Úterý 28. března 1989

Nepříznivou situaci ve stavu ovzduší dokresluje i nevyhovující zdravotní stav obyvatelstva v okresech, a to jak z hlediska pracovní neschopnosti, tak invalidizace či úmrtí.

V roce 1986 bylo v okrese Přerov invalidizováno nejvíce pojištěnců v porovnání s ostatními okresy kraje na zhoubné novotvary, v roce 1987 zaujal okres Přerov v této invalidizaci místo druhé. V hodnocení úmrtí na 1000 obyvatel vykazuje okres Přerov nejvyšší úmrtnost od roku 1980.

Mezi obyvateli okresu, zejména pak okresního města, panují subjektivní pocity ohrožení zdraví vlivem nevyhovujícího stavu ovzduší. Byly zaznamenány stížnosti na dušnost, dávení ze zápachů, dráždivost sliznic a zejména jsou evidovány stížnosti na stav ovzduší.

Minulý měsíc byla předsedou a tajemníkem okresního národního výboru zaslána žádost o řešení této problematiky ministru vnitra a životního prostředí soudruhu Václavu Jirečkovi.

Věřím, že společným úsilím se podaří situaci zlepšit a odstranit tak důvody oprávněné kritiky občanů našeho města. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Antonínu Zichovi, slovo má poslanec Václav Anděl, připraví se poslankyně Hana Trojanová.

Poslanec Václav Anděl: Vážený soudruhu předsedo ČNR, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté, ve výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví jsme se při přípravě na dnešní schůzi zaměřili na to, jak účinně řešení situace napomáhají ministerstvo výstavby a stavebnictví, ministerstvo průmyslu, Český báňský úřad a Český geologický úřad.

Konstatovali jsme, že přes pozornost, kterou ochraně životního prostředí v poslední době věnují, nedošlo přes některé dílčí úspěchy k zásadnímu obratu.

Před resorty stojí řada náročných úkolů, které vyplývají i z přijatého usnesení výboru. Jsou to např. zavádění bezodpadových technologií, vyšší využívání odpadů jako druhotných surovin, bezpečné skládkování toxických odpadů, odsiřování spalin energetických provozů, budování čistíren odpadních vod, ale i snižování energetické náročnosti výroby a úspora materiálu.

Při průzkumu v podnicích ministerstva průmyslu v Kolíně jsme se přesvědčili, že např. v Koramu i v Obchodních tiskárnách věnují ochraně životního prostředí potřebnou pozornost. Na větší investice v této oblasti jim však často chybějí finanční prostředky a investice se odkládají. Chci proto apelovat alespoň na urychlení zahájení stavby Regenerace upotřebených minerálních olejů v Koramu Kolín, která by definitivně měla vyřešit problémy s likvidací těchto olejů v ČSR.

Ve stavebnictví se musí vyčlenit specializované projekční a dodavatelské stavební kapacity na realizaci staveb státního ekologického programu a je nutné tyto stavby bezezbytku zabezpečovat. Je třeba zajišťovat i řadu investičně náročných opatření ve výrobě stavebních hmot, jak to ukáži na příkladu z mého volebního obvodu.

Jedná se o řešení kritické situace v oblasti okresního města Berouna, kde je velmi silně znečištěné ovzduší, a to především v důsledku provozu Králodvorské cementárny.

Na ploše menším než 10 % území okresu, v tzv. berounské kotlině v údolí Berounky a Litavky, zde žije asi 25 tisíc obyvatel. Je zde soustředěna značná část průmyslové výroby okresu, včetně největších znečišťovatelů ovzduší - Králodvorských cementáren a Králodvorských železáren. Navíc údolím probíhá i dálnice D-5 a železniční trať Praha - Plzeň a celá oblast bezprostředně sousedí s dvěma chráněnými krajinnými oblastmi - Českým krasem a Křivoklátskem.

Problematice životního prostředí a čistotě ovzduší především věnují proto již řadu let mimořádnou pozornost okresní a dosti často i vyšší státní a stranické orgány. Z opatření již realizovaných v posledních 30 letech uvedu např. likvidaci hrudkoven, zastavení aglomerace a nedávno i zastavení poslední vysoké pece v KZ. V šedesátých a počátkem sedmdesátých let došlo k zlepšení odprášení rotačních pecí KDC a před nedávnem také k odprášení kotelny a řady provozů Berounských eternitových závodů. Přínosem je i elektrifikace železniční tratě Praha - Plzeň.

Nepodařilo se však dosáhnout potřebného zlepšení a vysoké emise a především následné imise prachových exhalátů z KDC a KŽ zůstávají nadále velmi velkým problémem. Beroun zůstává stále ve znečištění ovzduší polétavým prachem nejhorším v kraji.

Podle ekologické situace zpracované Krajským projektovým ústavem Praha se na koncentraci polétavého prachu podílí asi 55 % KDC. Průměrná roční koncentrace polétavého prachu v Berouně překračuje hranici hygienické normy až pětinásobně. Hodnoty IZO, které vyjadřují komplexní působení všech škodlivin na ovzduší, tedy i vliv kysličníku siřičitého a kysličníku dusíku, jsou přímo alarmující. Dochází totiž až k 55násobnému překročení hodnoty IZO, charakterizující silně znečištěné ovzduší.

Situaci zhoršuje nevhodné umístění KDC a KŽ na návětrné straně vůči obytné zástavbě a nevhodný reliéf krajiny, který umožňuje velmi časté inverzní situace. Nepříjemný je alkalický charakter prachu, a to, že 90 % částic je menší než 5 milimikronů. Tyto částice jsou zvlášť škodlivé, protože se při vdechování dostávají až do plicních sklípků.

Zdravotně jsou postiženy především děti. Katary dýchacích cest jsou zde o třetinu častější a špatné ovzduší má vliv i na celkový vývoj dětí, jejich imunitní reakce a opoždění kostního věku.

Vyšetření latentní alergie prokázalo u 66 % vyšetřovaných osob alergii na prach, a to je šestkrát více než v neznečištěných oblastech kraje. Krajský průměr výrazně převyšují choroby dýchadel, ale vysoký je i výskyt novotvarů a chorob krevního oběhu, zvláště srdce. Také úmrtnost v okrese má trvale vyšší trend než v kraji.

Tato vážná situace vedla státní i zdravotnické orgány okresu k tomu, aby hlavní znečišťovatele požádaly o urychlené předložení reálných návrhů na její řešení. Jimi navržená i další opatření jsou zahrnuta v Ekoprogramu okresu Beroun.

Některá opatření, jako jsou odprášení pece Maerz na Velkolomu Čertovy schody a řada úprav v BEZ, byla již provedena. Ne teplárně KŽ probíhá instalace účinnějších tkaninových filtrů. V posledních měsících se uskutečnila také řada jednání týkajících se budoucnosti Králodvorských cementáren.

Z jednání pracovníků Středočeského KNV a ONV v Berouně se zástupci ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR vyplynula nezbytnost další existence cementárny v Berouně. Na základě provedené analýzy bylo konstatováno, že koncepce výstavby cementárny mimo sídelní oblast Beroun, navrhovaná naposledy v roce 1988 pracovní skupinou Komise prezídia ČSAV pro otázky životního prostředí, se vzhledem k vysoké investiční náročnosti a značnému záboru zemědělské půdy nejeví reálná.

Investor CEVA Beroun počítá proto s rozsáhlou modernizací cementárny ve stávající lokalitě. Ze společného stanoviska ministerstva výstavby a stavebnictví a Středočeského KNV však vyplynula nutnost komplexnosti ekologického řešení této modernizace. Tento přístup je nutné ocenit a do budoucna důsledně respektovat.

Z ekologické studie k modernizaci cementárny zpracované Keramoprojektem Praha vyplývá, že modernizovaná cementárna má být vytápěna zemním plynem. Bude minimalizován počet výrobních agregátů a namísto dnešních pěti se počítá pouze s jedinou rotační pecí. Mají být použity nejmodernější odlučovací filtry, použito řešení omezující sekundární prašnost a instalován monitorovací systém. Tento bude zařazen do řídícího systému a má řídit provoz agregátů tak, aby nebyla překročena hygienická norma prašnosti.

Lze jistě uvítat, že projektový úkol má zpracovávat a funkci generálního projektanta modernizace cementárny má převzít právě státní podnik Keramoprojekt Praha. Tento podnik v posledních letech svou činnost orientuje i na ochranu životního prostředí, získal již značné zkušenosti a navázal kontakty a spolupracuje i s významnými zahraničními firmami.

Po ukončení modernizace se má prašnost cementárny snížit nejméně o 80% a nemá překročit hodnoty krátkodobé koncentrace prachu 0,1 mg/m3, tzn. 20 % z nejvyšší přípustné koncentrace dle hygienických norem.

Dne 15. února t. r. se vláda ČSR zabývala řešením hlavních ekologických problémů Středočeské kraje. Ve schváleném usnesení se ukládá ministru výstavby a stavebnictví přistoupit neodkladně k realizaci modernizace cementárny v Berouně, tuto zahájit v květnu 1992 a využít při ní nejmodernější výrobní technologie a odlučovací techniku.

Po ukončení modernizace cementárny by se měla čistota ovzduší v berounské kotlině výrazně zlepšit. I v tomto případě však bude v některých místech prašnost překračovat nadále hygienickou normu. Bude proto zapotřebí řešit situaci v Berouně komplexně a realizovat i další opatření netýkající se již Králodvorských cementáren.

Hlavní z nich je plynofikace a teplofikace Berouna s využitím zemního plynu, který má být přiveden do KDC v roce 1991.

Soudružky a soudruzi, teprve před několika dny jsem obdržel negativní stanovisko Krajského projektového ústavu Praha z 28. února t. r. k výstavbě cementárny ve stávající lokalitě, v areálu KDC podle studie Keramoprojektu Praha k modernizaci cementárny v Berouně. Krajský projektový ústav uvádí, že i po této modernizaci budou hodnoty IZO v obytné části Berouna dosahovat ještě hodnot extrémně znečištěného ovzduší. Z tohoto důvodu trvá na svém doporučení - v případě nezbytnosti postavit novou cementárnu mimo berounskou kotlinu. Doporučuji proto znovu velmi pečlivě a odpovědně posoudit lokalitu výstavby cementárny a projednat i další připomínky a doporučení KPÚ Praha.

Nejdůležitější úkoly, které je třeba urychleně zabezpečit pro snížení znečištěného ovzduší v Berouně na únosnou míru a pro řešení důsledků nynější vážné situace, a to ať už se rozhodne o výstavbě nové cementárny mimo berounskou kotlinu, či nikoliv, lze shrnout to těchto podnětů:

1. Zabezpečit posouzení projektu modernizace cementárny v Berouně státní expertizou, a to zvláště s ohledem na důsledné dodržení zásad ekologického řešení modernizace, vyplývajících minimálně ze společného stanoviska ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR a Středočeského KNV k modernizaci cementárny Beroun.

2. Považovat modernizaci či výstavbu nové cementárny Beroun za důležitou ekologickou stavbu a z tohoto pohledu rozhodovat i o způsobu jejího financování a o preferenci této stavby a přípravy a vlastní zahájení stavby co nejvíce urychlit.

3. Vytvořit potřebné podmínky pro plynofikaci a teplofikaci oblasti města Berouna v průběhu 9. pětiletky. Celou akci považovat za ekologickou stavbu.

4. Vyhlásit v roce 1989 oblast Berouna a okolí "postiženou oblastí".

5. Pro rok 1990 a 9. pětiletku vyčlenit finanční prostředky a provést nezbytná opatření pro zlepšení zdravotnické péče o obyvatele Berouna a okolí a zabezpečit finanční prostředky i pro účinnější likvidaci sekundární prašnosti.

Soudružky a soudruzi, k řešení některých ekologických problémů však nejsou zapotřebí vysoké investiční prostředky. Je proto nutné věnovat ve školách, na pracovištích, v organizacích Národní fronty i ve sdělovacích prostředcích trvale pozornost výchově k uvědomělé ochraně a tvorbě životního prostředí.

Tato výchova přináší již výsledky. V řadě obcí mého volebního obvodu odpracovali občané i organizace Národní fronty stovky, ale i tisíce brigádnických hodin při zlepšování životního prostředí a při zkrášlování svých obcí. Dobře si vedou například v Žebráku, Komárově a Hořovicích, členové Českého svazu ochránců přírody, Českého svazu požární ochrany, členky Českého svazu žen a v neposlední řadě i organizace Československé strany lidové.

Československá strana lidová věnuje péči o ochranu a tvorbu životního prostředí trvalou pozornost. Kladný vztah k životu a k přírodě jsou našim členům mimořádně blízké. Svědčí o tom průběh výrobních schůzí i nedávných okresních konferencí naší strany. Na posledním 7. zasedání ústředního výboru Československé strany lidové, v rámci snahy o zkvalitnění práce strany a o rozšíření účasti členů na tvorbě její politiky, bylo ustaveno několik komisí ústředního výboru a mezi nimi také i komise pro ekonomiku a ekologii.

Snahou nás všech musí být nejenom plnění úkolů ve výrobě, ale přitom i zabezpečování čistoty ovzduší a vod, lepší hospodaření s půdou i lepší hospodaření v našich lesích. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Václavu Andělovi. Slovo má poslankyně Hana Trojanová a o slovo dále požádal předseda vlády České socialistické republiky soudruh Pitra.

Poslankyně Hana Trojanová: Vážené soudružky, vážení soudruzi, protože zde dnes máme zaujmout stanovisko k dalšímu postupu vlády České socialistické republiky v péči o životní prostředí, musím zdůraznit, že v pánevních okresech pod Krušnými horami a v Ústí nad Labem zvlášť je úroveň znečišťování ovzduší a vod nejen kritizována, ale stává se motivem pro zásadní rozhodnutí občanů například k přestěhování se jinam. Celý problém je dnes již historicky založen, projevuje se v sociální struktuře obyvatelstva i náladách lidí, krystalizuje vždy, pokud se vyskytnou delší období s nepříznivými podmínkami rozptylu v ovzduší.

Zajímalo mne proto, jaké představy o řešení situace v okrese mají národní výbory, co chtějí samy dělat a jaké potřeby uplatňují u výrobních organizací, které jsou řízeny centrálně. Podrobně jsem se seznámila s návrhem generelu životního prostředí okresu, který byl předložen plenárnímu zasedání Městského národního výboru v Ústí nad Labem v prosinci loňského roku.

Za pozitivní považuji fakt, že analyzuje situaci komplexně a s vysokým stupněm poznání skutečnosti. Potvrzují to i přednesená stanoviska výzkumných ústavů. Na druhé straně však působí deprimujícím dojmem, že o některých důležitých opatřeních čtu a slyším více než deset let a přitom je jejich realizace dosud nejistá. Například čistírna odpadních vod ve Spolchemii je ve volebním programu okresu již třetí volební období a stále se odkládá. Spalovna průmyslových odpadů Spolchemie je oddalována z důvodu nedostatečného finančního krytí. Přitom ústředí České technické inspekce ochrany ovzduší Praha žádost o dotaci na spalovnu poslalo zpět na Českou technickou inspekci ochrany ovzduší v Ústí nad Labem s tím, že do května 1989 vyjdou nové pokyny pro podávání žádostí o dotace ze státního fondu ochrany ovzduší.

Realizace spalovny v letech 1990 - 1993 tedy připadá v úvahu jen za předpokladu sdružení finančních prostředků, částečné dotace a zajištění devizového krytí. 8. pětiletka v Tonasu Neštěnice je ekologickou právě proto, že byly rozhodující akce odsouvány až do současnosti.

Stav životního prostředí se stal jednoznačně limitem dalšího sociálně ekonomického rozvoje. Přitom jako zpětná vazba se neutěšený stav životního prostředí v okrese promítá, samozřejmě negativně, do zdravotního stavu obyvatelstva, a to zejména dětské populace. Toto samo o sobě vytváří řetězové reakce, které registrujeme jako nežádoucí migraci obyvatel, nepříznivý vývoj vzdělanostní struktury, vysoký výskyt sociálně patologických jevů atd., je na místě připomenout i vytváření nezdravých politických nálad a dopady morálně etické.

V naší oblasti najdeme problémy společné řadě jiných průmyslových oblastí, ale i problémy úzce specifické. Nejožehavějším problémem je situace v čistotě ovzduší.

Specifika utváření terénu se promítá do vysoké náchylnosti území ke vzniku stabilního zvrstvení v přízemní atmosféře, které z tohoto důvodu vzniká zde častěji a rychleji než v jiných oblastech a je i hůře rozrušitelné. A právě krajně nepříznivé kombinace utváření terénu z hlediska ventilace, spolu s charakteristikami a rozmístěním zdrojů znečištění, jsou hlavními příčinami častých imisních epizod se strmým průběhem vzniku.

Dosavadní systém vyhlašování signálů podle prognózního a signálního systému, který má omezovat emise hlavních znečišťovatelů v období zhoršených rozptylových podmínek, je dosud přes několik inovací stále málo účinný. Nesplňuje tedy požadavky na účinnou ochranu zdraví obyvatel před znečištěným ovzduším, jak to ostatně konstatovala i rada Městského národního výboru v Ústí nad Labem na svém zasedání 26. ledna 1989.

Navíc oxid siřičitý není sám o sobě jediným problémem Ústecka. Odborníci tvrdí, že jsou velmi závažné emise chemické povahy, a to i přes jejich relativně malé množství. Obdobně je třeba posuzovat důlní exhalace a kouřové splodiny z dopravy. Taková pestrost je krajně nežádoucí, neboť znečišťující příměsi mezi sebou za jistých okolností reagují. Na Ústecku byl technicky prokázán výskyt 23 druhů měřitelných škodlivin. Mezi nimi se vyskytují rakovinotvorné látky, další mohou vznikat při fotochemických reakcích v ovzduší. Zejména sloučeniny chlóru a fluóru jsou vysoce reaktivní. Průměrná koncentrace Polétavého prachu, který na sebe váže mezi jinými látkami i toxické kovy, například rtuť, jsou zde nejvyšší z celé severočeské pánve.

Proto je znečištění ovzduší považováno za rozhodující problém Ústecka a při zachování systémového přístupu musí být hlavním článkem navrhovaných opatření. Opatření musí sledovat: - radikální snížení prašnosti a omezení emisí SO2, - snížení zakouření v dýchací zóně, - co nejvyšší odstranění emisí z chemických technologií, - snížení emisí z dopravy.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP