FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

IV. volební období

163
Vládní návrh

Zákon

ze dne 1985

o vysluhován přídavku ve stavebnictví

Federální shromáždění Československé socialistická
republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1
Úvodní ustanovení

Za dlouhodobý výkon dělnických zaměstnáni ve staveb-
nictví se poskytuje poživatelům starobních a invalidních
důchodů výsluhový přídavek.

§ 2
Podmínky nároku

(1) Výsluhový přídavek náleží poživateli starobního
důchodu, který vykonával po dobu nejméně posledních 10
roků před vznikem nároku na důchod nebo před pozdějším
přiznáním starobního důchodu vybraná dělnická zaměstnání
v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstev
stavebnictví republik.

(2) Trváni zaměstnání uvedeného v předchozím odstavci
ke dni vzniku nároku na starobní důchod nebo k jinému dni,
od něhož se důchod přiznává, se nevyžaduje, brání-li tonu
vážné zdravotní nebo organizační důvody.


2

(3) Nárok na výsluhový přídavek trvá, i když se
přiznaný starobní důchod přestal vyplácet.

(4) Poživateli invalidního důchodu, jehož plná inva-
lidita je následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povoláni,
náleží výsluhový přídavek, pokud vykonával zaměstnáni uve-
dená v odstavci 1 nejméně po dobu posledních 10 roků před
přiznáním důchodu.

(5) Je-li přiznán poživateli invalidního důchodu,

k němuž náleží výsluhový přídavek, starobní důchod, popří-
padě poživateli starobního důchodu, k němuž náleží výslu-
hový přídavek, invalidní důchod, náleží výsluhový přídavek
k nově přiznanému důchodu.

§ 3
Výše

Výše výsluhového přídavku činí 200 Kčs měsíčná, a to
i v případech, kdy poživatel důchodu splňuje podmínky pro
nárok na výsluhový přídavek pouze po část měsíce.

§ 4
Přiznání a vrácení

(1) Výsluhový přídavek se přiznává na písemnou žádost.
Oprávněný je povinen doložit potřebné údaje, zejména o době
a druhu vykonávaného zaměstnáni a o přiznáni důchodu.

1)

§ 27 zákona o sociálním zabezpečeni.


3

(2) Nárok na výsluhový přídavek se uplatňuje u orga-
nizace, v níž oprávněný naposledy vykonával vybraná děl-
nické zaměstnáni (§ 2 odst. 1).

(3) Organizace je povinna do dvou měsíců po doručeni
žádosti doručit žadateli do vlastních rukou písemná ozná-
mení o tom, zda mu byl vysluhový přídavek přiznán či ni-
koliv.

(4) Příjemce výsluhového přídavku Je povinen výslu-
hový přídavek vrátit. Jen Jestliže nesplnil povinnost uloženou
tímto zákonem nebo prováděcím předpisem anebo Jinak zavinil,
že výsluhový přídavek byl vyplacen neprávem.

§ 5
Přechod nároku

(1) Nárok na výsluhový přídavek nemůže být postoupen.

(2) Přijetím důchodce do zaopatření ústavu sociální
páče přechází Jeho nárok na výplatu vysluhového přídavku
na tento ústav do výše příspěvku na úhradu nákladů ústavní
péče.

(3) Zemřel-li oprávněný, nabývají nároku na částky
výsluhového přídavku náležející do dne Jeho smrti postupně
manželka (manžel), děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným
v době Jeho smrti ve společná domácnosti; podmínka společné
domácnosti nemusí být splněna u dětí, která mají nárok na
sirotčí důchod. Předmětem dědictví se uvedená částky stá-
vají, neni-li těchto osob.


4

§ 6
Výplata

(1) Výsluhový přídavek vyplácí organizace, které
jej přiznala, a to v kalendářních měsících, za které ne-
leží. Den splatnosti jednotlivých splátek výsluhového
přídavku sdělí organizace oprávněnému v oznámení o jeho
přiznání.

(2) Jestliže organizace uvedená v předchozím od-
stavci zanikne, přechází povinnost vyplácet výsluhový
přídavek na jejího právního nástupce. Nemá - li organizace
právního nástupce, přechází tato povinnost na stát.

(3) Po dobu pobytu oprávněného v cizině se výsluhový
přídavek nevyplácí.

§ 7

(1) Právo na výsluhový přídavek se nepromlčuje.

(2) Bylo-li právo na výsluhový přídavek uplatněno po
uplynuti doby delší jednoho roku ode dne vzniku nároku,
náleží jednotlivé splátky výsluhového přídavku nejdéle

za dobu jednoho roku přede dnem uplatnění nároku.

(3) Nárok na jednotlivou splátku výsluhového pří-
davku se promlčuje v jednom roce ode dne její splatnosti.

(4) Nárok na vrácení jednotlivých splátek výsluhového
přídavku poskytnutých neprávem se promlčuje ve třech le-
tech ode dne, kdy organizace zjistila, že výsluhový pří-

davek byl vyplacen neprávem, nejpozději v 10 letech od

jeho výplaty.


5

§ 8

Spory o nárocích z tohoto zákona rozhoduji soudy. Návrh
na přiznání výsluhového přídavku může být u soudu uplatněn
Jen nesplní-li organizace povinnost uloženou v § 4 odst. 3
nebo výsluhový přídavek nepřizná.

§ 9
Povinnost příjemce

Poživatel invalidního důchodu, kterému je vyplácen
výsluhový přídavek, je povinen ohlásit do 8 dnů organizaci
zánik nároku na tento důchod.

§ 10
Povinnost organizaci

Organizace jsou povinny vést záznamy o době a druhu
zaměstnáni uvedených v § 2 a na požádáni oprávněného vy-
stavit o těchto skutečnostech potvrzení.

§ 11
Vstup do zařízení organizace

Pověřeni pracovníci federálního ministerstva práce
a sociálních věci a ministerstev práce a sociálních věci
republik jsou oprávnění vstupovat do zařízení organizace
a v součinnosti s pověřenými pracovníky příslušného mi-
nisterstva stavebnictví prověřovat plnění povinností ulo-
žených tímto zákonem a prováděcími předpisy.


6

§ 12
Odstraňování tvrdosti

Tvrdosti, které by se vyskytly při provádění tohoto
zákona, mohou odstraňovat ministerstva práce a sociálních
věci republik po projednáni s příslušným ministerstvem
stavebnictví republiky a příslušným odborovým orgánem.

§ 13
Prováděcí předpis

Federální ministerstvo práce a sociálních věci sta-
noví vyhláškou v dohodě s ministerstvy práce a sociálních
věcí a stavebnictví republik a s Ústřední radou odborů

a) okruh vybraných dělnických zaměstnání v organizacích
stavební výroby v působnosti ministerstev stavebnictví
republik;

b) vážné zdravotní a organizační důvody, kdy se pro nárok
na výsluhový přídavek poživatele starobního důchodu
nevyžaduje, aby ke dni přiznáni důchodu nebo ke dni
vzniku nároku na důchod trval výkon zaměstnání uvede-
ného v písm. a);

c) náležitosti žádosti o přiznání výsluhového přídavku;

d) náležitosti oznámení organizace o přiznání výsluhového
přídavku;

e) podrobnosti o vedení záznamů organizaci.

§ 14

Závěrečné ustanovení
(1) Výsluhový přídavek náleží, jestliže starobní


7

nebo invalidní důchod Je přiznán nejdříve ode dne účinnosti
tohoto zákona.

(2) Pro nárok na výsluhový přídavek se započítávají
doby zaměstnáni uvedené v § 2 odst. 1 od 1. července 1975.

§ 15
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnen 1. července 1985.


8
Důvodová zpráva

Obecná část

Předsednictvo vlády Československé socialistické re-
publiky přijalo usnesením č. 203 ze dne 25. října 1984
opatření k zabezpečení stabilizace pracovníků v organiza-
cích stavební výroby v působnosti ministerstev stavebnictví
české socialistické republiky a Slovenské socialistické
republiky. Ode o soubor opatření, která směřuji k zabezpe-
čení růstu výkonnosti, kvality a efektivnosti práce ve
stavebnictví. K uskutečnění těchto záměrů přispěje pro-
hloubení hmotné zainteresovanosti pracovníků ve stavebnictví
i sociální opatření přijatá v jejich prospěch. Uvedená opat-
ření nají dále působit k dosažení obratu v nepříznivém vý-
voji na úseku pracovních sil, kde v posledních letech po-
kračuje nežádoucí úbytek pracovníků, především pak kvali-
fikovaných dělníků na stavebních pracích vybraných profesi
(zedníci, tesaři, železobetonári, pokrývači), kteří přechá-
zejí na tytéž práce do nestavebních organizací. Důvodem
jsou přitom zejména velmi obtížné pracovní podmínky ve
stavebnictví. Jako je náročnost na fyzickou námahu, vysta-
vení povětrnostním vlivům, navíc stále častější přesuny
na vzdálené stavby a do oblasti soustředěné výstavby a s tím
spojené dlouhodobé odloučení pracovníků od jejich rodin.

K dosažení sledovaných záměrů se vedle pracovněpráv-
ních a mzdových opatření navrhují také některá zlepšeni
v sociální oblasti (zvýhodnění v bytové výstavbě a v zá-
vodním stravováni). Zejména však jde o přiznáni pevně sta-
novené finanční částky 200 Kčs vysluhováno přídavku děl-
níkům vybraných profesí k jejich důchodu za podmínky.


9

že konali v posledních letech před odchodem do důchodu
celkem 10 roků vybrané dělnická zaměstnání ve stavebních
organizacích v působnosti ministerstev stavebnictví re-
publik. Jde o novou sociální dávku, jejímž účelem je za-
jistit stabilizaci především starších, a tedy i nejzku-
šenějších pracovníků tak, aby svými odbornými znalostmi
a dlouholetou praxi pomáhali zajistit zvládnuti náročných
úkolů ve stavebnictví.

Výsluhový přídavek nebude zahrnut do systému dávek
důchodového zabezpečení pracujících, i když se bude vy-
plácet k těmto dávkám (k důchodu starobnímu a invalid-
nímu). Specifický charakter výsluhového přídavku ve sta-
vebnictví vyplývá nejen z účelu dávky (stabilizace pra-
covníků), ale také z podmínek jeho financováni (vyplácen
bude z prostředků organizaci) a ze způsobu jeho přizná-
váni. Vzhledem k tomu, že jde o novou nárokovou (obliga-
torní) sociální dávku pracujících, je třeba k jejímu za-
vedení zákona Federálního shromáždění, a to s ohledem na
článek 22 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o českoslo-
venské federaci, podle kterého patři do působnosti Česko-
slovenské socialistické republiky stanovení jednotných
zásad v oblasti práce, mezd a sociální politiky. Tyto
zásady budou, pokud jde o výsluhový přídavek ve staveb-
nictví, stanoveny navrhovaným zákonem.


10

Zvláštní část

K § 1 až 3:

Výsluhový přídavek je zvláštní sociální dávka. Jejímž
účelem je ocenit dlouhodobou věrnost náročnému dělnickému
zaměstnání ve stavebnictví, a tím působit ke stabilizaci
zejména starších a zkušenějších pracovníků.

Proto také podmínku odpracováni 10 let ve stanoveném
dělnickém zaměstnání je třeba splnit bezprostředně v době
před vznikem nároku na přídavek, t. j. před odchodem do dů-
chodu. Do doby 10 let se bude započítávat jen doba zaměst-
nání získaná v organizacích stavební výroby v působnosti
ministerstev stavebnictví republik; doba, po kterou pra-
cující sice vykonával vybraná zaměstnáni, avšak v jiné
organizaci, např. v organizaci místního stavebnictví, se
pro vznik nároku na přídavek hodnotit nebude.

Vždy se bude výsluhový přídavek přiznávat ke starob-
nímu důchodu a bude se poskytovat, i když se starobní dů-
chod, např. z důvodu výkonu dalšího zaměstnání, přestane
vyplácet. U invalidního důchodu se nárok na výsluhový pří-
davek omezuje jen na případy, kdy dojde k invaliditě z dů-
vodu pracovního úrazu nebo choroby z povolání. Také po-
skytování výsluhového přídavku je důsledně vázáno na vý-
platu tohoto důchodu.

Vzhledem k tomu, že může v průběhu doby docházet
k bezprostřední změně důchodu starobního na důchod inva-
lidní a naopak, řeší se nárok na výsluhový přídavek také
pro tyto případy.

Okruh zvýhodněných dělnických profesí stavební výroby
v působnosti ministerstev stavebnictví republik bude sta-
noven prováděcí vyhláškou federálního ministerstva práce


- 11 -

a sociálních věci v souladu se zájmen o stabilizaci kvali-
fikovaných dělníků v profesích, kde dlouhodobé převládá
nedostatek pracovních sil (zednici, tesaři, železobetonáři,
pokrývači, klempíři, samotáři a tuneláři).

K § 4:

Výsluhový přídavek bude přiznávat stavební organizace,
u niž byl pracovník naposledy zaměstnán v preferovaném za-
městnání. Protože výsluhový přídavek může organizace přiznat
jen na základě ověřených skutečnosti týkajících se jak doby
zaměstnáni tak i přiznání důchodu. Je potřebná vyžadovat
písemnou žádost doloženou potřebnými doklady. Podáni pí-
semná žádosti je taká třeba z důvodů počítání lhůt. Jde-li

o promlčení jednotlivých splátek výsluhového přídavku.

Stanovení lhůty dvou měsíců pro vyřízení žádosti je
dostatečnou dobou, v níž organizace může zhodnotit, popř.

i došetřit všechny skutečnosti rozhodná pro přiznáni vý-
sluhového přídavku tak, aby nedocházelo ke zbytečným soud-
ním sporům.

Pokud se zjistí, že výsluhový přídavek nenáleží např.
proto, že oprávněný přestal splňovat některou z podmínek
výsluhového přídavku nebo proto, že došlo k přiznání vý-
sluhováho přídavku omylem, výplata výsluhového přídavku
se zastaví od nejbližší splátky; částky vyplacená ode dne
zániku nároku na přídavek do dne zastavení jeho výplaty
nebudou vymáhány. Oprávněný však bude povinen neprávem vypla-
cený výsluhový přídavek vrátit, jestliže neoprávněnou výpla-
tu zavlnil.


- 12 -

K § 5:

Postoupení výsluhového přídavku není nožné vzhledem
k tomu, že výsluhový přídavek na obdobný charakter jako
důchody poskytované z důchodového zabezpečení, u nichž
rovněž není nožné postoupení nároku. Pokud jde o přechod
nároku na výplatu vysluhováno přídavku při umístění Jeho
poživatele v ústavu sociální péče bude se postupovat
shodné jako je tomu u důchodů, k nimž se výsluhový pří-
davek poskytuje. Zvláštní úprava odchylná od obecných
občanskoprávních předpisů týkající se nároku na výsluhový
přídavek v případe úmrtí oprávněného je odůvodněna ucelen
a charakterem této sociální dávky,

K § 6 a 7:

Výsluhový přídavek bude vyplácet organizace, u niž
oprávněný naposledy vykonával vybraná dělnická zaměstnání,
a to z finančních nákladů organizace úsporou ostatních
položek nákladů.

S ohledem na sociální jistoty se oprávněnému zajišťuje
výplata výsluhového přídavku, jestliže organizace, která
jej vyplácí, zanikne. V takovém případě bude výsluhový
přídavek vyplácet právní nástupce organizace, popř. stát.

Výplata výsluhového přídavku se do ciziny provádět
nebude, a to zejména z důvodů devizových a administrativní
náročnosti. Po dobu pobytu oprávněného v cizině však nárok
na výsluhový přídavek bude zachován.

Úprava promlčení je shodná s obdobnou úpravou platnou
pro důchody, k nimž se přídavek vyplácl.


- 13 -

K § 8

Případné spory mezi organizacemi a pracovníky o přizná-
ní vysluhováno přídavku budou řešit soudy v občanském soud-
ním řízení. Vzhledem k jednoduchým podmínkám nároku, způ-
sobu dokládáni jednotlivých dob preferovaného zaměstnání
a omezenému počtu přiznávaných přídavků ročně (cca 2000)
nabudou tyto spory časté. Soudy budou rovněž rozhodovat
případné spory o odnětí a vrácení přídavku.

K § 9 a 10:

Úprava povinnosti příjemce výsluhového přídavku a or-
ganizace sleduje včasná a úplná zajištění potřebných pod-
kladů a informací pro přiznání výsluhového přídavku, po-
případě pro jeho odnětí, a je obdobná a úpravou platnou
pro důchody, k nimž přídavek náleží. Podstatou je, že
všechny organizace zaměstnávající dělníky ve vybraných
profesích jsou povinny jim vystavit potvrzení o dálce a
druhu takového zaměstnání, které pracující připojí k žá-
dosti o dávku.

K § 11:

Plnění povinnosti a správného postupu při přiznávání
výsluhového přídavku budou prověřovat jak orgány hospo-
dářského řízení, tak ministerstva práce a sociálních věci.

K § 12:

Odstraňování tvrdostí je upraveno podobně jako je
tomu u sociálních dávek podle zákona o sociálním zabezpe-
čení, a je svěřeno ministerstvům práce a sociálních věci
republik.


14

K § 13:

Vzhledem k nutnosti zajištění jednotného postupu
při přiznáváni výsluhovéno přídavku a jeho stejného
osobního rozsahu v obou národních republikách bude po-
drobnější úprava provedena vyhláškou federálního mi-
nisterstva práce a sociálních věci, která bude mimo jiné
obsahovat zejména taxativní výčet preferovaných dělnických
zaměstnáni. Uvedený okruh bude vymezen v souladu se zá-
měry navrhované úpravy tak, aby přispěl ke stabilizaci
vybraných pracovníků.

K § 14 a 15:

Výsluhový přídavek bude náležet ke starobním a in-
validním důchodům přiznaným ode dne účinnosti tohoto zá-
kona. Započítávat se pro něj budou doby výkonu prefero-
vaného zaměstnání za dobu 10 let před účinnosti navrho-
vané úpravy, aby mohl být výsluhový přídavek přiznáván
již od 1. července 1985, kdy nabude zákon o výsluhovém
přídavku účinnosti.

Ekonomický dopad

Pokud jde o finanční dopad navrhované právní úpravy,
počítá se, že ročně by byl výsluhový přídavek přiznáván
asi 1 200 dělníkům v resortu ministerstva stavebnictví
ČSR a 1 000 dělníkům v resortu ministerstva stavebnictví
SSR. V prvním roce účinnosti navrhované úpravy by činily
finanční náklady v české socialistické republice 1, 4 mil.
Kčs a ve Slovenské socialistické republice 1, 2 mil. Kčs.


- 15 -

Vzhledán k průměrnému věku mužů pobírajících důchod by
maximální roční náklad na toto opatření postupné při plném
uplatnění zákona činil v česká socialistická republice
40. 3 mil. Kčs a ve Slovenská socialistická republice 33, 6
mil. Kčs ročně.

Výsluhový přídavek ve stavebnictví při toň bude hrazen
z finančních nákladů organizaci úsporou ostatních položek
nákladů s tím, že nebude z tohoto důvodu požadována úprava
státního plánu.

Zavedení vysluhového přídavku si vyžádá zvýšení admi-
nistrativy na straně organizaci stavební výroby ministerstev
stavebnictví republik, která však bude zajištěna bez ná-
roku na nová pracovní sily.

V Praze dne 20. března 1985

o0163_01.jpg

Ministr práce a sociálních věci ČSSR

o0163_02.jpg

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP