Úterý 20. června 1989

O určitých věcech jsem se ve zprávě již zmínil, hovořilo se o nich i v dnešní rozpravě. O co půjde především? V prvé řadě změnit to, s čím je možno pohnout bez investic a finančních zdrojů. Neodkladně dát do pořádku mzdovou politiku. Bez konkrétních opatření, větší zainteresovanosti a oslabení rovnostářství pracovní morálku nezlepšíme. V této zásadě se všude všichni shodujeme, ale v praxi jsme bohužel každý někde jinde. Rozhodněji přistupovat k posilování odpovědnosti, energičtěji odstraňovat nedostatky, překonávat projevy lhostejnosti k potřebám státu i občanů. To zde v diskusi bylo několikrát zdůrazněno, ale, soudružky a soudruzi, to bez. změn v kádrové práci neuděláme. Je také stále malá odvaha neschopné lidi vyměňovat. Vice se opírat o lidi, kteří každodenně přestavbu uskutečňují, dávat jim jistotu, že i při řešení složitých problémů se vždy mohou na centrum spolehnout. Odvážněji stavět na mladých lidech, poskytovat jim i větší důvěru.

Zastávám názor, že východiska musíme řešit jednotně - od stranických orgánů, orgánů Národní fronty až po orgány vlády. Nalezení společného jazyka a koordinovaného postupu po všech liniích je smysl a úspěch přestavby. V tom vidím cesty k ozdravění ekonomiky, využití všeho, co jsme do ní vložili a co tvoří naše veliké bohatství.

Na druhé straně se přiznám, že se trochu obávám, že určitou váhavostí můžeme zameškat vhodnou dobu. Potom by byla naše pozice těžší a získávání důvěry složitější. Věřím, že moje upřímné osobní vyznání bude i vámi, poslanci, správně pochopeno, za což upřímně děkuji.

Předsedající místopředseda FS Z. Žalman: Děkuji předsedovi vlády ČSSR soudruhu Adamcovi. Ptám se nyní, zda žádají o slovo společní zpravodajové? (Ne.) Nežádají. Děkuji.

Soudružky a soudruzi, než přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy vlády Československé socialistické republiky o vývoji národního hospodářství a současných úkolech, dávám slovo předsedovi návrhové komise poslanci Hůlovi.

Místopředseda SL A. Hůla: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, z pověření návrhové komise vás chci informovat -o některých změnách, které vám doporučuji provést v návrzích, které máte k dispozici.

Pokud jde o návrh 156, je to usnesení ke zprávě předsedy vlády ČSSR. Odstavec 3 začíná: "Ukládá poslancům FS ČSSR ve svých volebních obvodech podporovat opatření ...". Místo "opatření" bude slovo "úsilí". Další připomínky k tomuto návrhu nedošly.

Pokud jde o druhý návrh usnesení, v rozpravě vystoupil soudruh poslanec Fekete k současné situaci budování čs.-maďarského vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros a doporučil zaslat stanovisko Federálního shromáždění Československé socialistické republiky na Státní shromáždění Maďarské lidové republiky. Tento návrh také podpořil poslanec Baruš a na základě tohoto návrhu předkládá návrhová komise návrh stanoviska a doporučuje jeho přijetí a odeslání s touto úpravou: odstavec 2, který začíná "Soustava vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros má značný význam pro ..." a jsou tam uvedena různá odvětví. Doporučují se přečíslovat a uvést za prvé "pro ochranu území", za druhé "vodní hospodářství", za třetí "energetiku", za čtvrté "dopravu", za páté "zemědělství" a to ostatní zůstává tak, jak je v návrhu uvedeno.

Dále k odstavci 2. v závěru je věta: "FS ČSSR by nikdy neschválilo opatření, která by měla negativní důsledky pro život čs. a maďarského lidu". Na základě připomínek návrhová komise doporučuje toto znění vypustit a nahradit následujícím zněním: "FS ČSSR je přesvědčeno, že úspěšné zakončení výstavby díla Gabčíkovo-Nagymaros bude všestranně sloužit ku prospěchu čs. a maďarského lidu.

To jsou, soudružky a soudruzi všechny připomínky, které jsme obdrželi.

Předsedající místopředseda FS Z. Žalman: Děkuji místopředsedovi SL poslanci Hůlovi. Pokud nikdo nemá další připomínky přistoupíme k hlasování. (Nikdo se nehlásí.) Nikdo.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy vlády ČSSR o vývoji národního hospodářství a současných úkolech. Konstatuji, že obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení ke zprávě předsedy vlády ČSSR o vývoji národního hospodářství a současných úkolech s navrženou úpravou? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo. Děkuji.

S návrhem usnesení vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci Sněmovny lidu.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení ke zprávě předsedy vlády ČSSR, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo. Děkuji.

Také poslanci Sněmovny národů usnesení schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky přijalo usnesení, kterým schvaluje zprávu předsedy vlády Československé socialistické republiky o vývoji národního hospodářství a současných úkolech.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 83, SL č. 127, SN č. 138)

Nyní budeme hlasovat o vládním návrhu usnesení o státním závěrečném účtu československé federace za rok 1988.

Při schvalování státního závěrečného účtu platí podle článku 42 odstavce 2 písmene e) zákona o československé federaci zákaz majorizace, to znamená, že ve Sněmovně národů hlasují odděleně poslanci zvolení v České socialistické republice a odděleně poslanci zvolení ve Slovenské socialistické republice.

Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice.

Kdo z těchto poslanců souhlasí s vládním návrhem usnesení, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

S návrhem vyslovili souhlas všichni přítomní poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené ve Slovenské socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s vládním návrhem usnesení, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Také nikdo.

Návrh usnesení byl schválen všemi přítomnými poslanci Sněmovny národů zvolenými ve Slovenské socialistické republice.

Návrh usnesení byl schválen potřebnou většinou přítomných poslanců Sněmovny národů.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s vládním návrhem usnesení o státním závěrečném účtu československé federace za rok 1988, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Také všichni přítomní poslanci Sněmovny lidu vyslovili souhlas s návrhem usnesení.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění Československé socialistické republiky přijalo usnesení, kterým schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1988 a podle § 26 odstavce 4 zákona č. 134/1970 Sb., rozhodlo současně o použití přebytku státního závěrečného účtu československé federace.

(Poznámka redakce : usnesení FS č. 84, SL č. 128, SN č. 139)

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, všichni jste dostali návrh na přijetí stanoviska, týkajícího se výstavby vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros. Předseda návrhové komise předložil úpravu. Prosím nyní o hlasování o tomto předloženém návrhu, jak byl uveden.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Také nikdo. Děkuji.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 87, SL č. 135, SN č. 142)

Soudružky a soudruzi poslanci, skončili jsme dnešní jednání. Přerušuji jednání. Zítřejší jednání bude řídit první místopředseda Federálního shromáždění Ján Marko. Budeme pokračovat zítra v 8.30 hodin.

(Schůze přerušena v 19.40 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP