Středa 10. listopadu 1976

VI

Ověření platnosti volby poslanců.

Dříve než přikročíme k dalšímu jednání, dovolte, abych vás informoval, že v této době je přítomno v sále 74 poslanců zvolených v České socialistické republice a 73 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice.

Prosím nyní předsedkyni mandátového a imunitního výboru, soudružku poslankyni Marii Čermákovou, aby se ujala slova.

Předsedkyně mandátového a imunitního výboru poslankyně Marie Čermáková: Vážená Sněmovno národů, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů zkoumal podle § 78 odst. 1 zákona č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky ve znění zákona č. 20/1971 Sb., zda jednotliví poslanci Sněmovny národů byli platně zvoleni podle zákona o volbách do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, a současně mne jako předsedkyni mandátového a imunitního výboru pověřil, abych na této ustavující schůzi Sněmovny národů podala zprávu o výsledcích jeho jednání.

Ústřední volební komise postoupila podle zákona č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění předsednictvu Federálního shromáždění veškerý volební materiál obsahující doklady o volbách. Mandátový a imunitní výbor tento materiál na své schůzi zkoumal a projednal; z výsledků voleb vyplývá, že v seznamech voličů byl v Československé socialistické republice zapsán 10 649 261 občan. Voleb do všech zastupitelských sborů, tedy i do Federálního shromáždění, se zúčastnili 10 miliónů 617 152 voliči, to jest 99,7 %.

Kandidátům Sněmovny národů bylo odevzdáno 99,97 % z celkového počtu platných odevzdaných hlasů.

Ústřední volební komise Národní fronty ČSSR ve své zprávě o konečných výsledcích voleb právem konstatuje, že československý lid znovu vyjádřil plný souhlas s programem XV. sjezdu KSČ, s nímž šla Národní fronta do voleb. Výsledky voleb jsou přesvědčivým výrazem vůle našeho lidu prohlubovat nadále přátelství a spolupráci se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi a v pevném svazku s nimi pokračovat v boji za světový mír a společenský pokrok ve světě.

Výsledky voleb dokumentují také hluboce demokratický charakter našeho volebního systému a provádění voleb, na jejichž přípravě se podílely statisíce našich občanů. V celé předvolební kampani se velmi pozitivně projevovala vysoká občanská angažovanost a aktivita pracujících.

Volební výsledky nejenže prokázaly více než přesvědčivý souhlas většiny občanů s politikou naší komunistické strany a Národní fronty, ale pro nás, poslance, kteří jsme byli zvoleni, jsou i zárukou toho, že máme plnou důvěru našich voličů a že se naše vzájemná spolupráce bude účinně rozvíjet; práce poslance ve Federálním shromáždění by nemohla být úspěšná bez spolupráce s voliči, bez toho, že si ve svém volebním obvodě vytvoří dobré a pevné pracovní zázemí pro svoji činnost.

Mandátový a imunitní výbor zkoumal doklady o volbách, které se týkaly poslanců Sněmovny národů, a zjistil, že každý z kandidátů na funkci poslance do Sněmovny národů kandidoval ve volbách do Federálního shromáždění jen v jediném volebním obvodě, a že všichni kandidáti byli řádně registrováni a platně zvoleni. V jejich volebních obvodech se hlasování účastnila nadpoloviční většina voličů a všichni kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů. Mandátový a imunitní výbor došel k závěru, že u všech 150 poslanců Sněmovny národů jsou splněny požadavky, které pro jejich zvolení předepisuje zákon č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění.

V souladu s jednáním XV. sjezdu KSČ promítá se ve složení Sněmovny národů zásada zapojit větší počet žen a mladých lidí do veřejného a politického života. Z celkového počtu 150 poslanců je 41 žen. Z hlediska věkového složení máme 25 poslanců ve věku do 35 let, 72 poslanců ve věku do 50 let, 48 poslanců do 60 let a 5 poslanců nad 60 let. Více než polovina poslanců Sněmovny národů pracuje v průmyslové nebo zemědělské výrobě.

Mandátový a imunitní výbor navrhuje tedy na základě svého zkoumání a projednání, aby Sněmovna národů podle článku 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve znění ústavního zákona č. 125/ 1970 Sb. ověřila platnost volby svých poslanců.

Předsedající poslanec prof. ing. J. Kempný, CSc.: Děkuji soudružce poslankyni Čermákové.

Soudružky a soudruzi, vyslechli jste návrh usnesení Sněmovny národů k ověření platnosti volby.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti nebo se zdržel hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Konstatuji, že Sněmovna národů svým usnesením ověřila podle čl. 47 ústavního zákona o československé federaci platnost volby svých poslanců.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, přistoupíme nyní k dalšímu bodu pořadu, kterým je

VII

Volba předsedy Sněmovny národů.

Dovolte mi, abych odůvodnil písemný návrh, který je obsažen v příloze č. 3 materiálů, které vám byty předloženy.

Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky předkládám vám, poslancům Sněmovny národů návrh, aby předsedou Sněmovny národů byl zvolen soudruh Dalibor Hanes.

Soudruhu Hanesovi je 62 let, je členem Komunistické strany Československa a jejího ústředního výboru, v minulém období zastával funkci místopředsedy Federálního shromáždění a předsedy Sněmovny národů. Soudruh Hanes přispěl významnou měrou k tomu, že činnost Federálního shromáždění za uplynulé volební období byla kladně hodnocena na XV. sjezdu naší Komunistické strany Československa. Má všechny předpoklady k výkonu tak významné funkce, jakou je předseda Sněmovny národů, ve které se plně osvědčil.

Má někdo z přítomných poslanců dotaz nebo připomínku k předloženému návrhu? (Nikdo.) Není tomu tak.

Můžeme tedy přistoupit k tajné volbě.

V této chvíli je v sále přítomno 74 poslanců, zvolených v České socialistické republice a 73 poslanců, zvolených ve Slovenské socialistické republice.

Prosím, aby pracovníci Kanceláře Federálního shromáždění rozdali poslancům hlasovací lístky.

Prosím též členy volební komise, aby se ujali svého úkolu.

Vás, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, prosím, abyste se, jakmile odvolíte, vrátili zpět na svá místa.

(Probíhá tajná volba.)

Soudružky a soudruzi, mám otázku, zda již všichni poslanci odvolili. (Ano.)

Můžeme tedy tajnou volbu ukončit a poprosit členy volební komise, aby se ujali své práce.

(Volební komise odchází do vyhrazené místnosti sčítat hlasy.)

Soudružky a soudruzi poslanci, budeme pokračovat v našem jednání.

Žádám předsedu volební komise poslance Juraje Turošíka, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby předsedy Sněmovny národů.

Poslanec ing. J. Turošík: Protokol o voľbe predsedu Snemovne národov dňa 10. novembra t. r.: Volebná komisia poslancov Snemovne národov oznamuje, že na voľbu predsedu Snemovne národov bolo poslancom odovzdaných 147 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila, že hlasovania sa zúčastnilo tiež 147 poslancov. Hlasovania sa nezdržal ani jeden poslanec. Odovzdaných bolo celkom 147 hlasovacích lístkov, neplatné hlasovacie lístky neboli.

Za navrhnutého kandidáta poslanca prof. dr. Hanesa bolo odovzdaných 147 hlasov. Proti nebol ani jeden hlas.

Volebná komisia zistila, že navrhnutý kandidát bol zvolený všetkými prítomnými poslancami Snemovne národov jednomyseľne.

V Prahe dňa 10. novembra 1976. Podpísaní členovia volebnej komisie. (Potlesk.)

Dovoľte mi, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, aby som menom vás všetkých i menom svojím poslancovi súdruhovi dr. Daliborovi Hanesovi, zvolenému do funkcie predsedu našej Snemovne národov, srdečne a úprimne blahoželal a zároveň mu poprial vo výkone tejto zodpovednej štátnickej funkcie hodne úspechov a zdaru. (Potlesk.)

Předsedající poslanec prof. ing. J. Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Turošíkovi za podanou zprávu o výsledku tajné volby.

Soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych i já z hlubokého přesvědčení co nejsrdečněji blahopřál poslanci soudruhovi Daliboru Hanesovi ke zvolení do funkce předsedy Sněmovny národů a popřál mu v jeho práci mnoho úspěchů, ale zejména za vás všechny ho ujistil plnou naší podporou. (Potlesk.)

Nově zvolený předseda Sněmovny národů soudruh Dalibor Hanes se přihlásil o slovo. Prosím, aby se ujal slova.

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, dovoľte mi, aby som predovšetkým poďakoval Ústrednému výboru Komunistickej strany Československa a Ústrednému výboru Národného frontu ČSSR za veľkú dôveru, ktorú mi preukázali tým, že ma znovu navrhli do funkcie predsedu Snemovne národov. Súčasne chcem úprimne poďakovať vám, vážené súdružky poslankyne a vážení súdruhovia poslanci, že ste ma opätovne do tejto funkcie, a to jednomyseľne zvolili. Považujem túto veľkú dôveru za ocenenie mojej vlastnej doterajšej práce, považujem ju však predovšetkým za ocenenie výsledkov, ktoré sme dosiahli kolektívnym úsilím celej Snemovne národov, jej Predsedníctva, výborov a všetkých jej poslancov i celého Federálneho zhromaždenia v uplynulom II. volebnom období.

A práve toto spoločné, kolektívne, jednotné úsilie, ktoré i generálny tajomník ÚV KSČ a prezident republiky s. Gustáv Husák ocenil v referáte na 4. zasadaní ÚV KSČ, považujem za rozhodujúci predpoklad pre ďalšie skvalitnenie celej našej parlamentnej a poslaneckej činnosti v nastávajúcom III. volebnom období.

Na dnešnej ustavujúcej schôdzke Snemovne národov je na mieste postaviť si otázku, či pre takúto prácu máme potrebné predpoklady. Myslím, že odpoveď na túto otázku je jednoznačne kladná. Máme predovšetkým všetci spoločné presvedčenie - sme verní stúpenci socializmu. Máme všetci jednotnú líniu - líniu XV. zjazdu KSČ. Máme všetci spoločný hlavný záujem, spoločný strategický cieľ - vybudovať v Československu vysoko rozvinutú socialistickú spoločnosť ako pevnú súčasť rodiny socialistických krajín na čele so Sovietskym zväzom.

A pretože, súdružky a súdruhovia, v našej snemovni zasadlo do poslaneckých lavíc teraz popri skúsených poslancoch, ktorí pokračujú v poslaneckej funkcii, i viacero nových mladých poslancov, viacero žien, vynikajúcich pracovníkov, popredných občanov tohto štátu, som presvedčený, že kolektív snemovne bude mať ešte viac síl, schopností, skúseností a odhodlania vrchovato naplňovať skutkami líniu XV. zjazdu KSČ v celej našej poslaneckej činnosti.

Hovorím to preto, vážené súdružky a súdruhovia, lebo tieto vlastnosti a schopnosti budeme v období, do ktorého vstupujeme, veľmi potrebovať. Kolektívny rozum, poznanie, skúsenosti, erudícia a múdrosť robotníkov, družstevných roľníkov, technikov, vedcov, politických, hospodárskych, kultúrnych a ostatných pracovníkov, ktorí tvoria poslanecký kolektív snemovne, všetky sily, prostriedky, formy činnosti a politická aktivita poslancov a orgánov snemovne - to všetko sa musí sústrediť na hlavné úlohy, ktoré pred zastupiteľské zbory a menovite pred Federálne zhromaždenie postavil XV. zjazd KSČ.

Dovoľte mi, aby som v stručnosti pripomenul aspoň najvýznamnejšie z týchto úloh. Pracovať v najvlastnejšom záujme nášho ľudu, pretože nás na to vo voľbách ľud splnomocnil, znamená plne vo všetkom rešpektovať rozhodujúcu skutočnosť, tvoriacu vedúcu ideu našej Ústavy, že pracujúci ľud je jediným zdrojom všetkej moci v našom socialistickom štáte. Našou prvoradou úlohou teda je rozvíjať všetku našu zákonodarnú, kontrolnú, iniciatívnu i medzinárodnopolitickú činnosť i všetku aktivitu poslancov vo volebných obvodoch tak, aby sa moc nášho ľudu neustále upevňovala, prehlbovala, rozvíjala a aby bola dobre chránená. Prakticky to znamená všetkými formami a metódami práce nášho zákonodarného zboru a poslaneckej činnosti pomáhať Komunistickej strane Československa k tomu, aby sa ešte účinnejšie presadzoval v konkrétnom dianí vo všetkých oblastiach nášho spoločenského života podstatne vyšší intelektuálny potenciál našich ľudí, ich schopnosti, ich odborné majstrovstvo, ich vzdelanie i ich socialistické uvedomenie, lebo tak ako sa to bude dariť, od toho sa bude predovšetkým odvíjať ďalšie pozdvihnutie výrobných síl nášho štátu na kvalitatívne vyšší stupeň, prevedenie všetkých oblastí hospodárstva na modernú vedecko-technickú úroveň, stimulovanie procesov priemyslovej a poľnohospodársko-priemyslovej integrácie a vyššie a dôslednejšie využívanie úspechov vedy a techniky a pokrokových skúseností.

Mnohostranná a zložitá škála nových problémov a úloh, ktorých ucelené riešenie umožní ešte plnšie presadzovanie zákonitostí a zásad socializmu v našom spoločenskom vývoji a dokonalejšiu realizáciu cieľov, ktoré zodpovedajú jeho podstate, stavia pred nás úlohu napomáhať ďalšiemu rozvoju všeľudovej aktivity tak, ako sme toho boli svedkami pred XV. zjazdom našej strany i pred voľbami, v ktorých sme dostali svoj terajší mandát. Pracovná a celospoločenská aktivita nášho ľudu preukázala hlbokú opodstatnenosť myšlienky leninského rodu, že len a jedine socializmus dokáže pritiahnuť skutočne prevažnú väčšinu pracujúcich k takej činnosti, v ktorej môžu ukázať čo vedia, v ktorej môžu rozvinúť svoje schopnosti a v ktorej sa môžu prejaviť talenty, ktorých je medzi ľudom obrovské množstvo. Z toho, súdružky a súdruhovia, vyplýva aj najhlavnejšia úloha pre každého z nás: aktívna, s prácou a životom ľudu denne spojená poslanecká činnosť vo volebnom obvode.

Očakávame, že všetci tí poslanci, ktorí už v predchádzajúcich volebných obdobiach nazhromaždili bohaté skúsenosti, podelia sa o ne s novými poslancami tak, aby efektívnosť práce celého poslaneckého zboru snemovne bola i v tomto smere čo najvyššia.

Pritom ani na okamih, súdružky a súdruhovia, nestrácajme zo zreteľa, že hlavný smer nášho úsilia je vyjadrený v ekonomickej stratégii a politike XV. zjazdu KSČ. Ekonomika - to je teraz aj pre nás tá najhlavnejšia politika. Do tejto oblasti bude smerovať rozhodujúca časť činnosti zákonodarnej, kontrolnej a iniciatívnej; väčšina samostatných schôdzok Snemovne národov i spoločných rokovaní oboch snemovní Federálneho zhromaždenia a predovšetkým prevažná časť činnosti výborov snemovne i poslaneckej činnosti vo volebných obvodoch. Pritom v celej našej aktivite, ale obzvlášť v ekonomickej sfére budeme postupovať v osvedčenej úzkej súčinnosti s federálnou vládou, s jednotlivými jej členmi i s Českou a Slovenskou národnou radou.

Súdružky a súdruhovia, mnoho užitočnej práce sa vykonalo v uplynulom období v zákonodarnej činnosti. Teraz sa musíme starať o založenie ešte intenzívnejšieho trendu pri zdokonaľovaní nášho socialistického právneho poriadku, o ešte podstatnejší podiel Federálneho zhromaždenia, snemovní i orgánov našej snemovne na tomto trende, majúc pritom na pamäti to podstatné: dôsledné presadzovanie aktívneho pôsobenia socialistického právneho poriadku na rozvoj takých spoločenských vzťahov, ktoré budú zodpovedať charakteru rozvinutej socialistickej spoločnosti v Československu. Našou každodennou starosťou, tak ako to bolo aj doteraz, musí byť stále zdokonaľovanie socialistickej zákonnosti a stále upevňovanie právnej istoty. Nikto u nás tak v tejto, ako aj v celej ostatnej našej činnosti nie je zanedbateľný, nikto nestráca na svojom význame, ale súčasne aj na svojej zodpovednosti pred ľudom. Ničím nemožno nahradiť v legislatívnej činnosti ani pri kontrole, ako zákony pôsobia v praxi na prácu výborov, do ktorej je koncentrovaný kolektívny rozum, skúsenosť a vyspelosť poslancov tak, ako ničím nemožno nahradiť poslaneckú činnosť v obvodoch, ktorá obohacuje poznanie a riešenie všeobecných celospoločenských javov o špecifické prejavy z pracovísk, miest, okresov a krajov, a tak zabezpečuje neustálu interakciu medzi životom a prácou ľudu a prácou jeho najvyšších štátnych orgánov.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP