Středa 17. června 1981

Má někdo z poslanců připomínky nebo pozměňovací návrh? (Nikdo.) Nemá.

Volbu předsedkyně mandátového a imunitního výboru podle § 22 odst.1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky povedeme tajnou volbou.

Dovolte mi před provedením této volby všeobecnou informaci.

Všechny tajné volby během dnešní ustavující schůze budeme provádět zásadně způsobem: členové volební komise za pomoci pracovníků Kanceláře Federálního shromáždění rozdají všem poslancům hlasovací lístky.

Vlastní volba bude provedena před předsednickou tribunou, poslanci mají možnost případně upravit hlasovací lístky v přilehlé místnosti, odpovídající svým vybavením požadavkům tajné volby.

K plynulé organizaci voleb prosím, aby nejdříve volili poslanci z tribuny a po nich poslanci počínaje volebním obvodem č. 1 a konče volebním obvodem č.150.

Současně prosím volební komisi, aby se ujala ihned plnění svých povinností. Prosím soudruhy poslance, aby se po provedené volbě vrátily na svá místa. Po vyhlášení výsledků voleb předsedou volební komise bude přestávka, během níž se sejde mandátový a imunitní výbor k ověření platnosti volby poslanců Sněmovny národů.

Prosím, aby byly rozdány hlasovací lístky a započato s tajnou volbou.

(Probíhá tajná volba.)

Soudružky a soudruzi, předpokládám, že odvolili všichni. Prohlašuji tedy volbu předsedkyně mandátového a imunitního výboru za skončenou.

Budeme pokračovat v jednání ustavující schůze a zvolíme členy mandátového a imunitního výboru. Polovina výboru právě tak jako u ostatních výborů, je složena z poslanců zvolených v České socialistické republice a polovina z poslanců zvolených v Slovenské socialistické republice.

Má někdo z přítomných poslanců připomínky k předloženému návrhu? (Nejsou.) Není tomu tak.

O volbě poslanců do mandátového a imunitního výboru rozhodneme aklamací.

Dávám hlasovat o tomto usnesení:

"Sněmovna národů na první (ustavující) schůzi dne 17. června 1981 zvolila členy mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů poslance: Bernáškovou Květoslavu, Andrše Josefa, Čermákovou Helenu, Pruknera Rudolfa, Samce Františka, z České socialistické republiky, dále pak Čičmance Jaromíra, Kodaje Samuela, Mandliho Imricha, Pažickou Irenu, Petrovou Martu a Rákócziovou Máriu ze Slovenské socialistické republiky."

Kdo souhlasí s těmito navrhovanými poslanci nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Konstatuji, že poslanci mandátového a imunitního výboru byli Sněmovnou národů jednomyslně zvoleni.

(Volební komise odchází do vyhrazené místnosti sčítat hlasy.)

Nyní, soudružky a soudruzi, počkáme, než volební komise spočítá hlasy a předloží zprávu o volbě předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Prosím, abyste se nevzdalovali ze svých míst.

Volební komise skončila svoji činnost. Soudružky a soudruzi poslanci,

prosím poslance Juraje Turošíka, kterého volební komise zvolila za svého předsedu, aby podal zprávu o výsledku tajné volby předsedkyně mandátového a imunitního výboru.

Poslanec J. Turošík: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, volebná komisia po sčítaní hlasov k voľbe predsedníčky výboru mandátového a imunitného oznamuje, že navrhnutá kandidátka poslankyňa Božena Kocinová bola zvolená jednomyseľne.

Protokol o voľbe je súčasťou zápisu z tejto schôdzky.

Předsedající poslanec J. Kempný: Děkuji předsedovi volební komise. Konstatuji, že Sněmovna národů zvolila předsedkyní mandátového a imunitního výboru poslankyni Boženu Kocinovu.

Upřímně blahopřeji ke zvolení.

Prosím nyní členy mandátového a imunitního výboru, aby se sešli v průběhu přestávky v místnosti č. 449 zde ve 4. Patře k ověření platnosti volby poslanců Sněmovny národů tak, jak to stanoví článek 47 ústavního zákona o československé federaci.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, přerušuji nyní jednání na 15 minut.

(Jednání přerušeno v 10.15 hodin.)

(Jednání znovu zahájeno v 10.36 hodin.)

Předsedající poslanec J. Kempný: Soudružky a soudruzi poslanci, můžeme pokračovat v přerušeném jednání. Přistoupíme nyní k 6. bodu pořadu, kterým je

VI

Ověření platnosti volby poslanců Sněmovny národů.

Dříve než přikročíme k jednání, dovolte abych vás informoval, že v této době je stále v sále přítomno 75 poslanců zvolených v České socialistické republice a 75 poslanců zvolených v Slovenské socialistické republice.

Prosím předsedkyni mandátového a imunitního výboru,soudružku poslankyni Boženu Kocinovou, aby se ujala slova.

Poslankyně B. Kocinová: Vážená Sněmovno národů, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů zkoumal podle § 78 odst. 1 zákona č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR ve znění zákona č. 20/1971 Sb., zda jednotliví poslanci Sněmovny národů byli platně zvoleni podle zákona o volbách do Federálního shromáždění a současně mne jako předsedkyni mandátového a imunitního výboru pověřil, abych na této ustavující schůzi Sněmovny národů podala zprávu o výsledcích jeho jednání.

Ústřední volební komise Národní fronty postoupila podle zákona č.44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění předsednictvu Federálního shromáždění veškerý volební materiál obsahující doklady o volbách. Mandátový a imunitní výbor tento materiál na své schůzi zkoumal a projednal. Z výsledků voleb vyplývá, že v seznamech voličů bylo v Československé socialistické republice zapsáno 10 789 574 občanů. Voleb do všech zastupitelských sborů, tedy i do Federálního shromáždění se zúčastnilo 10 736 312 voličů, tj. 99,51 %. Pro kandidáty Sněmovny národů hlasovalo 10 725 895 voličů, tj. 99,96 % z celkového počtu 10 730 203 platných odevzdaných hlasů.

Ústřední volební komise ve své zprávě o konečných výsledcích voleb právem konstatuje, že československý lid opětovně vyjádřil svůj souhlas s politikou Komunistické strany Československa a Národní fronty Československé socialistické republiky, přihlásil se k programu XVI. sjezdu KSČ, k přátelství a spojenectví se Sovětským svazem, k naší sounáležitosti se zeměmi socialistického společenství. V naší zemi znovu zazněl jednotný hlas, "jsme pro socialismus, jsme pro mír". Výsledky voleb dokumentují také hluboce demokratický charakter našeho volebního systému a provádění voleb, na jejichž přípravě se podílely statisíce našich občanů.

V celé předvolební kampani se velmi pozitivně projevovala vysoká občanská angažovanost a aktivita pracujících. Volební výsledky jsou projevem jednotné vůle a společného odhodlání Komunistické strany Československa, Národní fronty a pracujícího lidu dát všechny síly pro další výstavbu rozvinuté socialistické společnosti, pro rozkvět naší drahé vlasti, Československé socialistické republiky.

Pro nás, poslance, kteří jsme byli zvoleni, jsou výsledky voleb zárukou, že máme plnou důvěru našich voličů a že se naše vzájemná spolupráce bude účinně rozvíjet. Práce poslance ve Federálním shromáždění by nemohla být úspěšná bez spolupráce s voliči, bez toho, že ve svém volebním obvodě vytvoří dobré a pevné pracovní zázemí pro svoji činnost.

Mandátový a imunitní výbor zkoumal doklady o volbách, které se týkali poslanců Sněmovny národů a zjistil, že každý z kandidátů na funkci poslance do Sněmovny národů kandidoval ve volbách do Federálního shromáždění v jediném volebním obvodě a že všichni kandidáti byli řádně registrováni a platně zvoleni. V jejich volebních obvodech se hlasování zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných v seznamech voličů a všichni kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů. Mandátový a imunitní výbor došel k závěr, že u všech 150 poslanců Sněmovny národů jsou splněny požadavky, které pro jejich zvolení stanoví zákon č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění. V souladu s jednáním XVI. sjezdu KSČ promítá se ve složení Sněmovny národů zásada, zapojit větší počet žen a mladých lidí do veřejného a politického života. Z celkového počtu 150 poslanců je 43 žen, 27 poslanců je ve věku do 35 let. Z hlediska sociálního složení je 71 poslanců původním povoláním dělník, 45 poslanců nynějším povoláním dělník, 19 poslanců pracuje v JZD a další jsou technicko-hospodářští, státní, straničtí a vedoucí pracovníci.

Mandátový a imunitní výbor na základě svého zkoumání a projednání navrhuje, aby Sněmovna národů podle čl. 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších ústavních zákonů ověřila platnost voleb svých poslanců.

Předsedající poslanec J. Kempný: Děkuji soudružce poslankyni Kocinové.

Soudružky a soudruzi, vyslechli jste návrh usnesení Sněmovny národů na ověření platnosti volby poslanců.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Konstatuji, že Sněmovna národů svým usnesením ověřil podle čl. 47 ústavního zákona o československé federaci platnost volby svých poslanců.

Sedmým bodem pořadu, soudružky a soudruzi, je

VII

Volba předsedy Sněmovny národů (tisk 4).

Návrh je obsažen v příloze č. 3.

Z pověření ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky předkládám vám, poslancům Sněmovny národů, návrh, aby předsedou Sněmovny národů byl zvolen soudruh Dalibor Hanes.

Soudruhovi Hanesovi je 66 let, je členem Komunistické strany Československa a jejího ústředního výboru, v minulém období zastával funkci místopředsedy Federálního shromáždění a předsedy Sněmovny národů. Soudruh Hanes přispěl významnou měrou k tomu, že činnost Federálního shromáždění za uplynulé volební období byla kladně hodnocena. Má všechny předpoklady k výkonu této významné funkce.

Má někdo z přítomných poslanců dotaz nebo připomínku k přeloženému návrhu? Není tomu tak.

Můžeme tedy přistoupit k tajné volbě.

V této chvíli je v sále přítomno 75 poslanců zvolených v České socialistické republice a 75 poslanců zvolených v Slovenské socialistické republice.

Žádám členy volební komise, aby se ujali svého úkolu.

Vás, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, prosím, abyste se, jakmile odvolíte, vrátili zpět na svá místa.

(Probíhá tajná volba.)

Soudružky a soudruzi poslanci, táži se, zda již všichni poslanci volili předsedu Sněmovny národů. Je snad někdo, kdo ještě nevolil? (Nikdo.)

Můžeme tedy tajnou volbu ukončit. Prosím členy volební komise, aby se ujali své práce. Poslance prosím, aby zůstali na svých místech.

(Volební komise odchází do vyhrazené místnosti sčítat hlasy.)

Soudružky a soudruzi poslanci, budeme pokračovat v našem jednání.

Žádám předsedu volební komise poslanec Juraje Turošíka, aby seznámil s výsledkem tajné volby předsedy Sněmovny národů.

Poslanec J. Turošík: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, volebná komisia po sčítaní hlasov k voľbe predsedu Snemovne národov oznamuje, že navrhnutý kandidát, poslanec Dalibor Hanes, bol zvolený jednomyseľne. (Potlesk.)

Dovoľte mi, aby som v mene všetkých členov volebnej komisie úprimne a srdečne blahoželal súdruhovi Daliborovi Hanesovi ku zvoleniu za predsedu našej snemovne.

Protokol o voľbe je súčasťou zápisu z tejto schôdzky.

Předsedající poslanec J. Kempný: Děkuji poslanci Turošíkovi za podanou zprávu o výsledku tajné volby.

Soudružky a soudruzi poslanci, dovolte abych vaším jménem co nejsrdečněji blahopřál poslanci soudruhu Daliboru Hanesovi ke zvolení do funkce předsedy Sněmovny národů a popřál mu v jeho práci mnoho úspěchů a zároveň ho ujistil naší plnou podporou. (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi, nově zvolený předseda Sněmovny národů soudruh Dalibor Hanes se přihlásil o slovo. Prosím, aby je přednesl.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP