Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1977

III. volební období

11

Vládní návrh

Zákon

ze dne června 1977

o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace

vědeckých pracovníků

Federální shromáždění Československé socia-
listické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENI

§ 1

Výchova nových vědeckých pracovníků a další
zvyšování kvalifikace těch, kteří již vědecky pra-
cují, jsou významným úkolem socialistického státu.
Jsou řízeny a uskutečňovány v souladu se státní
vědeckou, vědeckotechnickou a hospodářskou po-
litikou.

§ 2

(1) Účelem výchovy nových vědeckých pracov-
níka je plánovitě připravovat vědecky kvalifiko-
vané a morálně vyspělé odborníky, schopně plnit
úkoly spojené s všestranným rozvojem socialistic-
ké společnosti.

(2) Účelem dalšího zvyšování kvalifikace pra-
covníků, kteří působí ve funkcích, pro něž se vyža-
duje vědecká kvalifikace, je zabezpečovat soustav-
ný a cílevědomý růst jejich tvůrčí způsobilosti
v souladu s potřebami plnění úkolů rozvoje vědy
a techniky.


2

ČÁST DRUHÁ

*

VÝCHOVA NOVÝCH VĚDECKÝCH
PRACOVNÍKŮ

§ 3
Obory vědecké výchovy

Výchova nových vědeckých pracovníků (dále
jen "vědecká výchova") se uskutečňuje v jednotně
stanovených oborech vědecké výchovy. Obory vě-
decké výchovy stanoví Československá akademie
věd v součinnosti se Slovenskou akademií věd a po
dohodě s ústředními orgány státní správy, které
řídí vysoké školy, s ústředními orgány státní sprá-
vy, které řídí udělování vědeckých hodností, a s fe-
derálním ministerstvem pro technický a investiční
rozvoj.

Školící pracoviště a školitelé

§ 4

Vědecká výchova se uskutečňuje v socialistic-
kých organizacích určených jako školící pracoviště
pro jednotlivé obory vědecké výchovy (dále jen
"školící pracoviště"). Jako školící pracoviště mo-
hou být určeny organizace, které zaručují komplex-
ní vědeckou výchovu v daném oboru, významnou
částí svého zaměření pracují vědecky v tomto oboru
a v kterých působí kolektiv vynikajících odborníků
z daného oboru, z nichž lze určit pracovníky způ-
sobilé plnit funkce školitelů.

§ 5

/1/ Školící pracoviště určují Československá
akademie věd na území České socialistické repub-
liky a Slovenská akademie věd na území Slovenské
socialistické republiky na návrh ústředního orgánu,
do jehož oboru působnosti patří organizace na-
vrhovaná jako školící pracoviště.

(2) Školící pracoviště na vysokých školách
určují ústřední orgány státní správy, které řídí
vysoké školy. Tyto ústřední orgány státní správy
určují jako školící pracoviště též jiné organizace,
které řídí.

§ 6

/1) Československá akademie věd vede eviden-
ci všech školících pracovišť v Československé so-
cialistické republice. Orgány oprávněně určovat
školící pracoviště jsou povinny oznamovat Česko-
slovenské akademii věd pro účely evidence skuteč-
nosti týkající se školících pracovišť, zejména určení
školícího pracoviště, jeho zrušení a obory, v nichž
uskutečňuje vědeckou výchovu.

(2) Slovenská akademie věd vede evidenci
všech školících pracovišť na území Slovenské so-
cialistické republiky. Orgány oprávněné určovat
školící pracoviště jsou povinny oznamovat Sloven-


3

ské akademii věd pro účely evidence skutečnosti
týkající se školících pracovišť na území Slovenské
socialistické republiky, zejména určení školícího
pracoviště, jeho zrušení a obory, v nichž uskuteč-
ňuje vědeckou výchovu.

§ 7

(1) Školící pracoviště určí pracovníku přijaté-
mu k vědecké výchově (dále jen "účastník vědecké
výchovy") školitele, který odpovídá za komplexní
vedení svěřeného pracovníka.

(2) Školící pracoviště je povinno vytvořit ne-
zbytné podmínky pro plnění úkolů školitelů a vý-
sledky jejich práce pravidelně hodnotit.

§ 8
Mateřské pracoviště

(1) Mateřským pracovištěm účastníka vědecké
výchovy je organizace, u níž je po dobu vědecké
výchovy v pracovním poměru, v pracovním vztahu
vyplývajícím z členského poměru k jednotnému ze-
mědělskému družstvu nebo k výrobnímu družstvu,
popř. v jiném obdobném vztahu (dále jen "pracov-
ní poměr"), nebo organizace, pro jejíž potřebu je
vychováván.

(2) Mateřské pracoviště úzce spolupracuje při
vědecké výchově se školícím pracovištěm.

Výběr a přijímání uchazečů k vědecké výchově

§ 9

Výběr osob vhodných k vědecké výchově zabez-
pečují vysoké školy a všechny organizace, v nichž
pracují absolventi vysokých škol. 1) Při výběru osob
k vědecké výchově se hodnotí jejich způsobilost
komplexně.

§ 10

K vědecké výchově se uchazeči přihlašují na
školícím pracovišti přímo nebo prostřednictvím
organizace, pro jejíž potřebu mají být vědecky vy-
chováváni.

§ 11

K vědecké výchově mohou být přijati absol-
venti vysokých škol, kteří po všech stránkách spl-
ňují předpoklady pro tvůrčí práci v daném oboru,

a) s předchozí praxí, během níž získali zkušenosti
z účasti na řešení nebo realizaci úkolů rozvoje
vědy a techniky,

b) bez předchozí praxe, pokud již v průběhu stu-
dia na vysoké škole prokázali výjimečné před-
poklady pro vědeckou práci.

M § 13 zákona č. 19/1966 Sb.


4

§ 12

O přijetí uchazeče rozhoduje školící pracoviště
na základě výsledku přijímacího řízení, včetně při-
jímací zkoušky a v rozsahu míst stanovených plá-
nem výchovy vědeckých pracovníků. Rozhodnuti
školícího pracoviště je konečné.

Formy vědecké výchovy

§ 13

Vědecká výchova se uskutečňuje v těchto for-
mách:

a) interní vědecká aspirantura

b) účelová vědecká aspirantura

c) externí vědecká aspirantura

d) vědecká aspirantura pracovníků školících pra-
covišť.

§ 14
Interní vědecká aspirantura

(1) Interní vědecká aspirantura je forma vě-
decké výchovy, v níž hlavní činností interního vě-
deckého aspiranta je na školícím pracovišti orga-
nizovaná příprava k vědecké práci.

(2) Interní vědecká aspirantura trvá tři roky;
ve výjimečných případech ji může školící praco-
viště prodloužit nejvýše o jeden rok.

(3) Interní vědecký aspirant není ke školícímu
pracovišti v pracovním poměru. Pracovněprávní
vztahy mezi ním a školícím pracovištěm se řídí zá-
koníkem práce, pokud v tomto zákoně nebo v před-
pisech vydaných k jeho provedení není stanoveno
jinak.

§ 15
Účelová vědecká aspirantura

(1) Ocelová vědecká aspirantura je forma vě-
decké výchovy, do níž je její účastník vyslán svým
mateřským pracovištěm. Účastník účelové vědecké
aspirantury zůstává v pracovním poměru k mateř-
skému pracovišti a jeho vědecká výchova na ško-
lícím pracovišti spočívá především v řešení úkolu
významného pro jeho mateřské pracoviště.

(2) Dobu účelové vědecké aspirantury stanoví
školící pracoviště v dohodě s mateřským pracoviš-
těm nejdéle na tři roky.

§ 16
Externí vědecká aspirantura

(1) Externí vědecká aspirantura je forma vě-
decké výchovy, při níž je externí vědecký aspirant
v pracovním poměru k mateřskému pracovišti a
jeho vědecká výchova na školícím pracovišti pro-
bíhá při současném plnění pracovních povinností
na mateřském pracovišti.


6

(2) Dobu externí vědecké aspirantury stanoví
školící pracoviště nejdéle na pět let.

§ 17

Vědecká aspirantura pracovníků Školících
pracovišť

(1) Vědecká aspirantura pracovníků školících
pracovišť je forma vědecké výchovy, při níž je její
účastník v pracovním poměru k organizaci, která
je školícím pracovištěm v daném oboru; uskuteč-
ňuje se jako součást pracovních povinností jejího
účastníka.

(2)Dobu vědecké aspirantury pracovníků ško-
lících pracovišť stanoví školící pracoviště nejdéle
na pět let.

Obsah vědecké výchovy

§ 18

Vědecká výchova ve všech formách obsahuje
studium odborné, studium marxismu-leninismu, stu-
dium jazyků a řešení výzkumného tématu. Výsledky
řešení výzkumného tématu zpracuje účastník vě-
decké výchovy ve formě závěrečné vědecké práce;
tato práce má povahu kandidátské disertační práce
podle zvláštních předpisů. 2]

§ 19

(1) Výsledky studia ve vědecké výchově se ově-
řují těmito zkouškami:

a) zkouškou odbornou

b) zkouškou z marxismu-leninismu

c) zkouškou z ruského jazyka

d) zkouškou z dalšího světového jazyka.

(2) Zkoušky uvedené v odstavci (1) mají pova-
hu kandidátských zkoušek podle zvláštních před-
pisů. 3)

Vznik, přerušení a změna vědecké výchovy

§ 20

Vědecká výchova vzniká dnem uvedeným
v oznámení o přijetí uchazeče. Podmínkou vzniku
interní vědecké aspirantury je skončení dosavad-
ního pracovního poměru.

§ 21

Školící pracoviště může ze závažných důvodů
vědeckou výchovu přerušit. Doba přerušení vědec-
ké výchovy se nezapočítává do celkové doby jejího
trvání. Po dobu přerušení interní vědecké aspiran-
tury trvá pracovněprávní vztah ke školícímu pra-
covišti.

2) § 5 zákona č. 53/1964 Sb.

3) § 5 zákona č. 53/1964 Sb.


o

§ 22

Změny ve formě, oboru nebo místě výkonu vě-
decké výchovy může školící pracoviště provést jen
v dohodě s účastníkem vědecké výchovy.

Skončení vědecké výchovy

§ 23

(1) Vědecká výchova končí uplynutím doby pro
ni stanovené nebo před uplynutím této doby, pokud
účastník vědecké výchovy vykonal předepsané
zkoušky a vypracoval závěrečnou vědeckou práci.

(2) V průběru trvání vědecké výchovy lze skon-
čit vědeckou výchovu dohodou, oznámením účast-
níka vědecké výchovy nebo zrušením vědecké vý-
chovy ze strany školícího pracoviště.

 

(3) Školící pracoviště může zrušit vědeckou vý-
chovu účastníka,

a) který soustavně neplní studijní povinnosti,

b) který porušil závažné povinnosti stanovené zá-
kony a jinými předpisy,

c) jestliže školící pracoviště nadále nemůže plnit
povinnosti spojené s vědeckou výchovou a ne-
došlo k dohodě podle § 22; školící pracoviště
je však povinno účastníkovi zajistit pokračo-
vání vědecké výchovy na jiném školícím pra-
covišti.

§ 24

[1] Dohoda o skončení vědecké výchovy, ozná-
mení účastníka o skončení vědecké výchovy a zru-
šení vědecké výchovy školícím pracovištěm musí
být provedeny písemně; jinak jsou neplatné.

(2) Vědecká výchova končí dnem stanoveným
dohodou anebo posledním dnem kalendářního mě-
síce následujícího po dni doručení oznámení účast-
níka nebo zrušení školícím pracovištěm (§ 23
odst. 2). Školící pracoviště nesmí zrušit interní vě-
deckou aspiranturu v ochranné době (§ 48 odst. 1
zákoníku práce), s výjimkou případů zrušení z dů-
vodů uvedených v § 23 odst. 3 písm. b).

(3) Školící pracoviště vydá účastníku vědecké
výchovy potvrzení o jejím skončení a o dosažených
výsledcích.

Finanční a věcné zabezpečení vědecké výchovy

§ 25

(1) Interní vědečtí aspiranti jsou hospodářsky
zabezpečeni stipendiem.

(2) Interním vědeckým aspirantům vychováva-
ným pro potřebu mateřského pracoviště poskytuje
stipendium toto pracoviště, v ostatních případech
školící pracoviště.

(3) Školící a mateřské pracoviště se mohou


o finanční účasti při poskytování stipendia dohod-
nout jinak.

§ 26

Účastníci účelové vědecké aspirantury jsou po
dobu trvání účelové vědecké aspirantury hospodář-
sky zabezpečeni stipendiem, které jim poskytuje
mateřské pracoviště.

§ 27

Externím vědeckým aspirantům poskytne ma-
teřské pracoviště pracovní volno s náhradou mzdy
k výkonu stanovených úkolů ve vědecké výchově
v rozsahu určeném prováděcím předpisem.

§ 28

(1) Ostatní náklady spojené s vědeckou výcho-
vou hradí u účastníků vychovávaných pro potřebu
mateřského pracoviště toto pracoviště, v ostatních
případech školící pracoviště.

(2) Školící a mateřské pracoviště se mohou
o úhradě ostatních nákladů při vědecké výchově
dohodnout jinak.

§ 29

(1) Pro vědeckou výchovu se využívá věcného
vybavení školícího pracoviště, popřípadě mateřské-
ho pracoviště.

(2) Organizace, které mají ve správě, užívání,
popř. ve vlastnictví speciální zařízení, jsou povinny
umožnit jejich používám pro účely vědecké výcho-
vy a tak pomáhat školícím pracovištím při zabezpe-
čování vědecké výchovy.

§ 30

Nároky na náhradu škody, způsobené při vě-
decké výchově nebo v přímé souvislosti s ní účast-
níkem účelové nebo externí vědecké aspirantury
školícímu pracovišti nebo naopak, se řídí ustano-
veními zákoníku práce (část druhá, hlava osmá).

§ 31
Péče o absolventy vědecké výchovy

(1) Školící pracoviště účinně napomáhá absol-
ventům interní vědecké aspirantury, kteří nebyli
vychováváni pro potřebu mateřského pracoviště,
při umístění odpovídajícím jejich kvalifikaci.

(2) Organizace, u nichž vědecká, výzkumná a
vývojová činnost tvoří hlavní tematické zaměření,
a organizace, jejichž organizační složky mají ta-
kové hlavní tematické zaměření, obsazují pracovní
místa vědeckých pracovníků v organizacích, resp.
v jejich organizačních složkách, především z řad
absolventů vědecké výchovy.

7


8

ČÁST TŘETÍ
STUDIJNÍ POBYTY

§ 32

(1) V rámci zkvalitnění výběru a přípravy k vě-
decké výchově mohou organizace určené jako ško-
licí pracoviště přijímat na základě konkursu k čvrt-
letním až tříletým studijním pobytům absolventy
vysokých škol mladší třiceti let, kteří splňují všech-
ny předpoklady pro tvůrčí práci v daném oboru na
příslušném školícím pracovišti a prošli úspěšně při-
jímacím řízení. Školící pracoviště sjednávají na
dobu trvání studijního pobytu s přijatými absol-
venty pracovní poměr. Po dobu studijního pobytu
jim poskytují stipendium.

(2) Organizace určené jako školící pracoviště,
popř. jiné organizace, mohou přijímat k čtvrtletním
až tříletým studijním pobytům pracovníky jiných
organizací po dobu jejich externí vědecké aspiran-
tury nebo přípravy k získání vědecké hodnosti mi-
mo organizovanou vědeckou výchovu; přitom s nimi
nesjednávají pracovní poměr. Po dobu studijního
pobytu jim poskytuje organizace, u které jsou v pra-
covním poměru, stipendium, a hradí jim cestovní,
stěhovací a jiné výdaje.

ČÁST ČTVRTÁ

DALŠÍ ZVYŠOVÁNI KVALIFIKACE
A HODNOCENI TVURČÍ

ZPŮSOBILOSTI
VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ

§ 33

(1) Systém dalšího zvyšování kvalifikace a
hodnocení tvůrčí způsobilosti, který upravují ná-
sledující ustanovení tohoto zákona, se vztahuje
pouze na pracovníky působící ve funkcích, pro něž
se vyžaduje vědecká kvalifikace vyjádřená vědec-
kými kvalifikačními stupni (dále jen "vědečtí pra-
covníci"). 4)

(2) Další zvyšování kvalifikace patří k základ-
ním povinnostem vědeckých pracovníků i organi-
zací, v nichž pracují. Tvůrčí způsobilost vědeckých
pracovníků, která je výsledkem zvyšování jejich
kvalifikace, se soustavně hodnotí.

Další zvyšování kvalifikace
vědeckých pracovníků

§ 34

(1) Úkolem vědeckých pracovníků je získávat
vědecké poznatky, tvořivě je rozvíjet podle potřeb

4) Zvyšování kvalifikace je pro vědeckopedagogické pracovníky upraveno zákonem č. 19/1966 Sb., o vysokých
školách a předpisy vydanými k jeho provedeni; pro vědeckotechnické pracovníky vyhláškou federálního mi-
nisterstva pro technický a investiční rozvoj č. 32/1976 Sb., o vědeckotechnických pracovnících v centrálně
řízených organizacích výzkumně a vývojově základny.


9

védy a praxe a rozšiřovat vědecké poznání, které
může mít též formu objevů nebo vynalézá. Vědečtí
pracovníci se též aktivně podílejí na zavádění vý-
sledků vyřešených výzkumných a vývojových úkolů
do výroby nebo jiné praxe.

(2) Další zvyšování kvalifikace vědeckých pra-
covníků na základě plánů jejich osobního rozvoje
musí být úzce spojeno s aktivní vědeckou činností
v rámci plnění úkolů v jejich organizacích.

§ 35

Organizace jsou povinny vytvořit podmínky pro
soustavný růst tvůrčí způsobilosti každého vědec-
kého pracovníka, sledovat a podporovat jeho vývoj.

§ 36

(1) Vědeckým pracovníkům, kteří projevují nej-
vyšší vědeckou a morální způsobilost, ukládá orga-
nizace, k níž jsou v pracovním poměru, řešení vý-
znamných a náročných vědeckých úkolů a umož-
ňuje jim výsledky této práce zpracovat ve formě
doktorské disertační práce. 5)

(2) K dokončení doktorské disertační práce
může organizace poskytnout vědeckému pracovníku
pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměr-
ného výdělku na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na
dobu šesti měsíců.

Hodnocení tvůrčí způsobilosti
vědeckých pracovníků

Vědecké kvalifikační stupně

§ 37

Tvůrčí způsobilost vědeckých pracovníků se
hodnotí vědeckými kvalifikačními stupni, které se
přiznávají vědeckým pracovníkům na základě ově-
řování výsledků zvyšování jejich kvalifikace. Vě-
deckými kvalifikačními stupni se osvědčuje základ-
ní, vyšší a nejvyšší tvůrčí způsobilost.

§ 38

(1) Vědecký kvalifikační stupeň, jímž se osvěd-
čuje základní tvůrčí způsobilost, získává vědecký
pracovník udělením vědecké hodnosti.

(2) Vědecké kvalifikační stupně, jimiž se osvěd-
čuje vyšší a nejvyšší tvůrčí způsobilost, získává
vědecký pracovník rozhodnutím komisí Českoslo-
venské akademie věd a Slovenské akademie věd
pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků.
Komise Československé akademie věd a Slovenské
akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace
pracovníků rozhodují o přiznání vědeckého kvalifi-
kačního stupně v souladu s potřebami společnosti
na návrh organizace, k níž je vědecký pracovník

5) § 6 zákona č. 53/1964 Sb.


10

v pracovním poměru (navrhovatel), předložený
prostřednictvím příslušného ústředního orgánu.

§ 39

(1) Vědecké kvalifikační stupně, jimiž se
osvědčuje vyšší a nejvyšší tvůrčí způsobilost, při-
znává komise Československé akademie věd pro
posuzování vědecké kvalifikace pracovníků vědec-
kým pracovníkům organizací na území České socia-
listické republiky a komise Slovenské akademie věd
pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků vě-
deckým pracovníkům organizací na území Sloven-
ské socialistické republiky.

(2) Proti zamítavému rozhodnutí komisi Česko-
slovenské akademie věd a Slovenské akademie věd
pro posuzování vědecké kvalifikace pracovníků
o návrhu na přiznání vědeckého kvalifikačního
stupně může podat rozklad jen navrhovatel. Roz-
klad se podává do 60 dnů od doručení rozhodnutí.
O rozkladu proti rozhodnutí komise Československé
akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace
pracovníků rozhoduje předseda Československé
akademie věd, proti rozhodnutí komise Slovenské
akademie věd pro posuzování vědecké kvalifikace
pracovníků předseda Slovenské akademie věd.

§ 40

Ztráta vědecké hodnosti podle zvláštních před-
pisů6] má za důsledek ztrátu vědeckého kvalifikač-
ního stupně.

§ 41
Periodické atestace

(1) Periodickou atestací se komplexně hodnotí
pracovní výsledky vědeckého pracovníka za uply-
nulé období. Toto období je pro vědecké pracovníky
se základní tvůrčí způsobilostí a s vyšší tvůrčí způ-
sobilostí nejdéle čtyřleté a pro vědecké pracovníky
s nejvyšší tvůrčí způsobilostí nejdéle šestileté.

(2] Periodické atestace vědeckých pracovníků
provádějí atestační komise ustavené v jednotlivých
organizacích jako poradní orgány vedoucího orga-
nizace.

ČÁST PÁTÁ

ŘÍZENÍ VĚDECKÉ VÝCHOVY
a DALŠÍHO ZVYŠOVÁNI

KVALIFIKACE
VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ

§ 42

(1) Plánovité zvyšování účinnosti vědeckotech-
nického rozvoje a jeho společenského přínosu vyža-
duje ústřední řízení vědecké výchovy a dalšího zvy-
šování kvalifikace vědeckých pracovníků, zajišťu-
jící jejich jednotné uskutečňováni a koordinaci

6) § 11 zákona č. 53/1964 Sb.


11

v souladu se zásadami státní politiky a kontrolu
jejich provádění.

(2) Ústřední řízení vědecké výchovy a dalšího
zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků pří-
sluší Československé akademii věd spolu se Slo-
venskou akademií věd ve spolupráci s ústředními
orgány státní správy, které řídí vysoké školy,
s ústředními orgány státní správy, které řídí udě-
lování vědeckých hodností, a s federálním minis-
terstvem pro technický a investiční rozvoj.

§ 43

Československá akademie věd spolu se Sloven-
skou akademií věd plní pro oblast vědecké výchovy
a pro oblast dalšího zvyšování kvalifikace vědec-
kých pracovníků funkci ústředního orgánu státní
správy.

§ 44

(1) Vědeckou výchovu kromě vědecké výchovy
uvedené v odstavci (2) řídí Československá aka-
demie věd a Slovenská akademie věd.

(2) Ústřední orgány státní správy, do jejichž
působnosti patří vysoké školy, řídí vědeckou vý-
chovu na vysokých školách a v organizacích říze-
ných těmito ústředními orgány státní správy.

(3) Ústřední orgány státní správy a organi-
zace zúčastněné na procesu vědecké výchovy plní
úkoly spojené se zajišťováním vědecké výchovy.

(4) Plán výchovy vědeckých pracovníků je sou-
částí jednotného plánu rozvoje vědy a techniky.

§ 45

Další zvyšování kvalifikace vědeckých pracov-
níků řídí ústřední orgány státní správy v rámci své
působnosti.

ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ,
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 46

Ústřední orgány státní správy, které řídí školy
a organizace spolupůsobící při výchově a vzdělá-
vání mládeže, pečují o to, aby se vytvářely předpo-
klady pro budoucí vědeckou výchovu, vzbuzoval
zájem o vědeckou a odbornou práci a rozvíjely
tvůrčí schopnosti mládeže, aby zejména vysoké
školy umožňovaly studentům nadaným k vědecké
práci účast při řešení výzkumných úkolů a též
jiným způsobem podporovaly růst jejich tvůrčí způ-
sobilosti.

§ 47

Stipendia vyplácená podle ustanovení tohoto
zákona se financují v rámci neinvestičních výdajů
podle zvláštních předpisů.


12

§ 48

Na rozhodování ve věcech vědecké výchovy a
studijních pobytů podle části druhé a třetí tohoto
zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 71/1967
Sb., o správním řízení (správní řád).

§ 49
Mezinárodní spolupráce ve vědecké výchově

(1) Při vědecké výchově se využívají všechny
možnosti dané vzájemnou spoluprací s jinými státy.

(2) Pokud uzavřené mezinárodní dohody obsa-
hují ustanovení o spolupráci ve vědecké výchově,
vysílají se její účastníci do zahraničí a přijímají se
její účastníci ze zahraničí podle těchto dohod a po-
dle prováděcích plánů k těmto dohodám. Podmínky
vysílání stanoví orgány provádějící příslušné do-
hody.

Prováděcí předpisy

§ 50

Československá akademie věd spolu se Sloven-
skou akademií věd po dohodě s ústředními orgány
státní správy, které řídí vysoké školy, s ústředními
orgány státní správy, které řídí udělování vědec-
kých hodností, a s federálním ministerstvem pro
technický a investiční rozvoj stanoví podrobnosti

a) o vědecké výchově, a to o určování školících
pracovišť a školitelů, o přijímání uchazečů do
vědecké výchovy, o vedení pracovníků ve vě-
decké výchově, o průběhu studia ve vědecké
výchově, o jeho ukončení a přerušení, o přede-
psaných zkouškách, o výběru a postupu při
zpracování řešeného tématu a o evidenci ve
vědecké výchově;

b) o studijních pobytech;

c) o dalším zvyšováni kvalifikace vědeckých pra-
covníků a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vě-
deckých pracovníků.

§ 51

Československá akademie věd spolu se Sloven-
skou akademií věd a po dohodě s ústředními orgány
státní správy, které řídí vysoké školy, a s ústřední-
mi orgány státní správy, které řídí udělování vě-
deckých hodností, může pro cizí státní příslušníky
upravit odchylně přijímací řízení do vědecké vý-
chovy a zkoušky ve vědecké výchově, s výjimkou
zkoušky odborné.

§ 52

(1) Československá akademie věd v dohodě
s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí
upraví

a) podrobněji pracovněprávní vztahy účastníků
vědecké výchovy a studijních pobytů.


13

b) podle zásad stanovených vládou Českosloven-
ské socialistické republiky podmínky poskyto-
vání a výši stipendií interních vědeckých aspi-
rantů, účelových vědeckých aspirantů a pra-
covníků přijatých ke studijním pobytům.

(2) Československá akademie věd v dohodě
s federálním ministerstvem zemědělství a výživy a
s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí
může podrobněji upravit pracovní vztahy a finanč-
ní zabezpečení členů jednotných zemědělských
družstev v průběhu vědecké výchovy, při studijních
pobytech a při dalším zvyšování kvalifikace vědec-
kých pracovníků.

§ 53

Ministr národní obrany Československá socia-
listické republiky a ministr vnitra Československé
socialistické republiky v dohodě s předsedou Čes-
koslovenské akademie věd upraví podrobnosti týka-
jící se určování oborů, určování školitelů, výběru a
schvalování řešených témat, odborných zkoušek,
evidence ve vědecké výchově a postupu při hodno-
cení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků ve
zvláštních oborech.

§ 54

Služební poměry vojáků z povolání, příslušní-
ků Sboru národní bezpečnosti a příslušníků Sboru
nápravné výchovy a jejich zabezpečování v průběhu
vědecké výchovy, při studijních pobytech a při dal-
ším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků
se řídí zvláštními předpisy.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 55

(1) Obory vědecké výchovy určené podle do-
savadní právní úpravy se považují za stanovené
podle tohoto zákona.

(2) Školící pracoviště určená podle dosavadní
právní úpravy se považují za určená podle tohoto
zákona.

(3) Přijímací zkoušky a rozhodnutí o přijetí do
vědecké výchovy, jakož i zkoušky vykonané v rámci
vědecké výchovy přede dnem účinnosti tohoto zá-
kona zůstávají nedotčeny.

(4) Vědecké kvalifikační stupně přiznané pře-
de dnem účinnosti tohoto zákona zůstávají nedo-
tčeny.

§ 56

Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na vě-
deckou výchovu zahájenou před účinností tohoto
zákona.


14

§ 57
Zrušují se

a) vyhláška č. 199/1964 Sb., o výchově nových vě-
deckých pracovníků,

b) zásady řízení a provádění účelové vědecké
aspirantury uveřejněné pod č. 59/1975 Sb.

§ 58

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října
1977.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP