ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

V. volební období

222

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Č. I

Zákon České národní rady č. 146/1934 Sb., o notářských poplatcích, se mění a doplňuje takto:

1. § 6 zní:

"§ 6

Osvobození od poplatku

Od poplatku za notářské úkony jsou osvobozeny československý stát, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy."

2. § 22 zní:

"§ 22

Rozdělení osob do skupin pro poplatkové účely

Pro účely poplatkového řízení jsou osoby zařazeny do tří skupin, a to:

a) do I. skupiny manžel, děti, vnuci a rodiče,

b) do II. skupiny sourozenci, prarodiče a osoby, které s převodcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrti zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly a společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na převodce nebo zůstavitele,

c) do III. skupiny ostatní fyzické a právnické osoby."

3. § 23 odst. se vypouští.

4. § 24 zní: "Od poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, z dědictví a z darování jsou osvobozeny československý stát, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy. Dále jsou osvobozeny převody nebo přechody nemovitostí na tyto subjekty."

Čl. II

Nastala-li před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla, důvodem zvýšení sazby poplatku podle § 23 odst. 5 zákona č. 146/1934 Sb., postupuje se podle tohoto dřívějšího předpisu i po nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem.

Důvodová zpráva

Cíle a záměry navrhované právní úpravy

V souvislosti se zrovnoprávněním všech druhů vlastnictví je třeba zajistit i stejné podmínky při zpoplatňování převodů majetku notářskými poplatky bez ohledu na charakter vlastnických vztahů. Je proto nezbytné provést dílčí novelu zákona ČNR č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích a vyhlášky MF ČSR č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon ČNR o notářských poplatcích.

Proto se v návrhu dílčí novely zákona a prováděcí vyhlášky ruší a mění ta ustanovení, která poplatkově znevýhodňují nabýváni soukromého vlastnictví nebo poplatkově zvýhodňují převody majetku do socialistického vlastnictví.

V návrhu dílčí novely zákona o notářských poplatcích se proto navrhuje přiznat poplatkové osvobození pouze těm převodům majetku, kdy poplatníkem je československý stát, rozpočtové, příspěvkové organizace a státní fondy a dále převody nebo přechody nemovitostí na tyto subjekty.

K jednotlivým ustanovením - zvláštní část

K § 6

Oproti dosavadní úpravě bylo vypuštěno osvobození SBČS od poplatků za úkony, a to z toho důvodu, že SBČS hospodaří podle zásad stanovených pro ni vládou ČSFR a je subjektem odvodů do státního rozpočtu stanovených pro ni zákonem o odvodech do státního rozpočtu.

Současně došlo k vypuštění ustanovení o osvobození notářských úkonů týkajících se převodu majetku na socialistické organizace.

K § 22

Navrhuje se upřesnit dosavadní text tak, že se odstraňuje z textu ustanovení, ze osoby jsou zařazeny do skupin pro poplatkové účely podle stupně příbuzenského nebo jiného osobního poměru k převodci nebo zůstaviteli a to z toho důvodu, že písm. c) nově uvádí i právnické osoby, které nemohou být ve vztahu k převodci v pádném příbuzenském či osobním poměru.

K § 23

Sazby poplatků z majetku nabývaného ze soukromého nebo do soukromého vlastnictví, které byly vybírány ve dvojnásobku základní sazby poplatku se navrhuje zrušit.

K § 24

Namísto dosavadní úpravy, kdy se poplatky nevybíraly a majetku nabývaného ze socialistického vlastnictví nebo do socialistického vlastnictví je nově navrženo kromě čs. státu, rozpočtových, příspěvkových organizací osvobodit od poplatků i státní fondy, které jsou napojeny na státní rozpočet finančními vztahy. Dále se navrhuje osvobodit převody nebo přechody nemovitosti na tyto subjekty zejména za účelem usnadnění investiční výstavby a zamezení případného nárůstu vyvlastňovacího řízeni, k němuž by došlo, kdyby takového přechody nemovitosti byly podrobeny převodnímu poplatku.

V čl. II uvedeného návrhu, který má charakter přechodného ustanoveni, se navrhuje, aby v případech, kdy poplatková povinnost vznikla před účinnosti této novely zákona, mohly být zvýšené sazby poplatků podle 23 odst. 5 současné úpravy vyměřeny i po nabytí účinností této novely a bylo tak zabráněno případným poplatkovým únikům při průtazích řízení před státním notářstvím.

Současně s nabytím účinnosti této dílčí novely zákona o notářských poplatcích je třeba provést i dílčí novelu prováděcího předpisu, tj. vyhlášky ministerstva financí ČSR č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon ČNR o notářských poplatcích, a to v tam smyslu, se budou zrušena a vypuštěna stávající ustanovení § 14 a § 15 uvedené vyhlášky, která se rovněž dotýkají institutu soukromého vlastnictví. Nově se zařazuje do § 14 vyhlášky osvobození darů charitativní povahy a darů na veřejné prospěšnou činnost od poplatků z darováni a za úkony, určených zejména na rozvoj kultury uměni, školství, vědy, zdravotnictví, ekologie a sportu.

Navržené úpravy si nevyžádají podstatných zrněn ani zvýšení administrativní náročnosti v činnosti státních notářství. Případné částečné zvýšení počtu převodů, kdy nepůjde o subjekty poplatkově osvobozené, bude kompenzováno podstatně jednodušším způsobem výpočtu poplatku u majetku, který byl převáděn do soukromého nebo ze soukromého vlastnictví, kdy mnohdy docházelo ke složitým výpočtům poplatku vzhledem k jeho redukci k osvobozenému majetku a dluhům ve vztahu k různým druhům vlastnictví.

Finanční dosah

Z uvedeného důvodu se nepředpokládají ani podstatnější změny ve výnosu poplatků jako přijmu státního rozpočtu České republiky, který činil v r. 1989 cca 295 mil. Kčs. Z titulu navrhované úpravy může dojít k marnému nárůstu příjmů (cca 20 - 30 mil. Kčs).

Účinnost dílčích novel obou právních předpisů se předpokládá shodně s účinnosti ostatních právních předpisů, kdy dojde ke zrovnoprávnění všech druhů vlastnictví a které budou schváleny zákonodárnými orgány federace a republik.

V Praze dne 24. dubna 1990

v z. František Vlasák v. r.

předseda vlády

České republiky

Jiří Nikodým v. r.

ministr financí, cen a mezd

České republiky

Návrh

Vyhláška

ministerstva financi, cen a mezd České republiky

ze dne 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financi České socialistické republiky č. 158/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích

Ministerstvo financí, cen a mezd České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky stanoví podle § 41 odst. 1 zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích:

Čl. I

Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, se mění a doplňuje takto:

1. § 14 zní: "Od poplatku z darování a za úkory jsou osvobozeny dary charitativní povahy a dary na veřejně prospěšnou činnost, zejména na rozvoj kultury, umění, církví, náboženských společností, školství, vědy, zdravotnictví, ekologie a sportu."

§ 15 se vypouští.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP