ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1985

IV. volební období

120

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ......................... 1985

o požární ochraně

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Požáry způsobují ztráty na životech, poškození zdraví i závažné škody na majetku. Proto je povinností orgánů, organizací a občanů požárům předcházet a v případě vzniku požáru přispět k jeho zdolání.

(2) Účelem zákona je stanovit povinnosti orgánů, organizací a občanů, postavení a působnost orgánů státní správy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany tak, aby byly vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

ČÁST PRVNÍ

POVINNOSTI ORGÁNŮ, ORGANIZACÍ A OBČANŮ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Oddíl první

Povinnosti orgánů a organizací

§ 2

Obecná ustanovení

(1) Orgány a organizace zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany (dále jen "předpisy o požární ochraně") jako nedílnou součást své řídící, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky.

(2) Za plnění úkolů na úseku požární ochrany v organizacích odpovídají jejich vedoucí. Je-li v čele organizace kolektivní orgán, organizační předpisy určují, kdo odpovídá za plnění úkolů na úseku požární ochrany.

Povinnosti ústředních orgánů

§ 3

(1) Ústřední orgány státní správy a jiné ústřední orgány (dále jen "ústřední orgány") ve vztahu k jimi řízeným orgánům a organizacím

a) upravují v dohodě s ministerstvem vnitra České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo vnitra") organizaci a provádění požární ochrany podle podmínek jimi řízeného odvětví,

b) kontrolují plnění úkolů na úseku požární ochrany a dodržování předpisů o požární ochraně,

c) zabezpečují v plánu prostředky na kádrové a materiálně technické vybavení požární ochrany podle zvláštních předpisů, [Zákon č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.]

d) dbají na to, aby součástí hodnocení činnosti organizací bylo i hodnocení účinnosti opatření na úseku požární ochrany.

(2) Ve vztahu k organizacím řízeným nebo spravovaným národními výbory plní povinnosti ústředních orgánů podle odstavce 1 krajské národní výbory; při úpravě organizace a provádění požární ochrany vycházejí ze zásad, které stanoví ústřední orgán, do jehož působnosti náleží příslušné odvětví, v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 4

(1) Ústřední orgány, do jejichž působnosti patří výroba, dovoz nebo prodej prostředků požární ochrany, jsou povinny zabezpečovat tuto činnost tak, aby byly uspokojeny odůvodněné potřeby požární ochrany.

(2) Ústřední orgány, do jejichž působnosti patří řízení výkonu státní správy na úseku školství, zabezpečují, aby obsah výchovy a vzdělávání na všech druzích a stupních škol v přiměřeném rozsahu zahrnoval i otázky požární ochrany.

(3) Při plnění povinností uvedených v odstavcích 1 a 2 ústřední orgány spolupracují s ministerstvem vnitra.

§ 5

Povinnosti nadřízených orgánů

Nadřízené orgány ve vztahu k organizacím, které přímo řídí nebo spravují,

a) zabezpečují a kontrolují plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně a z opatření uložených ústředním orgánem nebo orgánem vykonávajícím státní požární dozor,

b) zabezpečují v plánu prostředky na kádrové a materiálně technické vybavení požární ochrany podle zvláštních předpisů, [Zákon č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.]

c) zabezpečují a kontrolují při výzkumu a vývoji nových výrobků, materiálů a technologií požadavky požární bezpečnosti,

d) dbají na to, aby součástí" hodnocení činnosti organizací bylo i hodnocení účinnosti opatření na úseku požární ochrany.

§ 6

Povinnosti organizací

(1) Organizace

a) obstarávají a instalují v potřebném množství a druzích elektrickou požární signalizaci, hasicí zařízení, požární techniku a jiné věcné prostředky požární ochrany se zřetelem na požární nebezpečí v organizaci a udržují je v řádném stavu,

b) provádějí stanovená opatření při činnostech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, jakož i při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob,

c) oznamují neodkladně okresnímu národnímu výboru a nadřízenému orgánu každý požár, který vznikl v organizaci,

d) uplatňují při výzkumu a vývoji nových výrobků, materiálů a technologií požadavky požární bezpečnosti,

e) provádějí pravidelnou kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a plnění příkazů, zákazů a pokynů týkajících se požární ochrany,

f) plní ostatní povinnosti vyplývající pro ně z předpisů o požární ochraně a z opatření uložených jim nadřízeným orgánem nebo orgánem vykonávajícím státní požární dozor.

(2) Obecně závazný právní předpis stanoví

a) způsob vybavení organizací elektrickou požární signalizací, hasicími zařízeními a dalšími věcnými prostředky požární ochrany, jakož i jejich montáž, údržbu, opravy a kontrolu,

b) povinnosti organizací při činnostech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Technik požární ochrany

§ 7

(1) Ústřední orgány, nadřízené orgány a organizace ustanovují k plnění svých povinností na úseku požární ochrany technika požární ochrany. Ústřední orgány ho ustanovují po vyjádření ministerstva vnitra, nadřízené orgány po vyjádření krajského národního výboru a organizace po vyjádření národního výboru, který v nich vykonává státní požární dozor.

(2) Obecně závazný právní předpis stanoví úkoly techniků požární ochrany a dále v některých organizacích

a) plní povinnosti na úseku požární ochrany dva nebo více techniků požární ochrany,

b) nelze spojovat funkci technika požární ochrany s jinou funkcí,

c) se výjimečně nevyžaduje ustanovení technika požární ochrany,

d) technik požární ochrany je přímo podřízen vedoucímu organizace.

§ 8

Místo funkce technika požární ochrany může ústřední orgán zřídit s ohledem na specifické podmínky v jím řízeném odvětví jinou funkci nebo organizační útvar k plnění povinností na úseku požární ochrany, a to po předchozím souhlasu ministerstva vnitra.

§ 9

(1) Zjistí-li technik požární ochrany nedostatky, které mohou vést bezprostředně ke vzniku požáru v organizaci, je oprávněn nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění tohoto nebezpečí. O nařízených opatřeních neodkladně informuje příslušného vedoucího orgánu nebo vedoucího organizace a orgán vykonávající státní požární dozor.

(2) Stejné oprávnění mají pracovníci ve funkcích podle § 8.

§ 10

Specialista požární ochrany

(1) Organizace oprávněné k projektové činnosti [§ 43 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).] ustanovují pro řešení požadavků požární ochrany v dokumentaci staveb specialistu požární ochrany.

(2) Specialistu požární ochrany ustanovují také organizace provádějící výzkum a vývoj, pokud tyto organizace posuzují ve své činnosti i otázky zabezpečení požární ochrany.

(3) Organizace pověřené výkonem funkce státní zkušebny ustanovují specialistu požární ochrany, pokud tak určí se zřetelem na charakter jejich činností příslušný ústřední orgán v dohodě s ministerstvem vnitra.

(4) Ustanoveními odstavců 1 až 3 nejsou dotčena ustanovení § 7 a 8.

(5) Úkoly specialistů požární ochrany stanoví obecně závazný právní předpis.

§ 11

Odborná způsobilost

(1) Funkci technika požární ochrany, specialisty požární ochrany nebo funkci zřízenou podle § 8 mohou vykonávat jen pracovníci s požadovanou odbornou způsobilostí.

(2) Obsah odborné způsobilosti, způsob a podmínky jejího ověřování a osvědčování, jakož i vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti, stanoví obecně závazný právní předpis.

§ 12

Jiní pracovníci pověření plněním úkolů na úseku požární ochrany

(1) Prováděním kontroly dodržování předpisů o požární ochraně a na jejich základě vydaných příkazů, zákazů a pokynů na určených pracovištích může pověřit vedoucí organizace podle potřeby kromě technika požární ochrany i jiné způsobilé pracovníky.

(2) Povinnosti jiných pracovníků pověřených plněním úkolů na úseku požární ochrany stanoví obecně závazný právní předpis.

§ 13

Požární hlídka

(1) Organizace zřizují požární hlídky

a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,

b) na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím,

c) v případech určených místním národním výborem, popřípadě národním výborem vyššího stupně, zejména při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

(2) Organizace zřizuje požární hlídku také tehdy, není-li v organizaci zřízena jednotka požární ochrany.

(3) Úkoly požárních hlídek stanoví obecně závazný právní předpis.

§ 14

Požárně technická komise

(1) Požárně technická komise je poradním orgánem vedoucího organizace pro posuzování a zabezpečování úkolů na úseku požární ochrany.

(2) Obecně závazný právní předpis stanoví, v kterých organizacích se požárně technická komise zřizuje, její složení a úkoly.

§ 15

Dokumentace požární ochrany

(1) Ústřední orgány, nadřízené orgány a organizace jsou povinny zpracovávat a udržovat v souladu se skutečným stavem předepsanou dokumentaci požární ochrany.

(2) Druhy dokumentace požární ochrany, její obsah a vedení této dokumentace stanoví obecně závazný právní předpis.

§ 16

Školení a odborná příprava pracovníků o požární ochraně

(1) Organizace jsou povinny provádět pravidelné školení pracovníků o požární ochraně a odbornou přípravu pracovníků zařazených do požárních hlídek a jednotek požární ochrany, pokud tuto přípravu nevykonávají jiné orgány.

(2) Ústřední orgány a nadřízené orgány zabezpečují školení určených pracovníků a odbornou přípravu techniků požární ochrany, specialistů požární ochrany a pracovníků zařazených ve funkcích zřízených podle § 8.

(3) Okruh pracovníků, kteří se zúčastňují školení o požární ochraně, druhy, obsah a rozsah tohoto školení, jakož i druhy, obsah a rozsah odborné přípravy techniků požární ochrany, specialistů požární ochrany, pracovníků zařazených ve funkcích podle § 8 a pracovníků zařazených do jednotek požární ochrany a požárních hlídek, stanoví obecně závazný právní předpis.

Oddíl druhý

Základní povinnosti občanů

§ 17

(1) Občané jsou povinni

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm,

b) umožnit pravidelné čistění komínů v rodinných domcích a jiných objektech v jejich vlastnictví nebo užívání,

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

d) obstarat a udržovat v použitelném stavu věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném předpisy o požární ochraně,

e) vytvářet v rodinných domcích a v jiných objektech v jejich vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

f) umožnit kontrolním skupinám. (§ 40) provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně v rodinných domcích a v jiných objektech v jejich vlastnictví nebo užívání a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.

(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednaní, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

(3) Občan nesmí

a) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,

b) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany.

(4) Obecně závazný právní předpis stanoví podrobnosti o povinnostech občanů při předcházení požárům a při jejich zdolávání.

Oddíl třetí

Pomoc při zdolávání požárů

§ 18

Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo národního výboru.

§ 19

Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo národního výboru poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

§ 20

Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc

(1) Povinnost poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19 se nevztahuje na

a) útvary a vojáky Československé lidové armády, vojsk ministerstva vnitra, útvary a příslušníky Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění bojového úkolu nebo výkonu služby,

b) organizace a pracovníky veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu v těchto organizacích nebo jiný závažný následek,

c) organizace a pracovníky zdravotnictví, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolů podle zvláštních předpisů. [Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.]

(2) Občan není povinen poskytnout pomoc uvedenou v § 18 a 19, jestliže mu v tom brání důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. [§ 116 občanského zákoníku.]

§ 21

Náhrada výdajů

(1) Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u okresního národního výboru, v jehož územním obvodu požár vznikl. Tento národní výbor o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.

(2) Jestliže poskytla organizace věcnou pomoc při zdolávání požáru jiné organizaci, o náhradě výdajů s tím spojených platí zvláštní předpisy. [§ 15 a 122 hospodářského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 45/1983 Sb.).]

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčeno právo na náhradu škody.

§ 22

Vstup na nemovitosti

(1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

(2) Je-li to nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být národním výborem, který cvičení jednotky požární ochrany organizuje, předem uvědoměn. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.

(3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne národní výbor, který cvičení jednotky požární ochrany organizuje, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. Vstupovat do rodinných domků a jiných objektů ve vlastnictví nebo užívání občanů při cvičení jednotky požární ochrany lze jen se souhlasem jejich vlastníka nebo uživatele.

(4) O vstupu do zařízení na obranu vlasti a do objektů Sboru nápravné výchovy platí zvláštní předpisy. [Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, § 22 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky, § 17 a 18 zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.]

ČÁST DRUHÁ

STÁTNÍ SPRÁVA NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Oddíl první

Orgány státní správy a jejich působnost

§ 23

Orgány státní správy na úseku požární ochrany jsou ministerstvo vnitra a národní výbory.

Ministerstvo vnitra

§ 24

(1) Ministerstvo vnitra jako ústřední orgán státní správy na úseku požární ochrany

a) řídí výkon státní správy na úseku požární ochrany,

b) vypracovává koncepci organizace a rozvoje požární ochrany,

c) vykonává státní požární dozor a hlavní státní požární dozor,

d) ústředně plánuje podle zvláštních předpisů bilanční a finanční krytí na vybranou požární techniku a jiné věcné prostředky požární ochrany určené pro národní výbory; pro organizace tuto techniku bilančně zabezpečuje,

e) řídí odbornou přípravu na úseku požární ochrany,

f) usměrňuje po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany,

g) zabezpečuje a provádí výzkum a vývoj na úseku požární ochrany,

h) stanoví postup zjišťování příčin vzniku požárů a v závažných případech se na zjišťování těchto příčin zúčastňuje; zpracovává rozbory příčin vzniku požárů,

ch) stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti a podílí se na jejím zabezpečování,

i) řídí a organizuje požární službu civilní obrany.

(2) Ministerstvo vnitra je oprávněno stanovit technické podmínky požární ochrany staveb.

§ 25

(1) Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy ve věcech středních škol požární ochrany. [§ 55 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).] V rámci této působnosti zřizuje a zrušuje střední školy požární ochrany, provádí v nich inspekci výchovy a vzdělávání a hospodářsky je zabezpečuje.

(2) Žákům středních škol požární ochrany se poskytuje finanční a hmotné zabezpečení, kterým se sledují výchovné cíle v souladu s potřebami státní správy a národního hospodářství. Finanční zabezpečení se poskytuje formou odměn a stipendií. Hmotné zabezpečení zahrnuje zejména stravování a ubytování.

(3) Podrobnosti o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních škol požární ochrany stanoví obecně závazný právní předpis.

Národní výbory

§ 26

(1) Národní výbory na úseku požární ochrany zaměřují svoji činnost na účinné předcházení požárům a jejich zdolávání. Za tím účelem

a) zabezpečují po materiální a finanční stránce potřeby požární ochrany,

b) spolupracují s ostatními státními orgány a společenskými organizacemi při zabezpečování úkolů na úseku požární ochrany,

c) vytvářejí předpoklady pro aktivní účast občanů na plnění úkolů podle předpisů o požární ochraně,

d) pravidelně projednávají stav na úseku požární ochrany a přijímají potřebná opatření,

e) zabezpečují výstavbu a údržbu objektů a zařízení požární ochrany pro potřeby svého územního obvodu.

(2) Národní výbory při plnění úkolů na úseku požární ochrany si poskytují vzájemnou pomoc, zejména při zdolávání požárů.

§ 27

Krajský národní výbor

a) vykonává státní požární dozor,

b) zabezpečuje a v rozsahu stanoveném ministerstvem vnitra provádí odbornou přípravu na úseku požární ochrany,

c) řídí po odborné stránce výkon služby v útvarech Sboru požární ochrany národních výborů, v rozsahu stanoveném ministerstvem vnitra,

d) zajišťuje v závažných případech příčiny vzniku požárů a zpracovává rozbory příčin jejich vzniku,

e) organizuje preventivně výchovnou a propagační činnost,

f) koordinuje zabezpečování požární ochrany s ostatními orgány ve svém územním obvodu,

g) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

h) organizuje a zabezpečuje požární službu civilní obrany.

§ 28

Okresní národní výbor

a) vykonává státní požární dozor,

b) řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany, pokud toto řízení není svěřeno ministerstvu vnitra nebo krajskému národnímu výboru,

c) zabezpečuje požární techniku a jiné věcné prostředky požární ochrany pro místní národní výbory,

d) řídí, organizuje a v rozsahu stanoveném ministerstvem vnitra provádí odbornou přípravu zejména velitelů závodních požárních útvarů, velitelů a strojníků dobrovolných jednotek požární ochrany a preventistů požární ochrany národních výborů,

e) zjišťuje příčiny vzniku požárů a zpracovává rozbory příčin jejich vzniku,

f) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

g) organizuje a provádí preventivně výchovnou a propagační činnost,

h) koordinuje zabezpečování požární ochrany s ostatními orgány ve svém územním obvodu,

ch) organizuje požární službu civilní obrany a provádí její přípravu.

§ 29

Místní národní výbor

a) provádí preventivní požární kontroly,

b) zabezpečuje odbornou přípravu svých jednotek požární ochrany a požárních hlídek,

c) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

d) zřizuje ohlašovny požárů,

e) provádí preventivně výchovnou činnost,

f) pomáhá plnit úkoly na úseku požární služby civilní obrany.

§ 30

Obecně závazný právní předpis stanoví

a) postup zjišťování příčin vzniku požárů, zpracování rozborů a vedení statistiky,

b) druhy dokumentace požární ochrany národních výborů, jejich obsah a vedení.

Oddíl druhý

Státní požární dozor

§ 31

Výkon státního požárního dozoru

(1) Státní požární dozor se vykonává

a) kontrolou dodržování povinností orgánů a organizací stanovených předpisy o požární ochraně,

b) posuzováním typizačních prací z hlediska požární bezpečnosti staveb,

c) posuzováním dokumentace staveb včetně technologií z hlediska jejich požární bezpečnosti,

d) posuzováním výrobků z hlediska jejich požární bezpečnosti,

e) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany a materiálně technického vybavení požární ochrany v organizacích,

f) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.

(2) Podrobnosti o vykonávání státního požárního dozoru stanoví obecně závazný právní předpis.

Orgány vykonávající státní požární dozor

§ 32

(1) Ministerstvo vnitra vykonává státní požární dozor

a) v ústředních orgánech a krajských národních výborech z hlediska plnění jejich povinností stanovených v § 3 a 5,

b) posuzováním

1. typizačních úkolů, typových podkladů a typizačních směrnic podle zvláštních předpisů, [Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 95/1977 Sb., o typizaci ve výstavbě.]

2. dokumentace staveb [Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.] včetně technologií v případech stanovených obecně závazným právním předpisem,

3. výrobků, které nebyly určeny ke schvalování státním zkušebnám a u nichž si posuzování vyhradí.

(2) Vyhradí-li si ministerstvo vnitra podle odstavce 1 písm. b) bod 3 k posouzení výrobek, je organizace, která takový výrobek vyrábí nebo dováží, povinna na svůj náklad bezplatně předložit ministerstvu vnitra vzorek výrobku v nezbytně nutném množství a s požadovanou dokumentací. Ministerstvo vnitra vrátí vzorky organizaci ve stavu, v jakém se nacházejí po zkouškách. Jestliže je to technicky možné a hospodářsky účelné, dohodne se ministerstvo vnitra s organizací, že si vzorek ponechá jako doklad.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP