Pondělí 5. března 1990

Tyto desetitisíce lidí mají jedinou sociální jistotu - jistotu své sociální nejistoty. A to myslím, že je čas, aby bylo odstraněno. Ti lidé perzekuovaní tehdy jsou dnes sedmdesátiletí a starší. Budeme-li otálet, budou umírat s vědomím křivdy, nespravedlnosti, které se na nich dopustil nejen bývalý režim, ale které bychom se na nich neradi dopustili i my.

Ono se těžko chodí mezi naše voliče a vysvětluje se nejen těmto lidem, ale i ostatním pracujícím, kteří celý život těžce dřeli a šli do důchodu s 1500 - 1600 Kčs. Ono se jim těžko vysvětluje, proč těm grandům, kteří si vzájemně dohlasovávali osobní důchody, které jim sice nakonec byly odňaty, ale byl jim ponechán maximálně možný důchod v této zemi. Běžte a vysvětlete to těm lidem, proč oni mají žít za 1500 - 1600 Kčs a proč tito političtí klauni mají mít maximální výměru důchodu!

A ještě jednu poznámku na adresu naší vlády. V první řadě bych chtěl panu předsedovi Pithartovi poděkovat za jeho upřímná, byť i velmi smutná slova. Jsem přesvědčen, kdyby byli komunisté v minulosti uplatňovali to, co dnes říkali, byl by pan dr. Pithart v daleko příjemnější situaci a daleko radostněji by se mu dnes vystoupilo. Takto jsme bohužel museli slyšet to, co jsme slyšeli a co není dobré.

Pravděpodobně v nejbližší době dostaneme výborů k projednání rehabilitační zákon. Ujišťuji vás, přátelé že tito skuteční vlastenci, kteří trpěli léta v kriminálech nechtějí využívat svých zákonných práv a nedožadují se odškodnění, na které by měli v plném rozsahu právo. Vědí, že tato republika je v těžké situaci. vědí, že nelze splnit jejich zákonné nároky, ale to minimum, o které žádají, bychom jim splnit měli.

A třetí věc, na kterou chci upozornit naši vládu, je ta, že není možné souhlasit s tím, aby z rehabilitačního zákona byly kategoricky vyjmuty skutkové podstaty vyzvědačství, z něhož byl obžalován nakonec každý druhý zatčený, poněvadž všichni byli zrádci, velezrádci, měli spojení s nepřítelem, vyzvědači, špioni, nevím, co všechno - aby v tomto ustanovení bylo právě toto vyňato z obecného zákonného zrušení rozsudku, a aby byly tyto požadavky odkázány na nové projednání soudů.

Myslím, že je právem těchto lidí, aby všechny politické procesy, které se v uplynulých 42 letech odehrály, byly považovány za politické. Tito lidé bojovali za svou svobodu, za svou víru, za své přesvědčení, za svou demokracii. Že byli obviněni z něčeho jiného, to už je jiná věc.

Chtěl jsem jménem členů poslaneckého klubu své strany ujistit naši vládu v čele s jejím předsedou, že budeme pozorně sledovat její práci, ale že se budeme upřímně snažit jim v jejich práci pomoci. Že jsme odhodláni se podílet i na části společné zodpovědnosti.

Přeji jim hodně úspěchů.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji panu poslanci Lesákovi. Hovořit bude poslanec Vlastislav Valtr, připraví se poslanec Kovalčuk.

Poslanec Vlastislav Valtr: Páni předsedové, dámy a pánové, jsem poslancem Občanského fóra za Havířov.

Dovolte mi několik slov ke zprávám ministerských předsedů federální a dnes i české vlády. Mám dojem, že od nástupu nové státní reprezentace - snad vlivem pana prezidenta - nabývají zprávy předsedů vlád určitého nadhledu a jejich myšlenková i literární úroveň je jistě mnohem vyšší než dříve. To, co lze přijmout jako klad u proslovů pana prezidenta, o jehož literárním, a nyní i státnickém talentu nelze pochybovat, se může u zprávy o stavu národního hospodářství jevit méně vhodné.

U obou zpráv předsedů vlád mi chybí dostatek reálných čísel. Hned se přechází od ekologie k počtu vězněných, potom k stavům československé armády. To pan ministerský předseda Čalfa. Dnešní zpráva o stavu odvětví a území daná českou vládou, neorganicky začíná zaměstnaností žen, přejde ke školství a pak k životní úrovni. Mám za to, vážná slova a velmi moudrá pana předsedy Pitharta, výstižně charakterizující obecně nedobrý, ano katastrofální stav našeho národního hospodářství, jsou jen dobrým úvodem, za nímž by měl skutečně následovat podrobný, konkrétní, systematicky ražený stav jednotlivých odvětví. Jejich výkonnost, bilance, opotřebení, investice, zisky, jakož i za měsíc slíbená východiska.

Přeji v tom oběma vládám mnoho úspěchů.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji panu poslanci Valtrovi. Hovoří poslanec Kovalčuk.

Poslanec Josef Kovalčuk: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem poslancem Občanského fóra, volební obvod 130 Brno.

Pan předseda vlády zde mluvil o likvidaci soukromých rodinných hospodářství v uplynulých 40 letech. Zůstalo nám jich - pokud vím - v České republice asi 1500 soukromých rolníků. Bohužel naše zákonodárství i společnost tyto lidi likviduje dále i po 17. listopadu. Konkrétně nedávno schválený zákon o zemědělské dani číslo 172/1988 Sb. Na jeho základě byla například jednomu z oněch 1500 utiskovaných, trestaných a přitom opravdových hospodářů uložena namísto dosavadních průměrných 7000 Kčs daň 27 000 Kčs. Takovýto zákon tyto sedřené lidi likviduje definitivně a děje se to právě teď.

Dále dosud platí ustanovení, že tito muži a ženy bez ohledu na počet dětí mají nárok na důchod v 65 letech, a to s důchodem 630 Kčs maximálně. Navrhuji:

1. okamžitou změnu uvedeného zákona č. 172/1988 Sb.,

2. odstranit diskriminaci a přiznání důchodu těmto soukromě hospodařícím rolníkům stejně jako ostatním obyvatelům,

3. vytváření legislativních předpokladů pro rozvoj soukromého hospodaření v zemědělství, včetně stimulace výroby zemědělské mechanizace, vhodné pro soukromé hospodaření.

Chtěl bych promluvit ještě o jiné věci, tentokrát z oblasti kultury a chtěl bych se zastat jiné utiskované oblastí, kterou je zájmová umělecká činnost.

V poslední době vlivem toho, že jsou jednotlivým podnikům rušeny příspěvky a dotace na provoz závodních klubů ROH, dochází nyní k tomu, k čemu by docházet nemělo - totiž, že tyto závodní kluby volí nejjednodušší možnou cestu, že ruší zřizování souborů zájmové umělecké činnosti.

Neměl jsem nikdy příliš dobré zkušenosti s těmito závodními kluby ROH, protože jejich vedení nejednou dávalo přednost tomu, aby se v jejich zařízení nedělo nic, než aby snad náhodou nemělo s některou činností ideové potíže. Takto právě byly postihovány soubory ZUČ.

A dnes jsou ohroženy opět. Závodní výbory zůstávají bez podpory podniků, chtějí si na sebe vydělávat a jsou ochotny obětovat především zájmovou uměleckou činnost a nezajímá je, že neprofesionální umělecká činnost je jedním ze základů mravní a kulturní úrovně národa.

Jsme v období přechodném. podniky zatím nemají odpisy z daní za podporu kultury. Než k tomu dojde, může se většina souborů rozpadnout, protože nebude mít kde pracovat. Navrhuji proto, aby ministerstvo kultury připravilo osvětový zákon co nejrychleji, případně zákon na ochranu kultury, který by ukládal povinnost národním výborům přispívat na zájmovou uměleckou činnost a její soubory, aby při řešení naléhavých problémů nezůstaly kulturní potřeby na posledním místě.

Za druhé navrhuji změnit Ústav pro kulturně výchovnou činnost v Masarykův lidově výchovný ústav, který by byl ústředním poradenským pracovištěm pro zájmovou uměleckou činnost.

Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji panu poslanci Kovalčukovi. Vážené poslankyně a poslanci, mohu vám sdělit, že se uplatnili všichni přihlášení řečníci do rozpravy. Táži se, zda ještě někdo z poslanců chce vystoupit v rozpravě. Hlásí se poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, vážená česká vládo, měl bych jen krátký dotaz v návaznosti na pana Lesáka. vyzýval komunistickou stranu, aby vládě předala peníze, které jí neprávem náleží. Je to sice hezké, ale nepředpokládám, že to tak udělá. Táži se, jak se vláda staví ke značným finančním prostředkům, které KSČ a ještě donedávna jí řízené organizace vlastní. Domnívám se, že tyto peníze jí mají být odňaty, protože jí nepatří. pokud se mnou vláda České republiky souhlasí, táži se, jak dosáhne toho, aby tyto prostředky přišly tam, kam patří.

Dále mám dotaz k ministru školství. V novele školského zákona je uvedeno, že mohou být soukromé a církevní školy.

Není tam řečen způsob financování těchto škol. Ptám se, zda nebudou financovány vůbec nebo zda peníze, které by normálně byly na výuku těchto žáků vynaloženy, budou převedeny na tyto školy.

Dále jsem chtěl navázat na paní poslankyni Sobotovou, pokud jde o zdravotně postižené lidi, zvláště mladé lidi, kteří jsou v invalidním důchodu. Zajímalo by mne, jak se bude řešit zajištění dostatečného množství kvalitních pomůcek pro invalidy, jak se bude řešit otázka bezbariérových bytů a zvláště bezbariérových veřejných budov a dopravních prostředků. Třetí je otázka, jak se bude řešit úprava přijímání do zaměstnání. V současné době jsou invalidní občané velice handicapováni tím, že třeba mohou a chtějí pracovat, ale mají vyšší nemocnost a zaměstnavatelé je proto nechtějí brát. Bude zaměstnavatel ekonomicky výrazně zvýhodněn? V současných podmínkách se mu nevyplatí tyto osoby zaměstnávat.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Bendovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy k bodu jedna, to je ke zprávě vlády? (Nikdo se nehlásí.) Mohu uzavřít rozpravu? (Nejsou námitky.) Uzavírám tedy rozpravu k bodu jedna.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, mám takový návrh: máme určitou časovou rezervu a předpokládám, že vláda se potřebuje na odpovědi připravit. Zůstalo zde ještě 5 přihlášek do rozpravy, které jsou označeny jako dotaz. Tím bychom spojili bod číslo 3 Otázky poslanců na členy vlády. Tím bychom dnes vyčerpali vše, co máme my jako poslanci k vládě, a vláda by se mohla dokonale na své odpovědi připravit. Zítra bychom zahájili odpovědi členů vlády na otázky, kladené na dnešní i minulé schůzi a eventuálně by předseda nebo členové vlády reagovali na dnešní rozpravu. pane předsedo vlády, je tento můj návrh pro vládu přijatelný? (Souhlas předsedy vlády s výhradami.)

Samozřejmě chápeme, že není možno odpovědět na všechno v plném rozsahu, ale jen na zásadní věci.

Začneme tedy projednávání bodu

III.

Otázky poslanců na členy vlády

Jako první uplatnil dotaz pan poslanec Krejčíř. Připraví se paní poslankyně Röschová. Prosím však, aby to byl dotaz.

(Poslanec Krejčíř se svého dotazu vzdává.)

Slovo má tedy Poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, v posledních týdnech, hlavně v posledních dnech západočeskou veřejnost velice vzrušuje otázka dálnice Praha - Norimberk. Zvláště po vystoupení ministerského předsedy pana Čalfy. Proto bych se chtěla zeptat české vlády, v jakém stavu rozpracovanosti se nachází dálnice a zda už byly vytyčeny trasy zbytku dálnice na území naší republiky.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslankyni Rőschové. Dotaz přednese poslanec Hakl. Připraví se s dotazem poslanec Antony.

Poslanec Rostislav Hakl: Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, jsem poslancem za KSČ - Demokratické fórum komunistů. Můj dotaz vychází z volebního obvodu Boskovice a vyplynul z jednání plenárního zasedání ONV Blansko.

Na okrese Blansko je v současné době budována vodárenská nádrž na říčce Bělé o celkových nákladech 368 mil. Kčs. Jedná se o resortní investici, která je druhou stavbou ze souboru staveb zásobování vodou v okrese Blansko. Stavba řeší vybudování nového zdroje pitné vody o vydatnosti 120 l/s a je podmiňující stavbou pro další rozvoj okresu z hlediska zásobování pitnou vodou.

V rámci přípravy stavby z důvodu požadovaných úspor nebyla do vlastní stavby zahrnuta velká část asanačních opatření o nákladech 29 mil. Kčs spočívajících v odvedení splaškových vod z obcí v povodí nádrže s tím, že toto bude řešeno v průběhu výstavby a z jiných zdrojů. Součástí stavby zůstaly pouze kanalizační sběrače, přečerpávací stanice a čistírna odpadních vod Hrádkov. Vlastní stavba nebyla ukončena v plánovaném termínu 07/89 a pro dokončení byl stanoven náhradní termín prosinec 1990.

Vzhledem k tomu, že budované vodní dílo musí sloužit svému účelu, je nutné urychleně dořešit zbývající část asanačních opatření na úrovni ústředních orgánů, a to jak z hlediska vlastní realizace tak zejména po stránce finanční. Naléhavost řešení je vyvolána nejen vlastní ochranou povrchového zdroje pitné vody, ale i skutečností, že vybudovaná centrální čistírna odpadních vod a budované kanalizační sběrače nebudou využity, neboť zdroje znečištění na ně nebudou napojeny.

Tento stav je kritizován veřejností okresu Blansko a v současné době jsou uplatňovány požadavky na zastavení stavby do doby jednoznačného dořešení úkolů po stránce finanční i dodavatelské.

Obracím se proto na ministra životního prostředí s otázkou, jak bude dořešen tento problém, aby budovaná stavba sloužila svému účelu v co nejkratší době.

Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji panu poslanci Haklovi. S dotazem vystoupí poslanec pan Antony a připraví se s dotazem poslanec Laštůvka.

Poslanec František Antony: Vážení páni předsedové, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolil bych si doplnit pana poslance Petra Loma, s jehož vystoupením plně souhlasím. Kritizoval zde plnění zdravotnického generelu v Praze.

Chtěl bych vznést dotaz na vládu, který s týká hlavně pana ministra zdravotnictví a sociálních věcí. Jistě všichni víme, v jakém neutěšeném stavu se nacházejí nemocnice v našem hlavním městě Praze. Mimo jiné jsem o tomto problému hovořil na zasedání ČNR, a sice 31. října loňského roku. Bohužel tehdy reakce vlády nebyla na tuto připomínku žádná.

Konkrétně se jedná o výstavbu nemocnice na Košíku v Praze 4, která je podle současného zdravotnického generelu plánována se zahájením v roce 1996. Je však nutné si připomenout, že při současném stavu výstavby nemocnic se jejího dokončení dočkáme tak někdy v příštím tisíciletí, kdy již na konci tohoto tisíciletí vznikne v Praze 4 nedostatek více než 1200 lůžek. V té době již těžko budeme my nebo spíše naši nástupci zdůvodňovat, proč nebyla výstavba zahájena dříve.

Mimo jiné poslanci ONV v Praze 4 podali společnou interpelaci, a to i na poslance zákonodárných sborů a vládu na urychlení přípravy a zahájení výstavby nemocnice na Košíku společně se zahájením výstavby nového Jedličkova ústavu ve stejné lokalitě, kde Jedličkův ústav by se měl podle současného harmonogramu zahájit v roce 1992.

Proto zde opět doporučuji, aby vláda České republiky ve spolupráci s NVP zvážila, jak urychlit přípravu a zahájení výstavby nemocnice na Košíku, a to společně s výstavbou nového Jedličkova ústavu v dané lokalitě. Domnívám se totiž, že společná výstavba obou objektů by byla rychlejší a hlavně levnější.

Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Antonymu, prosím poslance Laštůvku, aby přednesl dotaz, a připraví se poslanec Henzl.

Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi dvě otázky k české vládě.

První otázkou bych se obrátil na předsedu vlády pana dr. Pitharta. v řadě vystoupení předchozích i dnešních hovoří opakovaně o tom, že česká vláda bude uplatňovat svrchovanost nad zdroji území České republiky. Ptám se, jakými mechanismy bude česká vláda uplatňovat svůj vliv na resorty, které budou ve federální působnosti, to znamená na federální ministerstva. Mám na mysli především federální ministerstvo paliv a energetiky, ale našly by se i další resorty, které jsou z řady důvodů velmi významné ve vztahu k České republice, a to jak v otázkách ekologických, tak v otázkách ekonomických.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP