Úterý 10. prosince 1985

Poslanci výborů pro kulturu a výchovu se ztotožňují s podněty na obnovení písemné práce při státní rigorózní zkoušce absolventů vysokých škol, neboť jejím zrušením ztratili absolventi jednu z možností uplatnit své schopnosti v tvůrčí odborné práci. Průzkumy přinesly poznatky, že absolventům vysokých škol po příchodu do praxe chybějí zkušenosti v organizaci práce ve vedoucích funkcích a při plnění samostatných odpovědných úkolů. To by mělo být obsahově zařazeno do postgraduálního studia, avšak samostatné a odpovědné úkoly by mohly být zadávány již během studia, aby se studenti učili rozhodovat a řešit úkoly, problémy a situace, před které je postaví život a navykli si samostatné odpovědné práci. Na druhé straně budou muset i resorty odpovědněji přistupovat k otázce rozmísťování absolventů při vypracování seznamů volných míst i samotných požadavků, aby nedocházelo k tomu, že v některých profesích nemohou být absolventi umístěni na místa odpovídající jejich kvalifikaci.

Společnost vynakládá na výchovu a vzdělání mladé generace veliké prostředky, které by měly být efektivně využity a společnosti se vrátit v budoucí práci absolventů škol a v hodnotách jimi vytvořených. Velmi záleží také na kvalitě vysokoškolských učitelů. Je mnoho angažovaných učitelů, ale jsou i takoví, kteří, jak se Iidově říká, se jen vezou a ve vědě dělají málo. Je chyba, že kandidátské práce některých vysokoškolských učitelů jsou jen účelové a že některé školy pravidelně nehodnotí vědeckou práci jednotlivců a kolektivů. Vysokoškolský zákon stanovil profil vysokoškolského učitele, který by měl být náročně hodnocen jak podle své vlastní práce, tak i podle náročnosti a důslednosti vůči studentům. I na vysokých školách je nutno studenty vychovávat, neboť se někteří projevují ještě velmi neuvědoměle. Výchovné možnosti jsou například ve formě vědeckovýzkumné zájmové činnosti. Počet nadaných studentů vzrostl a tito mladí lidé budou jednou tvořit přední frontu pokroku ve vědě a technice. Jejich přípravu je proto nutno ještě více zdůraznit. Stojí však a padá s kvalitami učitelů, kteří musí být plně na výši - politicky, odborně i morálně. Zájmová činnost se studenty by měla být hodnocena více než dosud a mělo by se jí věnovat i více času, neboť vynaložená práce i prostředky se společnosti vracejí.

Během roční platnosti zákona o soustavě základních a středních škol bylo oběma republikovými ministerstvy školství vydáno 9 prováděcích předpisů a řada dalších normativních instrukcí. Další předpisy se připravují. Praxe ukazuje, že opravdu není snadné se ve všech vyhláškách, směrnicích, nařízeních a instrukcích vyznat. Administrativní náročnost ve školství je stále velmi značná. Hlavním posláním školy je přece činnost výchovně vzdělávací.

V chování školní mládeže se projevují nedostatky, které mají své příčiny v oblasti citové výchovy. Nemůžeme přehlížet stálé volání po estetické výchově na školách v našich obvodech, což se promítá i na jednání našich výborů. Jeví se potřeba tuto koncepci vypracovat a zařadit do školní výuky a výchovy.

Řada problémů se týká materiálního vybavení škol. Nemůžeme se přece spokojit jen se společenským doceněním úlohy škol, ale je třeba zabezpečit všechno, co přestavba školství vyžaduje. Nedostatky v materiálním vybavení se projevují v celém středním školství. Chybí pružnost v dodávkách učebnic, školy nejsou vybaveny dostatečným množstvím aktuálních odborných filmů, některé jazykové učebny nemají odpovídající úroveň. Žáci projevují mimořádný zájem o výpočetní techniku. Zde je zabezpečen i dostatek odborníků. V tomto směru se již mnohé udělalo, je třeba to pozitivně hodnotit. Také mnohé závody projevují velké pochopení v oblasti výpočetní techniky, ale s dosaženými výsledky se rozhodně nemůžeme spokojit. Vychováváme přece odborníky již pro příští tisíciletí. Jednalo o tom 16. zasedání ÚV KSČ a předpokládá to i plán a rozpočet na příští rok. Pro oblast školství je zapsán nový úkol elektronizace škol a vybavení vysokých škol počítači a audiovizuálními centry. Prostředky ve výši 1 mld. Kčs, se kterými se počítá, jistě nejsou malé. Nejde však jen o výpočetní techniku, je zde celá řada dalších významných oborů, jako například biologie, fyzika, chemie. Přitom zde chybějí základní pomůcky, měřící přístroje, mikroskopy a další. Je třeba neustále rozšiřovat prostor pro samostatnou tvořivou práci žáků a studentů a vychovávat je tak pro náročné úkoly nejen současné, ale i příští. To si vyžádá i změny v obsahu učiva a struktuře studijních oborů.

Pokud jde o absolventy středních škol, i tady platí důraz na serióznost všech informací, včetně seznamů volných míst, aby se nestávalo, že škola dostane nabídky volných míst, pošle do podniku žáky a v podniku o ničem nevědí. To způsobuje větší škody než kdyby seznamy vůbec nebyly vydávány. I školy samy by si měly informace ověřovat, ale odpovědnost mají především resorty, výrobní hospodářské jednotky a podniky. Ukazuje se také, a to platí i o vysokoškolácích, že se lépe umísťují absolventi muži než ženy, zejména do funkcí řídícího charakteru. Jako častý důvod se uvádí, že ženy dříve či později založí rodinu, půjdou na mateřskou dovolenou, budou mít výpadky v práci z důvodu péče o děti apod. Jejich uplatnění pak neodpovídá získané kvalifikaci a společnosti tím vzniká škoda, protože i jejich vzdělání stálo společnost z jejích zdrojů nemalou částku. Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, výchova a vzdělání není jen záležitostí školy, ale celé naší socialistické společnosti. Společnost má v mladé generaci nezměřitelné hodnoty a proto se musí na její výchově také celá podílet. Škola sama na všechno nestačí, musí mít své spojence v rodině, kultuře, umění, ve společenských organizacích i ve státních orgánech. Návrh 8. pětiletky vytyčuje záměry směřující k dalšímu zkvalitnění školské a vzdělávací soustavy. Společnost na tuto novou, vyšší kvalitu bude také vynakládat výdaje na školství vyšší oproti současnosti téměř o 4 mld. Kčs. Právem proto očekáváme, že se tyto "investice" společnosti vrátí v podobě nových vysoce kvalifikovaných odborníků.

Chtěl bych vás ujistit, že poslanci výborů pro kulturu a výchovu obou sněmoven budou i nadále problematice výchovy a vzdělání mladé generace věnovat trvalou a soustavnou pozornost.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem poslancovi Andršovi. Slovo má poslankyňa Eva Kokavcová. Pripraví sa poslanec František Veselý.

Poslankyně SL E. Kokavcová: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, vážení hostia! V sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva sú dodávateľsko-odberateľské vzťahy a na ich základe uzatvárané hospodárske zmluvy nástrojom plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Konkretizujú úlohy plánu tým, že vyjadrujú súhlasný prejav vôle zmluvných strán, formulujú práva a povinnosti, stanovujú predmet plnenia, jeho množstvo, akosť, sortiment, čas plnenia, ceny a ostatné zmluvné podmienky. Nie sú však len výrazom záujmu dodávateľov a odberateľov, ale i vyjadrením ich povinností voči spoločnosti. Svojím dosahom i funkciami napomáhajú uskutočňovanie zámerov stanovených v národohospodárskom pláne a prostredníctvom chozrasčotu a hmotnej zainteresovanosti socialistických organizácií pôsobia na rozvoj aktivity a iniciatívy pracujúcich.

I keď doterajšie skúsenosti z uplatňovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov v 7. päťročnici priniesli príklady zodpovedného prístupu orgánov a organizácií v tejto oblasti, všeobecne možno povedať, že tieto vzťahy nie sú dobré. Každý z vlastnej skúsenosti nájde príklad, keď dodávateľsko-odberateľské vzťahy nefungujú tak, ako by mali.

Závažná je i skutočnosť, že charakter nedostatkov a ich konkrétne prejavy sa dlhodobo opakujú, a to i napriek celému radu opatrení, ktoré boli prijaté. Také javy, ako je neplnenie hospodárskych zmlúv v množstve, čase či v sortimente, neochota uzavierať hospodárske zmluvy, dlhé objednávacie a dodacie lehoty, a to i pri výrobkoch s relatívne krátkou priebežnou dobou a výroby časti výrobkov sériovo vyrábaných, vynucované odbery vysokých jednorazových množstiev dodávok, plnenia dodávok ku koncu mesiaca, štvrťroku či roku a iné, majú zatiaľ trvalé miesto v našej ekonomike, a nie sú ojedinelé. Trvajú i napriek tomu, že boli prijaté niektoré opatrenia v rámci novelizácie Hospodárskeho zákonníka na upevnenie zmluvnej disciplíny, že bol rozšírený okruh povinného prerokúvania dodávateľsko-odberateľských vzťahov a celkové zameranie ekonomického mechanizmu sa orientuje predovšetkým na uspokojovanie potrieb odberateľov.

Aké sú príčiny nedostatkov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch? Odpoveď nemožno dať bez hlbokej analýzy. Existujú však určité momenty, ktoré sa z hľadiska príčin nedostatkov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch javia ako jednoznačné a na ktoré by sa mal pri odstraňovaní nedostatkov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch brať ohľad. Ide najmä o nedôslednosť pri realizácii niektorých opatrení, keď pôvodné, v zásade správne vytýčené zámery narážajú na neochotu meniť navyknuté stereotypné postupy, ale aj na nedostatočnú spoluprácu ústredných orgánov pri vytváraní podmienok pre ich fungovanie. Ďalšou takou príčinou nedostatkov v týchto vzťahoch je i vytváranie veľkého množstva najrôznejších príkazov a bariér na usmerňovanie hospodárskej činnosti, ktoré sa plnia Ien formálne alebo povrchne (napr. nepodarilo sa dosiahnuť výraznejšie skrátenie dodacích a objednávacích lehôt, napriek tomu, že boli upravené základné podmienky dodávok). Stále existujú i niekoľkoročné objednávacie Iehoty na výrobky, najmä strojárske, ktoré sú v podstate sériového charakteru. V celom rade prípadov sa tým rieši nedostatočná kapacita výrobcu, dochádza k určitému odloženiu dopytu a súčasne si výrobca zabezpečuje pokojný život a istý odbyt v dlhodobom výhľade, i keď by niekedy pomohlo i neinvestičné opatrenie na zvýšenie kapacity, alebo opatrenie intenzifikačného, rekonštrukčného charakteru. Doteraz ani ekonomický výskum výraznejšie neovplyvnil svojimi výsledkami charakter a zameranie opatrení prijímaných v tejto oblasti. Zisťuje sa i celkom nedostatočná znalosť hospodárskoprávnych noriem a vzťahov v podnikoch a v orgánoch hospodárskeho riadenia.

Svoju organizátorskú úlohu majú zohrať dodávateľsko-odberateľské vzťahy napr. na úseku investičnej výstavby v období projektovej a organizačnej prípravy stavieb. Už v tejto etape má dochádzať k dodávateľskému zabezpečeniu stavieb, čo sa často nerobí. Dodávatelia nie sú určovaní s potrebným časovým predstihom a nemôžu sa potom účastniť plánovacej, projektovej a organizačnej prípravy stavieb. Zisťujú sa nedostatky nielen pri odovzdávaní a preberaní prác, ktoré často vykazujú celý rad chýb a nedorobkov, ale i vo všetkých etapách, počínajúc plánom, prerokúvaním dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese a končiac dodávateľským zabezpečením stavieb a zabezpečením koordinácie postupu výstavby.

Obzvlášť dôležitý úsek pre našu ekonomiku predstavuje účasť na vonkajších vzťahoch.

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi organizáciou zahraničného obchodu a jej dodávateľom - výrobcom majú pre rozvoj zapojenia československého národného hospodárstva do medzinárodnej deľby práce mimoriadny význam. Práve v procese prerokúvania dodávateľsko-odberateľských vzťahov sa prejavuje, ako je naša výrobná sféra schopná účinne reagovať na požiadavky zahraničného trhu, ako je pripravená pohotovo reagovať na nové smery vývoja techniky a pod.

Najväčší podiel na československom exporte majú dodávky výrobkov. Ich úprava v Hospodárskom zákonníku vedie organizácie k tomu, aby obsah hospodárskych záväzkov, ktoré vznikajú pri vývoze výrobkov, čo najlepšie zodpovedal podmienkam, s ktorými sa stretáva náš tovar na zahraničných trhoch a aby súčasne prispieval i k dôslednému dodržiavaniu záväzkov prevzatých voči zahraničným zákazníkom našich organizácií zahraničného obchodu. Možno to doložiť na úprave právnych dôsledkov, ktorým je vystavený dodávateľ, ktorého dodávka nemá predpísanú akosť. Okrem postihov, ktoré má voči nemu organizácia zahraničného obchodu na základe jeho zodpovednosti za chyby dodávky a za škodu spôsobenú chybným plnením, môže organizácia zahraničného obchodu stanoviť, že je povinný zastaviť dodávky do toho času, než odstráni opakujúce sa chyby, alebo v prípade, keď sa výrobky stali v zahraničí nepredajnými za pôvodne stanovených podmienok z toho dôvodu, že dodávka, prípadne jej časť, bola chybná, organizácia zahraničného obchodu môže neuskutočnené dodávky odmietnuť a dodávky už splnené vrátiť. Organizácia, ktorá sústavne dodáva chybné výrobky alebo ktorá pripraví na odoslanie do zahraničia výrobky so závažnými nedostatkami, môže byť postihnutá hospodárskou pokutou. I keď tovar, ktorý vyvážame, má vo svojom priemere nepochybne dobrú kvalitu, nie je pravdepodobné, že od doby zavedenia hospodárskych pokút, t. j. od 1. 1. 1983, nedošlo na úseku vývozu k prípadom porušenia akosti. Napriek tomu však orgány, ktorým to prislúcha, doteraz žiadny návrh sankcií nepredložili.

Trvá i malá pohotovosť v reakcii na požiadavky zahraničného trhu, najmä v porovnaní s konkurenciou, a často i dlhé dodacie lehoty. Napr. Továrne strojárskej techniky, Šmeralove závody, k. p. Brno, vyviezli do Japonska lis, ktorého elektrická inštalácia nezodpovedala napätiu a kmitočtu v sieti odberateľa, a došlo k preťaženiu stroja a jeho zlyhaniu. Odchylnú elektrickú inštaláciu lisu Strojimport u výrobcu neobjednal.

Ja pracujem v Tesle Liptovský Hrádok; sme výrobcami elektronických ústrední. V 7. päťročnici sme mali taktiež problémy v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, pokiaľ išlo o plnenie subdodávok zo Závodov výpočtovej techniky Banská Bystrica a Závodov priemyselnej automatiky Prešov, i o kvalitu súčiastok dodávaných n. p. Tesla Piešťany. Tieto skutočnosti mali vplyv i na exportnú schopnosť našich výrobkov.

Takýchto príkladov by bolo možné uviesť viac.

Ústavnoprávne výbory Snemovne ľudu a Snemovne národov sa v januári tohto roku zaoberali problematikou oddávateľsko-odberateľských vzťahov a dodržiavania a využívania hospodárskeho práva, a odporučili ústredným orgánom niektoré opatrenia, ktoré by mohli viesť k celkovému zlepšeniu znalostí, ale predovšetkým k využívaniu hospodársko-právnych predpisov.

Bolo by možné hovoriť i o ďalších faktoroch vytvárajúcich disproporcie a narušenie vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi. Bol spracovaný celý rad rozborov tejto situácie, ale chýba odpoveď na základnú a rozhodujúcu otázku, prečo sa javy, ktoré pôsobia ako príčiny nedostatkov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, objavujú, prečo dodávatelia i odberatelia konajú takým spôsobom, ktorý nie je v súlade s celospoločenskými záujmami.

Zjednodušene možno povedať, že účastníci reprodukčného procesu sa chovajú tak, ako ich k tomu vedie ekonomický mechanizmus. Rezervy v jeho zdokonaľovaní sú zatiaľ vo všetkých jeho častiach a na všetkých úrovniach riadenia. Čiastkové zlepšenie a prepracovanie niektorých úsekov naráža na bariéru ostatného ekonomického života idúceho v starých koľajach, prispôsobujúceho sa pomaly a nie vždy potrebným smerom, čo je jedným z hlavných dôvodov, prečo stále hovoríme o nízkej účinnosti prijímaných opatrení.

Za kľúčový moment treba i naďalej považovať to, do akej miery nesie každý jednotlivec i kolektív zodpovednosť za výsledky svojej pracovnej činnosti. Pokiaľ existujú možnosti presadzovať individuálne či skupinové záujmy nad záujmami spoločenskými, je veľmi zložité výraznejšie zlepšovať vnútorné dodávateľsko-odberateľské vzťahy.

Súdružky a súdruhovia poslanci! Ak celá riadiaca sféra pristúpi ku skvalitňovaniu plánovacieho procesu dostatočne aktívne, iniciatívne a zodpovedne, bude postupne odstraňovať nedostatky, a namiesto argumentov, prečo to nejde, sa budú hľadať vhodné cesty na lepšie využitie nových plánovacích postupov, povedie to i k zlepšeniu dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Zlepšenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov treba hľadať v takých oblastiach, ako je posilnenie funkcie odbytových a zásobovacích organizácií ako dôležitého obehového systému, i v posilnení postavenia odberateľa.

Dodávateľsko-odberateľské vzťahy teda možno zlepšovať; vyžaduje to však väčšiu koordináciu prijímaných opatrení, ich spracovanie na základe hlbokej analýzy skutočných príčin a dôslednú kontrolu spôsobu rozpracovania a najmä realizácie prijatých opatrení.

Předsedající první místopředseda FS J. Marko: Ďakujem poslankyni Kokavcovej, slovo má poslanec František Veselý, pripraví sa poslanec Heribert Panster.

Poslanec SN F. Veselý: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, stanoviska Sovětského svazu znovu tlumočená ve vystoupeních soudruha Gorbačova v Ženevě, která jsou i našimi stanovisky, přesvědčivě dokazují, že socialistické společenství v čele se Sovětským svazem nepolevuje ani v těchto skutečně složitých mezinárodních podmínkách ve svém úsilí o obnovení procesu uvolňování napětí ve vztazích mezi státy a koalicemi s rozdílným společenským zřízením a o jeho rozšíření i do vojenské oblasti. Je otázkou času, jaké praktické kroky USA budou ochotny udělat, aby potvrdily svoje prohlášení o nepřípustnosti jaderné války a upuštění od úsilí dosáhnout vojenské převahy, které je obsaženo v závěrečném dokumentu ženevské schůzky.

Přes pozitivní výsledky jednání generálního tajemníka ÚV KSSS soudruha Gorbačova s prezidentem USA Reaganem zůstává současná vojensko-politická situace ve světě i v Evropě nadále složitá. K řešení nejdůležitějších otázek současnosti, spojených s úkolem zastavit horečné zbrojení a upevnit mír, zatím vinou Spojených států nedošlo.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP