Úterý 19. prosince 1989

Závěrem bych chtěl říci, že podporuji zřízení tohoto nového resortu, který čeká nelehká úloha a od něhož občané mnoho očekávají. Současně jsem uvítal i ujištění předsedy vlády ČSR a ministra financí, cen a mezd ČSR v předcházejících bodech -našeho jednání, že otázce ekologie bude věnována pozornost a že v rozpočtovém provizóriu nebudou prostředky na řešení ekologie kráceny. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: Děkuji poslanci Kordiakovi. Hlásí se ještě poslanec Rázl.

Poslanec Stanislav Rázl: Pane předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, při projednávání tohoto bodu chci předeslat, že jsme velice důkladně projednávali ve výboru pro obchod a služby tento návrh zákona a že jsme se k těmto otázkám vraceli několikrát vzhledem k tomu, že při projednávání otázek životního prostředí, resp. zdravého života, který nerozlučně, máme-li mluvit o životní úrovni, do tohoto kontextu zapadá.

Není důležité, kolik masa sníme, ale důležité je, abychom jedli zdravě, abychom ve zdravém prostředí dýchali, abychom chránili přírodní prostředí atd.

Při jednání ve výboru jsme však prosili, a prosím za prominutí pana ministra, pokud mu to nebylo sděleno, aby ve svém úvodním slovu, přestože tento návrh doporučujeme, některé otázky, které ve výboru nebyly dostatečně objasněny, aby byly zmíněny aspoň při předkládání návrhu zákona.

Za prvé. Uvědomme si, že nesmíme vkládat v toto nové ministerstvo takové naděje, aby si občané mohli myslet, že zřízením ministerstva se stane zázrak, neboť podle § 9 je ministerstvo životního prostředí orgánem vrchního státního dozoru, čili dozírá na to, aby existovala ochrana.

Je tady samozřejmě pro něj vymezena určitá páka, a sice, že se zřizuje fond ochrany životního prostředí. Ve výboru jsme řekli, že fond pro ochranu je málo, že buď to musí být fond životního prostředí, nebo fondy tvorby a ochrany životního prostředí. Fond musí hrát aktivní úlohu nejen v oblasti, kdy už něco ochraňuje. Musí vytvářet podmínky, aby se životní prostředí vytvářelo. Zase to jsou dva aspekty, které z toho vyplývají.

Třetí věc, nad kterou jsme se zamýšleli. Kde bude těžiště rozhodování? Soudruh místopředseda akademik Rosický správně říkal, že těžiště všech věcných otázek v širším územním průřezu se bude přenášet do oblasti rady životního prostředí. Jakmile zřídíme radu životního prostředí a v ní budou jednotlivá ministerstva nebo představitelé, představitelé federálních orgánů, i když nemáme dnes statut - ani to nebylo uvedeno, také jsme o to prosili, jaké bude aspoň poslání rady, tak tam budou i zástupci. Jaká bude kompetence této rady? Bude mít dvě: za prvé to bude suma kompetencí členů této rady, pokud členové rady budou tuto kompetenci mít. Když to budou ministři, budou mít kompetence, když tam nebudou ministři, musí jim někdo jejich kompetenci - aby v radě mohli kompetentně vystupovat tuto pravomoc delegovat.

Čili věcné otázky se přenesou do rady. Na co se potom bude redukovat ministerstvo? Na orgán vrchního dozoru podle § 13 a na sekretariát rady pro životní prostředí.

Při vědomí všech těchto nedostatků a vzhledem k tomu, že se vyvolala atmosféra, že jednou ze záchran životního prostředí v republice je zřízení samostatného orgánu, doporučuje výbor, abychom tento zákon schválili. Nechceme vůbec tady vyvolat rozpaky, zda se má tento návrh jako rámcový zákon schválit. Ale prosím, aby v době, kdy bude předkládán zákon o životním prostředí (nebo jestli bude předtím předcházet tzv. malý zákon o ovzduší apod., jak to bylo v programech legislativních), aby tyto otázky, o kterých se ve výborech jednalo (a pokud máme zprávy, připomínky k celé řadě otázek byly vzneseny i v jiných výborech), byly důkladné propracovány včetně takové otázky, zda nemáme zvažovat (a to je námět pro vládu, který jsme ve výboru vyslovili) např. možnost koncipovat v rámci ministerstva životního prostředí i otázky např. ministerstva veřejných prací.

Řeknete, proč jsme o tom ve výboru jednali. Prosím vás, jak může ministr školství nebo kultury přitom, kdy je profesionál ve své oblasti, se zabývat tím, aby stavěl školy? A potom mu nadávají, že je staví draho a špatně. Už v době Marie Terezie se tyto věci řešily speciálním ministerstvem. Proto byla typizace nádražních budov a já nevím, co všechno ve vývoji asi 150 let. To není nová věc. Diskutovali jsme o ní na půdě ČNR (poslanec Adam a další jsou pamětníci), ale neměli jsme na to nikdy čas. Ale dávám nyní námět, který vznikl v našem výboru, zda by vláda při pracích, kterými se bude zabývat, jak má fungovat (i v těch šesti měsících musí pracovat na perspektivních otázkách způsobu vládnutí v jednotlivých sférách), zda by neměla vzít v potaz některé tyto širší otázky a v určité etapě, tak jak se věci budou tvořit, aby s nimi před ČNR předstoupila nebo si vyžádala stanoviska jednotlivých výborů ČNR, tak jak jednotlivá ministerstva s jednotlivými výbory spolupracují.

Doporučujeme přijmout s tím. že na tyto otázky bychom prosili, aby se k nim vláda v době, kterou uzná za vhodnou, vyjádřila. Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Rázlovi. Chtěl bych jeho vystoupení podpořit, protože kdyby nevystoupil on, musel bych s tím vystoupit já, protože nebylo plně reagováno ani ve zprávě společného zpravodaje na některé věci, které z výboru pro obchod, služby a dopravu vzešly. Slovo má poslanec Anděl.

Poslanec Václav Anděl: Vážené poslankyně, vážení poslanci, také ve výboru pro průmysl a stavebnictví jsme věnovali mimořádnou pozornost přijetí zákona o zřízení ministerstva životního prostředí. A jsme rádi, že se konečně toto ministerstvo zřizuje. Mám však na pana ministra jednu nebo dvě otázky, a to v návaznosti na diskusi v našem výboru.

Jak si přestavuje pan ministr práci resortu ministerstva životního prostředí v oblasti státní správy týkající se územního plánování a stavebního řádu? Je přesvědčen o tom, že ministerstvo bude na tomto úseku dostatečně vybaveno? Jak bude spolupracovat ministerstvo životního prostředí s ministerstvem výstavby a stavebnictví?

Dále podle usnesení našeho výboru žádám, aby skutečně ministr nám předložil ještě před schválením ve vládě statut ministerstva životního prostředí, a to myslím nejen našemu výboru, ale i dalším výborům k projednání, a zároveň aby nám předložil návrh zákona, který by podrobně stanovil působnost a pravomoci ministerstva životního prostředí. Myslím, že by tak mělo být učiněno pokud možno co nejdříve.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Andělovi. Kdo chce dále vystoupit v rozpravě? Nikdo. Žádám pana ministra Moldana, aby reagoval na rozpravu.

Ministr vlády ČSR Bedřich Moldan: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já především děkuji poslanci Rázlovi za jeho vystoupení, protože některé věci myslím není třeba komentovat. Bylo to určitým doplnění naší zprávy, to je mojí a poslance Rosického. K některým věcem se vláda musí vyjádřit později, na některé věci budu reagovat hned.

Důležitá je otázka kompetence mezi radou pro životní prostředí a ministerstvem. Já za sebe mohu vyjádřit své zcela hluboké přesvědčení, že necítím z této strany žádné narušení nebo omezení pravomoci nově vznikajícího ministerstva. Právě naopak. Já si myslím. že tradice minulé rady pro životní prostředí, která (nevím, zda vhodně nebo nevhodně, ale faktem je, že byla zrušena v minulém roce) byla jiná, než bude toto.

Především bych chtěl zdůraznit, že jsme ve zcela nové společenské situaci. Toto ministerstvo vzniká jako odpověď vlády na dlouholeté požadavky veřejnosti. Zaznělo zde, že budeme mít nelehkou situaci, že budeme pod kontrolou a tlakem veřejnosti. Já vidím tuto záležitost opačně. Já jsem přesvědčen, že československá a v našem případě česká veřejnost bude naším spojencem. My se budeme muset veřejnost pokusit vychovat, my ji musíme plně informovat o stavu životního prostředí. Budeme po ní chtít, aby zaujímala sama důležitá stanoviska a aby sama rozhodovala o těch nejvýznamnějších otázkách.

Musíme si uvědomit, že období kabinetní a uzavřené politiky, kdy veřejnosti byly předkládány hotové závěry a hotová rozhodnutí, nenávratně v této zemi minulo. Veřejnost sama bude rozhodovat, zda se rozhodne (abych to řekl velmi ošklivě a triviálně), pro čistý vzduch a nebo vyšší životní úroveň jenom v tom hrubém hmotném slova smyslu. Samozřejmě zjednodušuji, protože vás nechci zdržovat, ale jistě víte, kam mířím.

Myslím, že rada pro životní prostředí, tak jak byla navržena a koncipována, bude nám velkým pomocníkem. Myslím, že bez její pomoci by ministerstvo nemohlo prosazovat věci, které bude třeba prosazovat. My chceme a budeme muset zaujímat stanovisko k řadě významných projektů, které jsou velmi ostře ve veřejnosti diskutovány. Vy o tom všichni víte. A my své závěry předložíme právě té radě, kterou budeme žádat o pomoc.

V žádném případě to nebude záležitost jednoho resortu, ať už je silný nebo slabý. Mám na mysli takové věci, jako je kanál Dunaj - Ostrava. To je věc, která se týká celé společnosti, nikoli jednoho nebo dvou resortů. A takových věcí bych mohl jmenovat ne jednotlivé případy, ale desítky.

Toto jo před námi a myslím, že se budeme muset všichni a především ta rada snažit, abychom se nově v tomto orientovali a vykonávali správu, která je nám svěřena, tak, abychom se, jak to zde několikrát zaznělo, mohli dívat veřejnosti rovně do očí.

Jednou z takových tíživých otázek je výrazně zhoršená situace v některých tzv. postižených oblastech. Já bych nedělal soutěž o 1. místo mezi hl. m. Prahou, Ostravskem nebo Podkrušnohorskou pánví. V některém směru jsou na tom tyto oblasti lépe, v některém hůře, ale v každém případě bude třeba těmto oblastem věnovat maximální pozornost (o tom není sporu) v prohlášení vlády, kde toto bude explicitně uvedeno.

Zazněl tam konkrétní názor na formulaci zřízení fondu pro životní prostředí. Já si myslím, že připomínka, že by to měl být fond tvorby a ochrany životního prostředí, je naprosto správná, a myslím, že to tam nebylo dáno z nedopatření. Já bych prosil, kdyby toto mohlo být doplněno podle připomínky poslance Rázla. Myslím, že to by bylo velice správné.

Spolupráce s ministerstvem výstavby a stavebnictví: Spolupráce s tímto resortem stejně tak jako spolupráce s ostatními resorty, od kterých budeme přebírat nějakou agendu v případě schválení zákona (ministerstvo vnitra a životního prostředí, ministerstvo kultury a ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu) samozřejmě musí být podmínkou úspěchu vůbec započetí fungování ministerstva životního prostředí. My jsme se už domluvili s panem ministrem Motyčkou, že bezprostředně po skončení této schůze nebo jakmile se uvolníme, okamžitě začneme o této věci jednat. A já pevně doufám, že tato spolupráce bude dobrá.

Jinak pokud jde o výkon státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, to znamená zákon č. 50, v zásadě je jednoznačně dán tímto zákonem. My nechceme nic jiného než se tímto zákonem řídit a pokud možno přispět k tomu, aby byl naplňován tak dobře jako dosud a pokud možno ještě o něco lépe. Zda se nám to povede, to ukáže budoucnost.

Poslední otázka: kdy bude předložen zákon včetně všech kompetencí, jak po tom zde bylo voláno? Je to náš největší úkol, ale myslím, že na rozdíl od velmi rychlého projednání tohoto zákona nám na to musíte dát určitý čas. Ten zákon bude muset být připraven velice zodpovědně. Prakticky všechny resorty ČSR i federální resorty budou zapojeny do tohoto projednávání. A když si uvědomíte, že se musíme nějak etablišovat, že musí vzniknout základní struktury, které budou fungovat, abychom to vůbec fyzicky mohli stihnout, tak myslím, že není reálné, že by vláda předložila tento návrh zákona k projednání výborům ČNR dříve než za nějaké tři měsíce. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: Děkuji ministrovi Moldanovi. Přeje si promluvit ještě někdo z členů vlády? Není tomu tak. Chce hovořit společný zpravodaj?

Poslanec Bohumír Rosický: V mé zprávě některé výbory neviděly své připomínky. Je to proto, že jsem přistupoval ke zprávě stručně s tím, že ještě včera dopoledne zasedal poslední výbor. Vedle toho byla porada všech předsedů výborů a zpravodajů. Pan ministr Moldan dostane kopie všech zpráv z jednotlivých výborů, aby na všechny připomínky mohl reagovat tak, aby se to mohlo zobrazit v návrhu zákona, který byl slíben do 3 měsíců.

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: Děkuji akademiku Rosickému za závěrečné slovo. Doporučuji, abychom přijali připomínku, která byla vzata, abychom zřídili fond tvorby a ochrany životního prostředí. Jsou k tomu připomínky? Nejsou. Doporučuji hlasovat o celém návrhu najednou. Má někdo k tomuto způsobu hlasování připomínky? Nemá.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČSR, v jejichž čele stojí člen vlády ČSR podle sněmovního tisku 146 ve znění společné zprávy výborů ČNR podle sněmovního tisku 147 s uvedenou připomínkou a opravou, kterou jsem řekl? (Jednomyslný souhlas.)

Chce hovořil ministr Moldan.

Ministr vlády ČSR Bedřich Moldan: Vážená Česká národní rado, děkuji za sebe i jménem vlády za to, že jste schválili tento zákon. My to vidíme jako určitý začátek, protože s něčím se začít musí. Všichni si uvědomujeme, že pravomoci nového ministerstva nejsou vymezeny dokonale, ale tak jak to současné právní úpravy dovolují. Mohu vám za sebe slíbit, že udělám všechno pro to, aby na tomto velmi ožehavém, naléhavém a dlouho zanedbávaném úseku nastal viditelný obrat k lepšímu.

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: Děkuji panu ministrovi za vystoupení, Myslím si, že je to společný zájem nás všech.

Přikročíme k 7. bodu programu, kterým je

VII.

Návrh na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů od rozeslání návrhu zákona ČNR předloženého skupinou poslanců ČNR. kterým se ruší zákonné opatření předsednictva ČNR č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku všem poslancům až do jeho projednání v ČNR podle sněmovního tisku 156

Má někdo dotaz nebo připomínku k návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 156?

Poslanec Josef Hrabaň: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, návrh zákonných opatření předsednictva ČNR č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku se ukázalo být opatřením silně problematickým a snadno zneužitelným. Již v době, kdy bylo navrženo, poukazovali členové klubu poslanců ČSS na tuto skutečnost, a byli jsme přesvědčováni, že k tomuto zneužití při zachování všech demokratických principů v naší společnosti nemůže dojít. Jaká byla skutečnost, všichni víme.

Vítáme proto a plně podporujeme návrh na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů pro schválení zákona na zrušení tohoto zákonného opatření předsednictva ČNR. Pokud bude vámi tento návrh schválen, a já o tom nepochybuji, navrhujeme, aby dalším krokem tohoto našeho dnešního zasedání bylo okamžité přijetí zákona rušícího zmíněné zákonné opatření předsednictva ČNR č. 17/1989 Sb., jehož text je vám předkládám v tisku ČNR č. 154.

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: Děkuji poslanci Hrabaňovi za stanovisko jeho, shodné stanovisko je i poslanců Československé strany lidové. Chce ještě někdo vystoupit? Není tomu tak.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak je uvedeno v tisku 156? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? Nikdo. Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho jednání, kterým je i

VIII.

Návrh zákona ČNR kterým se ruší zákonné opatření předsednictva ČNR č. 17/1989 Sb. o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku podle tisku 154

Má někdo dotaz nebo připomínku k tomuto návrhu zákona, který projednal ústavně právní výbor ČNR a jehož stanovisko je obsaženo v tisku 160? Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí, aby Česká národní rada předložený návrh zákona podle tisku 154 ve znění zprávy ústavně právního výboru ČNR podle tisku 160 schválila, ať zvedne ruku? (Hlasuje se.)

Je někdo proti, nebo se zdržel hlasování? Nikdo.

IX.

Návrh usnesení ČNR. kterým se ruší usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb. k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na přijetí nové Ústavy ČSSR, ČSR a SSR podle tisku 155

Má někdo dotaz nebo připomínku k návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 155? Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení? (Jednomyslný souhlas.)

Tím jsme projednali další bod pořadu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP