ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1982

IV. volební období

44

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ......................... 1982,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb.,

o Státním fondu pro zúrodnění půdy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, se mění a doplňuje takto:

1. § 4 zní:

"§ 4

Příjmy Fondu jsou

a) odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě podle předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu, [§ 16 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.), nař. vl. č. 103/1976 Sb., o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.]

b) dotace ze státního rozpočtu."

2. V § 5 se v prvním řádku slovo "budou" nahrazuje slovem "jsou".

3. § 5 písm. e) zní:

"e) další zdroje stanovené zvláštními předpisy".

4. 7 zní:

"§ 7

(1) Z Fondu se mohou poskytovat subvence nebo půjčky na

a) výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, údržbu a provoz odvodnění a závlah zemědělských pozemků, jakož i nezbytné investice umožňující plné využití těchto zařízení,

b) úpravu vodních toků, s výjimkou toků vodohospodářsky významných, [§ 32 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.]

c) zřizování malých vodních nádrží [ČSN 736824 - Malé vodní nádrže.] jako zdrojů vody pro závlahy,

d) výstavbu a obnovu rybníků a jejich čištění v souvislosti s řešením vodního režimu,

e) výstavbu silážních jam, kompostáren a zařízení pro zvýšení obsahu organických látek v půdě,

f) zřizování pastevních areálů,

g) výstavbu a úpravy zpevněných polních cest,

h) zakládání ovocných sadů, vinic a chmelnic,

i) hospodářsko-technické úpravy pozemků, [Vládní nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.]

j) další zúrodňovací práce, a to

1. rekultivace nevyužívané půdy,

2. rekultivace luk a pastvin,

3. rekultivace a zúrodňování písčitých a těžkých půd,

4. rekultivace a zvyšování úrodnosti orné půdy,

5. protierosní opatření, terasování svahů a technické úpravy půdy (rekultivace starých cest a jam, odstraňování křovin, keřů, náletů, kamenů a terénních nerovností),

6. meliorační vápnění,

7. povážení pozemků vhodnými přírodními nebo odpadními hmotami k trvalému zlepšení půdní struktury a zvýšení úrodnosti.

(2) Prostředky Fondu se neposkytují na rekultivace pozemků, které provádí investor podle předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu. [Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.).]"

5. V § 8 se v odstavci 1 a v odstavci 2 větě druhé vypouští slovo "zákona" a v odstavci 5 větě druhé se slova v závorce "(10 odst. 1 zákona)" nahrazují slovy v závorce "(§ 9 odst. 1)".

6. V § 9 odst. 1 větě druhé se vypouštějí slova "hospodařící na půdě".

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem ................................

 

Důvodová zpráva

I.

Obecná část

Vláda ČSR svým usnesením ze dne 14. října 1981 č. 272 k usnesení vlády ČSSR č. 249 ze dne 17. září 1981 o opatřeních ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení zemědělství od roku 1982 uložila v bodu II./6 ministrům zemědělství a výživy a financí upravit zákon ČNR o Státním fondu pro zúrodnění půdy ve smyslu přílohy č. 2 tohoto usnesení, tj. rozšířit okruh akcí, na něž se vztahují ustanovení zákona, o akce charakteru tzv. zvláštních zemědělských investic.

Důvodem k uvedenému opatření vlády ČSR je neustálé snižování výměry zemědělské, zejména orné půdy. V České socialistické republice se v posledních šesti létech zmenšila výměra zemědělského půdního fondu o 96 739 hektarů (z toho 28 859 hektarů orné půdy), takže v současné době připadá na jednoho obyvatele České socialistické republiky 0,42 hektaru zemědělské, z toho 0,32 hektaru orné půdy.

Za této situace je nejen ochrana zemědělského půdního fondu, ale i zvyšování jeho úrodnosti celospolečenskou záležitostí, která má v současné etapě vývoje společnosti i mezinárodních politických a ekonomických vztahů prvořadý, téměř strategický význam.

Státní fond pro zúrodnění půdy zřízený zákonem ČNR č. 77/1969 Sb. (dále jen "zákon") vytvořil podmínky pro podstatné rozšíření zúrodňovacích akci, zejména neinvestičního charakteru; proto se mohl důsledně, v širokém rozsahu, realizovat v 5. a 6. pětiletce program meliorační výstavby a ostatních rekultivačních a zúrodňovacích prací neinvestiční povahy.

Vytvoření Státního fondu pro zúrodnění půdy (dále jen "Fond") umožnilo směrovat odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě výlučně pro účely rekultivace a zúrodňování zemědělských pozemků. Rozsah melioračních, rekultivačních a zúrodňovacích opatření přispěl významnou měrou ke zvýšení intenzity rostlinné výroby, jakož i k opětovnému využívání dočasně neobdělávané zemědělské půdy a zmírnil tak nepříznivé důsledky úbytku zemědělské půdy.

V průběhu šesté pětiletky bylo za přispění Fondu odvodněno 190 139 ha zemědělské půdy, závlahy byly provedeny na 32 513 ha zemědělské půdy a úpravy na 1334 km zemědělských vodních toků. V rámci neinvestičních zúrodňovacích opatření se Fond podílel na rekultivaci 1 316 884 ha zemědělské půdy. Od 1. ledna 1970 do konce roku 1980 bylo z prostředků Fondu vyplaceno na investiční meliorační výstavbu 8,263 mld. Kčs a na neinvestiční zúrodňovací opatření 4,685 mld. Kčs. Celkem bylo na tyto práce vynaloženo 12,948 mld. Kčs.

Praxe však ukázala, že v zákoně taxativně vymezené druhy zúrodňovacích prací je nutno rozšířit na další opatření, která bezprostředně podmiňuji zvýšení intenzity zemědělské výroby a celkovou efektivnost dosud vynaložených prostředků z Fondu. Usnesení vlády ČSR č. 272/1981 poukazuje zejména na zřizování pastevních areálů, silážních jam, polních hnojišť, malých vodních nádrží, úpravy malých vodních toků a rybníků, zpevněných polních cest a úhrady za dobudování sadů, vinic a chmelnic.

Navrhovaná změna zákona umožní poskytovat subvence a půjčky z jednoho zdroje na navzájem související akce. Vytvoří se tím lepší předpoklady pro komplexní přístup k plánování, realizaci a financování investic navazujících na zúrodnění půdy. Současně se zabezpečí i účelové použití prostředků určených na tyto akce charakteru tzv. zvláštních zemědělských investic. V závislosti na vytvořených zdrojích lze zvýšit celkový objem prací, na které je možno poskytovat subvence (popř. půjčky), zhruba o 900 mil. Kčs ročně.

Krytí zvýšené potřeby zdrojů na subvence bude zabezpečeno v rámci schváleného rozpočtu Fondu na příslušný rok při sestavování státního plánu a rozpočtu. Potřebnou kvantifikaci tvorby zdrojů zatím provést nelze, protože souvisí s realizací nových opatření k ochraně zemědělského půdního fondu podle usnesení vlády ČSR č. 28/1982 a úpravou sazeb odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.

Při respektování koncepce novely zákona určené citovaným usnesením vlády ČSR se současně odstraňují vývojem překonaná ustanovení, jakož i některé stylistické nepřesnosti zákona.

Novelizace zákona, s ohledem na fakultativnost použití prostředků Fondu, nezakládá mimořádné nároky na státní rozpočet. Rozsah subvencovaných opatření, stanovení priorit a sazeb subvencí bude určovat ministerstvo zemědělství a výživy ČSR.

Po nabytí účinnosti novely zákona vydá ministr zemědělství a výživy ČSR v dohodě s ministrem financí ČSR směrnice pro poskytování prostředků z Fondu. V těchto směrnicích bude též připomenuto použití finančních prostředků Fondu ve vztahu k ochraně přírodního a životního prostředí při provádění zúrodňovacích prací.

II.

Zvláštní část

K bodu 1 - § 4:

Dosavadní znění § 4 zákona se podstatně zjednodušuje a přizpůsobuje dnešní soustavě ekonomických nástrojů. Současně se touto úpravou odstraňuje pojmová nedůslednost v označování některých příjmových položek Fondu, které mají v podstatě výdajový charakter (srv. dosavadní ust. písm. d), e), f). Podrobné vymezení příjmových položek mělo význam jen v době vzniku právní úpravy, protože umožnilo soustředit prostředky dosud poskytované na jednotlivé druhy zúrodňovacích prací prostřednictvím různých ekonomických nástrojů do jednoho zdroje.

Po celou dobu platnosti zákona nebyl vykázán příjem Fondu z titulu upraveného v dosavadním § 4 písm. g) zákona. Proto se tato úprava ze zákona vypouští.

K bodu 4 - § 7:

Úprava poskytování subvencí nebo půjček z Fondu v dosavadním § 7 již neodpovídá současným potřebám a je proto nově koncipována.

Zkušenosti získané při provádění zákona ukázaly, že vedle výstavby, rekonstrukce, modernizace, údržby a provozu odvodnění a závlah zemědělských pozemků by v zájmu komplexního řešení měly být poskytovány subvence a půjčky z Fondu i na nezbytné investice umožňující plné využití odvodnění a závlah zemědělských pozemků (odst. 1. písm. a). K takovým investicím patří zejména závlahové kanály, podávací čerpací stanice, provozní střediska a sklady náhradních dílů pro několik soustav.

V odst. 1 pod písm. c) až h) jsou v novelizovaném znění jmenovitě uvedeny zúrodňovací akce nově pojaté do zákona v souladu s usnesením vlády ČSR č. 272/1981.

Nová úprava nadále počítá s poskytováním prostředků z Fondu na rekultivaci písčitých půd, navíc se však tento režim rozšiřuje na rekultivaci a zúrodnění tzv. těžkých půd (odst. 1 písm. j) bod 3.). Uvedený postup je v souladu s požadavkem na rozšiřování zemědělského půdního fondu a jeho účelného využívání vyjádřeným v předpisech o ochraně zemědělského půdního fondu.

V současné etapě rozvoje socialistického zemědělství se již zpravidla neprovádějí rozsáhlejší terénní úpravy honů. Od vlastní úpravy honů je tedy třeba odlišit odstraňování terénních nerovností, které je pak obsaženo v návrhu nové úpravy v odst. 1 pod písm. j) bod 5.

V zájmu účelného použití prostředků Fondu upouští nová úprava od širokého vytčení účelu v dosavadním § 7 odst. 1 písm. a) a stanoví nové účelové použití těchto prostředků jen k rekultivaci a zvyšování úrodnosti orné půdy (odst. 1 písm. j) bod 4.).

Pozůstatky války (pevnůstky, zákopy, jámy po bombardování apod.), jakož i různé budovy v dezolátním stavu bránící řádnému hospodaření na pozemcích socialistických organizací, byly již odstraněny; ustanovení § 7 odst. 1 písm. h) a ch) dosavadní úpravy nejsou proto aktuální a do nové úpravy se nepřejímají.

Úprava odst. 2 bere zřetel na změněný charakter účelových rekultivačních podniků, které v souvislosti se změnou působnosti ministerstva průmyslu ČSR přešly do působnosti federálních ministerstev paliv a energetiky a hutnictví a těžkého strojírenství, přičemž byla dotčena i jejich koncepce. Tyto původně jednoúčelové organizace, zřízené k zúrodnění zemědělské půdy devastované v souvislosti s těžbou nerostů, se během doby změnily na zcela běžné zemědělské organizace s rostlinnou a živočišnou výrobou, které kromě devastované půdy užívají i zemědělskou půdu nedotčenou těžbou nerostů. Nebylo by proto opodstatněné vylučovat tyto organizace i nadále z možnosti poskytovat jim prostředky z Fondu, pokud jde o hospodaření na půdě nedotčené těžbou nerostů.

K bodu 5 - § 8:

Úpravou § 8 odst. 5 se odstraňuje nepřesnost dosavadního textu (citace nepříslušného paragrafu).

K bodu 6 - § 9:

Vzhledem ke stálému růstu kooperačních vazeb organizací hospodařících na půdě a přenášení jejich výrobních úkolů do kooperační sféry, neodpovídá dosavadní úprava, umožňující poskytování subvencí a půjček z Fondu jen organizacím hospodařícím na půdě, společenskému vývoji v této oblasti. Společenský zájem vyžaduje umožnit zejména v souvislosti s rozšířením výčtu akcí, na něž lze poskytovat subvence, poskytování subvencí a půjček z Fondu i organizacím na půdě nehospodařícím (např. Státní meliorační správě, společným zemědělským podnikům, melioračním družstvům), které v rámci kooperačních vztahů provádějí zúrodňovací akce za organizace hospodařící na půdě.

V Praze dne 24. listopadu 1982

Josef Korčák v. r.

Ing. Miroslav Toman, CSc., v. r.

předseda vlády

ministr zemědělství a výživy

České socialistické republiky

České socialistické republikySouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP