Čtvrtek 18. června 1981

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji za podanou zprávu. Dovolte mi, abych jménem nás všech, poslanců České národní rady, ze srdce blahopřál soudruhu prof. ing. Josefu Kempnému, CSc., k jeho zvolení předsedou České národní rady. /Potlesk./

Soudružky a soudruzi, budeme nyní pokračovat ve volbě dalších členů předsednictva České národní rady. Prosím, aby se každý z navržených představil povstáním.

Máme nyní podle písemného návrhu zvolit místopředsedy České národní rady.

Do funkce místopředsedů České národní rady jsou navrženi poslanci Oldřich Voleník, Marie Jarošová, Zbyněk Žalman a JUDr. Čestmír Adam.

Přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí, aby místopředsedou České národní rady byl zvolen poslanec Oldřich Voleník, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme zvolili soudruha Oldřicha Voleníka místopředsedou České národní rady. /Potlesk./

Kdo dále souhlasí s tím, aby místopředsedkyní České národní rady byla zvolena poslankyně Marie Jarošová, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme zvolili soudružku Marii Jarošovou místopředsedkyní České národní rady. /Potlesk./

Dále, kdo souhlasí s tím, aby místopředsedou České národní rady byl zvolen poslanec Zbyněk Žalman, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím byl poslanec Zbyněk Žalman zvolen místopředsedou České národní rady. /Potlesk./

Do funkce místopředsedy České národní rady byl dále navržen poslanec JUDr. Čestmír Adam.

Kdo souhlasí s tím, aby místopředsedou České národní rady byl zvolen poslanec JUDr. Čestmír Adam, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme jednomyslně zvolili všechny místopředsedy České národní rady. /Potlesk./

Nyní zvolíme podle předloženého návrhu ostatní členy předsednictva. Navrženi jsou tito poslanci:

ing. Václav Běžel

MUDr. Marcela Černá

ing. Jaromír Hájek

MUDr. Jaroslav Henzl

Jaroslav Jenerál

Jana Klasová

Jan Kotvald

Naděžda Křenová

prof. ing. Ladislav Kubíček, DrSc., člen korespondent ČSAV

doc. JUDr. Josef Mečl, CSc.

ing. Josef Meier

ing. Miroslav Mrázek

ing. Oldřich Paul RSDr.

Lubomír Procházka

akademik Bohumír Rosický

Antonín Slavíček

ing. Marie Smolíková

Alois Švrček ing.

Jan Uřičář

RSDr. Miloslav Vacík.

Kdo souhlasí s tím, aby uvedené poslankyně a poslanci byli zvoleni členy předsednictva České národní rady, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím bylo zvoleno dvacet navržených členů předsednictva České národní rady.

Prosím nyní nově zvoleného předsedu České národní rady, aby se ujal řízení schůze.

/Po zvolení nového předsednictva České národní rady se ujímá řízení schůze předseda České národní rady prof. ing. Josef Kempný, CSc./

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych vám při svém zvolení do funkce předsedy České národní rady poděkoval za vaši důvěru a ujistil vás za celé předsednictvo i za sebe osobně, že chceme věnovat všechny své síly plnění našich společných úkolů.

Dále mi dovolte, abych jménem vás všech i jménem svým poděkoval soudruhu Evženu Erbanovi za práci, kterou vykonával ve funkci předsedy České národní rady od podzimu 1969. Svou iniciativou a aktivní činností přispěl k upevňování české státnosti v rámci československé federace, k prohlubování bratrských vztahů mezi oběma našimi národy a rozvíjení jednoho ze základních principů socialistického politického systému - socialistické demokracie. /Potlesk./

Prosím nyní soudruha Evžena Erbana, aby do mých rukou složil poslanecký slib. /Přítomní povstávají, soudruh Erban skládá slib./

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, dnešním dnem zahajuje nově ustavená Česká národní rada svou činnost ve IV. volebním období. My všichni, kteří jsme se stali jejími členy, si vysoce vážíme důvěry, které se nám dostalo od našich voličů. Složeným slibem jsme se zavázali, že svůj poslanecký mandát budeme vykonávat podle vůle a zájmů lidu, který ve všeobecných volbách přesvědčivě dokumentoval svoje odhodlání aktivně pracovat k dalšímu rozkvětu naší socialistické vlasti.

Velká odpovědnost, kterou na sebe bereme jako poslanci nejvyššího zastupitelského a zákonodárného sboru České socialistické republiky vůči celé naší společnosti a její vedoucí síle Komunistické strany Československa, vychází z postavení, které Česká národní rada zaujímá v našem politickém systému. V tomto smyslu hodnotil také práci ČNR XVI. sjezd KSČ. Výslovně zdůraznil rostoucí úlohu zákonodárných sborů při zdokonalování socialistické státnosti, prohlubování zákonodárné činnosti i při posilování právního základu našeho společenského života.

Základní orientací pro veškerou činnost České národní rady a pro plnění úkolů, které v tomto volebním období před námi stojí, je program XVI. sjezdu KSČ. Tento program, který převzala celá Národní fronta za svůj, stanovil základní úkoly ve výstavbě rozvinuté socialistické společnosti v osmdesátých letech, i hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje na nejbližších pět let.

Jejich podstatu výstižně charakterizoval soudruh Husák na XVI. sjezdu, když řekl, že, cituji:

"Vše co činíme, celé naše úsilí o rozvoj socialismu, o rozkvět naší vlasti, směřuje ku prospěchu pracujících. Blaho člověka je a zůstane nejvyšším smyslem našeho snažení. Základem toho je převedení ekonomiky na cestu intenzívního rozvoje, efektivní, strukturální změny v hospodářství, racionální využívání výrobního potenciálu, vysoká hospodárnost a zhodnocování všech zdrojů, zdokonalování řízení, široký rozvoj iniciativy pracujících, hlubší zapojování našeho hospodářství do socialistické ekonomické integrace a mezinárodní dělby práce."

Orientace na kvalitativní stránky života plně platí i pro činnost České národní rady a jejích orgánů ve IV. volebním období. Jde o zajištění celého komplexu pracovních a životních podmínek potřebných k tomu, aby se socialistický člověk mohl všestranně rozvíjet, o upevňování sociálních jistot, výchovu člověka, o rozvoj vzdělání, kultury, péče o zdraví člověka včetně uchování zdravého životního prostředí, zajištění rodiny, matky a dítěte, vytváření soudružských vztahů mezi občany, formování socialistického způsobu života.

To všechno jsou podstatné stránky životní úrovně, které může zabezpečit jen a jen socialistická společnost.

Avšak žádná společnost, ani socialistická, nemůže však rozdělovat více, než sama vytvoří. Proto XVI. sjezd KSČ položil důraz na intenzifikaci ekonomiky jako základnu vývoje všech oblastí společenského života. Společenská praxe plně potvrdila správnost strategické linie strany na vysokou efektivnost a kvalitu veškeré práce. Provedená analýza a řada pozitivních výsledků dosažených v minulosti i ve složitých podmínkách prokázaly, že naše ekonomika má pro plnění náročných, ale reálných úkolů potřebné předpoklady. Může se opírat o široké zázemí rozvinuté výrobní základny, o tvůrčí sílu a schopnosti pracujících, o spolupráci s členskými státy RVHP, především se Sovětským svazem.

Je naší povinností, abychom záměry XVI. sjezdu KSČ realizovali také v podmínkách práce nejvyššího zákonodárného sboru České socialistické republiky, abychom je promítali do celé naší práce. Hlediska efektivnosti a kvality práce musíme uplatňovat vůči výkonné sféře a tím působit na zlepšení úrovně řízení na všech stupních, na důslednou realizaci souboru opatření ke zdokonalování plánovitého řízení národního hospodářství. To předpokládá vytvářet podmínky k lepšímu využívání surovin, materiálů a energie, k efektivnějšímu hospodaření s pracovní silou a základními fondy, k rychlejšímu zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje do výroby a k dalším krokům, nezbytným k zvyšování účinnosti celého našeho národního hospodářství. V zákonodárné činnosti budeme v těsné součinnosti s Federálním shromážděním a se Slovenskou národní radou usilovat o další zdokonalování našeho právního řádu, aby co nejvíce odpovídal dosaženému stupni a potřebám rozvoje naší společnosti. Rozhodujícím kritériem je kvalita právních předpisů, která podmiňuje autoritu a nezbytnou stabilitu právního řádu. Budeme dbát o to, aby přijímané zákony vytvářely dobré právní předpoklady pro realizaci politiky KSČ v jednotlivých oblastech hospodářského a společenského života, upevňovaly socialistické společenské zřízení v naší zemi a zabezpečovaly Ústavou zaručená práva a oprávněné zájmy našich občanů.

Budeme soustavně kontrolovat dodržování socialistické zákonnosti v jednotě obou jejích stránek, tj. v uplatňování práv i v plnění povinností vůči společnosti ze strany státních orgánů, hospodářských organizací a dalších institucí i občanů.

Realizace linie Komunistické strany Československa předpokládá stále větší účast lidu na řízení a správě státu, na tvorbě a zabezpečování plánovaných úkolů. Na to nesmíme zapomínat ani při plnění našich vlastních poslaneckých povinností. V neustálém a těsném sepětí poslanců s voliči, v součinnosti se všemi společenskými organizacemi Národní fronty spočívá velká síla naší socialistické demokracie, kterou chceme i nadále prohlubovat a rozvíjet. Složení našeho zákonodárného sboru, v němž jsou zastoupeny všechny sociální a věkové skupiny obyvatelstva, dává plné předpoklady pro to, aby Česká národní rada mohla získávat poznatky ze všech úseků života našeho lidu a využívat je ve své činnosti.

Od nás, volených zástupců lidu, občané očekávají, že budeme maximálně využívat jejich připomínek a podnětů, usilovat o řešení naléhavých problémů, kriticky poukazovat na různé nedostatky a neduhy a odhalovat jejich příčiny. V naší poslanecké práci navážeme na dobré zkušenosti, které Česká národní rada získala v předcházejících volebních obdobích a budeme nadále rozvíjet ty metody a formy práce, které se již dříve osvědčily.

Práce, která nás čeká, bude náročnější než dosud, neboť náročnější jsou i úkoly, které stojí před naší společností v tomto volebním období. O to důležitější bude další soustavná a cílevědomá spolupráce mezi Českou národní radou a vládou České socialistické republiky při uskutečňování závěrů XVI. sjezdu KSČ a programového prohlášení, které nám vláda v nejbližších dnech předloží.

Soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych jménem vás všech ujistil ještě jednou voliče, že vynaložíme všechny své síly, schopnosti a zkušenosti k tomu, abychom společně zajistili další rozvoj naší socialistické společnosti a šťastný a spokojený život našeho lidu. /Potlesk./

Soudružky a soudruzi, budeme pokračovat v jednání. Projednáme nyní

VI

Návrh skupiny poslanců na volbu ověřovatelů České národní rady

Písemný návrh vám byl jako tisk č. 3 rozdán. Ověřovatelé podle jednacího řádu České národní rady odpovídají za správnost a úplnost zápisů, dohlížejí na hlasování a konání voleb a spolu s předsedou České národní rady podepisují usnesení České národní rady. Jsou k návrhu na volbu ověřovatelů připomínky? Nejsou. Můžeme přistoupit k hlasování, a to tak, že budeme hlasovat o celém návrhu najednou zdvižením ruky. Souhlasíte s tímto způsobem hlasování?

Námitky nejsou. Kdo tedy souhlasí, aby poslanci Jiří Cibelius, Josef Černý, Josef Hanzelka, Jiří Hrdlička a Libuše Horáková byli zvoleni ověřovateli České národní rady, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím byli zvoleni ověřovatelé České národní rady a projednán šestý bod pořadu.

Posledním bodem pořadu ustavující schůze je

VII

Návrh skupiny poslanců na zřízení výborů České národní rady a na volbu jejich předsedů a ostatních členů

Tento návrh byl rozdán jako tisk č. 4.

Výbory jsou významnými iniciativními a kontrolními orgány České národní rady.

V nich je těžiště práce poslanců v České národní radě, neboť v zásadě všechny podklady předložené České národní radě jsou předem posuzovány ve výborech. Ty k nim připravují své zprávy a stanoviska, která předkládají České národní radě k projednání a rozhodnutí. Proto je práce ve výborech tak důležitým právem, ale i povinností každého poslance, a proto jsou také téměř všichni poslanci - s výjimkou např. poslanců-členů vlády - zařazeni do některého výboru.

Navrhovatelé, jak jim to ukládá zákon o jednacím řádu, přihlíželi při sestavování návrhu, který máte před sebou, jak k potřebám orgánů České národní rady, tak i k odbornému zaměření a zájmům jednotlivých poslanců.

Podle návrhu se doporučuje v souladu s dosavadními zkušenostmi vytvořit tytéž výbory, které již byly v III. volebním období. Mandátový a imunitní výbor není do návrhu zahrnut, protože jsme jej zvolili již na počátku schůze.

Nyní je třeba zřídit ostatní výbory, stanovit počty jejich členů a zvolit předsedy a členy.

Má někdo k předloženému návrhu připomínky? Nemá. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Navrhuji, abychom při hlasování postupovali tak, že budeme nejprve hlasovat zdvižením ruky o zřízení výborů a stanovení počtu jejich členů a pak o volbě předsedy a ostatních členů každého výboru.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nejsou.

Můžeme tedy přistoupit ke zřízení výborů České národní rady a stanovení počtu jejich členů.

Navrhuji, aby Česká národní rada zřídila ústavně právní výbor o 20 členech, výbor pro plán a rozpočet o 23 členech, výbor pro národní výbory a národnosti o 21 členech, výbor pro průmysl a stavebnictví o 26 členech, výbor pro zemědělství a výživu o 26 členech, výbor pro obchod, služby a dopravu o 22 členech, zdravotní a sociální výbor o 22 členech, kulturní a školský výbor o 22 členech.

Slyšeli jste návrh, jsou k němu nějaké připomínky nebo doplňky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí, aby Česká národní rada zřídila výbory a stanovila počty jejich členů, jak bylo navrženo, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Nyní přistoupíme k volbě předsedů a ostatních členů jednotlivých výborů.

Navrhuji, aby předsedou ústavně právního výboru byl zvolen poslanec doc. JUDr. Josef Mečl, CSc., a dalšími členy poslanci plk. JUDr. Marie Patejdlová, Jaroslav Hrbotický, Marie Cmíralová, Olga Divilová, Anna Kocurová, JUDr. František Kubát, Stanislav Kuna, Jarmila Malecká, Vlasta Matějková, Marie Migotová, JUDr. Jan Němec, Miroslav Novotný, ing. Oldřich Paul, ing. Vladimíra Peřinová, Jiří Starý, Karel Tondr, Václav Trejbal, RSDr. Miloslav Vacík a genpor. ing. Milán Václavík.

Kdo s předneseným návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku? /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsou zvoleni předseda a ostatní členové ústavně právního výboru.

Navrhuji dále, aby předsedou výboru pro plán a rozpočet byl zvolen poslanec ing. Miroslav Mrázek a dalšími členy výboru poslanci ing. Jiří Krátký, Ladislav Doležal, František Antony, Josef Cihlář, Josef Černý, Jana Čížková, ing. Jaromír Hájek, Jan Hluší, Jaroslav Hora, Zdeněk Horčík, Marie Kochtová, Jana Kolbabová, Bohumil Kozák, Pavel Krystyník, Karel Nádhera, ing. Vladislav Nový, Ludmila Pučanová, Jindřiška Strnadová, Marie Svobodová, František Štefan, ing. Jan Uřičář a RNDr. Václav Zýka, DrSc.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme zvolili předsedu a ostatní členy výboru pro plán a rozpočet.

Navrhuji dále, aby předsedkyní výboru pro národní výbory a národnosti byla zvolena místopředsedkyně ČNR Marie Jarošová a dalšími členy poslanci PhDr. Miroslav Hlaváček, Jiří Havlíček, Krista Bartíková, ing. Jiří Burian, Václav Burian, Ladislav Cepl, Milan Dohnal, Libuše Faltýnková, Jiří Fleyberk, Walter Herrgesell, Jarmila Chmelaříková, Radko Kotoulek, Vladislav Niedoba, Alois Olšan, Filip Pejchal, Ján Sivák, Antonín Slavíček, Josef Svoboda, Marie Šantorová a RSDr. Václav Šlapák.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme zvolili předsedkyni a ostatní členy výboru pro národní výbory a národnosti.

Navrhuji, aby předsedou výboru pro průmysl a stavebnictví byl zvolen poslanec prof. ing. Ladislav Kubíček, DrSc., člen korespondent ČSAV, a dalšími členy výboru poslanci Josef Pátek, Jiří Enoch, ing. Václav Anděl, Václav Berenreiter, Josef Brisuda, Marie Dubská, Věra Fišerová, Marie Flídrová, Josef Hanzelka, Bohuslav Horáček, ing. Jaroslav Horák, Jan Kotvald, Miloš Kulovaný, Anna Langerová, Ladislav Matějka, Václav Michalec, Antonín Očenášek, Jan Onderka, Jaromír Plíva, ing. František Skácel, Vlastimil Sýkora, Jaroslav Šafařík, Milan Šebor, Miroslav Štorkán a Josef Šůral.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme zvolili předsedu a ostatní členy výboru pro průmysl a stavebnictví.

Navrhuji dále, aby předsedou výboru pro zemědělství a výživu byl zvolen poslanec Alois Švrček a dalšími členy výboru poslanci ing. Josef Meier, Libuše Horáková. Josef Blín, Jiří Cibelius, Jana Čepičková, Jaroslav Čubrda, ing. Jiří Čurda, Eliška Dvořáková, Josef Hotovec, Marta Klimková, ing. Jaroslav Kolařík, CSc., Karel Kostka, doc. MVDr. Antonín Kubíček, CSc., Eva Lišková, Jiří Němec, Otakar Novotný, ing. Bohuslav Olšan, ing. Josef Píro, Josef Podlešák, genmjr. ing. Václav Růžička, Emilie Říhová, Jaroslav Schuster, Jiřina Sůvová, Jaroslava Šenková a ing. Břetislav Vařečka.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme zvolili předsedu a ostatní členy výboru pro zemědělství a výživu.

Nyní přistoupíme k volbě předsedy a členů výboru pro obchod, služby a dopravu. Do funkce předsedy je navrhován místopředseda ČNR Zbyněk Žalman a jako další členové výboru poslanci ing. Marie Hubálková, Alois Beran, Přemysl Bohdálek, MUDr. Marcela Černá, Gertruda Hambalčíková, Štěpán Horník, ing. František Chabičovský, Jana Klasová, František Kozák, Petr Krátký, Bohumil Ladislav, Ladislav Liška, Stanislav Loutchan, Jiří Maryška, Jaroslav Polívka, Olga Škarydková, Bohuslav Šlahař, Marie Šmotková, Dana Trochtová, Jan Vávrů a František Vrbka.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme zvolili předsedu a ostatní členy výboru pro obchod, služby a dopravu.

Navrhuji, aby předsedou zdravotního a sociálního výboru byl zvolen místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam a dalšími členy výboru poslanci prof. MUDr. Vladimír Balaš, DrSc., František Mařas, Vladimír Burša, MUDr. Eva Hálková, Alena Hanzlová, MUDr. Jaroslav Henzl, Karel Chýlek, Stanislav Chytráček, Anna Kopecká, MUDr. Marta Kotasová, Helena Kotrlová, Alois Král, Josef Lacek, Václav Měřička, Milan Mráz, Petr Nepraš, Milada Tořová, Zdeňka Vašíčková, Helena Veverková, MUDr. Marcela Vokrouhlíková a prof. ThDr. František Vymětal.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme zvolili předsedu a ostatní členy zdravotního a sociálního výboru.

Navrhuji, aby předsedkyní kulturního a školského výboru byla zvolena poslankyně ing. Marie Smolíková a dalšími členy výboru poslanci akademik Bohumír Rosický, Miroslava Zajebalová, Pavla Bařinová, Květoslava Březinová, Hana Fuchsová, Milan Grande, RSDr. Zdeněk Hoření, Jiří Hrdlička, Amálie Kadlčíková - Braunová, doc. Antonín Kachlík, Naděžda Křenová, genpor. ing. PhDr. Josef Marušák, CSc., Petr Materna, Jan Nezval, František Přibyl, Václav Reinberg, Josef Rota, Marie Rylková, Václav Starec, ing. Miroslav Šlouf a Zdena Žáková.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsou zvoleni předseda a ostatní členové kulturního a školského výboru.

Soudružky a soudruzi poslanci, tím jsme zřídili všechny výboru České národní rady a zvolili jejich předsedy a ostatní členy.

Tím byl projednán pořad dnešní, ustavující schůze. Dovolte mi ještě některá upozornění:

Po skončení schůze sejdou se všichni členové předsednictva k první schůzi předsednictva České národní rady v místnosti č. 29 v 1. poschodí. Podrobný pořad schůze je uveden na pozvánce rozdané dnes odpoledne. Poslanci ČNR - komunisté s výjimkou členů předsednictva sejdou se po ukončení schůze k ustavujícím schůzím stranických skupin výborů.

Všechny poslance pak prosím, aby si svou práci, ostatní povinnosti i svou dovolenou zařídili tak, aby se až do 7. července mohli účastnit sněmovních prací. V nejbližších dnech se totiž sejdou ustavující schůze právě zvolených výborů zejména k přípravě 2. schůze České národní rady, s kterou lze počítat ve dnech 6. a 7. července t. r., a k přípravě plánu práce na II. pololetí 1981.

Má ještě někdo před ukončením schůze něco mimo program? /Nikdo se nehlásil./

Vážené soudružky a soudruzi, přeji vám ve vaší náročné práci mnoho zdaru.

Končím schůzi. /Potlesk./

/Schůze skončila ve 14.20 hodin./

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP