Úterý 19. prosince 1989

Místopředseda ČNR Bohumír Rosický: Děkuji. Hovoří poslankyně Sobotová.

Poslankyně Marie Sobotová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, velice krátce - nejsem schopna o tomto smutném tématu dlouho mluvit.

Většina z nás v prvních dnech vyjádřila své lidské stanovisko k neomluvitelně nelidskému zásahu proti studentům a zaujala a vyjádřila i své politické stanovisko mezi svými spolupracovníky v zaměstnání a v jiných funkcionářských aktivech, v nichž je vázána.

Toto dnešní projednávání, byť velice pozdní, považuji osobně za určitou možnost, jak se můžeme jako členové České národní rady rehabilitovat vůči svým voličům i sobě samým a jak můžeme obnovit alespoň dodatečně část otřesené důvěry

Jako máma jsem do hloubi duše otřesena dnes ověřenými a prokázanými skutečnostmi, které jsou uvedeny ve zprávě komise Federálního shromáždění. Proto očekávám, že naše vlády i zákonodárné sbory najdou a budou realizovat, a to až do nejnižšího terénu, dostatečně účinná nápravná, preventivní a kontrolní opatření, aby nemohlo dojít znovu k opakování absurdnosti ve vedení bezpečnostních složek, jak o tom mluvil pan předseda vlády Pitra, a aby už vůbec nemohlo dojít k tomu, že z důvodu respektování jakékoli mocenské disciplíny bude schopen český člověk ublížit českému člověku.

Místopředseda ČNR Bohumír Rosický: Děkuji. Hovoří poslanec Prudík.

Poslanec Josef Prudík: Vážení poslanci, jsem mezi vámi pět měsíců, byl jsem zvolen v doplňovacích volbách. Neznal jsem systém, jak to vypadá v ČNR. Dovolím si říci jednu věc: že ČNR ztratila tvář před českým národem tím, že nedokázala reagovat včas na to, co se stalo. Plně se ztotožňuji s tím, co řekl pan ministr kultury. Ztotožňuji se i s dalšími, že pokud budu chtít vědět co se stalo, tak si to zjistím. Jsem hospodářský pracovník, a pokud udělám nějakou chybu, nemohu vystoupit a říci: Omlouvám se, to co se stalo, stalo se, a já teď říkám něco jiného. V tom okamžiku mě mí pracovníci okamžitě odvolají z funkce.

Z toho důvodu si myslím, že i ČNR měla po 17. listopadu zaujmout okamžitě stanovisko jiné, než zaujala, že neměla dopustit, aby se stalo to, že vyšetřovací skupina byla zformována z podnětu Federálního shromáždění, že to měla být ČNR, která měla říci: my vyšetříme záležitost, která se stala. Česká vláda měla říci: stalo se to v hlavním města Československa, v městě ČSR v Praze. To znamená, že zde měli vystoupit čeští poslanci, ČNR i česká vláda, aby zaujali k tomu, co se stalo, zásadní stanoviska. Jestliže je hovořeno, že jednotky patří pod federální ministerstvo, pod federální vládu, beru to, ale v tom okamžiku měla být federální vláda i Federální shromáždění požádáno, aby přišly do této komise. Nikoli naopak. A to je to, co si myslím, že jsme my jako ČNR ztratili tvář před českým lidem, který zastupujeme.

Dovolím si omluvit paní ministryni spravedlnosti za vystoupení svého kolegy poslance Koláčného. Vzhledem k tomu, že nastoupila do této funkce před několika dny, nemohla reagovat tak, jak reaguje profesionální politik. Dovolte, abych se veřejně omluvil za poslance Koláčného paní ministryni.

Místopředseda ČNR Bohumír Rosický: Děkuji. Hovoří poslankyně Stiborová.

Poslankyně Marie Stiborová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu dlouho hovořit, protože bylo zde řečeno mnohé, a všichni cítíme jedno a totéž.

Je skutečností, že ČNR, resp. jeho předsednictvo, skutečně ztratilo tvář. Ale plénum ČNR sestává z poslanců, a my jsme museli svá stanoviska říci hned v první chvíli. Já na fakultě hned v pondělí ráno, když jsem přišla mezi studenty, kdy pedagogové šli do stávky se studenty, ale i pro pedagogy, že u studentů i pedagogů byl strach. Nechci říkat, že to byla osobní statečnost nebo hrdinství, ale postavení se člověka jako takového.

Stálo by za to, abychom si tady v ČNR uvědomili, že buď jsme jako orgán, ale jsme také jednotliví poslanci, a také jednotliví poslanci v těch dnech nějakým způsobem vystupovali. Lidé, kteří žijí okolo nás, studenti, spolupracovníci, vědí, jak jsme vystupovali. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Bohumír Rosický: Děkuji. Hovoří poslankyně Hanzlová.

Poslankyně Alena Hanzlová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, hodně se zde hovořilo o tom, jaký kdo máme podíl. Já bych měla jen jednu připomínku. Na můj dotaz, jak to, že se neschází ČNR, mně bylo odpovězeno, že je nutné, aby se k tomu vyjádřilo 67 poslanců, a že se stejně tak moc neděje. Bylo mi ještě řečeno, že potom, když se 67 poslanců přihlásí, tak předseda ČNR má 30 dní na to, aby schůzi svolal, a mezi tím bude řádné zasedání. Je to pravda, a proto bych prosila, aby v jednacím řádu ČNR (je to zákon, který si ČNR sama pro sebe odsouhlasila) byla ta třicetidenní lhůta odstraněna. Nemyslím, že by se nový předseda takovou lhůtou zaštitoval, ale aby i v budoucnu se nikdo jiný nemohl třicetidenní lhůtou bránit a tím bránit svolání mimořádného zasedání v nutném případě.

Místopředseda ČNR Bohumír Rosický: Pokud se nikdo další nehlásí doporučuji, aby návrhová komise v tom složení poslanci Uřičář, Mečl, Černá, Anděl, Meier, Němec, Čaja, Hrabaň a Bohdálek se sešla v salónku státních aktů. Ostatní mají pro tu dobu přestávku a schůze začne, jakmile návrhová komise bude mít usnesení připraveno.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Zahajuji přerušené jednání. Prosím předsedu návrhové komise, aby nás seznámil s návrhem stanoviska ČNR.

Místopředseda ČNR Jan Uřičář: Vážené poslankyně vážení poslanci, návrhová komise v upřímné snaze postihnout všechny rozhodnutí podněty, stanoviska a připomínky předkládá toto vypracované stanovisko:

1. Česka národní rada projednala na své schůzi 19. prosince 1989 první a druhou zprávu ze zasedání společné komise sněmoven Federálního shromáždění ČSSR a České národní rady pro dohled na vyšetřování událostí ze dne 17. listopadu 1989 v Praze. ČNR odsuzuje zneužití mocenských prostředků, brutalitu celého zákroku a vyjadřuje postiženým občanům svou upřímnou lítost. V této souvislosti žádá vládu ČSR, aby přijala konkrétní opatření k řešení všech humanitárních otázek souvisejících s událostmi ze 17. listopadu 1989.

Žádá příslušné státní orgány, aby na základě výsledků vyšetřování byla důsledně uplatněna politická i trestní odpovědnost všech osob, které se na organizaci a provedení tohoto protizákonného zákroku podíleli. K tomu je zapotřebí provést nezbytná opatření, která by vedla k urychlení vyšetření celé události.

V této souvislosti ČNR žádá vládu ČSR, aby potřebná opatření projednala s Generální prokuraturou ČSR, informovala ČNR o konkrétní odpovědnosti ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR za události 17. listopadu 1989.

ČNR současně rozšiřuje působnost výboru pro národní výbory a národnosti o stálý dozor a kontrolu nad ozbrojenou složkou ministerstva vnitra ČSR.

ČNR vyslechla odpověď ministra vnitra ČSR na interpelaci skupiny poslanců k událostem 17. listopadu 1989 v Praze a vzala zejména na vědomí oznámení ministra vnitra ČSR o připraveném rozpuštění pohotovostního pluku ministerstva vnitra ČSR. ČNR žádá ministra vnitra ČSR, aby dbal o dobrou pověst všech příslušníků Veřejné bezpečnosti tak, aby svým vystupováním znovu získali důvěru veřejnosti a aby v jejich řadách nepůsobili dále ti, kteří se na zásahu 17. listopadu 1989 podíleli. ČNR bude všemi ústavními prostředky dbát o to, aby všechny složky státního aparátu působily v souladu se zákonem pod účinnou kontrolou volených orgánů a veřejnosti. Přísně bude rovněž dbát o zachování ústavou daných kompetencí státních orgánů ČSR.

2. Česká národní rada bere na vědomí, že bývalé předsednictvo ČNR přijalo dne 14. prosince 1989 usnesení o neplatnosti svého prohlášení k těmto událostem ze dne 20. listopadu 1989. Konstatuje, že bývalé předsednictvo ČNR nesplnilo svou úlohu tím, že přijalo nesprávné a politicky chybné usnesení a dále tím, že včas nesvolalo mimořádnou schůzi ČNR k posouzení událostí ze 17. listopadu 1989 a zabránilo tak poslancům ČNR vyjádřit zásadní stanovisko k těmto událostem, přestože řada poslanců o to přímo požádala.

3. Česká národní rada souhlasí s návrhem na zřízení stálé komise předsednictva ČNR pro právní ochranu občanů složenou z poslanců a ostatních občanů - představitelů občanských iniciativ. Schvaluje komisi ve složení: předseda komise místopředseda ČNR Jan Uřičář, místopředseda komise poslanec Čestmír Adam, členové komise poslanci: Josef Sedláček Pavel Krystyník, Jaroslav Karbaš, Jaromír Plíva, Michal Kraus, Milan Čaja a Pavel Krubl. Ostatní členové komise budou po konzultacích s občanskými aktivitami doplněni předsednictvem ČNR.

Tolik usnesení.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vyslechli jste návrh, děkuji místopředsedovi Uřičářovi. Máte k návrhu nějaké připomínky?

Poslankyně Alena Hanzlová: Já bych měla jednu připomínku, aby se vzala v úvahu moje připomínka a tudíž, aby se zrevidoval jednací řád ČNR. Jsem přesvědčena, že různých jiných nedostatků tam bude asi více. Je třeba, abychom se do podobné situace nedostali nikdy znovu.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Já se domnívám, že obecně by tam měl být úkol na předsednictvo ČNR (protože těch připomínek a mezer v našem jednacím řádu tam může být ještě více) věnovat se dopracování některých úkolů a předložit ČNR toto dopracování.

Hlásí se poslanec Fleyberk.

Poslanec Jiří Fleyberk: Mám jenom stručnou připomínku k usnesení, kde se hovoří o tom, že ministr vnitra má dbát na čistotu Sboru. Hovoří se o tom, že tam nemají být ti, kteří se zúčastnili zásahu. Bylo by třeba specifikovat, kteří z nich. Všichni, to by bylo nerozumné. Ti, kteří se dopustili nezákonností, to by byla rozumná formulace.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji. Dále poslanec Rázl.

Poslanec Stanislav Rázl: První připomínka k upřesnění: Někteří z nich, kteří nesou... To by tam mělo být upřesněno.

Druhá připomínka: Po vyslechnutí stanoviska s. Uřičáře si myslím, že tam, kde je formulováno, že se chce, aby odpovědnost byla dána ministerstvu vnitra a životního prostředí, je třeba udělat změnu. My musíme mít zájem, abychom byli informováni také o odpovědnosti federálního ministerstva vnitra. A musíme přece věřit soudruhu Jirečkovi, že zde nelhal. Ukazuje daleko větší odpovědnost na federální ministerstvo vnitra. Poslanec Adam říkal i celou řadu dalších iniciativních věcí. Proto žádám doplnění z hlediska odpovědnosti federálního ministerstva vnitra.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Rázlovi. Poslanec Adam má slovo.

Poslanec Čestmír Adam: Nabudu navrhovat doplnění předloženého usnesení, ale chci se obrátit na předsedu naší vlády, protože myslím, že to, co jsme zde vyslechli, je názorným úkazem toho, jak to dopadne, když se porušují ústavní vztahy. Proto ho chci upozornit, aby jako místopředseda federální vlády upozornil na to, jakou roli zde sehrálo porušování ústavních vztahů, a aby pracoval bez zasahování do záležitostí české vlády federálními orgány a působil k tomu, aby se vztahy mezi federálními a českými složkami bezpečnostního aparátu přesně podle znění platných ústavních a normálních zákonů ujasnily. Prosil bych, aby nás na příští schůzi ČNR seznámil s tím, jak tato věc bude do budoucna vyřešena.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Adamovi. Má ještě někdo připomínku k navrhovanému usnesení? Poslanec Vrbka.

Poslanec František Vrbka: Já jsem vystoupil s tím, co se vlastně dělo. Ale rád bych měl jistotu, že nám bude slíbena doba, kdy se dovíme jmenovitě osoby, které to všechno zavinily. Domnívám se, že bychom mohli čekat rok i více, než se toto objasní. Já myslím, že bychom měli dát termín. do kdy jako poslanci budeme informováni o vyšetření.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Vrbkovi. Ještě někdo má připomínku? Poslanec Novotný.

Poslanec Otakar Novotný: Já doporučuji, aby ta věta, kde se hovoří o nemožnosti poslanců ČNR se vyjádřit, aby tam bylo napsáno slovo "kolektivně", protože jednotlivě se poslanci na pracovištích a v místech vyjadřovali.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Ano, to je faktická připomínka. Má ještě někdo připomínku? Nikdo. Mohu uzavřít rozpravu k tomuto návrhu usnesení.

Pane místopředsedo, jak vypadá stav po doplnění?

Místopředseda ČNR Jan Uřičář: Myslím, že se shodneme na tom, jak postupně byly doplňky uplatňovány, že vyprecizujeme formulaci podle doporučení poslankyně Hanzlové o úpravě jednacího řádu. Tu do té stylizace zapracujeme jako obecnou.

Poslanec Rázl měl druhou připomínku a v tom jsem se dost dobře nezorientoval. Zopakuji to proto: "ČNR vyslechla odpověď ministra vnitra ČSR na interpelaci skupiny poslanců k událostem 17. listopadu v Praze a vzala na vědomí oznámení ministra vnitra ČSR o připravovaném rozpuštění pohotovostního pluku ministerstva vnitra ČSR". Bylo to myšleno do tohoto místa? (Nesouhlas poslance Rázla.) Jde tedy o další větu, aby tam bylo uvedeno "i odpovědnost ministerstva vnitra ČSSR". (Souhlas poslance Rázla.)

Připomínku poslance Adama, jak ji deklaroval, jsme nechápali jako doplnění návrhu usnesení. Tam bude zaznamenána v tom kontextu, jak byla řečena.

K připomínce poslance Vrbky, myslím, k nějakému termínování sdělení viníků: Nevím, zda to tak mohu volně říci. Já myslím, že my to zde zakotvit nemůžeme, protože s účastí našich poslanců se odehrává šetření v působnosti komise sestavené Federálním shromážděním. Je otázka, pokud bychom to tam zapracovali, komu v působnosti českých orgánů bychom měli určit odpověď. (Nezapracujeme - hlas z pléna.) Já tedy nedoporučuji doplnit.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Podle jednacího řádu bych chtěl dát hlasovat o protinávrhu, abychom se nedohadovali. Jedná se o protinávrh poslance Vrbky, abychom doplnili termínově, že žádáme... Kdo je pro tento protinávrh? Nikdo. Zůstává tedy usnesení v platnosti. Máme návrh na usnesení. (Hlásí se poslanec Fleyberk a reklamuje svou připomínku.) Já se omlouvám poslanci Fleyberkovi, který dal připomínku k příslušníkům Bezpečnosti, kteří se podíleli na nezákonném zásahu.

Jsou tedy zapracovány všechny připomínky. Ještě poslanec Rázl.

Poslanec Stanislav Rázl: Pane předsedo, neměli bychom, i když jsme to odhlasovali, odmítnout jednoznačně návrh poslance Vrbky. On by tím chtěl říci, že by měla být ČNR na každém svém zasedání, tedy nyní na lednovém zasedání přesně informována o postupu vyšetřování. Našim poslancům, kteří jsou v komisi Federálního shromáždění, bychom měli dát za úkol, aby přednesli to, co zde přednesl i poslanec Adam, aby byl na urychlení vyšetřování zmobilizován další vyšetřovací aparát či pracovníci prokuratury, kteří by zvládli ten obrovský nápor, který s takovýmto širokým vyšetřováním souvisí. Rozdělil bych to proto na dvě části. Na příštím zasedání ČNR bude přesně informována o postupu vyšetřování včetně eventuálního oznámení jednotlivých viníků. Dále uložíme poslancům ČNR, kteří zastupují ČNR v komisi, aby se zasadili o posílení vyšetřovatelského sboru prokuratury tak, aby vyšetřování mohlo probíhat rychle.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji. Slovo má poslankyně Kocurová.

Poslankyně Anna Kocurová: Můžete pochopit, že nejsme vyšetřovací komisí, ale komisí pro dohledy (Ozývají se hlasy z pléna.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Já vím, soudruhu poslanče, co máš na mysli. V poslední dekádě ledna na příštím zasedání budeme informaci vyžadovat. To si přece budeme pamatovat a nemusíme to dávat do usnesení.

Hlásí se poslanec Adam.

Poslanec Čestmír Adam: Já bych chtěl informovat, že nám nikdo nesdělil, kdo delegoval zástupce ČNR do této komise. Podle platných zákonů k tomu jednotlivec není oprávněn. Ve zprávě o činnosti předsednictva to není. V tom případě doporučuji, aby ČNR schválila toto zastoupení nebo je rozšířila, ale aby to neponechala jako delegaci, která nebyla provedena.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Prosím, aby na tuto faktickou poznámku reagoval předseda návrhové komise.

Místopředseda ČNR Jan Uřičář: Připomínka - je předmětná, ani návrhové komisi tato záležitost známa není. I když to v předchozím průběhu padlo, my jsme dost dobře k tomu stanovisko formulovat nemohli. Neodpíráme za návrhovou komisi, že by tam nemělo něco takového druhu být, ale nevíme, jakým způsobem.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Doporučuji, abyste tam zapracovali, že ČNR dodatečně souhlasí se zastoupením v komisi Federálního shromáždění posl. Kocurové a Hofmana.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP