FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

IV. volební období

162
Vládní návrh

Zákon

ze dne 1985,

kterým se mění a doplňuje § 92 a 105 zákoníku práce

Federální shromáždění Československé socialistické
republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/
1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v ma-
teřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění,
zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník
práce, zákona č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují
některá další ustanovení zákoníku práce, zákona č. 72/
1982 Sb., kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce,
a zákona č. 111/1984 Sb., o prodloužení základní výměry
dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce, se
mění a doplňuje takto:

1. § 92 odst. 3 se doplňuje písmenem c), které zní:

"c) v kterých případech a za jakých podmínek může
být pracovníkům, jejichž pracovní doba Je rozvržena odchyl-
ně podle § 85 odst. 1, poskytován nepřetržitý odpočinek
v týdnu jednou za dva týdny. ".

2. § 105 odst. 3 zní:

"(3) Vláda Československé socialistické republiky
po dohodě s Ústřední radou odborů stanoví, za jakých podmínek


2

a v jaké délce mají nárok na zvláštní dodatkovou dovolenou

a) pracovníci se stálým pracovištěm pod zemí při těžbě nerostu,
pokud odpracují směny stanovené těžebním režimem na sobotu,
a za jakých podmínek mohou čerpat tuto dovolenou až do
konce příštího kalendářního roku,

b) pracovníci organizaci stavební výroby pracující na stavbách
za zvlášť ztížených pracovních podmínek a v odloučeni od
rodin. ".

Čl. II

Vláda Československé socialistické republiky po dohoda
s ústřední radou odborů může stanovit, že zvláštní dodatková
dovolená podle § 105 odst. 3 písm. b) se poprvé poskytne
za rok 1985.

Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Důvodové zpráva
Obecná část

V letech 1979 - 1983 poklesl v dodavatelských stavebních
organizacích počet pracovníků z 562 tis. na 550 tis., tj. o 12
tis.; z toho v resortech ministerstva stavebnictví ČSR a mi-
nisterstva stavebnictví SSR z 342 tis. na 333 tis. pracovníků,
tj. o 9 tis. pracovníků. Tento úbytek by byl ještě pronika-
vější, kdyby v posledních letech, zejména v ČSR, nebyli ve
větši míře pro stavebnictví získáni zahraniční pracovnici.
Závažnost tohoto problému se soustřeďuje především v poklesu
počtu dělníků na stavebních pracích vybraných profesí, zejména
jde o zedníky, tesaře, betonáře, železáře a pomocné stavební
dělníky.

Nepříznivý vývoj počtu pracovníků ve stavební výrobě
ovlivňují - mimo jiné - odchody mladých vyučených stavebních
dělníků po získání základní odborné kvalifikace. Hlavními
příčinami odchodů Jsou velmi ztížené pracovní podmínky na
stavbách zejména v organizacích stavební výroby ministerstva
stavebnictví ČSR a ministerstva stavebnictví SSR, jako Je
náročnost na fyzickou námahu, vystavení povětrnostním vlivům
apod. Tyto faktory jsou zvýrazněny rostoucím přesunem sta-
vebních kapacit na vzdálené stavby a do oblasti soustředěné
výstavby a s tím spojeným dlouhodobým odloučením pracovníků
od Jejich rodin. Negativní vývoj pracovních sil se stal
vážným omezujícím činitelem stavební výroby.

Jedním ze základních předpokladů zabezpečení náročných
úkolů stavebnictví je vytvoření systému společenskopoli-
tických a ekonomických opatření, která přispějí ke stabi-
lizaci pracovníků a ke zlepšení jejich struktury.


2

V zájmu zabezpečení stabilizace pracovníků stavební
výroby, kteří pracuji na stavbách, a pro umožnění lepší or-
ganizace práce na vybraných stavbách, při pracích montážních
a opravářských se v pracovněprávní oblasti předpokládá návrh
právní úpravy, která by umožnila poskytnout

a) nepřetržitý odpočinek v týdnu jednou za dva týdny;

b) zvláštní dodatkovou dovolenou pracovníkům organizaci
stavební výroby, kteří pracuji na stavbách za zvlášť
ztížených pracovních podmínek a v odloučení od rodin.

Právní úprava, pokud jde o zmocnění pro poskytování
nepřetržitého odpočinku v týdnu Jednou za dva týdny (§ 92
zákoníku práce) a o zvláštní dodatkovou dovolenou některých
pracovníků organizaci stavební výroby, náleží, vzhledem
k čl. 22 písm. a) a čl. 37 odst. 1 písm. b) ústavního zá-
kona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, do pů-
sobnosti federace. Právní úprava poskytováni nepřetržitého
odpočinku v týdnu jednou za dva týdny v resortech řízených
federálními ústředními orgány patří do působnosti federace.
V resortech řízených ústředními orgány republik a národními
výbory patři do působnosti republik.

Zvláštní část

K § 92 odst. 3 zákoníku práce:

Dosavadní právní úprava pracovní doby určuje v ust.
§ 92 odst. 1 zákoníku práce, že pracovník musí mít jednou
týdně nepřetržitý odpočinek v trváni alespoň 32 hodiny.
Podle ust. § 92 odst. 3 zákoníku práce mohou vlády ČSSR,
ČSR a SSR po projednáni s příslušným odborovým orgánem sta-
novit, že nepřetržitý odpočinek v týdnu může být ve vyji-


3

mečných případech zkrácen, a kdy může být tento nepřetržitý
odpočinek poskytován Jednou za dva týdny.

Poskytováni tohoto odpočinku jednou za dva týdny se
týká pracovníků zemědělství, pracovníků v pracovních činnostech,
u nichž se v průběhu kalendářního roku projevuje rozdílná
potřeba práce a prací sezónních nebo kampaňových. Zmocnění
vlád se nevztahuje na práce, u kterých je pracovní doba
rozvržena odchylně podle § 85 odst. 1 zákoníku práce.

Doba takto stanoveného nepřetržitého odpočinku v týdnu,
kterou upravuje § 11 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb.,
kterým se provádí zákoník práce, nařízení vlády ČSR č. 159/
1976 Sb. a nařízení vlády SSR č. 139/1976 Sb.. o výjimečném
zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu, může mít menší roz-
sah, než Je doba nepřetržitého odpočinku stanoveného zákoní-
kem práce v součtu za dva týdny. Délka je zkrácena až na 32
hodiny Jednou za dva týdny.

Práce ve stavební výrobě na určených stavbách, ale
i při určených montážních a opravářských pracích, které ne-
jsou prováděny nerovnoměrně v období celého roku. Je třeba
posuzovat Jako odchylné rozvržení pracovní doby podle § 85
odst. 1 zákoníku práce. Navrhuje se proto vytvořit odpoví-
dající zmocnění a za tím účelem doplnit § 92 odst. 3 záko-
níku práce. Toto zmocnění umožní vládám ČSSR, ČSR a SSR po
projednáni s příslušným odborovým orgánem stanovit, ve kte-
rých případech a za Jakých podmínek lze pracovníkům a pra-
covní dobou rozvrženou odchylně poskytnout. nepřetržitý od-
počinek v týdnu Jednou za dva týdny a umožnit tak pracovní
režim s 10 pracovními dny a 4 dny souvislého pracovního volna.
Poskytováním nepřetržitého odpočinku v týdnu Jednou za dva
týdny se sleduje zajistit vícesměnný provoz a vyšší využiti
pracovní doby na určených stavbách a při určených montážních
a opravářských pracích.


4

Zákonné zmocnění k poskytováni nepřetržitého odpočinku
v týdnu jednou za dva týdny se navrhuje provést nařízeními
vlád ČSSR, ČSR a SSR pro pracovníky, kteří pracují na urče-
ných stavbách a při určených montážních a opravářských pracích.

Ekonomický dopad

Odměňování pracovníků na určených stavbách, při pracích
montážních a opravářských za práci o sobotách a nedělích se
řídí příslušnými mzdovými předpisy. Případné zvýšené mzdové
náklady uhradí organizace v rámci plánovaného objemu mzdových
prostředků. Navrhovaná úprava si nevyžádá nároky na státní
rozpočet ani na pracovní síly.

K § 105 odst. 3 zákoníku práce;

Dodatková dovolená náleží podle zákoníku práce, nařízení
vlády ČSSR č. 54/1975 Sb. a vyhlášky č. 75/1967 Sb. o dodat-
kové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé
nebo zvlášť obtížné, a o náhradě za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti u některých nemoci z povolání,
pracovníkům, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo
při ražení tunelů a štol a pracovníkům konajícím práce zvlášť
obtížné nebo zdraví škodlivé. Zákonem č. 72/1982 Sb., kterým
se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce, byla zavedena zvláštní
dodatková dovolená pracovníkům se stálým pracovištěm pod zení
při těžbě nerostů, pokud odpracuji směny stanovené těžebním
režimem na sobotu.

Vzhledem k tomu. že pracovní podmínky pracovníků orga-
nizaci stavební výroby, kteří pracují na stavbách za zvlášť


5

ztížených pracovních podmínek a v odloučení od rodin, jsou
jiné, než u prací zvlášť obtížných nebo zdraví škodlivých
podle § 105 odst. 2 zákoníku práce, navrhuje se i tuto do-
volenou upravit Jako zvláštní dodatkovou dovolenou.

S ohledem na nepříznivý vliv stavební technologie
a pracovních postupů, rozdílné klimatické podmínky, vy-
sokou fyzickou a neuropsychickou námahu a zvýšené ohrožení
pracovními úrazy, se navrhuje vytvořit v zákoníku práce
pro vládu ČSSR zmocnění, aby po dohodě s Ústřední radou od-
borů stanovila podmínky a délku nároku na zvláštní dodat-
kovou dovolenou uvedené skupiny pracovníků.

Zvláštní dodatkovou dovolenou se navrhuje poskytovat
výlučně pracovníkům z resortů ministerstva stavebnictví ČSR
a ministerstva stavebnictví SSR. Návrhem se sleduje upevnit
stabilizaci dělníků a provozních techniků, zabezpečit zvý-
šení stavu pracovníků v resortech stavebnictví a zvýšit
efektivnost stavební výroby, na zajištění potřebných přesunů
pracovníků na rozhodující stavby a do míst soustředěné vý-
stavby a na zkracování lhůt výstavby.

Zmocnění k právní úpravě zvláštní dodatkové dovolené
pracovníků organizaci stavební výroby, kteří pracuji na
stavbách za zvlášť ztížených pracovních podmínek a v odlou-
čení od rodin, se navrhuje upravit v § 105 zákoníku práce.
Zmocnění pro vládu ČSSR se navrhuje provést tak, aby bylo
možné za stejných podmínek upravit poskytování zvláštní do-
datkové dovolené i pracovníkům organizací stavební výroby
dalších resortů, kteří pracuji na stavbách.


6

Ekonomický dopad

Poskytováni zvláštní dodatkové dovolená se bude týkat
přibližná 48 tis. pracovníků resortu ministerstva staveb-
nictví ČSR a 35 tis. pracovníků v resortu ministerstva
stavebnictví SSR. Celkové jde o 83 tis. pracovníků. Použi-
telný roční fond pracovní doby se navrhovaným opatřením
sníží přibližné o 0, 95 %. Dopad do mzdových prostředků a
nákladů organizaci, který vznikne rozdílem mezi poskyto-
váním náhrady mzdy za dobu čerpáni zvláštní dodatková do-
volená a mzdou, kterou by pracovník obdržel, kdyby pracoval,
bude minimální. Organizace jej pokryji v rámci plánovaného
objemu mzdových prostředků.

Snížení fondu pracovní doby bude vyváženo vyšším
přínosem zvýšeného tempa růstu produktivity a efektivnosti
práce, které přinese realizace celého komplexu opatřeni
k zabezpečení stabilizace pracovníků v organizacích sta-
vební výroby ministerstev stavebnictví ČSR a SSR.

V Praze dne 20. března 1985

o0162_01.jpg

Ministr práce a sociálních věci ČSSR

o0162_02.jpg

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP