bylo možné, nějakým způsobem vyřešit noclehy. Děkuji.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: K té první části - četl jsem, že v pátek 20. července se sejde 4. schůze k projednání zákona ČNR o platech poslanců, kde by ta první připomínka měla být vyřešena. Předsednictvo se tím bude zabývat pře d 20. červencem, 20. července byste měl znát definitivní odpověď. K ubytování - problémy jsou, Kancelář je jistě bude řešit. Pan místopředseda Žák měl ještě poznámku.

Místopředseda ČNR Václav Žák: Prosil bych členy výboru pro životní prostředí, aby po schůzi zůstali, dále aby členové mandátního a imunitního výboru se sešli půl hodiny před zasedáním 10. července s paní předsedkyní Burešovou. Děkuji.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Má ještě někdo nějakou poznámku? Prosím.

Připomínka z p l é n a: Připomínám členům církevního a humanitárního výboru, že se teď sejdeme.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Myslím, že to bylo oznámeno písemnými pozvánkami. (Ohlas v sále.) Nebylo? Je ještě nějaký vzkaz? Prosím.

Poslanec Petr Lom: Členové výboru a tajemnice výboru pro sociální politiku a zdravotnictví by mohli chvíli počkat před nástěnkou ve vestibulu.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pan poslanec Kozánek.

Poslanec Petr Kozánek: Rozpočtový a kontrolní výbor se sejde v pondělí 9. 7. v 10 hodin v místnosti č. 106.

Připomínka z pléna: Členům poslaneckého klubu Občanského fóra informaci, že se sejdeme v pondělí po jednání výborů.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Pan poslanec Švec.

Poslanec Vlastislav Švec: Členům národohospodářského výboru připomínám, že se sejdeme v úterý v 10 hodin.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Paní poslankyně Moserová.

Poslankyně Jaroslava Moserová: Členům výboru pro vědu, vzdělání a kulturu sděluji, že se sejdeme nyní na chvíli, abychom si dohodli hodinu, která by byla přijatelná pro ty, kdo přijíždějí zdaleka, a to na pondělí.

Místopředseda ČNR Michal Kraus: Děkuji. Poprosil bych pana poslance Kalvodu, aby paní předsedkyni upřesnil, zda zasedá ústavně právní výbor. Dříve než se zvednete, dovolte mi, abych vám všem poděkoval, a především vládě, za aktivní účast. Těším se na příští zasedání.

(Potlesk.)

/Konec schůze v 19.30 hodin/


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP