Úterý 13. května 1986

Úterý 13. května 1986

(Začátek schůze v 10 hodin)
Přítomno:183 poslanci Sněmovny lidu
70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice
68 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Boroš, Jägerman, Kalkus, Korčák, Polák, Procházka, Sagová, Stejskal, Šebóšik, Tichavský, P. Urban, Vooková, Zavadil, Žákovič

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Blahník, Himl, Samec, Šupka

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Čičmanec, Erös, Gogová, Konvit, J. Kováč, Kožík, Rákocziová

Předseda FS A. Indra: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, zahajuji 21. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů IV. volební období Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Dovolte mi, abych jménem všech přítomných co nejupřímněji přivítal především generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidenta republiky s. Gustáva Husáka. (Potlesk.) Upřímně vítám i další vedoucí představitele Komunistické strany Československa, funkcionáře orgánů Národní fronty, společenských organizací a ostatních politických stran. Vítám členy federální vlády vedené jejím předsedou s. Lubomírem Štrougalem. (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi poslanci, s lítostí vzpomínáme, že v prosinci minulého roku opustil navždy naše řady člen předsednictva ústředního výboru Československé strany lidové, místopředseda Federálního shromáždění Jaroslav Srb. Dne 6. května zemřel člen ústředního výboru Komunistické strany Československa, vedoucí tajemník severomoravského krajského výboru Komunistické strany Československa, poslanec Sněmovny lidu s. Miroslav Maula.

Prosím vás, soudružky a soudruzi, abychom památku místopředsedy FS Srba a poslance Mamuly uctili povstáním. (Shromáždění povstává.) Děkuji vám. (Shromáždění usedá.)

Soudružky a soudruzi, sděluji vám, že prezident republiky dopisem ze dne 4. dubna t. r. svolal podle článku 61 ústavního zákona o československé federaci Federální shromáždění k jarnímu zasedání dnem 8. dubna t. r.

Předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla na svých schůzích dne 29. dubna konat společnou schůzi sněmoven s pořadem, který jste obdrželi písemně.

Prosím vás, soudružky a soudruzi, abychom na pořad dnešního jednání zařadili dodatečně ještě vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění k souhlasu návrh na výpověď Úmluvy mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení, podepsané dne 4. června 1959 v Bernu, a návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky. Budete-li souhlasit, projednali bychom tyto návrhy v pořadu jako 6. a 7. bod.

Jsou k tomuto dodatečnému návrhu nějaké připomínky nebo dotazy? (Nebyly.)

V této chvíli je v zasedací síni přítomno ve Sněmovně lidu 177 poslanců, ve Sněmovně národů 68 poslanců zvolených v České a 65 zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikoliv.

Sněmovna lidu schválila návrh jednomyslně.

Nyní prosím poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem na konání společné schůze s navrženým programem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikoliv.

I Sněmovna národů s návrhem vyslovila souhlas.

Souhlas tak vyslovili všichni poslanci obou sněmoven podle článku 34 odstavce 2 ústavního zákona o československé federaci na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a schválili tím její pořad.

Přistoupíme k projednání prvního bodu, kterým je

I

Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1985 (tisk 189).

Návrh odůvodní ministr financí ČSSR s. Jaromír Žák, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí ČSSR J. Žák: Vážený soudruhu generální tajemníku a prezidente republiky, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci. Vláda Československé socialistické republiky předkládá Federálnímu shromáždění návrh státního závěrečného účtu československé federace za rok 1985 krátce po XVII. sjezdu KSČ, který podrobně zhodnotil dosažené výsledky v rozvoji ekonomiky a společnosti v uplynulém období a vytyčil program urychlení hospodářského a sociálního rozvoje na léta 1986-1990 a výhled do roku 2000.

Rozhodujícím směrem zajištění této základní strategické linie je urychlení procesu intenzifikace na základě rozhodnějšího uplatňování nejnovějších výsledků vědeckotechnického rozvoje ve výrobní a společenské praxi, rozvoje socialistické ekonomické integrace, uskutečňování efektivních strukturálních přeměn ekonomiky a její modernizace.

Ve své podstatě jde o zajištění nové kvality ekonomického růstu, což klade, jak bylo zdůrazněno na XVII. sjezdu strany, nové vyšší nároky na úlohu subjektivního činitele, na formy a metody práce, na úroveň ekonomického myšlení a rozhodování. Tyto požadavky, jejich závažnost pro další rozvoj ekonomiky a celé společnosti, je třeba si nejen uvědomit a ztotožnit se s nimi, ale především přeměnit v praktické činy. To je základní předpoklad pro úspěšné uskutečňování strategie intenzifikace.

Především z těchto hledisek, v duchu náročného a kritického jednání XVII. sjezdu strany a jeho závěrů, musíme bilancovat i výsledky hospodaření minulého roku, posoudit, jak byly stanovené úkoly a záměry splněny, jaké předpoklady byly vytvořeny pro vstup do 8. pětiletky.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, v letech 1983-1984 byly v ekonomice založeny pozitivní tendence, které se projevily ve zvýšení dynamiky hospodářského rozvoje, růstu efektivnosti a upevnění devizové pozice státu. Tyto tendence pokračovaly i v loňském roce.

Stanovené úkoly v tvorbě zdrojů byly splněny a v některých směrech překročeny. Průmyslová výroba vzrostla o 3,6 % a její plánovaný objem byl překročen o 0,9 %. Stavební výroba se zvýšila o 1,3 %, zatímco plán počítal s jejím růstem o 0,7 %. V zemědělství byl překročen objem plánované produkce o 0,6 %. Splnění úkolů v rozhodujících odvětvích národního hospodářství se projevilo v růstu hrubého národního důchodu o 3,3 % a překročení jeho plánovaného objemu o více než 3 mld. Kčs.

Nadplánová tvorba zdrojů umožnila jejich vyšší užití ve vnitřní ekonomice. Osobní spotřeba se zvýšila o 1,8 %, hmotná společenská spotřeba o 5,6 % a investice o 5,5 %. Byly překročeny úkoly státního plánu ve vývozu do socialistických i nesocialistických zemí, dále se snížila zadluženost ve volných měnách.

Výsledky dosažené v minulém roce se tak významně podílely na celkovém splnění úkolů a záměrů 7. pětiletky. K jejich zabezpečení přispěla realizace závěrů jednotlivých zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa a široký rozvoj iniciativy pracujících, orgánů a organizací ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a na počest XVII. sjezdu strany.

Při celkově pozitivním hodnocení plnění úkolů minulého roku neztrácíme ze zřetele problémy a nedostatky, které se projevovaly při realizaci záměrů hospodářské politiky. Komplexní pohled ukazuje, že výsledky mohly být lepší, kdyby se podařilo bezezbytku splnit úkoly v růstu efektivnosti, kvalitě a hospodárnosti, kdyby se podařilo dosáhnout požadovaného zlepšení kvalitativních stránek reprodukčního procesu.

Výsledky dosažené v ekonomickém rozvoji se vcelku příznivě projevily v plnění státního rozpočtu na rok 1985. Byly zabezpečeny potřebné finanční zdroje pro další rozvoj ekonomiky, životní úrovně obyvatelstva a upevnění obranyschopnosti země. Celkové příjmy souhrnu státních rozpočtů, tj. státních rozpočtů čs. federace, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a rozpočtů národních výborů dosáhly téměř 360 mld. Kčs, což je o 3,8 % více než se plánovalo. Celkové výdaje činily 358 mld. Kčs a jejich plánovaný objem byl překročen o 3,4 %. Převýšení příjmů nad výdaji představuje 1,7 mld. Kčs, z čehož na rozpočty národních výborů připadá 1,6 mld. Kčs.

Příjmy státního rozpočtu čs. federace dosáhly více než 195 mld. Kčs, což je zhruba o 1 % více ve srovnání s plánem. Použito bylo 195 mld. Kčs, z toho na výdaje federálně řízených orgánů a organizací téměř 68 mld. Kčs, na dotace do státních rozpočtů republik 127,2 mld. Kčs.

Příjmy rozpočtů národních výborů dosáhly více než 126 mld. Kčs, tj. o 6,4 % více oproti stanoveným záměrům a o 4 % více ve srovnání s rokem 1984. Na zajištění těchto příjmů se zhruba 60 % podílely účelové subvence a globální dotace poskytnuté ze státních rozpočtů republik. Disponibilní prostředky fondů rezerv a rozvoje národních výborů a prostředky na účtech sdružených prostředků v celkové výši 4,2 mld. Kčs, se kterými přecházejí národní výbory do roku 1986, spolu s plánovanými příjmy na letošní rok vytvářejí příznivé předpoklady pro plnění volebních programů.

Podrobnější pohled na strukturu příjmů a výdajů ukazuje některé rozdíly mezi plánovanými záměry a jejich plněním. Platí to zejména o vztazích hospodářských organizací ke státnímu rozpočtu. Objem zisku dosáhl téměř 143 mld. Kčs a jeho plán byl splněn na 100,6 %, takže i odvody z hospodářského výsledku byly překročeny. Celkové saldo odvodů a dotací dosáhlo 96,3 mld. Kčs, bylo však o 5,8 mld. Kčs nižší ve srovnání s plánem. Tento vývoj byl ovlivněn především překročením dotací. Vyšší dotace byly poskytnuty zejména odvětví dopravy na vyrovnání nižší tvorby finančních zdrojů vyvolané snížením přepravní náročnosti ekonomiky, dále zemědělsko-potravinářskému komplexu v návaznosti na překročení plánu zemědělské produkce, a bytovému hospodářství na úhradu vyšší ztráty způsobené prodloužením topné sezóny v loňském roce.

Výnos daně z obratu včetně rozdílů vnitřního trhu dosáhl 90,8 mld. Kčs a její plán byl mírně překročen. Ve srovnání s rokem 1984 se její výnos zvýšil o 1,5 %. Přitom však obdobně jako v předchozím roce rostly dodávky do tržních fondů rychlejším tempem, takže plánovaný záměr zvýšit zhodnocení produkce nebyl splněn.

Tento problém neposuzujeme jen z rozpočtových hledisek. Jde především o uspokojování poptávky obyvatelstva v požadované struktuře, zejména dodávek zboží vyšších užitných hodnot a zvýšení dodávek módních výrobků. Z těchto hledisek neodpovídají výsledky práce řady výrobců vzrůstajícím požadavkům obyvatelstva. Stále se nedaří dostatečné míře zvýšit výrobu a dodávky nedostatkových výrobků. V roce 1985 chyběly na našem trhu především chladničky a mrazničky, barevné televizory, jízdní kola a některé další výrobky.

Rozvoj životní úrovně obyvatelstva byl v minulém roce zabezpečován jak na základě rostoucích pracovních příjmů, zejména příjmů z mezd, které se zvýšily o 2,5 %, tak dalším růstem prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo, tj. na sociální zabezpečení, zdravotnictví, školství, bytovou výstavbu a další účely.

Celkový objem neinvestičních rozpočtových výdajů v této oblasti činil téměř 162 mld. Kčs a ve srovnání s rokem 1984 se zvýšil o více než 7 mld. Kčs, tedy o 4,7 %. Dynamika růstu byla přitom zhruba z poloviny ovlivněna opatřeními v sociální sféře, přijatými v návaznosti na úpravy maloobchodních cen některých druhů zboží v roce 1984 a platovými úpravami ve zdravotnictví a školství.

Vyplacené dávky sociálního zabezpečení dosáhly zhruba 85 mld. Kčs a byly ve srovnání s rokem 1984 vyšší o 4,3 mld. Kčs. Přitom na důchodové zabezpečení bylo vynaloženo více než 53 mld. Kčs, přídavky na děti dosáhly téměř 15 mld. Kčs a nemocenské 7,5 mld. Kčs. Další prostředky v rozsahu cca 6 mld. Kčs byly vyplaceny z rozpočtů národních výborů na ústavy sociální péče, pečovatelskou službu, vybavení, údržbu a opravy sociálních zařízení apod.

Neinvestiční výdaje na školství činily v uplynulém roce 26,8 mld. Kčs, tj. o 4,5 % více než v roce 1984. Jejich plánovaný objem byl překročen o 1,1 mld. Kčs. Rozpočtovými prostředky i zapojením vlastních doplňkových zdrojů národních výborů byly zabezpečeny úkoly programu dalšího rozvoje výchovně vzdělávací soustavy i zvýšené požadavky na údržbu, vybavení a modernizaci školských zařízení. Výdaje spojené s vysíláním dětí do škol v přírodě dosáhly téměř 600 mil. Kčs.

Plánované neinvestiční výdaje na zdravotnictví byly překročeny o 0,8 mld. Kčs. Celkově dosáhly 25,6 mld. Kčs, což je o 6,3 % více než v roce 1984. Stejně jako v předchozích letech se nejrychleji zvyšovaly výdaje na léky a speciální zdravotnický materiál, které dosáhly téměř 7 mld. Kčs, tj. o 530 mil. Kčs více než v roce 1984.

Neinvestiční výdaje na kulturu činily 5,2 mld. Kčs. Jejich růst byl spojen zejména s realizací dlouhodobých záměrů v obnově a údržbě kulturních památek a historických objektů v obou republikách. Na tyto účely bylo v loňském roce vynaloženo z rozpočtových prostředků 740 mil. Kčs.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP