Čtvrtek 15. prosince 1977

Čtvrtek 15. prosince 1977

(Začátek schůze v 9.00 hodin)Přítomno:184 poslanci Sněmovny lidu
65 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice
69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu

Dzúr, Flösslerová, Hajn, Harciniková, Hlinka, Chňoupek, Koranda, Kozák, Kubeš, Mokošínová, Pokorná, Slováček, Švestka, Vítek, Zavadil

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice

Auersperg, Fojtík, Havlín, Himl, Chodurová, Macek, Mievald, Stočková, Štáfek, Šupka

Sněmevny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice

Cyprich, Erös, Mihálik, Petrová, Rigo

Předseda FS A. Indra: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, zahajuji 6. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR.

Dovolte mi především, abych i vaším jménem přivítal na dnešní schůzi generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta republiky s. Gustáva Husáka. (Potlesk.)

Vítám dále členy a kandidáty předsednictva ÚV KSČ, členy sekretariátu, členy federální vlády, představitele orgánů Národní fronty, politických stran a organizací sdružených v Národní frontě a všechny ostatní hosty.

Soudružky a soudruzi poslanci, 24. listopadu jsme se navždy rozloučili s kandidátem předsednictva a tajemníkem ÚV KSČ, poslancem Sněmovny lidu, členem předsednictva Federálního shromáždění a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR soudruhem Janem Barylem.

Soudruh Baryl zůstane v naší paměti zapsán jako příkladný komunista, zanícený vlastenec, oddaný přítel Sovětského svazu, skromný a dobrý člověk. Prosím, abychom jeho památku uctili povstáním. (Shromáždění povstává.) Děkuji vám. (Shromáždění usedá.)

Soudružky a soudruzi poslanci, předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla na svých schůzích dne 29. listopadu t. r. konat společnou schůzi sněmoven s pořadem, který jste obdrželi na pozvánkách. Má někdo z vás doplňující návrh nebo připomínku k návrhu předsednictev sněmoven? Není tomu tak.

Přítomni jsou 174 poslanci Sněmovny lidu, 56 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a 68 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou tedy schopné se usnášet.

Nejdříve prosím, aby hlasovali poslanci Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze obou sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Návrh byl schválen jednomyslně.

Nyní prosím, aby se k návrhu svého předsednictva vyjádřili poslanci Sněmovny národů.

Kdo z poslanců souhlasí s konáním společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

S návrhem vyslovili souhlas také všichni poslanci Sněmovny národů.

Konstatuji, že obě sněmovny se usnesly podle článku 34 odstavce 2 ústavního zákona o čs. federaci na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a schválily její pořad.

Soudružky a soudruzi poslanci, můžeme přistoupit k projednání prvého bodu pořadu naší schůze, kterým je

I

Návrh stanoviska Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k Provolání ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik a rady ministrů SSSR k národům, parlamentům a vládám všech zemí (tisk 6/SL, 7/SN).

Návrh předkládají zahraniční výbory obou sněmoven a z jejich pověření jej odůvodní poslanec Bohuslav Laštovička. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec SL B. Laštovička: Vážený soudruhu generální tajemníku a prezidente republiky, vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, ve dnech jubilejních oslav 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce obrátil se ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu, Nejvyšší sovět Svazu sovětských socialistických republik a rada ministrů SSSR k národům, parlamentům a vládám všech zemí s Provoláním, obsahujícím poselství míru a dobré vůle. Celá naše veřejnost se s Provoláním seznámila v tisku, rozhlasu a televizi 4. listopadu t. r. a přijala je s vřelým souhlasem.

Provolání vyzývá národy, parlamenty a vlády všech zemí, aby učinily vše pro zastavení horečného zbrojení, pro zákaz vývoje nových prostředků hromadného ničení a pro to, aby se přikročilo ke snížení výzbroje a stavu ozbrojených sil, k odzbrojení.

Provolání poukazuje na vážné překážky, kladené do cesty uvolňování napětí a na horečné zbrojení, které se stává krajně nebezpečné. S povrchu naší planety ještě nezmizely pozůstatky kolonialismu, fašismu, není zlikvidováno nebezpečí nové světové války a jaderné katastrofy.

V politice imperialismu, který není s to vybřednout z prohlubující se všeobecné krize kapitalismu a hluboké hospodářské deprese, projevují se v poslední době zesílené příznaky neodpovědné dobrodružnosti, vyjadřované horečným zbrojením, rozvíjením nových zbraní hromadného ničení, stupňováním nenávisti vůči socialistickým zemím, opětovným rozdmýcháváním studené války. Provolání je včasným varováním, volajícím zároveň všechny síly míru k semknutosti a rozhodnosti donutit síly války, aby ustoupily. Prostředky zkázy jsou takové, že pro život na naší planetě nemůže být jiné alternativy než mírové soužití.

Úkolem nejpřednějším je nyní zabezpečení míru a mírových podmínek života. Sovětský svaz vystupuje v duchu své šedesátileté tradice, založené Leninovým Dekretem o míru, jako nejhouževnatější obránce míru, bojující za mírové řešení sporů a za mírovou spolupráci.

Třicetdva mírových let v Evropě od konce druhé světové války přesvědčivě dokazuje vliv mírové politiky Sovětského svazu a celého společenství socialistických zemí na mezinárodní vývoj. Díváme se proto i nadále do budoucna s optimismem, neboť přes všechny úklady si myšlenka uvolňování napětí a odzbrojení razí cestu vpřed, protože odpovídá základním zájmům miliard lidí na celém světě. Síly míru a mírové spolupráce neustále vzrůstají.

Naše Federální shromáždění nepochybně učiní vše, co je v jeho silách, aby čestně přispělo k úspěchu celosvětového zápasu za mír. Vážené soudružky a soudruzi poslanci, máte v rukou návrh stanoviska Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k Provolání ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik a rady ministrů SSSR k národům, parlamentům a vládám všech zemí.

Z pověření obou zahraničních výborů doporučuji Federálnímu shromáždění schválit předložený návrh stanoviska, které bude odesláno Nejvyššímu sovětu Svazu sovětských socialistických republik.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Laštovičkovi. Jsou k textu stanoviska Federálního shromáždění nějaké dotazy nebo připomínky? Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Nejdříve prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem stanoviska? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak.

Sněmovna lidu schválila text stanoviska jednomyslně.

Prosím nyní o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem stanoviska? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti?

Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak.

I Sněmovna národů vyslovila s návrhem stanoviska jednoznačný souhlas.

S radostí tedy konstatuji, že stanovisko Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k Provolání nejvyšších orgánů Sovětského svazu bylo schváleno jednomyslně a může být odesláno Nejvyššímu sovětu Svazu sovětských socialistických republik. (Potlesk.)

Jako další bod schváleného pořadu projednáme

II

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1976 (tisk 26).

Návrh odůvodní ministr financí ČSSR soudruh Lér. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí ČSSR L. Lér: Vážený soudruhu generální tajemníku a prezidente republiky, vážené soudružky a soudruzi poslanci, návrh státního rozpočtu federace na rok 1978, jakož i souhrn všech státních rozpočtů, který vláda předkládá Federálnímu shromáždění, představuje v návaznosti a v souladu se státním plánem na rok 1978 další důležitý krok k realizaci programu hospodářského a sociálního rozvoje naší republiky stanoveného XV. sjezdem Komunistické strany Československa.

Skutečnost, že v příštím roce oslavíme již 30. výročí vítězství pracujícího lidu, vedeného Komunistickou stranou Československa nad reakcí, bude bezpochyby významným podnětem, abychom se s úkoly roku 1978 čestně vyrovnali, a tak dokázali, že odkaz Vítězného února naplňujeme poctivou prací pro rozvoj socialismu v naší republice. S odstupem doby si stále více uvědomujeme nesmírný význam této události pro novodobé dějiny našich národů, pro další politický, společenský a hospodářský rozvoj našeho státu i pro život každého občana.

Nastolení socialistických výrobních vztahů, osvobození lidské práce od kapitalistického vykořisťování, uplatnění socialistických principů plánovitého řízení národního hospodářství a rozmach tvůrčí iniciativy pracujících mas se staly základem mohutného rozvoje naší ekonomiky i celé společnosti. Na její současné vysoké úrovni má významný podíl neustálé prohlubování všestranné spolupráce se socialistickými státy, zejména se Sovětským svazem. Naše hospodářství se stalo pevnou součástí dynamicky se rozvíjející světové socialistické ekonomické soustavy. Životní úroveň všech vrstev obyvatelstva trvale roste, upevňují se životní a sociální jistoty pracujících.

Soudružky a soudruzi, první dva roky realizace programu hospodářského a sociálního rozvoje naší společnosti potvrzují reálnost vytyčených cílů. Daří se nám trvale a poměrně rychle rozvíjet ekonomiku a zvyšovat životní úroveň. Výsledky jsou o to cennější, že přitom musíme překonávat řadu překážek.

V letošním roce jsme zrychlili tempo společenské výroby. Svědčí o tom očekávané zvýšení národního důchodu o 4,5 % ve srovnání s rokem 1976, kdy bylo dosaženo přírůstku 3,7 %. Je to umožněno zejména překračováním úkolů v průmyslové a zemědělské výrobě. Počítáme, že v hlavních průmyslových resortech se objem hrubé výroby zvýší o 5,3 %, přičemž proti plánu bude dosaženo téměř o 2,5 mld Kčs vyšší produkce. Za nesporný úspěch považujeme očekávané zvýšení hrubé zemědělské produkce proti roku 1976 skoro o 8 % a překročení jejího plánovaného objemu, na kterém se podílí rostlinná i živočišná výroba. Navzdory velmi složitým přírodním podmínkám v období žní bude překročen plán sklizně obilovin, která tak dosáhne více než 10,4 mil. tun.

Rozvoj ekonomiky v letošním roce umožní další zvýšení průměrných mezd o 3,3 %, celkových peněžních příjmů obyvatelstva o 4,4 % a maloobchodního obratu o 3,6 %.

Vedle pozitivních výsledků plnění plánovaných úkolů musíme jako odpovědní hospodáři vidět i problémy a nedostatky. Kvalita plnění plánovaných úkolů není totiž na všech úsecích stejná. I letos dochází k překračování některých úkolů a souběžně i k odchylkám od plánu v objemu a struktuře vytvořených a užitných zdrojů. Ne všechny resorty se vyrovnají se svými úkoly ve vývozu a v dodávkách na vnitřní trh. Daří se nám dosahovat rychlejšího růstu produktivity práce, avšak při zhoršení její relace k růstu průměrných mezd. Plánovaný objem stavebních prací na investiční výstavbě nebude splněn zhruba o 1 mld Kčs a v tomto rozsahu také očekáváme nesplnění celkového objemu investic. Na rok 1977 jsme stanovili značné úkoly v růstu efektivnosti, které rovněž nebudou všude splněny v plánovaném rozsahu. Týká se to především vývoje nákladů a růstu efektivnosti vývozu.

To vše se promítá do finančního a rozpočtového hospodaření a má za následek, že i příjmy státního rozpočtu budou nižší, než jsme plánovali. Současně však zhruba ve stejném rozsahu se neuskuteční některé rozpočtové výdaje, především na investice. Na základě toho očekáváme, že rozpočtové hospodaření skončí i letos jako vyrovnané. Poněvadž jsme v průběhu roku museli řešit některé nepříznivé dopady na státní rozpočet plynoucí zejména z oblasti zahraniční směny, lze tento výsledek považovat za příznivý. Pozitivně jej oceňujeme též proto, že bylo nutno zvládnout problémy s přepočtem plánu na nové velkoobchodní ceny. V minulosti byl zpravidla první rok působnosti nových velkoobchodních cen provázen dosti obtížnou situací ve státních rozpočtech.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP