IV. volební období

109

Vládní návrh,

Zákon
ze dne ......... 1983,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působ-
nosti federálních ministerstev.

Federální shromáždění Československé socialistické
republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních minis-
terstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb., zákonného opatření
předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb. a zákona
č. 149/1979 Sb. se mění a doplňuje takto:

§ 51 až 54 včetně nadpisu zní:

"Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

§ 51

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
(dále jen "Státní komise") je federálním ústředním orgánem
státní správy pro oblast vědeckotechnického a investičního
rozvoje.

§ 52

Státní komise
a) zpracovává návrhy obsahu a zaměření jednotné státní


- 2 -

vědeckotechnické politiky, jejích hlavních směrů, včetně
zásad jejího komplexního zabezpečení i realizace a předkládá
je vládě Československé socialistické republiky; spolupracu-
je se Státní plánovací komisí při přípravě návrhu koncepce
jednotné státní investiční politiky a připravuje pro ni
komplexní technicko ekonomické podklady;

b) spolupracuje při zpracování státních programů a

ve vládou Československé socialistické republiky stanovených
případech je sestavuje, organizuje jejich zabezpečování, sle-
duje a vyhodnocuje jejich plnění;

c) podle zásad schválených vládou Československé socia-
listické republiky účastní se prací na souhrnných prognózách
vědeckotechnického, ekonomického a sociálního rozvoje Česko-
slovenské socialistické republiky;

d) podle zásad stanovených pro přípravu státního plánu
rozvoje národního hospodářství Československé socialistické
republiky a podle zvláštních směrnic vlády Československé so-
cialistické republiky řídí přípravu, vypracovává a předkládá

vládě Československé socialistické republiky návrh plánu roz-

x)
voje vědy a techniky a řídí přípravu a zpracovává návrh

x)

plánu projektových a typizačních prací, přitom úzce spolu-
pracuje se Státní plánovací komisí; projednává návrh plánu
základního výzkumu před jeho předložením Československou
akademií věd vládě Československé socialistické republiky**

e) navrhuje na zařazení do plánu investiční výstavby

po projednání s příslušnými orgány státní správy úkoly, zabez-
pečující realizaci plánu rozvoje vědy a techniky;

f) stanoví na základě státní vědeckotechnické politiky
a jejích hlavních směrů schválených vládou Československé

x) § 4 odst. 2 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském
plánování.

xx) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 54/1963 Sb., o Českoslo-
venské akademii věd.


- 3 -

socialistické republiky použití finančních, devizových a
ostatních prostředků souhrnně vyčleněných ve státním plánu
rozvoje národního hospodářství Československé socialistické
republiky, státním rozpočtu federace a měnovém plánu Česko-
slovenské socialistické republiky na zabezpečení úkolů plánu
rozvoje vědy a techniky a na zabezpečení činnosti organizací
jednotné výzkumné a vývojové základny v Československé socia-
listické republice; vytváří v rámci těchto prostředků rezervy
použitelné k urychlení inovačních procesů. V součinnosti se
Státní plánovací komisí stanoví použití dalších prostředků
vyčleněných na státní programy, u nichž organizuje jejich
zabezpečování;

g) zpracovává spolu se Státní plánovací komisí, federálním
ministerstvem financí a s příslušnými ústředními orgány republik
návrhy koncepce státní bytové politiky včetně návrhů na její
zajištění; zpracované návrhy předkládá spolu se Státní plánovací
komisí a federálním ministerstvem financí vládě Československé
socialistické republiky;

h) zpracovává spolu se Státní plánovací komisí a ostatní-
mi federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik
celostátní koncepci tvorby a ochrany životního prostředí;
zpracovaný návrh předkládá po projednání ve vládě České socia-
listické republiky a ve vládě Slovenské socialistické republiky
vládě Československé socialistické republiky;

ch) zpracovává spolu s příslušnými federálními ústředními
orgány a ústředními orgány republik koncepce mezinárodní spolu-
práce v oblasti vědeckotechnického rozvoje včetně licenční poli-
tiky a technické pomoci, životního prostředí, investičního
rozvoje a jejich zajištění; tuto spolupráci organizuje; zpraco-
vané návrhy předkládá vládě Československé socialistické republiky;


- 4 -

i) navrhuje vládě Československé socialistické republiky
zásady řízení jednotné výzkumné a vývojové základny v Českoslo-
venské socialistické republice; vyjadřuje se k začlenění orga-
nizací do jednotné výzkumné a vývojové základny a k jejich vynětí
z ní;

j) zabezpečuje utváření a činnost pracovišť soustavy vědec-
kých, technických a ekonomických informací a zpracovává koncepci
budování automatizovaných systémů řízení;

k) provádí v souladu se záměry státní technické a investič-
ní politiky státní expertizu investic v odvětvích řízených fede-
rálními orgány a investic federálního významu, určených vládou
Československé socialistické republiky; sleduje realizaci inves-
tic federálního významu ve federálně řízených odvětvích a navrhuje
vládě Československé socialistické republiky potřebná opatření,
popřípadě tato opatření provádí;

1) koordinuje kontrolní činnost v oblasti vědeckotechnic-
kého a investičního rozvoje; kontroluje plnění jednotného státního
plánu rozvoje vědy a techniky a realizaci investic vybraných
podle zásad schválených vládou Československé socialistické
republiky a navrhuje jí potřebná opatření;

m) koordinuje zabezpečování jednotné státní vědeckotech-
nické, investiční a bytové politiky a koncepci tvorby a ochrany
životního prostředí, mezinárodní spolupráce (písm. ch) a budování
automatizovaných systémů řízení.

§ 53

(1) Státní komise vydává na základě tohoto zákona
obecně závazné právní předpisy na úseku

a) plánování vědeckotechnického rozvoje;

b) výzkumné a vývojové základny, vědeckých, technic-
kých a ekonomických informací a automatizovaných systémů řízení;


- 5 -

c) použití finančních, devizových a ostatních
prostředků vyčleněných podle § 52, písm f);

d) řízení investorské, projektové, inženýrské a
typizační činnosti;

e) přípravy, provádění a vyhodnocování investic;

f) určování ekonomické efektivnosti vědeckotechnic-
kého rozvoje a investic;

g) rozpočtování v investiční výstavbě.

(2) Obecně závazné právní předpisy vydávané příslušnými
federálními ústředními orgány na úsecích financování vědecko-
technického rozvoje, cen výzkumných a vývojových prací, mzdových
forem a odměňování pracovníků předvýrobních etap a další obecně
závazné právní předpisy federálních ústředních orgánů, které
se dotýkají vědeckotechnického rozvoje, jeho uplatnění v praxi
a investičního rozvoje, jsou vydávány po projednání se Státní
komisí.

§ 54

(1) Předsedovi Státní komise je podřízen Úřad pro
vynálezy a objevy a Úřad pro normalizaci a měření; jejich
postavení a působnost stanoví zvláštní předpisy.

(2) Předsedovi Státní komise je podřízena Československá
komise pro atomovou energii (dále jen "komise"). Komise je
federálním orgánem státní správy. Jejího předsedu, místopředsedu
a ostatní členy jmenuje a odvolává vláda Československé socia-
listické republiky.

(3) Do působnosti komise patří


- 6 -

a) zpracovávat návrh československého jaderného
programu a návrh rozsahu a rozdělení prostředků k jeho zabezpe-
čení a ve spolupráci s federálními orgány a orgány republik
zabezpečovat jeho plnění;

b) schvalovat použití štěpných materiálů, vyjadřovat
se k jejich dovozu a vývozu a evidovat je;

c) vydávat na základě tohoto zákona ve spolupráci
s federálním ministerstvem paliv a energetiky obecně závazné
právní předpisy o jaderné bezpečnosti při projektování, výstavbě

a provozu jaderných zařízení, zajišťovat evidenci o radioaktivních
látkách a štěpných materiálech a dozírat na zneškodňování radioaktiv-
ních odpadů;

d) ve vymezeném rozsahu plnit úkoly mezinárodní spolu-
práce v oblasti jaderné techniky. ".

čl. II.

(1) Práva a povinnosti z pracovně právních a jiných
vztahů přecházejí z dosavadního federálního ministerstva pro
technický a investiční rozvoj na Státní komisi.

(2) Tam, kde se v právních předpisech mluví o federálním
ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, rozumí se tím
Státní komise, kde se mluví o ministru Československé socialistic-
ké republiky pro technický a investiční rozvoj, rozumí se předseda
Státní komise.

čl. III.

(1) Státní komise rozhoduje ve sboru o zásadních otázkách
patřících do její působnosti.


- 7 -

(2) O ostatních otázkách patřících do působnosti Státní
komise rozhoduji její předseda a vedoucí pracovníci na základě
dělby řídících funkcí stanovené statutem Státní komise.

Čl. IV.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1983


Důvodová zpráva

I. Všeobecná část

Stále náročnější úkoly a podmínky hospodářského
rozvoje vyžadují mnohem rozhodněji využívat vědu a tech-
nický pokrok jako základní faktory intenzifikace a roz-
voje národního hospodářství.

Ústřední výbor Komunistické strany Československa
na svém 8. zasedání zhodnotil výsledky a zkušenosti z rea-
lizace usnesení XVI. sjezdu KSČ v oblasti vědeckotechnické-
ho rozvoje a přijal opatření ke zlepšení dosavadních forem
a metod řízení na tomto úseku.

V souladu se závěry 8. zasedání ÚV KSČ byla zříze-
na Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
(dále jen "Státní komise") jako federální ústřední orgán
státní správy pro oblast vědeckotechnického a investičního
rozvoje. Zřízením Státní komise se sleduje cíl dále pro-
hloubit a zlepšit činnost a účinnost práce na úseku vědecko-
technického a investičního rozvoje, zkvalitnit řízení vědy
a techniky a dosáhnout vyšší koordinace a součinnosti mezi
ústředními orgány státní správy při zajištování jednotné
vědeckotechnické politiky.


- 2 -

Znění zákona důsledně vychází z usnesení a dokumentů
8. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Českoslo-
venska a z vyhodnocení účinnosti právní úpravy působnosti
federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj
i její realizace v praxi.

Zákon je koncipován s cílem zvýšit nikoliv pravomoci
Státní komise ve srovnání s federálním ministerstvem pro
technický a investiční rozvoj, ale zvýraznit její autoritu
při uplatňování řídících a koordinačních funkcí na úseku
vědeckotechnického a investičního rozvoje v oblasti výlučné
působnosti federace a společné působnosti federace a repub-
lik. U Státní komise je posílena realizační a kontrolní
činnost a v otázkách koncepčních a programových povinnost
předkládat sama nebo se Státní plánovací komisí či ostatními
ústředními orgány státní správy návrhy vládě Československé
socialistické republiky. Věcně je stávající působnost fede-
rálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj v zákoně
obsažena.

Ve vztahu k ostatním orgánům státní správy vychází
působnost Státní komise z odpovědnosti za vědeckotechnickou
politiku v průřezu celého národního hospodářství; odvětvové
orgány se podílejí aktivně na tvorbě vědeckotechnické
politiky, především z hlediska zvláštností a úkolů jednot-
livých odvětví a zabezpečují její realizaci.

II. Zvláštní část

K § 52

Základním úkolem Státní komise je vypracování návrhu
jednotné státní vědeckotechnické politiky a zásad jejího
komplexního zabezpečení v souladu s cíli sociálního a eko-


- 3 -

nomického rozvoje Československé socialistické republiky
a aktivně napomáhat především rozvoji kvalitativních strá-
nek společenské výroby a její efektivnosti a přispívat
ke zvyšování technickoekonomické úrovně výroby. Důraz se
klade na skutečnost, že Státní komise bude návrhy obsahu
a zaměření jednotné státní vědeckotechnické politiky zpra-
covávat a nikoliv, jak je obsaženo v současné právní úpra-
vě, pouze přípravu těchto návrhů organizovat. Tím je zvý-
razněna aktivní úloha Státní komise při tvorbě státní vě-
deckotechnické politiky s tím, že do procesu tvorby této
politiky budou zapojeny příslušné ústřední orgány. Je zdů-
razněno zpracování jednotné státní vědeckotechnické politiky,
která zahrnuje nejen věcnou orientaci, ale také komplexní
zabezpečení této orientace v národohospodářských plánech.
Komplexní zabezpečení zahrnuje příslušné zdrojové krytí
potřeb vyplývajících z věcných úkolů, jakož i soustavu
kvalitativních ukazatelů národohospodářského plánu.

Státní komise spolupracuje se Státní plánovací komisí
na přípravě návrhů koncepce jednotné státní investiční poli-
tiky s cílem zajišťovat její soulad se záměry státní vědec-
kotechnické politiky.

Hlavní záměry jednotné státní vědeckotechnické po-
litiky budou pro určitá časová období, minimálně pětiletá,
vyjádřeny na úrovni centra prostřednictvím státních progra-
mů. O charakteru státních programů rozhoduje vláda Českoslo-
venské socialistické republiky. Státní komise bude na tvorbě
státních programů spolupracovat.

Přitom se ponechává na rozhodnutí vlády Československé
socialistické republiky, ve kterých případech bude Státní
komise některé programy sestavovat, přímo řídit a vyhodnoco-
vat jejich plnění.


- 4 -

Zakotvuje se účast Státní komise na zpracováni sou-
hrnných prognóz vědeckotechnického, ekonomického a sociál-
ního rozvoje Československé socialistické republiky jako
výchozího podkladu pro zpracování dlouhodobých výhledů
rozvoje národního hospodářství. Rozsah a způsob její
účasti stanoví vláda Československé socialistické republiky.

Zákon ponechává Státní komisi působnost dřívějšího
federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj,
pokud jde o řízení přípravy, vypracování a předkládání návrhu
jednotného státního plánu rozvoje vědy a techniky vládě
Československé socialistické republiky a návrhu státního
plánu projektových prací včetně typizačních prací. Jednotný
státní plán rozvoje vědy a techniky v souladu se stávající
metodologií obsahuje plán základního výzkumu, plán ekono-
mického výzkumu a plán technického rozvoje. V zájmu návaznosti
plánu základního výzkumu a plánu aplikovaného výzkumu a vý-
voje je zakládána povinnost Československé akademii věd
předložit návrh plánu základního výzkumu před předložením
vládě Československé socialistické republiky Státní komisi
k projednání. Odpovědnost Československé akademie věd za vy-
pracování návrhu plánu základního výzkumu jako integrální
součásti jednotného státního plánu rozvoje vědy a techniky
a jeho předložení vládě Československé socialistické repub-
liky tím není dotčena.

Vzhledem k nutnosti prosazovat jednotu inovačních
procesů má Státní komise působnost navrhovat do státního
plánu investiční výstavby po projednání s příslušnými
ústředními orgány federace a republik úkoly zabezpečující
realizaci státního plánu rozvoje vědy a techniky. Půjde
především o návrhy investic, jimiž se realizují výsledky
vědeckotechnického rozvoje a kterým by v zájmu jejich
včasného a kvalitního zabezpečení měl být přiznán charakter
závazných úkolů.


- 5 -

Součástí jednotného státního plánu rozvoje vědy
a techniky je podle dnes platné právní úpravy plán zabez-
pečení potřeb rozvoje vědy a techniky, který zahrnuje
jednak finanční a z části devizové zabezpečení plánu tech-
nického rozvoje a dále finanční, devizové a investiční
krytí potřeb organizací výzkumné a vývojové základny
v Československé socialistické republice přímo řízených
federálními ústředními orgány (včetně pracovišť Českoslo-
venské akademie věd) a jejich plánu práce a mezd.

Přímo v zákoně se zakotvuje působnost Státní komise
v oblasti zabezpečování potřeb rozvoje vědy a techniky
ve vymezeném rozsahu, a to tak, že prostředky souhrnně
vyčleněné ve státním plánu rozvoje národního hospodářství,
státním rozpočtu federace a měnovém plánu Československé
socialistické republiky bude Státní komise rozdělovat.

Státní komise bude finanční a devizové prostředky
zabezpečující plnění úkolů státního plánu technického
rozvoje rozdělovat prostřednictvím jednotlivých odvětvových
ústředních orgánů s tím, že půjde o prostředky účelově
určené na jednotlivé úkoly a v případě devizových prostřed-
ků pak na konkrétní dovozy.

V prováděcích předpisech vydaných podle § 53 odst. 1
písm. c) zákona budou stanovena pravidla umožňující případné
přerozdělování prostředků v rámci jednotlivých úkolů tak,
aby bylo zabezpečeno jejich efektivní využití v souladu
s plněním věcných záměrů státního plánu technického rozvo-
je jako jedné ze součástí státního plánu rozvoje vědy a
techniky. Prováděcí předpisy stanoví rámec, v němž odvětvo-
vé ústřední orgány budou moci provádět některé tyto přesuny
za předpokladu, že nebudou ohroženy cíle a technickoekono-
mické parametry jednotlivých řešených úkolů.


- 6 -

Pokud jde o rozsah zabezpečování potřeb organizací
výzkumné a vývojové základny v Československé socialistické
republice přímo řízených federálními ústředními orgány,
tj. včetně pracovišť Československé akademie věd, vychází
se v zásadě z dnešního stavu, podle kterého jsou tyto
potřeby kryty v rámci plánu zabezpečení potřeb rozvoje
vědy a techniky. Předem souhrnně vyčleněné prostředky bude
Státní komise rozdělovat prostřednictvím rozpočtových kapi-
tol a plánu jednotlivých odvětvových ústředních orgánů,
přičemž bude dána možnost odvětvovým ústředním orgánům
provádět určité přesuny mezi jimi přímo řízenými organizacemi
výzkumné a vývojové základny v Československé socialistické
republice, a to v zájmu efektivnějšího využití vydělených
prostředků.

Státní komise bude vytvářet v rámci souhrnně
vyčleněných prostředků nezbytné rezervy, a to jak při se-
stavování pětiletého plánu, tak při sestavování ročních pro-
váděcích plánů. Tyto rezervy budou účelovými rezervami
Státní komise, která je bude uvolňovat podle potřeby bud
prostřednictvím jednotlivých ústředních orgánů, nebo přímo
organizacím řešícím nebo realizujícím úkoly státního plánu
technického rozvoje.

V součinnosti se Státní plánovací komisí bude Státní
komise dále stanovovat použití prostředků vyčleněných
na ty vybrané státní programy, kde bude vládou Českoslo-
venské socialistické republiky pověřena organizovat jejich
zabezpečování.

Na Státní komisi přechází beze změn působnost
dřívějšího federálního ministerstva pro technický a inves-
tiční rozvoj v oblasti státní bytové politiky. Spolu-
práce v této oblasti s ostatními federálními a republi-
kovými ústředními orgány státní správy vyplývá z toho,


- 7 -

že jde o souhrn otázek sociálních, technických, ekonomic-
kých, organizačních, cenových, urbanistických, plánovacích
a dalších.

V oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
Státní komise vedle výkonu vlastní působnosti (především
plánování vědeckotechnického rozvoje a v investiční a
bytové politice, urbanismu a využívání území atd. ) koordi-
nuje a sjednocuje opatření navrhovaná podle příslušnosti
jinými ústředními orgány státní správy. Působnost republi-
kových orgánů je zdůrazněna tím, že koncepce se vytváří
za aktivní účasti příslušných ústředních orgánů republik
a schvaluje na úrovni federace až po projednání ve vládách
republik.

Dosavadní působnost federálního ministerstva pro tech-
nický a investiční rozvoj v oblasti mezinárodní vědecko-
technické spolupráce včetně licenční politiky, technické
pomoci a životního prostředí přechází v podstatě v nezměně-
né podobě na Státní komisi.

Stejně tak se zásadně nemění stávající působnost
v oblasti péče o rozvoj výzkumné a vývojové základny.
Zakotvuje se oprávnění Státní komise vyjadřovat se k za-
čleňování organizací do výzkumné a vývojové základny nebo
k vynětí organizací z ní. Toto opatření má zejména omezit
možnost vzniku duplicit u organizací výzkumné a vývojové
základny v Československé socialistické republice.
V mezích kompetenčního zákona se Státní komise v součinnosti
s odborovými a dalšími dobrovolnými společenskými orga-
nizacemi podílí na zaměření rozvoje technické tvůrčí ini-
ciativy pracujících a jejím hodnocení.

Na úseku vědeckých, technických a ekonomických
informací bude Státní komise i nadále zabezpečovat utvá-


- 8 -

ření a činnost příslušných pracovišť tím, že bude napomáhat
formování těchto pracovišť jako jednotné soustavy. Nově
je zakotvena působnost Státní komise zpracovávat koncepci
budování automatizovaných systémů řízení (řízení výrob-
ních a technologických procesů a vyšších úrovní řízení,
budovaných jako součást investiční výstavby).

Na Státní komisi přechází v nezměněném rozsahu
dosavadní působnost federálního ministerstva pro technický
a investiční rozvoj na úseku státní expertizy investic a
sledování jejich realizace.

Kontrolní činnost v oblasti vědeckotechnického a
investičního rozvoje provádějí všechny ústřední orgány
jako nedílnou součást svých řídících funkcí na svěřeném
úseku státní správy.

Státní komise bude koordinovat výkon této speciální
kontrolní činnosti, aniž by tím byla dotčena působnost
Výboru lidové kontroly Československé socialistické repub-
liky.

Státní komise bude rovněž kontrolovat plnění stát-
ního plánu rozvoje vědy a techniky a realizaci investic
vybraných podle zásad schválených vládou Československé
socialistické republiky.

Zároveň se stanoví, aby v těch oblastech, kde má
Státní komise působnost zpracovávat a navrhovat zásadní
koncepční opatření, současně koordinovala zabezpečování
úkolů z těchto opatření vyplývajících. Tímto ustanovením
není dotčena kompetence ani odpovědnost příslušných fede-
rálních a republikových orgánů za plnění úkolů v uvedených
oblastech a na Státní komisi není přenášena odpovědnost
za plnění jednotlivých úkolů naplňujících vyjmenované
koncepce.


- 9 -

K § 53

Působnost federálního ministerstva pro technický
a investiční rozvoj vydávat obecně závazné právní před-
pisy byla v plné šíři převzata a rozšířena o zmocnění
k vydávání obecně závazných právních předpisů na úseku
plánování vědeckotechnického rozvoje a na úseku naklá-
dání se souhrnně vyčleněnými prostředky na vědeckotech-
nický rozvoj.

Obecně závazným právním předpisem na úseku pláno-
vání vědeckotechnického rozvoje budou vytvářeny podmínky
k realizaci cílů státního plánu rozvoje vědy a techniky.
Tento předpis bude vydán v součinnosti se Státní plánovací
komisí.

Obecně závazným právním předpisem na úseku naklá-
dání se souhrnně vyčleněnými prostředky na zabezpečení
potřeb vědeckotechnického rozvoje se stanoví režim pro
hospodaření s těmito prostředky. Z povahy jednotlivých
prostředků vyplývá, že tento předpis bude vydán v součin-
nosti se Státní plánovací komisí, federálním ministerstvem
financí, popřípadě dalšími ústředními orgány.

Zdůrazňuje se povinnost pro ostatní ústřední orgány
státní správy vydávat právní předpisy týkající se
vědeckotechnického rozvoje a investičního rozvoje jen
po projednání se Státní komisí. Tato obecná povinnost je
zdůvodněna zjištěním, že v obou uvedených oblastech se
vydává velké množství předpisů, často navzájem věcně
nezkoordinovaných.


- 10 -

K § 54

V ustanoveních § 54 je na místo ministra Československé
socialistické republiky pro technický a investiční rozvoj
uveden předseda Státní komise.

Zároveň byl v souladu se zákonem č. 84/1972 Sb.,
o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových
vzorech upraven název Úřadu pro vynálezy a objevy.

Dosavadní znění kompetenčního zákona vycházelo ze
situace, kdy mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné tech-
niky bylo možné zabezpečovat Československou komisí pro
atomovou energii. Rozvoj uvedené oblasti a z něho vyplýva-
jící potřeba širšího rozsahu mezinárodní spolupráce v sou-
časné době přesahuje možnosti Československé komise pro ato-
movou energii a je potřebné ji zabezpečovat i silami jiných
ústředních orgánů v rozsahu stanoveném vládou Československé
socialistické republiky.

K článku II

V těchto ustanoveních se upravuje přechod všech práv
a povinností z dosavadního federálního ministerstva pro
technický a investiční rozvoj na Státní komisi, tak aby
byla zajištěna právní kontinuita.

Zároveň se zabezpečuje, aby Státní komisi zůstaly
zachovány všechny působnosti federálního ministerstva pro
technický a investiční rozvoj a předsedovi Státní komise
působnosti ministra Československé socialistické republiky
pro technický a investiční rozvoj, uvedené v platných práv-
ních předpisech.


- 11 -

K článku III

V tomto článku se zakotvuje možnost statutem Státní
komise přenést některé řídicí funkce Státní komise i na
její aparát shodně s řešením této otázky u jiných kolek-
tivních Ústředních orgánů státní správy.

V Praze dne 22. září 1983.

o0109_01.jpg

předseda vlády ČSSR

o0109_02.jpg

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP