Neděle 13. března 1983

Středa 16. března 1983

(Začátek schůze v 9.30 hodin)

Přítomno:181 poslanců Sněmovny lidu
72 poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice
70 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Babilonská, Boroš, Búřil, Fekete, Korčák, Laštovička, Nedvěd, Niedobová, Obžerová, Pástorová, Pirošík, Seidlová, Sučková, Szabó, Švestka, Tenglerová, Vooková, Zíka, Zubík

Sněmovny národů zvoleni v České socialistické republice:

Ehrenberger, Formanová, Mařík

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Janík, Konvit, Rigo, Sabolčík, Vacková

Předseda FS A. Indra: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, všechny vás srdečně vítám a zahajuji 8. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů IV. volebního období Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Dovolte mi, abych jménem všech přítomných co nejupřímněji přivítal především generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidenta republiky soudruha Gustava Husáka. (Potlesk.)

Upřímně vítám i další vedoucí představitele ústředního výboru Komunistické strany Československa, funkcionáře orgánů Národní fronty, společenských organizací, politických stran a členy federální vlády, vedené jejím předsedou soudruhem Lubomírem Štrougalem. (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi, v prosinci nás všechny zastihla překvapivě bolestná zpráva, že nás nečekaně opustil soudruh Zdeněk Zuska, dlouholetý stranický funkcionář, člen ústředního výboru Komunistické strany Československa, místopředseda vlády České socialistické republiky a poslanec Sněmovny lidu. Prosím vás, abychom památku soudruha Zusky uctili povstáním. (Shromáždění povstává. ) Děkuji. (Shromáždění usedá.)

Soudružky a soudruzi, sděluji vám, že prezident republiky svým dopisem ze dne 1. března svolal podle článku 61 ústavního zákona o československé federaci Federální shromáždění k jarnímu zasedání dnem 1. března 1983.

Předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla na svých schůzích dne 1. března t. r. konat společnou schůzi sněmoven s pořadem, který jste obdrželi na pozvánkách.

Jsou k tomuto návrhu předsednictev sněmoven a k navrženému programu nějaké připomínky? (Ne.) Nejsou.

V této chvíli jsou v zasedací síni přítomni 174 poslanci Sněmovny lidu, 70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a 64 poslanci zvolení ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou tedy usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva své sněmovny na konání společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se. ) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikoliv.

Sněmovna lidu schválila návrh jednomyslně.

Nyní prosím o vyjádření poslance Sněmovny národů.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze s navrženým programem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Také Sněmovna národů schválila návrh jednomyslně.

Vzhledem k výsledku hlasování konstatuji, že obě sněmovny v souladu s článkem 34 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci se usnesly na konání společné schůze a schválily její pořad.

Nyní přistoupíme k projednání prvního bodu schváleného pořadu, kterým je

I

Ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 1 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

Zprávu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu přednese jeho místopředseda poslanec František Sodoma.

Místopředseda mandátového a imunitního výboru SL poslanec F. Sodoma: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidente Československé socialistické republiky, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, ve volebním obvodu č. 1 v hlavním městě Praze se úmrtím poslance Zdeňka Zusky uvolnil poslanecký mandát ve Sněmovně lidu.

Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlásilo v tomto volebním obvodu na den 15. března 1983 doplňovací volbu.

Ústřední volební komise Národní fronty Československé socialistické republiky poslala o výsledku doplňovací volby výboru mandátovému a imunitnímu Sněmovny lidu příslušné volební spisy.

Výbor mandátový a imunitní přezkoumal podle § 78 zákona č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky ve znění zákona č. 20/1971 Sb., zda navržený kandidát byl platnou volbou zvolen ve smyslu zákona č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky. Výbor mandátový a imunitní mě současně pověřil jako místopředsedu výboru, abych podal zprávu o výsledku jednání.

Z předložených volebních spisů vyplývá, že ve volebním obvodu č. 1 v hlavním městě Praze byli do volebních seznamů zapsáni 35 903 voliči. Hlasovací lístky byly vydány 34 838 voličům a platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 34 838. Pro kandidáta Národní fronty Františka Štafu hlasoval 34 821 volič.

Navržený kandidát Národní fronty byl zvolen nadpoloviční většinou hlasů.

Soudruh František Štafa byl ve volebním obvodu č. 1 zvolen poslancem Sněmovny lidu v souladu se zákonem č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Navrhuji, aby Sněmovna lidu ověřila podle článku 47 ústavního zákona o československé federaci platnost jeho volby.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Sodomovi.

Má někdo z poslanců Sněmovny lidu dotaz nebo připomínku ke zprávě mandátového a imunitního výboru? (Nikdo.) Není tomu tak.

Stav přítomných ve Sněmovně lidu se nezměnil, sněmovna je usnášení schopná.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí se zprávou svého mandátového a imunitního výboru ? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna lidu jednomyslně ověřila platnost volby poslance Františka Štafy ve volebním obvodu č. 1.

Nyní následuje

II

Slib nově zvoleného poslance a jeho volba do výboru Sněmovny lidu.

Podle článku 48 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci skládá poslanec na schůzi své sněmovny, které se poprvé účastní, ústavním zákonem předepsaný slib.

Prosím poslance Františka Štafu, aby předstoupil před předsednickou tribunu.

Slib bude proveden tak, že po přečtení slibu přistoupí poslanec František Štafa k předsedovi Sněmovny lidu soudruhu Davidovi a stiskem ruky a prohlášením "slibuji" složí slib. (Shromáždění povstává, předseda FS A. Indra čte slib.)

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

(Poslanec SL František Štafa přistupuje k předsedovi Sněmovny lidu a skládá poslanecký slib.)

Poslanec SL F. Štafa: Slibuji. (Shromáždění usedá.)

Předseda FS A. Indra: Soudružky a soudruzi, předsednictvo Sněmovny lidu ve svém usnesení z 1. března t. r. navrhuje, aby poslanec František Štafa byl zvolen do výboru ústavně právního.

Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? (Ne.) Není tomu tak.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikoliv.

Návrh na volbu poslance Františka Štafy do výboru ústavně právního byl jednomyslně schválen.

Přistoupíme nyní k projednání hlavního bodu pořadu, kterým je

III

Zpráva vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení.

Prosím předsedu federální vlády soudruha Lubomíra Štrougala, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČSSR L. Štrougal: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidente Československé socialistické republiky, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté!

Již podruhé v tomto volebním období chci Federální shromáždění informovat o tom, jak vláda plní své programové prohlášení a co hodlá činit v příštím období, abychom úspěšně pokračovali v uskutečňování závěrů XVI. sjezdu KSČ.

Před třemi týdny, u příležitosti 35. výročí Února, zhodnotil generální tajemník ústředního výboru strany, prezident republiky soudruh Gustav Husák cestu socialistické výstavby, kterou jsme za uplynulá tři a půl desetiletí prošli. Zhodnotil i výsledky, jichž dosahujeme na počátku osmdesátých let, kdy jsme navázali na všechno pozitivní, co jsme v předchozích etapách vytvořili, a kdy jsme si v souladu s potřebami dalšího rozvoje naší společnosti vytyčili nové, náročné úkoly a cíle.

Jejich zabezpečení věnuje vláda svou každodenní a plnou pozornost. A je zcela přirozené, že z hlediska jejího působení a rozhodování patří k nejdůležitějším a nejčetnějším právě sociálně ekonomické otázky. Je to dáno nejen postavením ekonomiky ve společenských vztazích, ale v současné etapě také rozsahem a váhou problémů, které musíme zvládat.

Úsilí vlády soustřeďujeme k důsledné realizaci hlavních směrů hospodářského a sociálního rozvoje na léta 1981-1985, jehož páteř tvoří orientace na důslednou intenzifikaci naší ekonomiky.

První dva roky plnění úkolů 7. pětiletky jednoznačně potvrdily objektivní nezbytnost jít právě touto cestou. Jedině tak je možné zabezpečit další rozvoj národního hospodářství, plynulý a trvalý růst hmotných a finančních zdrojů a v závislosti na tom uspokojovat hmotné i duchovní potřeby našeho lidu.

Tuto linii uskutečňujeme v neobyčejně složité situaci. Platí to i o loňském roku, kdy jsme mimo jiné museli čelit obtížným odbytovým podmínkám zvláště na kapitalistických trzích a diskriminačním opatřením ve finanční a úvěrové oblasti, kdy bylo třeba jednorázově překonat snížení objemu zdrojů ušlechtilých paliv a některých surovin a vyrovnat se s důsledky nižší úrody v zemědělství v roce 1981. Přitom jsme chtěli snížit naši zadluženost v zahraničí a vzdor nepříznivým podmínkám udržet dosaženou životní úroveň obyvatelstva.

Svědčí o síle naší ekonomiky, že jsme se v uplynulém roce s těmito problémy v zásadě vyrovnali a celkové záměry plánu v souhrnu splnili. A to přesto, že se nepodařilo překonat některé nově vznikající těžkosti a plně vyřešit dlouhodobě nahromaděné problémy. V zásadě jsme však zabezpečili hospodářský rozvoj a kryli potřeby ekonomiky a obyvatelstva. Dosáhli jsme vyššího růstu průmyslové výroby než jsme předpokládali, pokročili jsme ve vyrovnání disproporce mezi rozvojem rostlinné a živočišné výroby v zemědělství, v souladu s plánem byl omezen rozsah zahajování nových investic, a tím snížena celková rozestavěnost.

Důležité je, že i plnění některých ukazatelů efektivnosti je příznivé. Plán tvorby zisku byl v ústředně řízených organizacích překročen o 4,6 miliard korun a náklady sníženy o 3,6 miliard korun více, než jsme plánovali. Snížení nákladů, zejména jejich materiálové složky, dosáhlo v loňském roce téměř 1,5 % a bylo vyšší než v uplynulém pětiletí, kdy ročně činilo v průměru pouze půl procenta.

I v loňském roce se nám podařilo dosáhnout aktivní obchodní a platební bilance s nesocialistickými zeměmi. Snížili jsme zadluženost ve volných měnách a posílili tak rovnováhu ve vnějších ekonomických vztazích. I v tomto období jsme zabezpečovali všestrannou a plnou platební schopnost našich bank. Patříme tak k několika málo zemím, kterým se to v této složité situaci podařilo. Přispěla k tomu příznivější směnná relace mezi našimi vývozními a dovozními cenami i úsporná opatření v dovozu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP