Úterý 14. prosince 1976

Úterý 14. prosince 1976

(Začátek schůze v 10.30 hodin)

Přítomno: 191 poslanec Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice
67 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Baryl, Belko, Bižak, Hajko, Hejna, Indra, Kožešník, Švestka, Žákovič

Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice:

Bernášková, Fojtík, Havlín, Himl, Kocinová, Sedláček

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice:

Csémi, Chocholáček, Konvit, Puškáš, Rigo, Rusnák, Vacková

Předsedající I. místopředseda FS ing. J. Marko: Vážené Federálne zhromaždenie, vážený súdruh prezident, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci! Otváram druhú spoločnú schôdzku Snemovne žudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.

Dovožte mi, aby som v mene všetkých poslancov vyjadril úprimnú radosť z prítomnosti prezidenta Československej socialistickej republiky a generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa súdruha Gustáva Husáka. (Potlesk.)

Dovožte mi, aby som na začiatku III. volebného obdobia pri príležitosti tohto stretnutia poslancov Federálneho zhromaždenia s generálnym tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom Československej socialistickej republiky ubezpečil súdruha Husáka, že my, poslanci Federálneho zhromaždenia, si plne uvedomujeme zodpovednosť a požiadavku vyššej náročnosti na činnosť Federálneho zhromaždenia a politickej práce poslancov vo volebných obvodoch.

Pracujúci žud Československa vo všeobecných vožbách do zákonodarných a zastupitežských zborov jednoznačne prejavil dôveru a plnú podporu politike Komunistickej strany Československa a Národného frontu. Budeme preto v III. volebnom období pracovať tak, aby sme túto dôveru v ničom nesklamali. Budeme trvale skvalitňovať svoju činnosť, upevňovať a prehlbovať náš styk s voličmi, pracovať na tom, aby sa program XV. zjazdu KSČ dôsledne uvádzal do života. (Potlesk.)

Dovožte mi ďalej srdečne privítať všetkých členov a kandidátov Predsedníctva, členov Sekretariátu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, členov federálnej vlády, predstavitežov politických strán a spoločenských organizácií združených v Národnom fronte.

Vítam prítomných členov diplomatického zboru a ďalších hostí nášho rokovania.

Súdružky a súdruhovia, už teraz, na začiatku našej činnosti, mám smutnú povinnosť oznámiť, že 6. decembra 1976 tragicky zomrel vo veku 38 rokov poslanec Snemovne národov Štefan Opálek.

Stratili sme obetavého funkcionára a poslanca, ktorý sa v II. volebnom období podiežal aktívne na práci vo Federálnom zhromaždení a medzi svojimi voličmi v 106. volebnom obvode v okrese Trnava. Prosím vás, aby sme jeho pamiatku uctili povstaním. (Shromáždění povstává.) Ďakujem. (Shromáždění usedá.)

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci! Prezident Československej socialistickej republiky prijal 11. novembra 1976 demisiu vlády Československej socialistickej republiky a toho istého dňa oznámil Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia, že podža článku 61 ústavného zákona o československej federácii menoval

JUDr. Lubomíra Štrougala za predsedu vlády Československej socialistickej republiky (potlesk),

Josefa Korčáka za podpredsedu vlády Československej socialistickej republiky (potlesk),

prof. JUDr. Petera Colotku, CSc., za podpredsedu vlády Československej socialistickej republiky (potlesk),

Ing. Václava Hůlu za podpredsedu vlády Československej socialistickej republiky a za predsedu Štátnej plánovacej komisie (potlesk),

prof. JUDr. Karola Laca, DrSC., za podpredsedu vlády Československej socialistickej republiky (potlesk),

PhDr. Mateja Lúčana za podpredsedu vlády Československej socialistickej republiky (potlesk),

doc. Ing. Rudolfa Rohlíčka, DrSc., za podpredsedu vlády Československej socialistickej republiky (potlesk),

Ing. Josefa Šimona za podpredsedu vlády Československej socialistickej republiky (potlesk),

Ing. Jindřicha Zahradníka za podpredsedu vlády Československej socialistickej republiky (potlesk),

Ing. Bohuslava Chňoupka za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva zahraničných vecí (potlesk),

arm. gen. Ing. Martina Dzúra za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva národnej obrany (potlesk),

doc. PhDr. Jaromíra Obzinu, CSc., za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva vnútra (potlesk),

Ing. Leopolda Léra, CSc., za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva financií (potlesk),

RSDr. Františka Ondřicha za ministra vlády Československej socialistickej republiky a za predsedu Výboru žudovej kontroly Československej socialistickej republiky (potlesk),

lng. Pavla Bahyla za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva (potlesk),

lng. Andreja Barčáka za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu (potlesk),

Ing. Vladimíra Blažka za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva dopravy (potlesk),

Ing. Vlastimila Ehrenbergera, CSc. za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva palív a energetiky (potlesk),

lng. Vlastimila Chalupu, CSc. za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva spojov (potlesk),

Ing. Vladimíra Janzu za ministra vlády Československej socialistickej republiky a za podpredsedu Štátnej plánovacej komisie (potlesk),

lng. Josefa Nágra za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva požnohospodárstva a výživy (potlesk),

Zdeňka Půčka, CSc. za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva (potlesk),

doc. Michala Sabolčíka, CSc. za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho cenového úradu (potlesk),

Michala Štancža za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí (potlesk),

Ing. Ladislava Šupku za ministra vlády Československej socialistickej republiky a poveril ho vedením Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj (potlesk).

Dovožte mi, aby som v mene celého Federálneho zhromaždenia blahoželal všetkým členom vlády a poprial im veža úspechov v ich zodpovednej práci. (Potlesk.)

Teraz vás budem informovať o činnosti orgánov Federálneho zhromaždenia od prvej schôdzky snemovní.

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa zišlo na prvú schôdzku 10. novembra, na ktorej prerokovalo návrh na zvolanie druhej spoločnej schôdzky snemovní a zvolilo overovatežov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. Ďalej rozhodlo o poradí zastupovania predsedu Federálneho zhromaždenia, o uvožnení funkcionárov Federálneho zhromaždení a zo zamestnania na výkon ich funkcie. Prerokovalo aj návrh na úpravu náležitostí poslancov a funkcionárov v III. volebnom období.

Predsedníctva Snemovne žudu a Snemovne národov na schôdzkach 2. decembra prerokovali organizačno-politické zabezpečenie dnešnej schôdzky snemovní, návrh plánu hlavných úloh Federálneho zhromaždenia a jeho orgánov na rok 1977 a návrh na politícko-odbornú prípravu poslancov v III. volebnom období.

Výbory snemovní sa zišli na samostatných schôdzkach, aby zvolili podpredsedov a overovatežov výborov. Na spoločných schôdzkach predovšetkým prerokovali prípravu na programové vyhlásenie vlády ČSSR, prikázané kapitoly štátneho rozpočtu československej federácie na rok 1977 a vládne návrhy, ktoré sú zaradené do programu tejto spoločnej schôdzky.

Má niekto z poslancov dotaz k prednesenej informácii? (Nemá.) Ďakujem.

Súdružky a súdruhovia! Na prvých schôdzkach snemovní sa nemohli z vážnych dôvodov zúčastniť dnes prítomní poslanci

zo Snemovne žudu: Karel Löbl, Dezider Michalík a Ján Riško,

zo Snemovne národov: Jaroslav Brabec a Vojtek Mihálik

a nezložili preto zákonom predpísaný sžub.

Prosím menovaných poslancov, aby predstúpili pred tribúnu a zložili podža ustanovenia článku 48 ústavného zákona o čs. federácii sžub do rúk svojich predsedov snemovní.

(Shromáždění povstává, poslanci, kteří budou skládat slib, předstupují před předsednickou tribunu.)

"Sžubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike a veci socializmu. Budem dbať na vôžu a záujmy žudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi republiky a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života."

(Poslanci přistupují k předsedům sněmoven a podáním ruky skládají poslanecký slib.)

Poslanci Sněmovny lidu:

Poslanec Löbl: Slibuji.

Poslanec Michalík: Sžubujem.

Poslanec Riško: Sžubujem.

Poslanci Sněmovny národů:

Poslanec Brabec: Slibuji.

Poslanec Mihálik: Sžubujem.

(Shromáždění usedá.)

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci! Podža zistenia je teraz prítomných v zasadacej sieni 188 poslancov Snemovne žudu, 69 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike a 66 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Ospravedlnení sú

poslanci Snemovne žudu:

Indra, ktorý onemocnel, Baryl, Belko, Bižak, Hajko, Hejna, Kožešník, Švestka, Žákovič;

poslanci Snemovne národov zvolení v ČSR:

Bernášková, Fojtík, Havlín, Himl, Kocinová, Sedláček;

poslanci Snemovne národov zvolení v SSR:

Csémi, Chocholáček, Konvit, Puškáš, Rigo, Rusnák, Vacková.

Obe snemovne sú podža článku 40 ústavného zákona o československej federácii uznášania schopné.

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia splnomocnené § 58 ods. 2 písm. b) zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia zvolalo druhú spoločnú schôdzku snemovní a navrhuje prerokovať programové vyhlásenie vlády Československej socialistickej republiky. Návrh sa predkladá v súlade s článkom 69 ústavného zákona o čs. federácii, ktorý ustanovuje:

"Vláda Československej socialistickej republiky je povinná po svojom vymenovaní predstúpiť pred Federálne zhromaždenie na jeho najbližšej schôdzke, predložiť mu svoj program a požiadať ho o vyslovenie dôvery."

Predsedníctva Snemovne žudu a Snemovne národov navrhli, aby snemovne spoločne prerokovali aj ďalšie body programu uvedené na pozvánke s tým, že body 2, 3 a 8 prerokujeme v druhý deň našej schôdzky.

Má niekto z poslancov oboch snemovní pripomienku alebo dotaz k predneseným návrhom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia a predsedníctiev snemovní? (Nemá.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP