ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1989

V. volební období

164

Zpráva

o činnosti předsednictva české národní rady za dobu od 28. prosince do 6. února 1990

Podle § 32 odst. a) zákona České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo k pěti schůzím, a to 28. prosince 1989, 8. ledna, 12. ledna, 26. ledna a 5. února 1990.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 105 odst. 2 Ústavy ČSSR, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., jmenovalo JUDr. Pavla Rychetského generálním prokurátorem České socialistické republiky,

2. podle čl. 131 odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci přijalo demisi ministra - předsedy Výboru lidové kontroly české socialistické republiky Stanislava Kukrála,

3. podle čl. 45 odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci navrhlo Federálnímu shromáždění ČSSR ústavní zákon o odvolávání a volbě nových poslanců zastupitelských sborů,

4. podle čl. 104 ústavního zákona o čs. federaci ukončilo podzimní zasedání České národní rady dnem 28. prosince 1989 a svolalo Českou národní radu k jarnímu zasedání dnem 15. ledna 1990,

5. schválilo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci

- zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 121 odst. 3 a čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci je vyhlásilo,

- zákonné opatření předsednictva České národní rady o odvolávání a volbě nových poslanců národních výborů v České socialistické republice,

- zákonné opatření předsednictva České národní rady o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patři do působnosti orgánů České socialistické republiky, a podle čl. 121 odst. 3 a čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci je vyhlásilo.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- pověřilo předsedu české národní rady, aby ve výjimečném případě neodkladného pořadu svolal schůzi České národní rady,

- stanovilo termín a návrh pořadu 20. schůze České národní rady, později tento pořad upravilo,

- stanovilo termín a návrh pořadu 21. schůze České národní rady,

- projednalo návrh hlavních úkolů České národní rady na 1. pololetí 1990; později tento návrh upřesnilo,

- vzalo na vědomí přehled podnětů poslanců z prosincových schůzí ČNR a návrh na jejich realizaci,

- zrušilo platnost usnesení předsednictva ČNR č. 338/1989 o ustavení dočasné komise předsednictva české národní rady pro konzultována materiálů k přípravě Ústavy ČSSR,

- projednalo uspořádání semináře pro poslance ČNR o otázkách zahraniční politiky vlády ČSSR,

- doplnilo stálou komisi předsednictva České národní rady pro právní ochranu občanů těmito odborníky: JUDr. Václav Benda, ing. Petr Uhl, doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc., JUDr. Ogňan Tuleškov, doc. JUDr. Oto Novotný, doc. JUDr. Jan Musil, JUDr. Jiří Kroupa,

- stanovilo náležitosti generálního prokurátora ČSR,

- pověřilo předsedu ČNR, aby předložil 20. schůzi ČNR návrh usnesení České národní rady, jimž se bude řešit rehabilitace bývalých poslanců ČNR a bývalých pracovníků Kanceláře ČNR,

- odvolalo z funkce vedoucího Kanceláře ČNR RSDr. Jaromíra Cholevu a pověřilo vedením Kanceláře Ing. Petra Kynštetra, CSc.,

- stanovilo náhrady nákladů členům komisí předsednictva České národní rady a členům komisí výborů ČNR, kteří nejsou poslanci České národní rady,

- vzalo s úpravami na vědomí rozdělovník písemných materiálů České národní rady a předsednictva České národní rady,

- přikázalo žádost soudce z povolání JUDr. Miloše Pelikána o zrušení žádosti o zproštění soudcovské funkce, kterou zaslala ministryně spravedlnosti ČSR dopisem z 15. prosince 1989, ústavně právnímu výboru ČNR,

- vzalo na vědomí, že poslanci České národní rady Cibelius Jiří, Chabičovský František, Jarošová Marie, Kempný Josef, Kincl František, Kopenec Jaroslav, Prokopec Jaroslav, Šrámek František, Klusák Milan, Novotný Miroslav, Olšan Bohuslav, Skácel František, Běžel Václav, Šrédlová Hana, Hájek Václav, Marušák Josef, Mráz Milan, Schuster Jaroslav, Kopecká Anna, Novotný Otakar, Dohnalová Danuše, Kuběna Rudolf, Štefan František, Hluší Jan, Brejha Jiří, Kubát František, Vondruška Milan, Jung Josef, Vacík Miloslav, Tlapák Jaroslav, Krč Zdeněk, Požár Norbert, se vzdali svého poslaneckého mandátu

Dále předsednictvo České národní rady projednalo informaci o přípravě zákona České národní rady o rozpočtu české socialistické republiky na rok 1990 a přijalo k ní toto usnesení, které předseda ČNR zaslal předsedovi vlády ČSR, I. místopředsedovi vlády ČSR a ministru financí, cen a mezd ČSR.

"Předsednictvo České národní rady

se zabývalo přípravou orgánů ČNR a poslanců na projednání vládního návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1990. Po vyslechnutí úvodní informace předsedy výboru pro plán a rozpočet poslance ing. J. Hrabaně a po rozpravě se usneslo takto:

I. je nezbytné uplatnit již nyní svrchovanost České republiky nad zdroji, které se vytvářejí na jejím území a v rozhodování o jejich užití,

II. již v tomto roce rozpočtové vztahy založit tak, aby Česká národní rada měla možnost samostatně rozhodnout o rozpočtových proporcích a potřebách České republiky,

III. rozpočet federace na rok 1990 musí podrobně kvantifikovat, jak velký je přesun zdrojů mezi Českou a Slovenskou republikou prostřednictvím rozpočtové soustavy tak, aby se poslancům České národní rady dostaly konkrétní informace v této otázce,

IV. přijaté závěry považuje za směrnici, kterou budou příslušné orgány vlády ČSR v postupu přípravy vládního návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1990 respektovat a v jednání s příslušnými orgány federace prosazovat."

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady

- vzalo na vědomí společnou zprávu výborů České národní rady k zásadám zákona ČNR o působnosti orgánů státní správy České socialistické republiky na úseku matrik, jména a příjmení a ověřování opisů a podpisů.

Souhlasilo s rozhodnutími předsedy ČNR, kterými přikázal, aby výbory ČNR projednaly

- návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o Československé federaci (tisk FS 224)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk FS 227)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona a volbě nových poslanců zákonodárných sborů (tisk FS 228)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- návrh zásad zákona o zdanění příjmů čs. státních občanů a využití těchto finančních zdrojů pro rozvoj školství (tisk FS 219)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

- výboru ČNR pro školství a vědu

- vládní návrh ústavního zákona a změně v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády československé socialistické republiky (tisk FS 232)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o politických stranách (tisk FS 233)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

- návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem (tisk FS 234)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

- výboru ČNR pro kulturu a výchovu

- návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona o odvolávání poslanců a volbě nových poslanců zastupitelských sborů (tisk FS 235)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- návrh zákona o změně názvu vysoké školy (tisk FS 246)

- výboru ČNR pro školství a vědu

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vládní návrh zákona o zřízení Správy ochrany prezidenta Československé socialistické republiky a o Hradní stráži Československé socialistické republiky (tisk FS 247)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (tisk FS 248)

- výboru ČNR pro kulturu a výchovu - ústavně právnímu výboru ČNR.

Přikázalo, aby výbory ČNR projednaly

- návrh ústavního zákona o změně názvu Československé socialistické republiky, české socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky (tisk FS 244)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

návrh ústavního zákona o státních znacích České republiky, Slovenské republiky a Československé republiky (tisk FS 245)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního).

Předsednictvo České národní rady současně rozhodlo, aby výbory ČNR předložily ke všem návrhům příslušná stanoviska. Sněmovní tisky byly poslancům ČNR průběžně zasílány.

V Praze 6. února 1990

Jaroslav Šafařík v.r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP