FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

SNĚMOVNA NARODŮ

IV. v. o. 1981

4

Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Česko-
slovenska a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR předkládám
Sněmovně národů Federálního shromáždění návrh na:

- volbu volební komise /příloha 1/

- volbu předsedy mandátového a imunitního výboru a členů výboru SN
/příloha 2/

- volbu předsedy Sněmovny národů /příloha 3/

- zřízení dalších výborů SN /příloha 4/

- volbu místopředsedy a dalších členů předsednictva SN /příloha 5/

- volbu předsedů výborů SN /příloha 6/

- volbu 20 Členů předsednictva Federálního shromáždění /příloha 7/

- volbu členů výborů SN /příloha 8/

- volbu ověřovatelů SN /příloha 9/

Josef Kempný

Člen předsednictva ústředního výboru

Komunistické strany Československa

a místopředseda ústředního výboru

Národní fronty ČSSR
poslanec Sněmovny národů

V Praze 16. 6. 1981


Příloha l

Návrh
na šestičlennou volební komisi Sněmovny národů

Poslanci zvolení za ČSR:

C h a r v á t Stanislav
K r a u s k o p f Evžen
L u ž o v á Ludmila

Poslanci zvolení za SSR:

G o g o v á Viera

T o m á š i k Ferdinand

T u r o š í k Juraj


Příloha 2"

Návrh
na předsedu mandátového a imunitního výboru:

poslankyně Kocinová Božena.

a na

členy mandátového a imunitního výboru:

Poslanci zvoleni v ČSR:
A n d r š Josef
Bernášková Květoslava

Čermáková Helena
Prukner Rudolf
Samec František

Poslanci zvolení za SSR:

Čičmanec Jaromír
Kodaj Samuel
Mandli Imrich
P a ž i c k á Irena
Petrová Marta
Rákocziová Maria


Příloha 3

Návrh

na předsedu Sněmovny národů;
Dalibor Ha ne s

66 roků, člen KSČ, ve III. volebním období
místopředseda Federálního shromáždění ČSSR
a předseda Sněmovny národů


Příloha 4

Návrh

na zřízení dalších výboru Sněmovny národů:

- výboru ústavně právního

- výboru zahraničního

- výboru branného a bezpečnostního

- výboru pro plán a rozpočet

- výboru pro průmysl, dopravu a obchod

- výboru pro zemědělství a výživu

- výboru pro kulturu a výchovu

- výboru pro sociální politiku


Příloha 5

Návrh
na místopředsedu Sněmovny národů.:

poslanec Vedra Vladimír

55 r., člen KSČ, místopředseda Sněmovny národů ve III. v. o.,
předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

a na

další členy předsednictva Sněmovny národů:

posl. Bocek Karel

55 r., KSČ, dělník ocelář.

posl. Mařík Vladimír

56 r., KSČ, tajemník ÚRO

posl. Mrvová Irena

41 r., KSČ, dělnice

posl. Vacková Oľga

55 r., KSČ, tajemnice ÚV ČSSŽ


Příloha 6

Návrh

na předsedy výborů Sněmovny národů:

- výboru ústavné právního

posl. Mářík Vladimír

56 r., člen KSČ, tajemník ÚRO

- výboru zahraničního

posl. Erban Evžen
69 r., člen KSČ,

- výboru branného a bezpečnostního

posl. Vedra Vladimír

55 r., člen KSČ, ve III. volebním období místopředseda
Sněmovny národů a předseda branného a bezpečnostního
výboru SN

- výboru pro plán a rozpočet

posl. Vojteková Magdaléna

44 r., členka KSČ, vedoucí ekonomického útvaru,

Vzorodev, Prešov

- výboru pro průmysl, dopravu a obchod

posl. Rigo Emil

55 r., člen KSČ, náměstek podnikového ředitele,

Východoslovenské železárny n. p., Košice


-2-

- výboru pro zemědělství a výživu

posl. K a n c í r o v á Dana

- 40 r. členka KSČ, předsedkyně JZD, Rakvice

- výboru pro kulturu a výchovu

posl. Nováček Zdenko

- 58 r. člen KSČ, ředitel Konzervatoře v Bratislavě

- výboru pro sociální politiku

posl. Vacková Oľga

55 r. členka KSČ, tajemnice ústředního výboru Čs. svazu žen


Příloha 7

Návrh

na členy předsednictva Federálního shromáždění

Poslanci zvolení v ČSR:

Čermáková Helena
Dočkal Miloslav
Himl Antonín
Huml Alois
Kabrhelová Marie
Kancírová Dana
Kempný Josef
Poledník Jindřich
Trávníček Tomáš
Vedra Vladimír

Poslanci zvolení v SSR:

Blažej Anton
H a n e s Dalibor
H o r e č n á Irena
Lefflerová Nina
Marko Ján
Nemcsková Helena
Šalgovič Viliam
Šimuth Jozef
Vojteková Magdaléna
Zagiba Dezider


Příloha 8

Návrh

na členy výborů Sněmovny národa

Výbor ústavně právní:

Poslanci zvolení v ČSR;

B a j e r o v á Antonie
Dočkal Miloslav
Himl Antonín
Kantorova Hana
Krauskopf Evžen
Kupčík Ladislav
Marik Vladimír
Samec František
T e n c i a n Jan

Poslanci zvolení v SSR;

C y p r i c h Michal
Duhančík Michal
Horečná Irena
Homáčková Dana
Kodaj Samuel
Kondrčíková Margita
Mandli Imrich
Sebastián Ján
Pažická Irena


- 2 -

Výbor zahraniční:

Poslanci zvolení v ČSR:

Aueršperg Pavel
Erban Evžen
Holub Karel
Rusov Karel
Řídká Zdenka
švestka Bedřich
Trávníček Tomáš

Poslanci zvolení v SSR;

Bačík Vladimír
Bónová Elena
Helbich Július
Kováč Zdenek
Kubištová Emilia
Kožík Viliam
Turošík Juraj


- 3 -

Výbor branný a bezpečnostní:

Poslanci zvolený v ČSR:

Blahník Miloslav
Čáslavská Pavla
Doležalová Kamila
Macek Božík
Vedra Vladimír
Veselý František

Poslanci zvolení v SSR:

M u r ž i c Anton
Slivenský Julius
Šarišská Ema
Turzo Eugen
Zagiba Dezider
Ková č Ján


-4-

Výbor pro plán a rozpočet:

Poslanci zvolení v ČSR:

Adamík Jaroslav
Brabec Jaroslav
Fuchsová Božena
H r a b í k o v á Anna
Chodurová Drahomíra
Kopřiva Ladislav
K ř e n e k Drahoslav
Vomstek Zdeněk

Poslanci zvolení v SSR;

Andrejova Terézia
Balog Ernest
Csémi Jozef
Ivaničová Helena
N e m c s k o v á Helena
Oravecz Imrich
T o m á š i k Ferdinand
Vojteková Magdaléna


-5-
Výbor pro průmysl, dopravu a obchod:

Poslanci zvolení v ČSR:

Bocek Karel
F a s s a t i Miroslav
Felix Milan
Hanus Ján
Hudeček Miroslav
Kordiak Miroslav
Kvasil Bohumil
Kukrál Stanislav
Navrátil Jaroslav
Prukner Rudolf

Poslanci zvolení v SSR:

Ács Silvestr
Blažej Anton
Čičmance Jaromír
H o j n o š Emil
Mede Gejza
Mráz Ladislav
Pargáč Lambert
Rigo Emil
Šimuth Jozef
Zapachová Veronika


-6 -

Výbor pro zemědělství a výživu:

Poslanci zvolení v ČSR;

B a l á n o v á Irena
B e r n á š k o v á Květoslava
B l a ž e k Václav
K a n c í r o v á Daná
L u ž o v á Ludmila
P í p a Ladislav
P l í s k o v á Marie
Ř í č á n k o v á Anděla
Š t á f e k Václav

Poslanci zvolení v SSR:

B a l o g h Štefan
E r ö s Vendelín
F a b i k Martin
F u n d á k Jozef
I v á n Ladislav
J o n á š Pavol
M r v o v á Irena
R u s n á k Michal
Železníkova Eva


-7 -

Výbor pro kulturu a výchovu:

Poslanci zvolení v ČSR:

A n d r š Josef
Čermáková Helena
Kačírek Bedřich
Lietavská Zdenka
Procházka Jan
Stütz František
Veselá Jiřina

Poslanci zvolení v SSR:

Kováčik Ján
Lefflerová Nina
Nagy Julius
Nováček Zdenko
Petrová Marta
Rákocziová Maria
Štefaničiak Ján,


-8 -

Výbor pro sociální politiku:

Poslanci zvolení v ČSR;.

Bicková Jitka
B u r g e r Oldřich
Formanova Marie
Huml Alois
Charvát Stanislav
Kocinová Božena
Michlová Hana
Sytný Zdenek

Poslanci zvolení v SSR;

Aulitisová Irena
Babinec Stefan
Gogová Viera
Konvit Ján
Paluga Milan
Silvanová Eva
Šepeľa Jozef
Vacková Oľga


Příloha 9

Návrh

na ověřovatele Sněmovny národů

Poslanci zvolení v ČSR:

Felix Milan
Holub Karel
Kocinová Božena
Řídká Zdenka

Poslanci zvolení v SSR:

Bal o g Ernest
P a ž i c k á Irena
Rusnák Michal
T o m á š i k Ferdinand


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP