Úterý 11. prosince 1984

Úterý 11. prosince 1984

(Začátek schůze v 9.30 hodin)

Přítomno: 186 poslanců Sněmovny lidu
71 poslanec Sněmovny národů zvolený v České socialistické republice
69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluvení poslanci

Sněmovny lidu:

Baruš, Boroš, Dzúr, Hruškovič, B. Kučera, Malina, Mamula, Niedobová, Ridziková, Šogorová, Tichavský, Zahradník, Zavadil

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Erban, Plíšková, Sytný, Šupka

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Csémi, Duhančik, Konvit, Pargáč, Šimúth, Turzo

Předseda FS A. Indra: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, srdečně vás všechny vítám a zahajuji 15. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů IV. volebního období Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Jménem všech přítomných upřímně vítám především generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa, prezidenta republiky soudruha Gustáva Husáka. (Potlesk.)

Upřímně vítám i další vedoucí představitele Komunistické strany Československa, funkcionáře orgánů Národní fronty, společenských organizací a politických stran. Vítám členy federální vlády vedené jejím předsedou soudruhem Lubomírem Štrougalem.

Soudružky a soudruzi, 25. listopadu zemřel člen ústředního výboru Komunistické strany Československa, poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, náčelník Hlavní politické správy Československé lidové armády soudruh Antonín Brabec. Prosím, abychom uctili jeho památku povstáním. (Všichni přítomní povstali.)

Děkuji. (Všichni přítomní opět usedli na svá místa.)

Soudružky a soudruzi, předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů na svých schůzích dne 27. listopadu navrhla společnou schůzi sněmoven s pořadem, který jste obdrželi na pozvánkách.

Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? (Nejsou.) Není tomu tak.

V zasedací síni je v této chvíli přítomno 179 poslanců Sněmovny lidu a ve Sněmovně národů 71 poslanec zvolený v České socialistické republice a 67 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice.

Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikoliv.

Sněmovna lidu schválila návrh jednomyslně.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem svého předsednictva? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikoliv.

Sněmovna národů schválila návrh jednomyslně.

Vzhledem k výsledku hlasování konstatuji, že obě sněmovny se usnesly podle článku 34 odstavce ústavního zákona o československé federaci na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a schválily její pořad.

Přistoupíme k projednání prvního bodu schváleného pořadu, kterým je

I

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1985 (tisk 154).

Prosím ministra financí ČSSR s. Leopolda Léra, aby návrh zákona odůvodnil.

Ministr financí ČSSR L. Lér: Vážený soudruhu generální tajemníku a prezidente republiky, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vláda Československé socialistické republiky předstupuje před Federální shromáždění s návrhem státního rozpočtu na rok 1985 bezprostředně po 12. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa, které projednalo aktuální ekonomické otázky v souvislosti se státním plánem na příští rok. Úkoly, které v hospodářské a sociální oblasti vytyčilo pro závěrečný rok 7. pětiletky, mají zásadní význam pro její úspěšné završení, pro splnění celkových záměrů XVI. sjezdu KSČ i pro vybudování dobrého východiska pro přípravu 8. pětiletky.

Závažnost stanovených úkolů a jejich důsledné realizace je umocněna tím, že v příštím roce oslaví všechen náš lid 40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje a osvobození Československa Sovětskou armádou a kdy si celý pokrokový svět připomene toto historické výročí porážky fašismu. Význam tohoto období je v zásadních souvislostech vyjádřen v závěrečném projevu soudruha Husáka na 12. Zasedání ÚV KSČ, kde mimo jiné řekl: "40. výroční není pro nás formálním výročním, ale významným mezníkem na historické cestě, kterou naše národy prošly od roku 1945. Je to pro nás zdroj oprávněné hrdosti, ale i podnět k široké mobilizaci tvůrčích sil, iniciativy a aktivity pracujících, jak se o tom hovoří v provolání, které k těmto výročím přijaly naše nejvyšší orgány a které zůstává východiskem pro rozvoj pracovní iniciativy i naší výchovné práce." Tolik slova soudruha Husáka.

V současné složité mezinárodní politické i vojenské situaci, která se odráží i v hospodářských vztazích, má mimořádný význam zvyšování hospodářského potenciálu a ekonomické síly socialistických zemí a upevňování jejich jednoty. Proto výsledky, kterých dosahujeme v rozvoji naší ekonomiky, problémy, které řešíme, i úkoly, které si stanovíme pro další období, posuzujeme nejen z našich vnitřních hledisek. Představují zároveň náš vklad do společného úsilí socialistických států o vybudování silných ekonomických základů jako důležitého předpokladu zachování světového míru.

Soudružky a soudruzi, úkoly letošního roku jsou na rozhodujících úsecích ekonomiky plněny a někde i překračovány. Významným způsobem k tomu přispívá realizace závěrů 10. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa a cílové úkoly stanovené vládou.

K základním rysům vývoje v roce 1984 patří pokračující zrychlení tvorby hmotných zdrojů. Dynamika je vyšší, než jsme počítali v plánu. Podle předběžných odhadů se letos zvýší národní důchod minimálně o 3,2 %. Úkol, který stanovilo 10. zasedání ÚV KSČ bude tedy překročen. Stěžejní úkol naší hospodářské politiky - udržet a zkvalitňovat životní úroveň obyvatelstva - byl zajištěn.

Hlavní odvětví národního hospodářství se s úkoly v tvorbě hmotných zdrojů vyrovnávají dobře. Na základě dosahovaných výsledků očekáváme, že plán průmyslové výroby bude překročen o 8,6 mld. Kčs, hrubá zemědělská produkce o 7 mld. Kčs a stavební práce téměř o 1 mld. Kčs.

Vyšší tvorba zdrojů umožnila vytvořit také potřebné aktivum ve vnějších ekonomických vztazích a snížit naše úvěrové závazky ve volných měnách, což je jeden z hlavních záměrů 7. pětiletky.

Je třeba ocenit, že jsme těchto výsledků dosáhli při relativně nižších materiálových vstupech do ekonomiky. Komplexní přístup zabezpečování úspor ve spotřebě paliv, surovin a materiálů se osvědčil a vyšší aktivita podnikové sféry přináší pozitivní výsledky.

Zrychlení tvorby hmotných zdrojů mělo příznivý vliv i na finanční vývoj. Vyšší dynamika tvorby finančních zdrojů byla dosažena především snížením nákladů, přičemž hlavní význam má snižování materiálových nákladů. V tomto směru budou výsledky lepší nejen proti plánu, ale i ve srovnání se stanoveným cílovým úkolem. Očekáváme, že se plán zisku letos překročí zhruba o 12 mld. Kčs.

Nadplánovaná tvorba zisku do značné míry umožnila realizaci hlavních záměrů finanční a rozpočtové politiky v tomto roce, protože kompenzovala odchylky v plnění některých příjmů a výdajů státního rozpočtu, jež souvisely hlavně se zhoršením efektivnosti zahraniční směny a s neplněním plánu daně z obratu.

Vcelku můžeme označit letošní výsledky za pozitivní zvláště proto, že jsme jich dosáhli vyšší intenzifikací hospodářského rozvoje.

I přes pokračující převahu pozitivních tendencí v dosavadním vývoji jsme si vědomi také problémů, nedostatků a dosud nevyužitých rezerv, které máme na řadě úseků ekonomiky. Jejich aktivní řešení a neustálé zlepšování úrovně řízení je předpokladem účinnějšího využívání našeho relativně silného ekonomického potenciálu i předpokladem lepšího uspokojování potřeb obyvatelstva a celé společnosti.

Rozhodujícím směrem působení hospodářské a finanční politiky zůstává v příštím roce urychlení intenzifikace rozvoje, všestranné zvyšování efektivnosti celého reprodukčního procesu, zabezpečování vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy a vytváření nezbytných ekonomických předpokladů pro udržení a zkvalitňování životní úrovně obyvatelstva.

V souladu s trvalým úsilím o zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního hospodářství jsme stanovily Hlavní směry dalšího rozvíjení Souboru opatření. Vycházíme přitom z vlastních zkušeností a analýz a současně i ze zkušeností z experimentů, které v současné době probíhají v Sovětském svazu a které mají být dále rozšířeny. Ve finanční a rozpočtové politice pro příští rok schvalujeme konkrétní opatření, která mají aktivním způsobem reagovat na aktuální problémy ekonomiky a zkvalitnit řízení. Úpravy se soustřeďují především na klíčovém úseku ekonomiky, zejména na rozvoj vědy a techniky, zahraniční obchod a investice. Jsou prováděny tak, aby celý systém finančních nástrojů účinněji napomáhal řešit ekonomické problémy. Současně musíme zabezpečovat proporcionalitu a rovnovážnost finančního i rozpočtového hospodaření a upevňovat hospodárnost ve výrobní i nevýrobní sféře.

Návrh státního rozpočtu na rok 1985 je sestaven jako vyrovnaný v celku i ve všech částech rozpočtové soustavy, tj. jak ve státním rozpočtu čs. federace, tak i ve státních rozpočtech ČSR a SSR a v rozpočtech národních výborů.

Celkový objem souhrnu státních rozpočtů má v příštím roce dosáhnout částky 340,4 mld. Kčs, což srovnatelně představuje zvýšení proti letošnímu roku o 4,2 %.

Příjmy od socialistických organizací představují trvale rozhodující část příjmů státních rozpočtů. V roce 1985 se budou na celkových příjmech podílet z více než 86 %. Na druhé straně na financování potřeb hospodářských organizací vynaložíme z rozpočtu 15,5 % jeho celkových výdajů, což je méně než letos. Odráží se v tom úsilí postupně omezovat ekonomicky nežádoucí přerozdělovací procesy ve státním rozpočtu. Konkrétně se projevuje v příštím roce v absolutním poklesu neinvestičních dotací, který byl umožněn též úpravou velkoobchodních cen.

Největší část celostátních rozpočtových výdajů - téměř 47 % - tvoří neinvestiční výdaje ve školství, zdravotnictví, sociálním zabezpečení, kultuře a dalších službách a činnostech pro obyvatelstvo.

Další rozpočtové prostředky jsou určeny na investiční a neinvestiční výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací, a samozřejmě i na financování rozvoje vědy a techniky, k čemuž se ještě blíže vrátím.

Současná mezinárodní situace vyžaduje realizovat i nezbytná opatření k posílení ochrany a bezpečnosti našeho státu, s čímž státní rozpočet počítá.

Státní rozpočet čs. federace má největší podíl na celkovém objemu rozpočtů a plní v naší rozpočtové soustavě důležitou integrační funkci.

Jeho příjmy dosáhnou částky 190,8 mld. Kčs. Z této částky je 66,9 mld. Kčs určeno na financování federálně řízených orgánů a organizací a na účelové a globální dotace do státních rozpočtů obou republik 123,9 mld. Kčs.

Objem rozpočtů národních výborů má v příštím roce dosáhnout 112,6 mld. Kčs. Je to celá třetina souhrnu státních rozpočtů, což názorně dokumentuje významný podíl národních výborů při realizaci hospodářské a sociální politiky našeho státu. Převážná část těchto prostředků je určena na financování odvětví společenské spotřeby obyvatelstva, bytovou výstavbu a další obdobné účely, které slouží ke zkvalitňování životní úrovně obyvatelstva.

Národní výbory mají vytvořen i dostatečný prostor pro uplatnění své iniciativy při plnění volebních programů. K financování akce "Z" a dalších odbobných úkolů budou mít národní výbory k dispozici ještě doplňkové zdroje.

Místem, kde se především rozhoduje o plnění záměrů finanční a rozpočtové politiky, jsou hospodářské organizace. Na jejich výsledcích, na tom, jak dokáží pracovat a hospodařit, závisí jejich výsledný finanční přínos pro společnost, který je představován saldem finančních zdrojů a potřeb. Soustavný růst tohoto přínosu je hlavní podmínkou, abychom mohli ze státního rozpočtu hradit neustále rostoucí výdaje na sociální zabezpečení, školství, zdravotnictví, obranu a další celospolečenské potřeby, a abychom přitom respektovali princip rovnovážnosti finančního vývoje.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP