20. - 21. června 1989

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

OBSAH

zprávy o 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů,

konané ve dnech 20. a 21. června 1989

1. den - úterý dne 20. června 1989

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Indra)

Uctění památky poslance Sněmovny lidu Zdeňka Kučery

Prezidiální sdělení

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

schválen

1. Ověření platnosti volby ve volebních obvodech č. 66 a č. 133 pro volby do Sněmovny lidu

Zpráva předsedkyně výboru mandátového a imunitního SL místopředsedkyně SL E. Železnikové

Platnost volby poslance SL Luboše Běhálka

ověřena

Platnost volby poslance SL Václava Václavíka

ověřena

2. Ověření platnosti volby ve voIebních obvodech č. 15, č. 24, č. 53, č. 62, č. 66, č. 68, č. 92 a č. 118 pro volby do Sněmovny národů

Zpráva předsedkyně výboru mandátového a imunitního SN poslankyně B. Kocinové

Platnost volby poslance SN Václava Nového

ověřena

Platnost volby poslance SN Josefa Mixána

ověřena

Platnost volby poslance SN Radomíra Vintera

ověřena

Platnost volbv poslance SN Jiřího Doležala

ověřena

Platnost volby poslance SN Gustava Pilcha

ověřena

Platnost volby poslance SN Aloise Priesnitze

ověřena

Platnost volby poslance SN Jozefa Kunkely

ověřena

Platnost volby poslance SN Ivana Marušince

ověřena

3. Slib nově zvolených poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů

4. Volba poslanců do výborů Sněmovny lidu a do výborů Sněmovny národů (tisk SL 158 a SN 159)

Poslanci SL (tisk 158) zvoleni do výborů Sněmovny lidu

Poslanci SN (tisk 159) zvoleni do výborů Sněmovny národů

5. Zpráva předsedy vlády ČSSR o vývoji národního hospodářství a současných úkolech

Zprávu přednáší předseda vlády ČSSR L. Adamec

Složení komise poslanců k přípravě usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy vlády ČSSR o vývoji národního hospodářství a současných úkolech schváleno

6. Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1988 (tisk 157)

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR J. Stejskal

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění Z. Žalman)

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Csémi

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Bezecný

Vystoupení poslance SL A. Hůly a otázka předsedovi SKVTlR K. Julišovi

Vystoupení poslance SL S. Brokeše a otázka ministru paliv a energetiky ČSSR A. Krumniklovi

Vystoupení poslance SL J. Trangoše a otázka ministru paliv a energetiky ČSSR A. Krumniklovi

Vystoupení poslance SN D. Křenka

Vystoupení poslance SL J. Feketeho

Vystoupení poslance SL J. Neuberta

Vystoupení poslance SL J. Hlavačky

Vystoupení poslankyně SL J. Moltašové

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SN Š. Škoviery a otázka ministru financí ČSSR J. Stejskalovi

Vystoupení poslankyně SL J. Šimůnkové

Vystoupení poslankyně SN J. Bočkové

Vystoupení poslankyně SL V. Stuchlíkové

Vystoupení poslankyně SN E. Silvanové

Vystoupení poslankyně SN H. Návratové a otázka místopředsedovi vlády ČSSR M. Lúčanovi

Vystoupení poslance SL L. Sakmara

Vystoupení poslance SL S. Tomse

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslance SL V. Baruše

Vystoupení poslance SL P. Jonáše

Vystoupení poslance SL L. Štrougala

Závěrečné slovo ministra financí ČSSR J. Stejskala a odpověď na otázku poslanci Š. Škovierovi

Vystoupení místopředsedy vlády ČSSR P. Hrivnáka

Odpověď ministra paliv a energetiky ČSSR A. Krumnikla na otázky poslanců S. Brokeše a J. Trangoše

Závěrečné slovo předsedy vlády ČSSR L. Adamce

Předseda návrhové komise, místopředseda Sněmovny lidu A. Hůla

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy vlády ČSSR o vývoji národního hospodářství a současných úkolech schváleno

Usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1988, schváleno

Usnesení Federálního shromáždění ke stanovisku FS ČSSR k budování společného československo-maďarského vodního díla Gabčíkovo - Nagymaros schváleno

Schůze přerušena

2. den - středa dne 21. června 1969

(Řízení schůze převzal a druhý den jednání zahájil první místopředseda Federálního shromáždění J. Marko )

7. Vládní návrh zákona o národohospodářském plánování (tisk 143) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 154)

Návrh odůvodňuje první místopředseda vlády ČSSR B. Urban

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec J. Belko

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec F. Samec

Vystoupení poslance SL V. Šípka a otázka prvnímu místopředsedovi vlády ČSSR B. Urbanovi

Vystoupení poslance SL K. Löbla

Vystoupení poslance SN J. Kukrála

Vystoupení poslance SN J. Pampúcha

Vystoupení poslance SL J. Krylla

Závěrečné slovo prvního místopředsedy vlády ČSSR B. Urbana a odpověď na otázku poslance Šípka

Zákon o národohospodářském plánování schválen

6. Vládní návrh zákona o organizaci Československé státní dráhy (tisk 145) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 155)

Návrh odůvodňuje ministr dopravy a spojů ČSSR F. Podlena

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec Z. Laštovička

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec A. Nemec

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Vystoupení poslankyně SN M. Řehkové a otázka ministru dopravy a spojů ČSSR F. Podlenovi

Vystoupení poslance SL A. Čmela

Vystoupení poslance SN L. Mráze

Závěrečné slovo ministra dopravy a spojů ČSSR F. Podleny a odpověď na otázku poslankyně Řehkové

Zákon o organizaci Československé státní dráhy schválen

9. Vládní návrh, kterým se předkládají k souhlasu Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky Všeobecné podmínky pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1988) , schválené na 129. zasedání Výkonného výboru RVHP v Moskvě ve dnech 10.-11. října 1988 (tisk 150)

Návrh odůvodňuje ministr zahraničního obchodu ČSSR J. Štěrba

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec K. Michalski

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Zán

Všeobecné podmínky pro dodávky mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1988) , schválené na 129. zasedání Výkonného výboru RVHP v Moskvě ve dnech 10.-11. října 1988 schváleny

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

(Řízení schůze převzal místopředseda Federálního shromáždění B. Kučera)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 3. května 1989 (tisk 151)

Návrh odůvodňuje ministr vlády ČSSR M. Čalfa

Společná zpravodajka výborů Sněmovny lidu poslankyně E. Timaníková

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec J. Dvorský

Vystoupení poslance SN J. Jenerála

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci mládeže Československé socialistické republiky a Německé demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 3. května 1989 schválena

11. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou sociaIistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 19. ledna 1989 (tisk 131)

Návrh odůvodňuje ministr zahraničních věcí ČSSR J. Johanes

Společný zpravodaj výborů Sněmovny lidu poslanec F. Vymětal

Společný zpravodaj výborů Sněmovny národů poslanec I. Hlaď

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 19. ledna 1989 schválena

12. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu soudců a na zproštění funkcí soudců Nejvyššího soudu ČSSR ( tisk 152)

Návrh odůvodňuje místopředseda ÚV NF ČSSR R. Rohlíček

Soudci Nejvyššího soudu ČSSR zvoleni

Soudci Nejvyššího soudu ČSSR zproštěni funkcí

14. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 22. března do 19. června 1989 (tisk 153 )

Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 22. března do 19. června 1989 vzata na vědomí

Schůze skončena

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP