Úterý 17. června 1986

III

Zpráva mandátového a imunitního výboru s návrhem na ověření platnosti volby poslanců České národní rady /tisk 6/

Místopředseda ČNR soudruh Oldřich Voleník: Vážené soudružky a vážení soudruzi poslanci, mandátový a imunitní výbor mě pověřil, abych vám podal zprávu o výsledku jednání, na němž byly zkoumány doklady, které Česká volební komise Národní fronty předložila České národní radě.

Písemná zpráva výboru s návrhem na ověření platnosti volby poslanců České národní rady, zvolených ve dnech 23. a 24. května 1986, vám byla předložena jako tisk číslo 6.

Výbor zjistil, že zákonný požadavek pro zvolení poslance, to je účast nadpoloviční většiny voličů, zapsaných do seznamů voličů, a odevzdání nadpoloviční většiny hlasů pro kandidáta, byl ve všech volebních obvodech splněn. K volbám se dostavilo 99,22 % zapsaných voličů a pro kandidáty Národní fronty na poslance České národní rady hlasovalo 99,94 % z celkového počtu platných odevzdaných hlasů.

Složení nově zvolené České národní rady plně odpovídá třídně sociální a věkové struktuře naší společnosti, vyjadřuje politickou jednotu našeho lidu, postavení žen a aktivní úlohu mládeže v socialistické společnosti.

Z 200 poslanců nově zvolené České národní rady je 37 % dělníků, 8,5 % zemědělců a 16,5 % inženýrsko-technických a hospodářských pracovníků. Celkem je tedy 62 poslanců z materiální výroby. Mladí poslanci do 35 let jsou v nové České národní radě zastoupeni 16,5 % a ženy 27,5 %.

Toto složení České národní rady spoluvytváří podmínky k tomu, aby náš zákonodárný sbor plnil své poslání v Plném souladu se zájmy a potřebami lidu, od něhož převzal pověření k výkonu svého mandátu.

Mandátový a imunitní výbor proto doporučuje České národní radě, aby podle článku 113 ústavního zákona o československé federaci ověřila platnost volby 200 poslanců České národní rady, zvolených ve volbách dne 23. a 24. května 1986. Děkuji za pozornost.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji předsedovi mandátového a imunitního výboru poslanci Oldřichu Voleníkovi za zprávu výboru. Hlásí se někdo k tomuto bodu o slovo? Nikdo.

Doporučuji proto hlasovat o návrhu na ověření platnosti voleb všech poslanců, jak je uveden v písemné zprávě mandátového a imunitního výboru, která vám byla předložena jako tisk číslo 6.

Jsou nějaké připomínky k tomuto způsobu hlasování? (Nebyly.)

Kdo souhlasí s tím, aby Česká národní rada podle článku 113 ústavního zákona o československé federaci číslo 143/1968 Sb., ověřila platnost volby poslanců České národní rady, zvolených ve volbách do České národní rady ve dnech 23. a 24. května 1986, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Česká národní rada ověřila platnost volby svých poslanců.

Čtvrtým bodem našeho jednání je

IV

Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 15. května do 17. června 1986 /tisk 5/

Tato zpráva jako tisk číslo 5 vám byla rozdána před schůzí.

Máte k ní nějaké dotazy nebo připomínky? (Nebyly.) Navrhuji, aby Česká národní rada vyslovila s písemnou zprávou o činnosti předsednictva za dobu od 15. května do 17. června souhlas.

Kdo s návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Tím jsme projednali čtvrtý bod ustavující schůze.

Soudružky a soudruzi, pátým bodem je

V

Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady /tisk 2/

Písemný návrh jako tisk číslo 2 vám byl rozdán. O slovo se přihlásil první z navrhovatelů, člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa poslanec soudruh Josef Korčák. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec soudruh Josef Korčák: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi poslanci. Stojíme na prahu nového volebního období, jeho náročnost vyplývá z programu urychlení sociálně ekonomického rozvoje naší země. S tím souvisí i rozvoj a upevňování socialistického státu. Závažnou otázkou je rozhodnutí o vypracování nové Ústavy ČSSR.

XVII. sjezd KSČ uložil nejvyšším zastupitelským orgánům dbát o to, aby právní řád účinně chránil socialistické zřízení, společenské vlastnictví a plně zaručoval právní jistoty občanů. Vyzdvihl povinnost zákonodárných sborů více přispívat ke kontrole výkonných orgánů a k dodržování zákonů.

Všechny tyto problémy bude nutno promítnout do obsahu a metod práce České národní rady. Do popředí se dostává nutnost prohlubování socialistické demokracie. Půjde o cílevědomější a soustavnější zdokonalování takových metod, jako jsou ověřování návrhů zákonů mezi voliči, s orgány a organizacemi Národní fronty, další rozvíjení poslaneckých průzkumů, častější využívání práva zákonodárné iniciativy a systematičtější uplatňování podnětů voličů.

Uskutečňování složitých úkolů hospodářského, kulturního a společenského rozvoje ČSR zvyšuje požadavky na činnost předsednictva ČNR, které má podle ústavního zákona o československé federaci velké pravomoce.

Dovolte mně, abych jménem ÚV KSČ, ÚV NF ČSR i navrhující skupiny poslanců předložil návrh na složení předsednictva České národní rady. Byli jste s ním seznámeni v klubech poslanců, členů Komunistické strany Československa, Československé strany lidové a Československé strany socialistické i na schůzce poslanců bez stranické příslušnosti.

Návrh na složení 25 členného předsednictva vychází z vedoucí úlohy KSČ v našem politickém systému, odpovídajícím způsobem zabezpečuje zastoupení dalších politických stran a hlavních společenských organizací Národní fronty. Jsou v něm zástupci všech sociálních a věkových skupin. Více než polovina členů předsednictva již tuto funkci vykonávala v minulém volebním období, což je zárukou nezbytné kontinuity v práci tohoto orgánu.

Za předsedu České národní rady je navrhován dosavadní předseda soudruh Josef Kempný, člen KSČ. V této funkci se osvědčil a jako člen předsednictva ÚV KSČ a předseda ÚV NF ČSR má předpoklady úspěšně se vyrovnat se svěřenými úkoly.

Také návrhy na funkce místopředsedů vyjadřují politiku Národní fronty a účelnou dělbu práce. Za místopředsedy České národní rady jsou navrhováni soudruzi Oldřich Voleník, člen KSČ, Marie Jarošová, členka KSČ, Oldřich Burský, člen ČSS, Josef Kaňa, člen ČSL. Toto složení vytváří základ pro dobré organizování činnosti předsednictva.

Také ostatní poslanci navrhováni za členy předsednictva ČNR, mají, jak jste to měli možnost poznat z jejich charakteristik, pro své bohaté politické zkušenosti a odborné znalosti potřebné předpoklady k zastávání této odpovědné funkce.

Jsou to soudruzi:

Václav Běžel, člen KSČ

Alois Skoupý, člen KSČ

Marcela Černá, členka KSČ

Eva Hálková, členka KSČ

Jan Škoda, člen ČSS

Jan Koláčný, člen KSČ

Jan Kotvald, bez politické příslušnosti

Gertruda Hambalčíková, členka KSČ

Alois Olšan, člen KSČ

Václav Anděl, člen ČSL

Josef Mečl, člen KSČ

Vasil Mohorita, člen KSČ

Miroslav Mrázek, člen KSČ

Miroslava Němcová, členka KSČ

František Přibyl, člen KSČ

Václav Reinberg, člen KSČ

Bohumír Rosický, člen KSČ

Alois Švrček, člen KSČ

Jan Uřičář, bez politické příslušnosti

Miloslav Vacík, člen KSČ.

Tolik k předloženým návrhům. Děkuji vám.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji soudruhu Korčákovi za odůvodnění návrhu. Má někdo k předloženému návrhu dotazy nebo připomínky? Nejsou.

Soudružky a soudruzi, návrh postupu volebního aktu pro volbu předsedy České národní rady jste dostali v písemné formě. Připomenu jenom, že volba předsedy se koná tajným hlasováním hlasovacími lístky s předtištěným jménem kandidáta.

Případný nesouhlas s navrženým kandidátem se vyjádří škrtnutím jeho jména.

Kandidát je zvolen, pokud obdrží nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců.

Tolik k volbě předsedy.

O dalších členech předsednictva budeme hlasovat zdvižením ruky. Místopředsedy České národní rady přitom budeme volit odděleně, ostatní členy předsednictva České národní rady najednou.

Jsou, soudružky a soudruzi poslanci, nějaké připomínky k přednesenému návrhu na způsob volby předsednictva České národní rady? (Nebyly.)

Kdo souhlasí s navrženým způsobem volby předsednictva České národní rady, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Tím jsme schválili způsob volby předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady.

Prosím nyní poslance pověřené sčítáním hlasů, soudruha Václava Anděla, Jiřího Fleyberka, Libuši Horákovou a Pavla - Kutiše, aby se ujali své funkce.

Ostatní poslance prosím, aby se odebrali ke stolku umístěnému vpravo u východu ze sálu, kde jim bude vydán hlasovací lístek. Poté postoupí do připraveného volebního prostoru.

Všechny poslance prosím, aby se po vykonání volby vrátili zpět a zaujali svá místa v zasedacím sále.

Zahajuji volbu předsedy České národní rady.

(Probíhá volba.)

Soudružky a soudruzi poslanci, je ještě někdo z poslanců, kdo nevolil? Nikdo. Prohlašuji proto tajnou volbu předsedy České národní rady za ukončenou. /Potlesk./ Prosím poslance pověřené sčítáním hlasů, aby zahájili svou práci a připravili zprávu.

(Probíhá sčítání hlasů.)

Skončili poslanci, pověření sčítáním hlasů, svou práci? (Ano.) Prosím proto poslankyni Libuši Horákovou, aby podala zprávu o výsledku tajné volby předsedy České národní rady.

Poslankyně Libuše Horáková: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, z pověření poslanců, kterým bylo uloženo sečíst hlasy při volbě předsedy České národní rady, podávám České národní radě zprávu o výsledku volby.

V první, ustavující, schůzi České národní rady pátého volebního období bylo dnes v době volby předsedy České národní rady přítomno 196 poslanců. Česká národní rada byla proto podle § 32 odst. 1 jednacího řádu České národní rady schopna se usnášet.

Při volbě předsedy České národní rady bylo poslancům České národní rady vydáno celkem 196 hlasovacích lístků.

Naše skupina čtyř poslanců po otevření volební schránky zjistila, že bylo odevzdáno 196 hlasovacích lístků, z toho 196 platných a žádný neplatný. Z platných hlasů bylo pro kandidáta Národní fronty na funkci předsedy České národní rady poslance soudruha Josefa Kempného odevzdáno 196 hlasů. Hlasování se nezdržel žádný poslanec.

Podle § 35 odst. 1 jednacího řádu České národní rady je třeba ke zvolení kandidáta, aby pro něj byla odevzdána prostá většina hlasů přítomných poslanců, tj. 99 hlasů. Protože kandidát na funkci předsedy České národní rady poslanec soudruh Josef Kempný obdržel 196 hlasů, byl platně zvolen předsedou České národní rady. K tomu mu blahopřejeme. /Potlesk./

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji poslankyni soudružce Horákové za zprávu a vám za důvěru, kterou jste mně projevili.

Nyní budeme pokračovat ve volbě místopředsedů a dalších členů předsednictva České národní rady. Prosím, aby se každý z navržených představil povstáním.

Do funkce místopředsedů České národní rady jsou navrženi poslanci Oldřich Voleník, Marie Jarošová, Oldřich Burský a Josef Kaňa.

Můžeme přistoupit k hlasování tak, jak jsme o tom rozhodli, to znamená o každém z místopředsedů zvlášť, a ostatních 20 členech předsednictva najednou.

Kdo souhlasí, aby místopředsedou České národní rady byl zvolen poslanec Oldřich Voleník, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP