Čtvrtek 18. června 1981

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh na uznesenie o overení platnosti volieb poslancov Slovenskej národnej rady schválila.

Piatym bodom programu je

návrh na určenie počtu členov Predsedníctva SNR, počtu podpredsedov SNR a na zriadenie výborov SNR.

Návrh ste dostali ako tlač 3.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR odporúča Slovenskej národnej rade, aby jej predsedníctvo malo celkom 21 členov, aby Slovenská národná rada mala 4 podpredsedov SNR a aby okrem Mandátového a imunitného výboru SNR, ktorý sme už zvolili, zriadila ďalšie výbory ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány pre hlavné oblasti štátnej a spoločenskej činnosti. Podža návrhu ide o zriadenie ďalších osem výborov Slovenskej národnej rady.

Má, súdružky a súdruhovia, niekto iný návrh?

(Nikto. )

Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada určila, že Predsedníctvo SNR bode mať 21 členov, bude mať 4 podpredsedov SNR a že si zriadila výbory Podža predloženého návrhu.

Šiestym bodom programu je

vožba predsedu SNR, podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR.

Prosím člena Predsedníctva Ústredného výboru KSČ, prvého tajomníka Ústredného výboru KSS a predsedu Ústredného výboru Národného frontu SSR súdruha Jozefa L e n á r t a, aby predniesol návrhy.

Člen Predsedníctva ÚV KSČ, prvý tajomník ÚV KSS a predseda ÚV NF SSR RSDr. Lenárt:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky a súdruhovia poslanci,

novozvolená Slovenská národná rada sa zišla na svoju ustavujúcu schôdzku necelé dva týždne po všeobecných vožbách do zastupitežských zborov, v ktorých vyjadrili pracujúci našej vlasti dôveru a aktívnu podporu programu XVI. zjazdu KSČ.

Víťazstvo kandidátov Národného frontu vo vožbách je presvedčivým dôkazom toho, ako to zdôraznil na 3. zasadaní Ústredného výboru Komunistickej strany Československa generálny tajomník našej strany súdruh Gustáv Husák, že tento program, ku ktorému sa prihlásil celý Národný front, sa stal programom všetkého nášho žudu.

Môžeme konštatovať, ako už tu bolo povedané, že vožby prispeli k posilneniu socialistického spoločenského zriadenia, k upevneniu socialistického štátu, k ďalšiemu rozvoju socialistickej demokracie, bezprostrednej účasti žudu na riadení krajiny. Splnili svoje poslanie aj v tom, že sme si zvolili nové zastupitežské orgány zodpovedajúce sociálnej, národnostnej, vekovej štruktúre našej spoločnosti, politickej jednote komunistov, príslušníkov ďalších politických strán i nestraníkov. Ukázali vysokú dôveru občanov v program našej strany, ktorá zaväzuje aj zákonodarné zbory, aby ešte s väčšou iniciatívou a zodpovednosťou pracovali k prospechu našej vlasti.

Sme právom hrdí na tieto výsledky, sú pre nás cenným politickým kapitálom, zaväzujú nás a dávajú nám väčšiu odvahu a bojovnosť do ďalšej práce pri plnení uznesení XVI. zjazdu Komunistickej strany, Československa a zjazdu Komunistickej strany Slovenska. Menom generálneho tajomníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR súdruha Gustáva Husáka, menom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska i menom Ústredného výboru Národného frontu SSR chcel by som vám predovšetkým úprimne blahoželať k zvoleniu za poslancov Slovenskej národnej rady a novozvolenej Slovenskej národnej rade popriať mnoho úspechov v jej zodpovednej a záslužnej práci. (Potlesk. )

Dovožte, súdružky a súdruhovia poslanci, aby som z poverenia Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky predložil návrhy na vožbu predsedu, podpredsedov a ďalších členov predsedníctva novozvolenej Slovenskej národnej rady.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR pri posudzovaní príslušných návrhov vychádzalo z rokovaní ÚV KSČ a ÚV KSS, malo na zreteli zodpovedné a náročné poslanie, ktoré má plniť Slovenská národná rada a jej orgány v novom volebnom období. Malo na zreteli tie kritériá a nároky, ktoré na prácu orgánov Slovenskej národnej rady a všetkých poslancov kladie úspešné uskutočňovanie programu XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa, zvlášť plnenie úloh 7. päťročnice. Preto do vedúcich funkcií sú navrhovaní poslanci, ktorí majú životné a politické skúsenosti, odborné vedomosti, organizátorské schopnosti a pri budovaní rozvinutej socialistickej spoločnosti potrebné žudské, charakterové predpoklady.

Navrhované zloženie jednotlivých orgánov vyjadruje politickú, sociálnu i národnostnú štruktúru Slovenskej národnej rady, je výrazom jednoty Národného frontu a prihliada tiež k tomu, aby sa v tomto orgáne zachovala kontinuita, aby Slovenská národná rada bola od samého začiatku schopná dobre pracovať.

Ústredný výbor KSČ, Ústredný výbor KSS a Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR preto navrhuje za predsedu Slovenskej národnej rady súdruha Viliama Šalgoviča. (Potlesk. ) Poznáme ho ako zaslúžilého bojovníka za slobodu proti fašizmu, čestného, strane, pracujúcemu žudu, veci socializmu oddaného súdruha, verného vlastenca a internacionalistu, obetavého pracovníka a funkcionára. Súdruh Šalgovič funkciu predsedu Slovenskej národnej rady vykonával aj v predchádzajúcom volebnom období a plne sa v nej osvedčil. Pod jeho vedením Slovenská národná rada v naplňovaní svojich ústavných funkcií dosiahla ďalšie pozitívne výsledky, a to tak v iniciatíve, v tvorbe noriem, v kontrole i v socialistickej zákonnosti. Sme presvedčení, že práve v tomto náročnom období, ktoré pred nami stojí, návrh, aby na čelo Slovenskej národnej rady bol opätovne zvolený súdruh Šalgovič, je plne odôvodnený.

Za podpredsedov podža podža rady navrhujeme poslancov súdruha Františka H a g a r u, súdružku Annu K r e t o v ú, súdruha Matúša Benyóa a súdruha Jozefa P o l á k a. Poslanci súdruh Ha gara, súdružka Kretová a súdruh Benyó vykonávali funkcie podpredsedov Slovenskej národnej rady i v uplynulom volebnom období. V týchto funkciách sa osvedčili.

Súdruh H a g a r a je našej verejnosti známy ako aktívny bojovník proti fašizmu a za naše národné oslobodenie. V období budovania našej socialistickej vlasti prešiel viacerými zodpovednými riadiacimi funkciami. Životné skúsenosti, politické znalosti a osobné schopnosti sú predpokladom, že funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady bude úspešne vykonávať aj naďalej.

Súdružka Kretová v minulosti prešla bohatou školou života

a práce v aparáte a vo funkciách Komunistickej strany Československa. Vo funkcii podpredsedníčky Slovenskej národnej rady za uplynulé volebné obdobie nadobudla vežké skúsenosti. Navrhujeme preto, aby, túto funkciu vykonávala naďalej.

Súdruh B e n y ó je osvedčeným a skúseným funkcionárom štátnych orgánov. V minulosti zastával rôzne stranícke i verejné funkcie. Životné skúsenosti a pracovné schopnosti dávajú záruku, že funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady aj v ďalšom volebnom období úspešne zvládne.

Súdruh Jozef Polák už dve volebné obdobia vykonával funkciu poslanca a člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia ČSSR. V týchto funkciách sa osvedčil a získal v nich mnohé cenné skúseností, ktoré spolu s jeho celkovými pracovnými schopnosťami, politickými a odbornými znalosťami vytvárajú predpoklad, že funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady úspešne zvládne.

Za ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady navrhujeme týchto poslancov a poslankyne:

súdruha Ladislava Abraháma súdruha Branislava B í r o š a súdruha Jána B l c h á č a súdruha Vladimíra F a š a n g a súdruha Jaroslava F i l u súdruha Daniela F u t e j a súdruha Jozefa G á l u súdruha Fedora G u 11 u súdruha Jána K u r j a t k u súdruha Vojtecha L l g á r t a súdružku Elenu L i t v a j o v ú súdruha Juraja M o r a v c a súdružku Ožgu Pšúrikovú súdruha Jána S o l o v i č a súdružku Petronelu Višňovcovú súdruha Michala Zozužáka.

Všetci navrhovaní členovia Predsedníctva Slovenskej národnej rady majú náležite životné skúsenosti, potrebné znalosti, osvedčili sa vo viacerých verejných funkciách. Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR je presvedčené, že budú dôsledne a svedomite plniť úlohy, ktoré im vyplynú z funkcie členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

predkladám vám tieto návrhy na posúdenie a menom Ústredného

výboru KSČ, Ústredného výboru KSS i Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR odporúčam navrhovaných súdruhov a sú družky do uvedených funkcií zvoliť.

Poslanec RSDr. Abrahám:

Ďakujem súdruhovi Lenártovi za prednesenie návrhov.

podža § 28 zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady vožba predsedu SNR, podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR sa koná tajným hlasovaním. Hlasovať sa bude o všetkých návrhoch naraz.

Prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov. Hlasovacie lístky môžete upraviť v priestore za predsedníckou tribúnou. Vchádzať za predsednícku tribúnu sa bude po mojej žavej strane. Volebná schránka je umiestnená pred predsedníckou tribúnou po mojej pravej strane. Prosím, aby podža zoznamu poslancov sa vydali hlasovacie lístky.

Komisia po skončení volieb spočíta hlasy na I. poschodí v miestnosti číslo 19 a predseda komisie oznámi Slovenskej národnej rade výsledky volieb.

Prosím poslancov, aby po obdržaní hlasovacích lístkov pristúpili k vožbe a po vykonaní vožby opäť zaujali svoje miesto.

(Hlasovacie lístky boli rozdané. )

Prosím, aby ste vožbu vykonali.

(Vožba. ) (Po vožbe. )

Poslanec RSDr. Abrahám: Súdružky a súdruhovia poslanci, má ešte niekto voliť?

(Nikto. )

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy. Vyhlasujem 30-minútovú prestávku.

(Prestávka. ) (Po prestávke: ) Poslanec RSDr. Abrahám:

Pokračujeme v rokovaní.

Prosím predsedu komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania poslanca Jána P i k u l u, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledky volieb.

Poslanec Pikula:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

pri začatí schôdzky Slovenskej národnej rady bolo nás prítomných 147 poslancov. Do začatia volieb došli ďalší dvaja poslanci, to znamená, že volieb sa zúčastnilo 149 poslancov.

Komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania v zložení Ján Pikula, Božena Kiklošová, Jozef Polák, Andrej S ú l e t y a Ján V e l e s sčítali hlasy, pri vožbe predsedu SNR, podpredsedov SNR a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Komisia zistila, že poslancom Slovenskej národnej rady bolo vydaných pre každú jednotlivú vožbu celkom 149 hlasovacích lístkov.

Po sčítaní hlasov komisia zistila:

a) pri vožbe predsedu Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 149 platných hlasovacích lístkov, z toho hlasovalo pre kandidáta poslanca Viliama Šalgoviča 149 poslancov (potlesk);

b) pri vožbe podpredsedov Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 149 platných hlasovacích lístkov, z toho hlasovalo pre kandidáta poslanca Matúša Benyóa 149 poslancov (potlesk),

pre kandidáta poslanca Františka H a g a r u 149 poslancov (potlesk),

pre kandidátku poslankyňu Annu K r e t o v ú 149 poslancov (potlesk) a

pre kandidáta poslanca Jozefa Poláka 149 poslancov (potlesk);

c) pri vožbe ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 149 platných hlasovacích lístkov, z toho hlasovalo

pre Ladislava Abraháma 149 poslancov. pre Branislava B í r o š a 149 poslancov, pre Jána B l c h á č a 149 poslancov, pre Vladimíra F a š a n g a 149 poslancov, pre Jaroslava F i l u 149 poslancov, pre Daniela F u t e j a 149 poslancov, pre Jozefa G á l u 149 poslancov, pre Fedora G u 11 u 149 poslancov, pre Jána K u r J a t k u 149 poslancov, pre Vojtecha L i g á r t a 149 poslancov, pre Elenu Litvajovú 149 poslancov, pre Juraja M o r a v c a 149 poslancov, pre Ožgu Pšúrikovú 149 poslancov,

pre Jána S o l o v i č a 149 poslancov,

pre Petronelu Višňovcovú 149 poslancov,

pre Michala Zozužáka 149 poslancov (potlesk. )

Protokol vlastnoručne podpísaný všetkými členmi komisie.

Poslanec RSDr. Abrahám:

Ďakujem poslancovi súdruhovi P i k u l o v i za oznámenie výsledku volieb.

Zisťujem, že

za predsedu Slovenskej národnej rady bol jednomysežne zvolený poslanec Viliam Šalgovič (potlesk),

za podpredsedov Slovenskej národnej rady boli zvolení poslanci František H a g a r a, Anna Kretová, Matúš B e n y ó a Jozef Polák (potlesk),

za ďalších členov svojho predsedníctva zvolila Slovenská národná rada Ladislava Abraháma, Branislava B í r o š a, Jána Blcháča, Vladimíra F a š a n g a, Jaroslava Filu, Daniela Futeja, Jozefa G á l u, Fedora Gallu, Jána K u r j a t k u, Vojtecha L i g á r ta, Elenu L i t v a j o v ú, Juraja M o r a v c a, Ožgu Pšúrikovú, Jána S o l o v i č a,, Petronelu Višňovcovú a Michala Zozužáka. (Potlesk. )

Súdružky, súdruhovia, dovožte, aby som novozvolenému predsedovi SNR, podpredsedom SNR a ďalším členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady zablahoželal k ich zvoleniu do funkcií poprial im pevného zdravia a síl pre úspešné plnenie zverených funkcií pri plnení úloh vyplývajúcich zo zjazdových záverov.

Teraz, súdružky, súdruhovia, prosím predsedu Slovenskej národnej rady súdruha Viliama Šalgoviča, aby sa ujal svojej funkcie. Ďalej prosím súdruhov podpredsedov a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, aby zaujali svoje miesta za predsedníckym stolom.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Abrahámovi za doterajšie vedenie schôdzky Slovenskej národnej rady.

Siedmym bodom programu je

sžub poslanca riadiaceho ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady.

Poslanecký sžub bol prečítaný na začiatku schôdzky. Žiadam súdruha Abraháma, aby podaním ruky a slovom "Sžubujem" zložil poslanecký sžub. Prosím, aby ste všetci povstali.

(Poslanec Ladislav Abrahám skladá poslanecký sžub do rúk predsedu SNR súdruha Viliama Šalgoviča podaním ruky a slovom "Sžubujem". )

Ďakujem.

Ôsmym bodom programu je

vožba predsedov výborov SNR a ďalších členov výborov Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali ako tlač 4.

Prosím podpredsedu Ústredného výboru Národného frontu SSR a člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady súdruha Fedora G u l 1 u, aby, predniesol návrh na predsedov výborov a ďalších členov výborov Slovenskej národnej rady.

Poslanec PhDr. Galia:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

dovožte, aby som z poverenia Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR predložil Slovenskej národnej rade návrh na predsedov výborov a na začlenenie jednotlivých poslancov do výborov Slovenskej národnej rady.

Slovenská národná rada v piatom bode programu dnešného zasadania zriadila okrem Mandátového a imunitného výboru SNR ďalších osem výborov Slovenskej národnej rady ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány pre hlavné oblasti štátnej a spoločenskej činností.

Návrh na predsedov výborov a na začlenenie poslancov do jednotlivých výborov Slovenskej národnej rady prerokovalo Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR na svojej schôdzke 15. júna 1981 a dostali ste ho ako tlač 4. Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR pri vypracúvaní tohto návrhu sa usilovalo o to, aby v každom výbore boli podža možnosti začlenení poslanci tak, aby mohli uplatniť svoje odborné vedomosti a životné skúsenosti. Ďalej prihliadalo na to, aby sa zachovala aj teritoriálna skladba, aby pokiaž možno boli v každom výbore zastúpení poslanci zo všetkých krajov Slovenskej socialistickej republiky.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR pri prerokúvaní začlenenia poslancov do jednotlivých výborov prerokovalo zároveň aj návrhy na vožbu predsedov výborov Slovenskej národnej rady.

Na základe toho odporúča Slovenskej národnej rade, aby

do funkcie predsedu Ústavnoprávneho výboru SNR bol zvolený poslanec Jaroslav F i 1 o,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre plán a rozpočet poslanec Branislav B í r o š,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo poslanec Vladimír F a š a n g,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre pôdohospodárstvo a výživu poslanec Jozef Gála,

do funkcie predsedníčky Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu poslankyňa Petronela Višňovcová,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti poslanec Matúš B e n y ó,

do funkcie predsedníčky Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné poslankyňa Anna Kretová,

do funkcie predsedu Výboru SNR pre školstvo a kultúru poslanec Ján Solovič.

Súdružky a súdruhovia,

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu SSR odporúča Slovenskej národnej rade, aby podža § 4 odseku 2 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 12/1971 Zb. zvolila predsedov výborov a ďalších členov výborov, ako sú navrhnutí v materiáli, ktorý ste dostali.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi G u l l o v i za prednesenie návrhu. Súdružky a súdruhovia poslanci, má niekto pripomienky alebo doplnky k predloženým návrhom?

(Nikto. )

Keďže pripomienok niet, budeme hlasovať aklamáciou najskôr o predsedovi výboru a potom o celom zložení výboru.

Kto je za návrh, aby predsedom Ústavnoprávneho výboru bol poslanec Jaroslav F i l o, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že za predsedu Ústavnoprávneho výboru bol zvolený súdruh Jaroslav F i l o.

Dávam hlasovať o ďalších členoch Ústavnoprávneho výboru.

Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Ústavnoprávneho výboru podža návrhu.

Kto je za návrh, aby predsedom Výboru pre plán a rozpočet bol poslanec Branislav Bíroš, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila súdruha Branislava B í r o š a za predsedu Výboru pre plán a rozpočet.

Dávam hlasovať o ďalších členoch Výboru pre plán a rozpočet. Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru pre plán a rozpočet podža návrhu.

Kto je za návrh, aby predsedom Výboru pre priemysel a stavebníctvo bol poslanec Vladimír F a š a n g, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila za predsedu Výboru pre priemysel a stavebníctvo súdruha Vladimíra F a š a n g a.

Teraz dávam hlasovať o ďalších členoch Výboru pre priemysel a stavebníctvo. Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru pre priemysel a stavebníctvo podža návrhu.

Za predsedu Výboru pre pôdohospodárstvo a výživu je navrhnutý poslanec Jozef Gála. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie.)

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila za predsedu Výboru pre pôdohospodárstvo a výživu súdruha Jozefa G á l u.

Dávam hlasovať o ďalších členoch Výboru pre pôdohospodárstvo a výživu. Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru pre pôdohospodárstvo a výživu podža návrhu.

Za predsedníčku Výboru pre obchod, služby a dopravu je navrhnutá poslankyňa Petronela Višňovcová. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila súdružku Petronelu Višňovcovú za predsedníčku Výboru pre obchod, služby a dopravu.

Teraz dávam hlasovať o ďalších členoch Výboru pre obchod, služby a dopravu. Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. ) Ďakujem. Kto je proti? (Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru pre obchod, služby a dopravu podža predloženého návrhu.

Kto je za návrh, aby predsedom Výboru pre národné výbory a národnosti bol podpredseda Slovenskej národnej rady súdruh Matúš B e n y ó, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila podpredsedu SNR súdruha Matúša B e n y ó a za predsedu Výboru pre národné výbory a národnosti.

Dávam hlasovať o ďalších členoch Výboru pre národné výbory a národnosti. Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. ) Ďakujem. Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru pre národné výbory a národnosti podža predloženého návrhu.

Za predsedníčku Výboru pre veci sociálne a zdravotné je navrhnutá podpredsedníčka Slovenskej národnej rady súdružka Anna Kretová Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto Je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila podpredsedníčku SNR súdružku Annu Kretovú za predsedníčku Výboru pre veci sociálne a zdravotné.

Dávam hlasovať o ďalších členoch Výboru pre veci sociálne a zdravotné. Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru pre veci sociálne a zdravotné podža predloženého návrhu.

Kto je za návrh, aby predsedom Výboru pre školstvo a kultúru bol poslanec zaslúžilý umelec Ján Solovič, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila súdruha Jána Solo viča za predsedu Výboru pre školstvo a kultúru.

Dávam hlasovať o ďalších členoch Výboru pre školstvo a kultúru. Kto je za predložený návrh, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov Výboru pre školstvo a kultúru podža predloženého návrhu.

Dovožte, milé súdružky a súdruhovia poslanci, aby som srdečne a úprimne blahoželal k zvoleniu predsedom výborov Slovenskej národnej rady a poprial im v náročných úlohách, ktoré výbory SNR v VII. volebnom období očakávajú, veža úspechov a zároveň pevného zdravia a síl pre úspešné plnenie zverených funkcií.

Deviatym bodom programu je

vožba overovatežov Slovenskej národnej rady.

podža § 4 ods. 2 zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady majú sa zvoliť overovatelia Slovenskej národnej rady. Overovatelia zodpovedajú za správnosť a úplnosť zápisníc, dozerajú na hlasovanie a vykonanie volieb, spolupodpisujú uznesenia Slovenskej národnej rady a taktiež sčítavajú hlasy pri hlasovaní o vožbách na schôdzkach Slovenskej národnej rady.

Za overovatežov Slovenskej národnej rady odporúčam zvoliť piatich

poslancov, a to Viktora A n t a l a, Jána Králika, Ernesta K r i ž a n a, Jozefa P ó c s a a Evu Zámečníkovú. Súdružky a súdruhovia poslanci, má niekto iný návrh?

(Nikto. )

Keďže iných návrhov niet, dávam hlasovať. Kto je za návrh, ako som uviedol, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila poslancov Viktora A n t a l a, Jána Králika, Ernesta K r i ž a n a, Jozefa P ó c s a a Evu Zámečníkovú za overovatežov Slovenskej národnej rady.

Súdružky a súdruhovia, pristúpime k desiatemu bodu programu, ktorým je

správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 28. mája do 18. júna 1981.

Správa vám bola rozdaná ako tlač 6.

Súdružky a súdruhovia poslanci, má niekto pripomienky k predloženej správe?

(Nikto. )

Pripomienok niet, dávam hlasovať o návrhu na uznesenie v tomto znení: Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 28. mája do 18. júna 1981.

Kto súhlasí s návrhom na usnesenie, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. ) Ďakujem. Kto je proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada vzala so súhlasom na vedomie správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za uvedené obdobie.

Vážený súdruh prvý tajomník ÚV KSS, súdružky a súdruhovia poslanci, vážení a milí hostia!

Predovšetkým úprimne ďakujem aj v mene členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, Ústrednému výboru Komunistickej strany Československa, Ústrednému výboru Komunistickej strany Slovenska a Ústrednému výboru Národného frontu SSR za navrhnutie a vám, súdruhovia poslanci, za jednomysežné zvolenie do vedúcich funkcií najvyššieho zastupitežského zboru Slovenskej socialistickej republiky pre jeho VII. volebné obdobie.

Pri tejto príležitosti vás chcem ubezpečiť, že sme si vedomí nielen dôvery, ale predovšetkým zodpovednosti voči robotníckej triede a všetkým pracujúcim za ďalší všestranný rozvoj Slovenska v socialistickom Československu.

Dnešnou ustavujúcou schôdzkou vstupuje Slovenská národná rada do svojho VII. volebného obdobia. Sme ešte pod bezprostrednými dojmami z prípravy, priebehu a najmä výsledkov volieb do zastupitežských zborov. Požiadavka tvorivého prístupu k stále zložitejším a náročnejším úlohám, ktorú s takou naliehavosťou zdôrazňuje XVI. zjazd KSČ i rezolúcia zjazdu KSS, sa začala napínať novými činmi, nebývalou aktivitou a iniciatívou na všetkých pracoviskách.

Činorodý prístup občanov k budúcností sa jednoznačne prejavil aj na predvolebných zhromaždeniach, v účasti a vo výsledkoch všeobecných volieb. Plne sa prejavila dôvera a podpora politike vedúcej sily Národného frontu - Komunistickej strany Československa. Chcel by som zdôrazniť, že výsledky volieb do zastupitežských zborov boli prejavom uznania a úcty šesťdesiatročnej ceste a vežkému zápasu Komu nistickej strany Československa za blaho a šťastie národov a národností našej domoviny.

Súdružky, súdruhovia,

po volebných dňoch nastalo obdobie, v ktorom sa od každého člena spoločnosti žiada, aby podža svojich schopností, možností a podmie-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP