Středa 16. listopadu 1977

Středa 16. listopadu 1977

(Začátek schůze v 10.00 hodin)

Přítomno:60 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice
63 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci:

zvolení v České socialistické republice

Burger, Fojtík, Hájek, Hudeček, Chodurová, Kabrhelová, Kačírek, Kovalčík, Mařík, Mašek, Mevald, Pšenička, Stočková, Šimon, Valo

zvolení ve Slovenské socialistické republice

Adamová, Cyprich, Gašparovič, Jurík, Lefflerová, Lúčan, Mihálik, Polák, Rigo, Slivka, Šepeľa

Předseda SN D. Hanes: Vážená Snemovňa národov, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, vážení hostia, otváram druhú schôdzku Snemovne národov a srdečne vás všetkých na nej vítam. Osobitne vítam člena Predsedníctva ÚV KSČ a predsedu Federálneho zhromaždenia súdruha Aloisa lndru, člena Predsedníctva ÚV KSČ Jozefa Kempného, člena Predsedníctva ÚV KSČ a predsedu vlády SSR Petra Colotku a členov sekretariátu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.

Vítam tiež prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia Jána Marku, podpredsedu FZ a predsedu Snemovne ľudu súdruha Václava Davida, podpredsedov Federálneho zhromaždenia a poslancov Snemovne ľudu.

Úprimne vítam medzi nami i predsedu Českej národnej rady Evžena Erbana, predsedu Slovenskej národnej rady Viliama Šalgoviča a poslancov Českej a Slovenskej národnej rady.

Vítam ďalej členov vlády ČSSR, ministrov poľnohospodárstva Českej a Slovenskej socialistickej republiky s. Petříka a s. Janovica. Osobitne vítam medzi nami hrdinov socialistickej práce z poľnohospodárstva. Ďalej vítam vedúcich pracovníkov rezortov a ďalších hostí.

Súdružky a súdruhovia, s ľútosťou vám oznamujem, že 10. Novembra sme sa naposledy rozlúčili s poslancom našej snemovne, súdruhom Michalom Šuchom, ktorý zomrel po dlhšej nemoci.

Súdruh Šucha bol podpredsedom Branného a bezpečnostného výboru Snemovne národov. Bol dlhoročným straníckym pracovníkom a zastával celý rad straníckych funkcií. Naposledy bol členom Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie KSS. Bol nositeľom Radu práce, Radu Víťazného februára a ďalších vyznamenaní.

V súdruhovi Michalovi Šuchovi stratila Komunistická strana Československa a Federálne zhromaždenie svedomitého funkcionára, bezvýhradne oddaného službe svojmu ľudu, záujmom socializmu a priateľstvu so Sovietskym zväzom.

Prosím, aby sme povstali a uctili pamiatku Michala Šuchu. (Shromáždění povstává.) Ďakujem vám. (Shromáždění usedá.)

Súdružky a súdruhovia, konštatujem, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 56 poslancov SN zvolených v Českej socialistickej republike a 60 poslancov SN zvolených v Slovenskej socialistickej republike. To znamená, že v oboch častiach snemovne je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a Snemovňa národov je teda, podľa článku 40 ústavného zákona o československej federácii, spôsobilá uznášať sa.

Súdružky a súdruhovia poslanci, môžeme pristúpiť k prerokúvaniu návrhu programu 2. Schôdze Snemovne národov.

Predsedníctvo Snemovne národov vám navrhuje na dnešnom rokovaní posúdiť nasledovnú problematiku: "Úlohy socialistického poľnohospodárstva pri zabezpečovaní výživy obyvateľstva predovšetkým všestranným využitím rezerv".

Navrhuje niekto z poslancov zmenu alebo doplnenie návrhu programu? (Nikdo.)

Pristúpime k hlasovaniu.

Kto súhlasí s návrhom Predsedníctva Snemovne národov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.)

Môžem teda konštatovať, že návrh programu schôdze Snemovne národov bol jednomyseľne schválený.

Než pristúpime k prerokúvaniu schváleného programu, dovoľte mi, aby som vás informoval o činnosti Predsedníctva a výborov snemovne od 4. Spoločnej schôdzky oboch snemovní.

Predsedníctvo Snemovne národov sa zaoberalo predovšetkým prípravou dnešnej schôdze. Rokovalo o príprave a zabezpečení 5. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov a zhodnotilo priebeh 4. spoločnej schôdze oboch snemovní, prerokovalo a schválilo spôsob prerokúvania štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1978 vo výboroch snemovne, posúdilo stanovisko ekonomických výborov snemovne k správe o plnení štátneho plánu a štátneho rozpočtu ČSSR v roku 1977 a stanovisko ústavnoprávnych výborov k správe ministra-predsedu Výboru ľudovej kontroly ČSSR o využívaní poznatkov z vybavovania sťažností a oznámení občanov. Obe tieto správy a stanoviská výborov prerokovalo potom Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia.

Z otázok, ktoré boli spoločné pre väčšinu výborov v tomto období, prerokovali výbory prípravu na 5. spoločnú schôdzu Snemovne ľudu a Snemovne národov a urobili kontrolu stavu príprav na dnešnú schôdzu Snemovne národov. V rámci príprav na spoločné októbrové plénum oboch snemovní prerokovali tieto príslušné legislatívne návrhy:

- výbor pre poľnohospodárstvo a výživu, pre plán a rozpočet a ústavnoprávny výbor, vládny návrh zákona o lesoch,

- výbor pre plán a rozpočet, pre priemysel, dopravu a obchod, pre poľnohospodárstvo a výživu a ústavnoprávny výbor, vládny návrh zákona o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií do štátnych rozpočtov a do rozpočtov národných výborov,

- zahraničný a ústavnoprávny výbor, vládny návrh, ktorým sa Federálnemu zhromaždeniu ČSSR predkladá na súhlas Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom, podpísaný v Bruseli 15. júna 1976, a vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Dohoda o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách medzinárodnej organizácie kozmických telekomunikácií

- Intersputnik, podpísaná v Berlíne 20. septembra 1976,

Okrem spoločných otázok sa zahraničný výbor zaoberal prípravou na XXXII. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN a otázkami súčasnej situácie v Čínskej ľudovej republike.

Branný a bezpečnostný výbor prerokoval správu a výsledky prieskumu k otázkam kriminality a trestnosti v Novej huti Klementa Gottwalda, kontrolu realizácie zákona o brannej výchove a kontrolnú správu Ministerstva dopravy Československej socialistickej republiky o ozbrojenej ochrane letísk (novela zákona o civilnom letectve). Zaoberal sa otázkami postupu rokovania o odzbrojení i dosiahnutými výsledkami.

Výbor pre plán a rozpočet prerokoval informáciu Štátnej banky československej o zhodnotení opatrení prijatých na zabezpečenie optimálneho vývoja zásob v roku 1976 a v ďalších rokoch 6. päťročnice, správu Štátnej plánovacej komisie o plnení základných cieľov a úloh štátneho plánu v roku 1977 a správu Ministerstva financií Československej socialistickej republiky o plnení štátneho rozpočtu československej federácie v roku 1977. Rokoval tiež o spôsobe prerokúvania štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1978 v orgánoch snemovne.

Výbor pre priemysel, dopravu a obchod prerokoval správu o dlhodobom vývoji technológie poľnohospodárstva a výživy a o koordinácii s vývojom a výrobou zodpovedajúcich strojov a zariadení a vládny návrh zásad zákona o cestnej doprave a o vnútroštátnom zasielateľstve.

Zaoberal sa výsledkami individuálnych prieskumov poslancov o využívaní ustanovení Občianského zákonníka a príslušných predpisov, ktoré sa vzťahujú na postavenie spotrebiteľa v obchode a službách. Uskutočnil tiež exkurziu do vybraných prevádzok Škoda Plzeň.

Výbor pre poľnohospodárstvo a výživu sa venoval predovšetkým príprave Snemovne národov; prerokoval ďalej súhrnnú záverečnú správu zo skupinových poslaneckých prieskumov i návrhy a podnety poslancov z volebných obvodov.

Kultúrny výbor prerokoval úlohy Československej akadémie vied po XV. zjazde KSČ a v rámci prípravy na dnešnú schôdzku Snemovne národov sa zaoberal správou o výsledkoch prieskumu otázok kultúrneho života na dedine a sústavného zvyšovania kvalifikačných požiadaviek v poľnohospodárstve.

Výbor pre sociálnu politiku prerokoval správu Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSSR o vývoji pracovnej neschopnosti a úrazovosti v roku 1976.

Ústavnoprávny výbor prerokoval správu Najvyššieho súdu o zhodnotení účasti sudcov na boji proti kriminalite páchanej v dôsledku alkoholizmu a iných foriem narkománie páchateľov, vrátane otázok ukladania ochranného liečenia a účinnosti tohoto ochranného opatrenia. Zaoberal sa tiež otázkami uzavierania medzinárodných zmlúv a niektorými problémami, ktoré s týmito otázkami súvisia, prerokoval výsledky previerky Výboru ľudovej kontroly o vybavovaní sťažností a upozornení občanov na prijímanie vecných záverov a účinných opatrení.

Súdružky a súdruhovia, máte k informácii o činnosti Predsedníctva a výborov Snemovne národov dotazy alebo pripomienky? (Nebyly.) Ďakujem.

Pristúpime teda k prerokovaniu hlavného bodu nášho programu, ktorými sú

Úlohy poľnohospodárstva pri zabezpečovaní výživy obyvateľstva predovšetkým všestranným využívaním rezerv (tisk 6/SN).

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, v stratégii nášho hospodárskeho rozvoja má poľnohospodárstvo a výroba potravín veľmi zodpovedné poslanie. Tomu zodpovedá aj kurz na dosiahnutie sebestačnosti vo výrobe zrnín a na ďalšie zvyšovanie sebestačnosti vo výrobe potravín, vytýčený XV. zjazdom KSČ, ako prvoradá celospoločenská úloha.

Túto úlohu sme mali neustále na mysli pri rozsiahlej príprave dnešnej schôdze snemovne. Prakticky od samého začiatku tohoto roka ste, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, vyvíjali veľké úsilie a iniciatívu vo všetkých výboroch snemovne, majúc na zreteli základné poslanie a zmysel tejto samostatnej schôdze snemovne - aktívne sa spoluúčastniť na účinnom presadzovaní poľnohospodárskej politiky komunistickej strany v súčasnej poľnohospodárskej praxi.

Nechceme tu, pravda, len bilancovať, ale zamerať našu pozornosť tým smerom, na ktorý dôrazne poukázala správa XV. Zjazdu KSČ, adresujúc poľnohospodárom tieto slová: "Musíme odkrývať, musíme využívať vnútorné rezervy nášho poľnohospodárstva..." A práve v tejto sfére spočíva ťažisko dnešného nášho rokovania a som presvedčený, že i opatrenia, ktoré prijmeme a na uskutočňovaní ktorých sa budeme podieľať.

Súdružky a súdruhovia, dosiaľ sme všetci obklopení a preniknutí atmosférou 60. výročia Veľkého októbra. Je teda vhodné, v súvislosti s úlohami, ktoré tu riešime, pripomenúť, že tak doterajšie obrovské úspechy nášho socialistického poľnohospodárstva, ako i perspektívy jeho ďalšieho rozvoja, sú skvelou verifikáciou sily a životaschopnosti leninského družstevného plánu. On tvorí základ našej súčasnej socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby i socialistického spôsobu života našich poľnohospodárov.

Preto i naďalej budeme veľmi konkrétne rozvíjať naše poľnohospodárstvo využívaním všetkých predností, ktoré sú v samotnej jeho socialistickej podstate.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, správu o úlohách poľnohospodárstva pri zabezpečovaní výživy obyvateľstva predovšetkým všestranným využívaním rezerv, prednesie podpredseda federálnej vlády súdruh Rudolf Rohlíček. Prosím, aby sa ujal slova.

Místopředseda vlády ČSSR R. Rohlíček: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, vážení hostia, dnešné rokovanie má významné miesto v úsilí celej našej spoločnosti sústredené na uskutočňovanie programu XV. Zjazdu KSČ. Úspechy, ktoré v jeho realizácii dosahujeme, sú výsledkom cieľa vedomej a húževnatej práce vedúcej sily našej spoločnosti, Komunistickej strany Československa, ďalej Národného frontu, zastupiteľských zborov všetkých stupňov, štátnych a hospodárskych orgánov, veľkej pracovnej iniciatívy a spoločenskej aktivity pracujúcich oboch našich národov i všetkých národností našej krajiny.

V dňoch, kedy celý pokrokový svet si pripomína 60. Výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, má naše rokovanie svoj politický význam i v tom, že problémy, ktorými sa zaoberáme a ktoré riešime, pomáhajú v našich podmienkach naplňovať jej odkaz.

Podľa príkladu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorá vytvorila podmienky pre riešenie problémov poľnohospodárstva cestou Leninovho družstevného plánu, Víťazný február 1948 umožnil pristúpiť tiež v našej krajine k socialistickej prestavbe a výstavbe tohoto dôležitého úseku nášho národného hospodárstva.

K najväčším úspechom politiky KSČ patrí, že pre ňu získala drobných a stredných poľnohospodárov. Družstevní roľníci sa stali spojencami robotníckej triedy a v rozhodujúcich chvíľach tridsaťročnej histórie patrili k pevnej opore nášho socialistického štátu.

Ekonomická sila socialistického poľnohospodárstva, ktorá je i veľkou politickou silou, prejavuje sa predovšetkým v jej prínose pre celú spoločnosť. Stačí uviesť, že v porovnaní s rokom 1936 vzrástla hrubá poľnohospodárska výroba takmer 1,5 krát a tržná poľnohospodárska produkcia 2,5 krát.

Socialistické poľnohospodárstvo prispelo v rámci celkového rozvoja nášho národného hospodárstva podstatnou mierou k rastu životnej úrovne všetkého obyvateľstva i poľnohospodárov samotných.

Dnes prakticky nie sú rozdiely medzi mestom a dedinou, a to ani v spoločenskom a kultúrnom zabezpečení, ani v úrovni ich odmien za prácu, dôchodkového a sociálneho zabezpečenia.

Úprimná vďaka celej našej spoločnosti patrí všetkým, ktorí sa pod vedením KSČ zaslúžili o dnešnú úroveň nášho poľnohospodárstva.

Ak chceme 30. výročie Víťazného februára uvítať novými úspechmi, musíme vedieť, čo chceme dosiahnuť a aké k tomu máme prostriedky a možnosti. K takémuto vecnému prístupu nás vedie naša strana. Naša istota spočíva vo vedomí, že jej politika je správna, že ju plne podporuje a realizuje robotnícka trieda, družstevné roľníctvo, inteligencia, všetky vrstvy pracujúcich. Vychádzame z poznania, že program ďalšieho budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti, ktorý v nadväznosti na líniu XIV. zjazdu KSČ vytýčil XV. zjazd, v praxi preukazuje nielen reálnosť, ale tiež mobilizujúcu silu.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP