Čtvrtek 22. února 1990

Poslanec Petr Lom: Vážený pane předsedo, vážení hosté, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mně prosím obrátit vaši laskavou pozornost k zdravotnické problematice.

V naší společnosti se problémy čtyřicet let hromadily jako kry v přístavu a nám nezbývá, než je pomalu rozebírat jeden po druhém. Vyplývá z toho, že o nápravu věcí se musíme snažit současně ve všech oblastech. Ale přesto jsou oblasti, které volají po prioritním řešení.

Po absolutně prioritních otázkách svobody, svobody jednotlivce i svobody lidského společenství, odstranění totalitního režimu a demokratizace politického systému je zdravotnická problematika na prvním místě zájmu celé společnosti.

Jen zdravý a silný jedinec, který měl optimální možnosti svého vývoje a rozvoje, může účinně pracovat na dalších úkolech společnosti a těšit se z dosažených cílů.

V uplynulých letech se totalitní způsob vlády nejtíživěji prohřešil na všech občanech právě v oblasti zdravotní péče.

Po celá desetiletí byli občané našeho státu systematicky ohlupováni masově šířenými dogmatickými formulacemi o vyspělosti našeho zdravotnictví. Bohužel tato bubnová propaganda jen zdánlivě nepolitická - způsobila, že se nám nechce věřit, že možná v celé Československé republice není tak zanedbaného odborného odvětví, jako je zdravotnictví.

K tomu je nutno zdůraznit: Podkladem všech úprav ve zdravotnictví je jeho legislativní řád. K tomu, aby byl rozpracován, je třeba si ujasnit klíčovou otázku - jak bude vypadat struktura administrativně právního členění tak zvaných ústavů národního zdraví a stanovení stupně nutné decentralizace, které se týká hlavně navrhovaného zrušení krajských článků.

Zřejmě se jeví nutnost celý právní systém zdravotnické koncepce přepracovat. Nezbytné se jeví demontovat základní zákon 20 o zdravotnictví, který již neodpovídá ani formou, ani obsahem a vytvořit spíše zákony dílčí.

Je třeba posílit právní odbor ministerstva zdravotnictví, zatímní stav je nepříliš úspěšný. Nevychází Věstník ministerstva zdravotnictví, chybějí vyhlášky, nebo jsou zastaralé a nedostatečně novelizované. Řada právních problémů ve zdravotnictví je řešena ad hoc a podléhá rozličnému výkladu.

Po vyřešení základních právních norem ve zdravotnictví je třeba zdůraznit, kromě jiných, další klíčové problémy:

Kromě navrhovaných forem rozšíření sociální péče stát nemůže opomenout výstavbu dalších tak zvaných léčeben pro dlouhodobě nemocné, to jest ústavů, kde by mohli dožívat oslabení staří lidé, kteří jinak jsou hospitalizováni v léčebných zařízeních státní správy. Dosavadní síť těchto k nemožnosti přeplněných léčeben je příliš řídká a jejich úroveň je naprosto nevyhovující.

Dále je třeba favorizovat rozvoj klíčových odvětví léčebné péče, ať se již jedná o kardiovaskulární choroby, onkologii či o traumatologii. V této souvislosti je třeba připomenout, že Praha, na rozdíl od jiných světových metropolí, dosud nemá zvláštní úrazové centrum, specializované pro příjem nejtěžších - polytraumatizovaných raněných.

Materiální problémy jsou ve zdravotnictví notoricky známé, ale méně je známa nedostatečná soustava odborného vzdělávání, která by vytvářela kompetenční odborný sbor lékařů a středně zdravotnických pracovníků.

Pokud chceme mít zdravotnictví na světové úrovni, musíme nejprve postavit na světovou úroveň zdravotnické vzdělávání.

Cestu z tohoto bludného kruhu zdravotnických problémů vidíme jen v důsledné, nikoliv frázovité analýze stávajícího stavu, rozdělení jednotlivých úkolů a jejich postupnou realizaci. Vyžádá si to práci, která si vynutí spolupráci celé naší odborné zdravotnické veřejnosti.

Hovoříme o tom, že bychom rádi otevřeli naše dveře Evropě. Ale z těchto otevřených dveří musíme vyjít Evropě vstříc jako její rovnoprávní partneři a nikoliv jako společníci, na které je třeba brát ohled.

Po těchto podnětech koncepčního charakteru dovolte mně se zmínit o podnětu konkrétním. Zákon 37 z 3. dubna 1989 o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi i jeho prováděcí vyhláška č. 187 z 28. 12. 1989 jsou svým úzkým zaměřením jen dílčím řešením této složité problematiky. Z léčebné praxe našich nemocnic víme o nemalém počtu hospitalizovaných ve stavu alkoholového opojení, buď pro otravu alkoholem, nebo současný, náhodný úraz zejména hlavy.

Článek 2, § 2 prováděcí vyhlášky 187 přímo stanoví, že jde-li o osobu s těžkým stavem otravy alkoholem, se zraněním, po případě s poruchou zdraví, které si vyžaduje odborné lékařské ošetření, nepřijímá se taková osoba do záchytné stanice. Tyto osoby jsou tedy hospitalizovány na odborných odděleních našich nemocnit. Při náhodném úrazu hlavy u podnapilé a opilé osoby je nutno pro podezření z otřesu mozku tuto osobu hospitalizovat k pozorování většinou na chirurgickém oddělení, protože klinické projevy opilosti mohou zastřít projevy úrazu mozku. Velké spádové oddělení chirurgické pražské nemocnice má ročně takových pacientů nejméně 120. Extrapolujeme-li toto číslo na počet obyvatel Čech a Moravy, dojdeme k 6500 osobám.

Snadno lze doložit - podrobná kalkulace je k dispozici pro další rozpravu - dle přílohy výměru Českého cenového úřadu č. 1160/680 z roku 1981, že hodnota dopravy, příjmu, vyšetření, ošetření a hospitalizace je tvořena minimální částkou 3200 Kčs, bez zahrnutí speciálních postupů, jako je vyšetření EEG nebo CT. ročně se tedy jedná v Čechách a na Moravě o částku minimálně 20 milionů korun, která tvoří ovšem jen špičku ledovce. Nejsou v ní započítány škody materiální, další ohrožení zdraví či změna způsobilosti, výpadek z práce, dávky nemocenského a jiné sociální důsledky.

Navrhuji tedy, aby osoby, které se dobrovolně přivedou do stavu opilosti a utrpí v opilosti náhodný úraz, se podílely na finančních nákladech zdravotní péče, analogicky dle § 6 vyhlášky 187/89 Sb., o úhradě nákladů na dopravu, vyšetření a ošetření v záchytných stanicích. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Lomovi. Podnět má poslanec Hubálek, připraví se poslanec Radovan Brychta.

Poslanec Bohuslav Hubálek: Vážený pane předsedo, vážená Česká národní rado, dámy a pánové, chci přispět k zlepšení hospodářské situace. Proto podávám podnět, aby stávající majetek KSČ byl převeden do rukou státu. Hovoří pro to všechna dosud známá fakta i současné snahy této strany. Nejčerstvějším dokladem jsou mimo jiné These k volebnímu programu KSČ, zveřejněné v Rudém právu dne 20. února tohoto roku. Přetékají lidumilstvím, touhou po spravedlnosti a vůbec vším nejušlechtilejším. že jsou to však slova naprosto neupřímná, o tom svědčí následující citace: "Proto budeme vystupovat proti soustředění moci a nezaslouženému hromadění majetku v rukou privilegovaných jedinců a skupin."

Už se halasně chystají na jiné, decentě zapomínajíce na své miliardy. Neobstojí argumentace o zdroji z členských příspěvků. Velikost těchto desátků přímo souvisela s protekční preferencí členů KSČ vůči ostatním.

Straně, která ubližovala a devastovala, straně, která i dnes klame a chytračí, nelze ponechat v ruce tak mocnou zbraň.

V zájmu spravedlnosti i prezident Masaryk a tehdejší parlament schválili zábor velkostatků.

Vzhledem k výše řečenému, prosím vás jménem našich dětí, nehazardujme se svojí svobodou, nepřipusťme další nástup doby temna. Navraťme vládu nad nepoctivě nabytými penězi do rukou nejpovolanějších - do rukou demokratického státu. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Hubálkovi. Slovo má poslanec Brychta, připraví se poslanec Kovalčuk.

Poslanec Radovan Brychta: Vážení páni předsedové, dámy a páni, chci mluvit velice krátce k jedné ekologické problematice. Domnívám se, že katastrofický stav životního prostředí je jednou z nezanedbatelných položek dlužního úpisu, jenž naší společnosti zanechal minulý direktivní systém. I když byl direktivní, nedal nám bohužel direktivu, jak tento dluh splatit.

V současné době, kdy počátky ekonomických reforem a přechodu na tržní hospodářství vytvářejí v ekonomice i určité nejistoty a hluchá místa, vzniká nebezpečí, aby ekologické investice, které byly i dřív vždy vydávány jako prioritní (a víme, jak to dopadlo), aby tedy i současné ekologické stavby nebyly odsouvány nebo alespoň oddalovány právě v tomto období přechodu.

Uvedu příklad: V Lomnici nad Popelkou, která patří do mého volebního obvodu, je říčka Popelka, jež je skutečně "Popelkou" nejšpinavější mezi špinavými. Zatím bohužel bez pohádkového happy-endu. Čistírna odpadních vod v Lomnici nad Popelkou je potřeba už desítky let. První etapa stavby - kanalizační sběrač - konečně začala a z části je hotova. Pro vlastní stavbu čistírny se však počítá i se sdruženými prostředky místních závodů, hlavních znečišťovatelů, v částce asi 30 mil. korun. V současné době je třeba již urychleně uzavřít smlouvu s dodavatelem, ale závody podle sdělení předsedy Městského národního výboru nejsou schopny nebo nechtějí v momentální ekonomické situaci dát záruky svých příspěvků pro podepsání smlouvy. Tím vzniká nebezpečí, že by se stavba mohla oddálit.

Nedělám si iluze, že tyto otázky se dají řešit lehce. Je však v zájmu všech, aby se řešily rychle.

Vznáším tedy dotaz pro ministry průmyslu a životního prostředí, jakým způsobem je možné problém v tomto případě nebo v této situaci překlenout, protože nebude jistě ojedinělý. Není pochyb o tom, že znečišťující závody mají povinnost morální i právní, aby se na zlepšení stavu vody podílely. Jde však o to najít v této etapě vhodné a rychlé řešení, aby se výstavba neoddalovala. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Brychtovi. Vystoupí poslanec Kovalčuk se svým podnětem na ministra školství. Připraví se poslanec Vondráček.

Poslanec Josef Kovalčuk: Vážení páni předsedové, vážené poslankyně, vážení poslanci, vystupuji zde s podnětem směřujícím především k ministru školství prof. Adamovi.

Pro naši nynější situaci ve školství je vážným problémem naprostý nedostatek či praktická neexistence nemarxistických vysokoškolských učebnic v oblasti společenských věc a politologie. Přitom takové vynikající texty našich autorů existují.

Nejsou však zatím vydávány a různé administrativní průtahy, dlouhé recenzování, neúměrně dlouhé výrobní lhůty nakladatelství i komerční tlaky na nakladatelství způsobují, že nebudou ještě dlouho vydány.

Na jeden z konkrétních textů, který by měl sloužit vysokoškolákům co nejdřív, si dovolím upozornit. Je jím práce jednoho z osamělých běžců naší filozofie, dr. Vladimíra Čermáka, který po 40 let důkladně, se suverénní znalostí děl světových myslitelů a v návaznosti na dílo T. G. Masaryka promýšlel problematiku demokracie, aby potom vytvořil obsáhlé, několikatisícistránkové původní myslitelské dílo, které v době jeho vznikání provázel zájem Státní bezpečnosti, před níž ho musel úzkostlivě skrývat.

Úvodní, přibližně čtyřsetstránková část tohoto díla by jako vysokoškolská učebnice měla sloužit ihned. Jsou v tomto směru výborná doporučení a recenzní posudky našich filozofů i filozofů západoevropských, které mohu předložit.

Můj podnět zní, aby ministr školství na základě uvedených posudků se zasadil o urychlené vydání Otázek demokracie Vladimíra Čermáka v Pedagogickém nakladatelství jako vysokoškolské učebnice, aby už studenti, kteří dali podnět k naší revoluci, se měli z čeho učit společenské a politické vědy. (Potlesk.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Kovalčukovi. Dotaz přednese poslanec Vondráček, připraví se poslankyně Röschová.

Poslanec Josef Vondráček: Vážení pánované předsedové, vážené poslankyně, vážení poslanci, na minulé schůzi České národní rady jsem vystoupil s požadavkem na ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pana prof. Adama, aby výbor pro školství a vědu dostával včas a plné informace týkající se záměrů resortu v nejbližším období. Je to asi, jak všichni víme, otázka velmi živá, zajímající celou naši veřejnost, neboť téměř každá rodina má co činit se školou.

Včera podruhé zasedal náš rekonstruovaný výbor a na něm jsme obdrželi osobně od pana ministra a všech jeho náměstků podrobné informace o tom, co se v našem školství v nejbližší době připravuje. Je to dobrý počin pro navázání oboustranně prospěšné spolupráce. Ukazuje se, že i v oblasti školství musíme řešit dlouhodobě zanedbané problémy jak ve výchově, vzdělání, tak i v oblasti ekonomiky. Nepůjde to rychle, ani snadno, ale jak jsme se však přesvědčili, nové vedení ministerstva má snahu koncepčně tyto problémy řešit.

Chci zde říci, že výbor pro školství a vědu bude s ministerstvem úzce spolupracovat a budeme, jak řekl ve svém nástupním projevu předseda vlády pan Pithart, konstruktivními kritiky. To znamená, že poslanci našeho výboru chtějí a budou svými náměty, připomínkami, ale i prací ve svých volebních obvodech pomáhat nedostatky řešit.

Věřím, ža nalezneme společnou řeč a přístup k postupnému zlepšení celé oblasti výchovy a vzdělání. V tomto směru chceme také resort školství, mládeže a tělovýchovy v jeho nelehké práci podpořit.

A ještě jednu poznámku na závěr: Chtěl bych poděkovat předsedovi Federálního shromáždění panu Dubčekovi za slova uznání pracovníkům odvětví zemědělství a výživy. (Potlesk.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Vondráčkovi. Dotaz ministru vnitra přednese poslankyně Röschová. Připraví se poslanec Matějka.

Poslankyně Anna Röschová: Vážení pánové předsedové, vážení hosté, dámy a pánové, dovolte mi, abych upozornila na aktuální problém v oblasti státní správy. Jde o postavení velkých měst v celkovém systému státní správy České republiky a řízení činnosti národních výborů. Vzhledem k tomu, že žiji v Plzni, budu tento problém konkretizovat na městko Plzeň.

Jak je známo, je dnes západočeská metropole jedním z deseti okresů Západočeského kraje pod řízením Západočeského krajského národního výboru, což je stav z mnoha hledisek zcela neuspokojivý. Na špatném a zanedbaném stavu města se tak až do listopadu 1989 podílel nejen neefektivní a úpadkový ekonomický systém, ale také neadekvátní způsob řízení státní správy.

Plzeň od svého založení v roce 1295 byla v rámci českého království velice významným městem ekonomicky i politicky, mimo jiné i křižovatkou tří významných obchodních cest, které šly do Německa a odtud dál do západní Evropy. Plzeň jako průmyslové město, v němž poměrně brzo vznikaly závody se světovou úrovní, např. Měšťanský pivovar, Škodovka si udržovala svůj politický a hospodářský význam až do poloviny tohoto století.

V současné době stojíme před změnou státní správy na pravděpodobně dvoustupňový systém. V rámci reformní struktury státní správy je naléhavé legislativně upravit postavení národních výborů velkých měst. V případě Plzně to znamená obnovit to, co zde již v minulosti bylo, naposledy v roce 1969, totiž statut města, z něhož vyplývá přímé řízení vládou. Tento statut měla např. města Brno a Ostrava.

Význam zákona o statutu Plzně vyplývá z těchto hlavních skutečností:

Plzeň je ekonomickým a kulturním i společenským centrem i západních Čech. V současné době se blíží k hranici 188 tisíc obyvatel a patří mezi pět největších měst v České republice. Význam města v ekonomické oblasti daleko přesahuje jeho hranice. Plzeň zaujímá jedno z předních míst v ekonomice Československa. Plzeňské průmyslové podniky, zejména Škodovka a Plzeňské pivovary, ale i jiné, mají základní význam nejen pro celostátní hospodářství, ale hrají důležitou roli i v zahraničním obchodě.

Plzeň je historicky a geograficky přirozeným centrem kultury, vědy, školství západních Čech. Ve městě jsou soustředěny všechny kulturní instituce a zařízení Západočeského kraje. Je to např. divadlo se stoletou uměleckou tradicí, galerie, která má po Praze nejvýznamnější sbírky výtvarného umění 19. a 20. století, rozhlasové studio atd. Po roce 1945 vznikly ve městě tři vysoké školy, na nichž v současné době studuje řádově tisíce posluchačů.

Jedním ze základních specifických rysů ekonomiky města je mimořádně vysoká koncentrovanost průmyslu. je vyšší než ve většině ostatních průmyslových aglomerací, což přináší samozřejmě řadu problémů. Jejich naléhavost je zdůrazněna vysokým zanedbáním základních fondů i infrastruktury města, kterou zanechal minulý totalitní režim.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP