Úterý 5. dubna 1977

Úterý 5. dubna 1977

(Začátek schůze v 9.00 hodin)

Přítomno: 187 poslanců Sněmovny lidu
70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice
67 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

Sněmovny lidu:

Gahurová, Hoffmann, Lenárt, Pirč, Protiva. Sakmar, Štecková, Švestka, Tesař, M. Urban, Venhauer, Zelenka

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Bocek, Ehrenberger, Fojtík, Havlín, Švestka

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Adamová, Boďa, Čičmanec, Janík, Jurica, Mihálik, Sabolčík, Zagiba

Předseda FS A. Indra: Vážené Federální shromáždění, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, zahajuji 3. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal především členy a kandidáty ústředního výboru Komunistické strany Československa, jeho předsednictva a sekretariátu, členy federální vlády vedené předsedou s. Štrougalem, představitele organizací Národní fronty ČSSR, politických stran a společenských organizací. Vítám dále přizvané ministry spravedlnosti a vnitra České a Slovenské socialistické republiky, generální prokurátory České a Slovenské socialistické republiky a předsedy Nejvyšších soudů České a Slovenské socialistické republiky a všechny ostatní hosty.

Soudružky a soudruzi, s lítostí vám oznamuji, že jsme se 3. února 1977 naposledy rozloučili s poslancem Sněmovny lidu s. Vlastimilem Davidem. Opustil nás nečekaně, když tragicky zahynul při plnění svých náročných pracovních povinností. Soudruha Vlastimila Davida znali jeho spolupracovníci, občané v místě bydliště i voliči jako vzorně pracujícího leteckého odborníka, obětavého stranického a veřejného funkcionáře, dobrého člověka vzácných morálních kvalit. Výsledky jeho celoživotní práce byly oceněny udělením Řádu práce a dalšími vyznamenáními. V soudruhovi Vlastimilu Davidovi ztratila Komunistická strana Československa a Federální shromáždění svědomitého funkcionáře oddaného bez výhrad službě svému lidu, zájmům socialismu a přátelství se Sovětským svazem.

Prosím vás, abychom pomátku poslance Vlastimila Davida uctili povstáním. (Shromáždění povstává.) Děkuji vám. (Shromáždění usedá.)

Soudružky a soudruzi, předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla na svých schůzích 22. března t. r. konat společnou schůzi sněmoven s pořadem, který jste obdrželi na pozvánkách. Má někdo z poslanců doplňující návrh nebo připomínku k návrhu předsednictev sněmoven? (Nikdo se nehlásil.) Podle účasti jsou obě sněmovny schopné usnášení.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem předsednictva své sněmovny na konání společné schůze sněmoven s navrženým pořadem? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Návrh byl schválen jednomyslně.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze s pořadem, který jste obdrželi? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se hlasování? (Nikdo.)

S návrhem souhlasili také všichni poslanci Sněmovny národů.

Konstatuji tedy, že obě sněmovny se podle článku 34 odst. 2 ústavního zákona o čs. federaci usnesly na konání společné schůze a schválily její pořad.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, sděluji vám, že prezident Československé socialistické republiky svolal Federální shromáždění k jarnímu zasedání dnem 15. března t. r.

Předseda federální vlády zaslal 28. února 1977 k vyslovení souhlasu Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, která byla podepsána v Sofii dne 25. listopadu 1976. Návrh byl přikázán k projednání výborům ústavně právním a zahraničním obou sněmoven.

18. března zaslal předseda federální vlády zásady zákonných úprav v průběhu vojenské služby důstojnického a praporčického sboru ozbrojených sil ČSSR. Zásady byly v obou sněmovnách přikázány k projednání výborům ústavně právním, branným a bezpečnostním, pro plán a rozpočet a pro sociální politiku.

Oba vládní návrhy byly v souladu s § 44 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění postoupeny také České národní radě a Slovenské národní radě.

Nyní, prosím, vyslechněte stručnou informaci o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictev obou sněmoven a jejich výborů.

Předsednictvo Federálního shromáždění projednalo 15. prosince 1976 návrh hlavních úkolů Federálního shromáždění a jeho orgánů na rok 1977, zprávu o průběhu a výsledcích 63. konference Meziparlamentní unie v Madridu a návrh na vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 106 pro volby do Sněmovny národů a dále návrh na ustavení redakční rady Informací pro poslance Federálního shromáždění.

Per rollam bylo schváleno vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 27 pro volby do Sněmovny lidu.

Předsednictva sněmoven zhodnotila na svých schůzích 15. února 2. společnou schůzi sněmoven. Projednala plány práce sněmoven na rok 1977 a informaci o průběhu politickoodborné průpravy poslanců, která byla organizována 11. až 13. ledna t. r. Předsednictva se také zabývala přípravami samostatných schůzí svých sněmoven,

22. března projednala předsednictva sněmoven politickoorganizační zabezpečení dnešní schůze, dále návrh způsobu projednání státního závěrečného účtu čs. federace a průběžné zprávy o stavu příprav samostatných schůzí sněmoven.

Výbory sněmoven věnovaly hlavní pozornost sestavení svých pracovních plánů, přípravám samostatných schůzí obou sněmoven a přípravě jejich dnešní společné schůze. Projednaly také informaci o přepočtu státního rozpočtu čs. federace na rok 1977 na nové velkoobchodní ceny.

Kromě těchto úkolů

- výbory ústavně právní

projednaly informaci o stavu legislativních prací na rok 1977 a zprávu předsednictva Ústřední rady odborů o činnosti rozhodčích komisí základních organizací Revolučního odborového hnutí. Dále uskutečnily semináře k přípravě průzkumů o působení nových předpisů v oblasti organizace a justičních zákonů;

- výbory zahraniční

projednaly informaci o hlavních problémech mezinárodních vztahů a čs. zahraničního obchodu z hlediska zahraniční politiky našeho státu, zprávu o průběhu XXXI. zasedání Valného shromáždění OSN a o stavu jednání o snížení ozbrojených sil a výzbroje ve Střední Evropě;

- výbory branné a bezpečnostní

byly informovány o současných formách ideologické diverze proti socialistickým státům. Projednaly také informaci o výchovně vzdělávací soustavě federálního ministerstva vnitra a uspořádaly seminář o hlavních směrech branné a bezpečnostní politiky KSČ a ČSSR;

- výbory pro plán a rozpočet

připravily pro schůze předsednictev sněmoven návrh postupu projednání státního závěrečného účtu a uspořádaly seminář na téma: Zdokonalení plánovitého řízení národního hospodářství v šesté pětiletce;

- výbory pro průmysl, dopravu a obchod

zorganizovaly semináře o organizaci plánování a financování technického rozvoje a o nové technice pro potravinářský průmysl a instruktáž o předpisech upravujících postavení spotřebitele v obchodě a službách;

- výbory pro zemědělství a výživu

se zabývaly zabezpečováním výroby, nákupu a zásobování ovocem a zeleninou v šesté pětiletce, s výbory pro průmysl, dopravu a obchod uskutečnily seminář o racionální výživě lidu a nové technice pro potravinářský průmysl; s výbory ústavně právními projednaly nové předpisy organizačního charakteru pro JZD;

- výbory kulturní

projednaly informaci o úkolech v kultuře, školství a tělovýchově po XV. sjezdu KSČ;

- výbory pro sociální politiku

se zabývaly přípravou na průzkumy účinnosti některých vybraných otázek zákona o rodině a uskutečnily seminář o výzkumu čs. sociální politiky a o jejím postupném uskutečňování.

Jsou, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, k přednesené informaci nějaké dotazy nebo připomínky? (Ne.) Není tomu tak.

Přistoupíme k projednávání prvého bodu pořadu naší dnešní schůze, kterým je

I

Ověření platnosti volby poslance ve volebním obvodu č. 106 pro volby do Sněmovny národů.

Zprávu mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů, podávanou v souladu s článkem 47 ústavního zákona o československé federaci, přednese předsedkyně výboru poslankyně Marie Čermáková.

Předsedkyně mandátového a imunitního výboru SN M. Čermáková: Vážená Sněmovno národů, vážené soudružky poslankyně a a soudruzi poslanci, úmrtím poslance Štefana Opálka se uvolnil poslanecký mandát ve volebním obvodu č. 106 - Trnava v Západoslovenském kraji.

Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlásilo doplňovací volby v tomto volebním obvodě na den 5. března 1977. Ústřední volební komise Národní fronty ČSSR zaslala mandátovému a imunitnímu výboru Sněmovny národů potřebné volební spisy o výsledku doplňovací volby.

Mandátový a imunitní výbor zkoumal podle § 78 zákona č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky ve znění zákona č. 20/1971 Sb., zda navržený kandidát byl zvolen volbou podle zákona č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění.

Současně mne mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů jako předsedkyni pověřil, abych podala zprávu o výsledku jednání.

Z předložených volebních spisů vyplývá, že ve volebním obvodu č. 106 bylo do volebních seznamů zapsáno 44 734 voličů. Voličům bylo vydáno 44 555 hlasovacích lístků, z toho bylo odevzdáno 44 553 platných hlasovacích lístků. Pro kandidáta Jozefa Šepeľu hlasovalo 44 552 voličů. Navržený kandidát Národní fronty byl tedy zvolen nadpoloviční většinou hlasů.

Soudruh Jozef Šepeľa byl ve volebním obvodě č. 106 zvolen poslancem Sněmovny národů v souladu se zákonem č. 144/1976 Sb., o volbách do Federálního shromáždění ČSSR.

Navrhuji, aby Sněmovna národů ověřila podle čl. 47 ústavního zákona o čs. federaci platnost jeho volby.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslankyni Čermákové. Má někdo z poslanců Sněmovny národů dotaz nebo připomínku ke zprávě svého mandátového a imunitního výboru? (Ne.) Není tomu tak.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. V této chvíli je v zasedací síni přítomno z poslanců Sněmovny národů 67 zvolených v České socialistické republice a 66 zvolených ve Slovenské socialistické republice. Sněmovna národů je tedy schopná usnášení.

Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí s přednesenou zprávou mandátového a imunitního výboru? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak.

Sněmovna národů jednomyslně ověřila platnost volby poslance Jozefa Šepeľy ve volebním obvodu č. 106.

Nyní následuje

II

Slib nově zvoleného poslance a jeho zařazení do výboru Sněmovny národů a dodatečný slib poslanců.

Podle článku 48 odstavce 1 ústavního zákona o československé federaci skládají poslanci na první schůzi sněmoven, které jsou přítomni, zákonem předepsaný slib.

Prosím poslance Sněmovny lidu Baryla, Kožešníka a poslance Sněmovny národů Riga a Šepeľu, aby předstoupili před předsednickou tribunu.

Slib bude proveden tak, že po přečtení textu slibu přistoupí poslanci k předsedům svých sněmoven a stiskem ruky a prohlášením "Slibuji" složí slib.

(Shromáždění povstává. Předseda FS A. Indra čte slib): "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

(Poslanci přistupují k předsedům sněmoven a skládají poslanecký slib.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP