SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

96

Návrh

Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na vožbu poslanca SNR Ing. Alojza Č m e l u za člena Predsedníctva Slovenskej

národnej rady

Predsedníctvu Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

p r e d k l a d á Slovenskej národnej rade

návrh

na vožbu poslanca Slovenskej národnej rady Ing. Alojza Č m e l u za člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Návrh prerokovali a súhlasili s ním: Predsedníctvo Ústredného výboru Strany Slovenskej obrody 22. novembra 1984 uznesením číslo 114/1984-P a Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR svojím uznesením z 12. decembra 1984 (rer roliam).

Dôvodová správa

Uznesením Predsedníctva Slovenskej národnej rady číslo 288 z 24. februára 1984 bol na základe vlastnej žiadosti uvožnený poslanec SNR Jozef Polák z funkcie podpredsedu a člena Predsedníctva SNR. Z týchto dôvodov nemá Strana Slovenskej obrody zastúpenie v Predsedníctve SNR.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR odporúča SNR zvoliť za člena Predsedníctva SNR poslanca SNR Ing. Alojza Č m e l u.

Ing. Alojz Čmelo sa narodil 14. marca 1933 vo Fačkove, okres Žilina. Pochádza z robotnícko-rožníckej rodiny. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil vo viacerých organizáciách a teraz pracuje ako vedúci výskumný pracovník Výskumného ústavu výpočtovej techniky v Žiline.

Je členom Okresnej mierovej rady v Žiline, predsedom komisie VZH a VTR pri OOR v Žiline, členom poradného zboru pri DT v Žiline, aktivistom OOR v Žiline. V zamestnaní je členom zmierovacej komisie pri ZV ROH VÚVT v Žiline a tajomníkom komisie pre VZN.

Od vstupu do Strany Slovenskej obrody v roku 1960 aktívne pracuje v jej orgánoch, ako člen Predsedníctva ÚV SSO, člen KV SSO v Banskej Bystrici a tajomník a pokladník OV SSO v Žiline. Na straníckych podujatiach vystupuje angažované v oblasti politickej, ideovovýchovnej i odbornej - najmä v oblasti VTR. Stranícke i pracovné úlohy plní obetavo, zodpovedne a kvalifikovane. V krízových rokoch 1968-1969 zastával správny triedny a internacionálny postoj priatežstva a spolupráce so ZSSR.

Ing. Alojz Čmelo je poslancom Slovenskej národnej rady od r. 1976. Najprv bol členom výboru SNR pre požnohospodárstvo a, výživu a od r. 1981 je podpredsedom Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo. Od r. 1981 je tiež poslancom MsNV v Žiline a členom komisie sociálno-zdravotnej. Jeho činnosť poslanca bola vždy hodnotená kladne.

Ide o funkcionára, ktorý aktívne vystupuje vo verejnom živote a sú u neho aj ostatné predpoklady, že bude prínosom pre prácu Predsedníctva SNR.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP