Středa 10. listopadu 1976

Předsedající poslanec A. Indra: Soudružky a soudruzi poslanci, ptám se, zda jste všichni složili ústavou předepsaný slib. (Ano.)

Konstatuji, že přítomní poslanci Sněmovny lidu vykonali předepsaný slib.

Přistoupíme k druhému bodu pořadu dnešní schůze, kterým je

II

Zpráva o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění a od skončení zasedání Federálního shromáždění (tisk 1-P).

Písemná zpráva předsednictva Federálního shromáždění vám byla rozeslána (tisk 1-P).

Má někdo dotaz nebo připomínku k předložené zprávě? (Nemá.)

Kdo souhlasí s tím, aby Sněmovna lidu vzala zprávu o činnosti předsednictva Federálního shromáždění na vědomí? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Sněmovna lidu vzala zprávu předsednictva Federálního shromáždění na vědomí.

Můžeme přistoupit k třetímu bodu pořadu, kterým je

III

Schválení volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedů Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy a místopředsedů FederáIního shromáždění (tisk 2-P).

Písemný návrh volebního řádu jste obdrželi (tisk 2-P). Máte k tomuto návrhu dotaz nebo pozměňovací návrh? (Není tomu tak.)

V zasedací síni je nyní přítomno 195 poslanců, můžeme tedy přistoupit k hlasování o předloženém návrhu. Podle § 21 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění se hlasování provádí aklamací.

Kdo souhlasí s návrhem předloženého volebního řádu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se hlasování? (Nikdo.)

Konstatuji, žo volební řád byl jednomyslně schválen.

Přistoupíme k projednání čtvrtého bodu, kterým je

IV

Volba volební komise (tisk 1/SL).

K provedení voleb předsedy Sněmovny lidu, místopředsedů a dalších členů předsednictva sněmovny, předsedů výborů a pro volbu dvaceti členů předsednictva FederáIního shromáždění máme zvolit volební komisi.

Z písemného materiálu (tisk 1/SL - příloha 1), který jsem sněmovně předložil z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR a který máte k dispozici, vyplývá, že navrhujeme zvolit volební komisi v tomto složení: poslanci Chlad, Janda, Kryll, Lichner, Mokošínová a Škula.

Má někdo dotaz, popřípadě pozměňovací návrh ke složení volební komise? (Nemá.)

Navrhuji, aby volební komise byla zvolena aklamací. Nejsou proti tomuto způsobu volby námitky? (Nejsou.) Dávám tedy hlasovat.

Kdo je pro to, aby navržení poslanci a poslankyně byli členy volební komise? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Navržení členové volební komise byli zvoleni jednomyslně.

Soudružky a soudruzi, navrhuji, aby zvolená volební komise pracovala i v odpolední společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů při volbě předsedy a místopředsedů Federálního shromáždění.

Má někdo připomínky k tomuto návrhu? (Nemá.)

Pátým bodem pořadu je

V

Zřízení mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu, volba jeho předsedy a členů (tisk 1/SL).

Podle § 67 odstavce 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zřizuje sněmovna ze svých poslanců mandátový a imunitní výbor. Proto je v písemném materiálu (tisk 1/SL - příloha 2), který máte k dispozici, návrh na zřízení tohoto výboru.

Má někdo k tomuto návrhu připomínky? (Není tomu tak.) Dávám tedy hlasovat.

Kdo je pro to, aby byl zřízen mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Sněmovna se jednomyslně usnesla zřídit mandátový a imunitní výbor.

Podle § 22 odstavce 1 zákona o jednacím řádu FederáIního shromáždění se volba předsedy mandátového a imunitního výboru provádí tajným hlasováním. K provedení volby jsme zvolili šestičlennou volební komisi, jejíž úkoly jsou vymezeny zákonem o jednacím řádu Federálního shromáždění a volebním řádem, který jsme dnes schválili. Prosím, aby volební komise určila předsedu a připravila se k plnění svých úkolů.

Nyní přistoupíme k provedení volby předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu. Písemný návrh máte k dispozici.

Na funkci předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu je navržen poslanec Július Lrincz, zasloužilý umělec, dlouholetý poslanec Federálního shromáždění i bývalého Národního shromáždění a člen ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Máte k předloženému návrhu dotaz nebo připomínku? (Ne.)

Vzhledem k tomu, že tomu tak není, můžeme přistoupit k volbě, která bude provedena tajně.

V této chvíli je v zasedací síni přítomno 195 poslanců. Prosím volební komisi, aby zajistila vydání hlasovacích lístků, a poslance prosím, aby provedli tajnou volbu.

(Probíhá tajná volba.)

Soudružky a soudruzi poslanci, ptám se, zda všichni přítomní poslanci dostali hlasovací lístky k volbě předsedy mandátového a imunitního výboru, popřípadě zda se ještě někdo chce volby zúčastnit. (Nikdo se nehlásil.) Nikoliv.

Prohlašuji volbu předsedy mandátového a imunitního výboru za skončenou. Prosím volební komisi, aby sečetla hlasy.

(Volební komise odchází do vyhrazené místnosti sčítat hlasy.)

My budeme pokračovat v jednání.

Podle článku 55 ústavního zákona o československé federaci máme zvolit členy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu.

Písemný návrh na složení mandátového a imunitního výboru sněmovny máte k dispozici. Má někdo připomínku k návrhu na složení mandátového a imunitního výboru? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Můžeme tedy přikročit k hlasování. Hlasovat budeme aklamací.

Kdo souhlasí s návrhem na složení mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Konstatuji, že Sněmovna lidu schválila jednomyslně návrh na složení svého mandátového a imunitního výboru.

Nyní přerušuji jednání na 15 minut.

(Jednání přerušeno v 9.38 hod.)

(Jednání opět zahájeno v 9.50 hod.)

Předsedající poslanec A. Indra: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, zahajuji přerušené jednání Sněmovny lidu.

Volební komise skončila sčítání hlasů a podepsala zápis o výsledku volby předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu. Prosím předsedu volební komise poslance Krylla o podání zprávy.

Předseda volební komise poslanec J. Kryll: Zápis o volbě předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu:

Komise poslanců Sněmovny lidu ve složení: Rudolf Chlad, Stanislav Janda, Josef Kryll, Ján Lichner, Alena Mokošínová, Jozef Škula, prom. právník, zvolená Sněmovnou lidu na 1. (ustavující) schůzi k tajné volbě předsedy a místopředsedů Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy a místopředsedů Federálního shromáždění, sděluje, že k volbě předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu bylo poslancům vydáno 195 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila:

Hlasování se zúčastnilo 195 poslanců.

Hlasování se nezdržel žádný poslanec.

Odevzdáno bylo celkem 195 platných hlasovacích lístků.

Neplatné hlasovací lístky nebyly.

Pro navrženého kandidáta, poslance Júlia Lrincze, zasloužilého umělce, bylo odevzdáno 195 hlasů.

Proti nebyl žádný hlas.

Volební komise zjistila, že navržený kandidát na funkci předsedy mandátového a imunitního výboru byl zvolen jednomyslně všemi přítomnými poslanci Sněmovny lidu.

Podepsáni členové volební komise.

Předsedající poslanec A. Indra: Děkuji předsedovi volební komise. Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila předsedou svého mandátového a imunitního výboru poslance Lörincze. Upřímně mu blahopřeji.

Šestým bodem pořadu dnešní schůze je

VI

Ověření platnosti volby poslanců Sněmovny lidu.

Podle článku 47 ústavního zákona o československé federaci ověřuje sněmovna platnost volby poslanců na návrh mandátového a imunitního výboru. Nově zvolený mandátový a imunitní výbor prozkoumal volební spisy předložené Ústřední volební komisí Národní fronty ČSSR a připravil zprávu pro plenární schůzi Sněmovny lidu.

Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Lörincze o podání zprávy.

Předseda mandátového a imunitního výboru poslanec J. Lörincz, zasl. umělec: Vážená Snemovňa ľudu, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, Mandátový a imunitný výbor Snemovne ľudu skúmal podľa § 78 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia, či jednotliví poslanci Snemovne ľudu boli zvolení podľa zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia. Súčasne ma ako predsedu Mandátového a imunitného výboru poverili, aby som o výsledkoch rokovania podal na ustavujúcej schôdzke Snemovne ľudu správu.

Ústredná volebná komisia postúpila podľa zákona č. 44/1971 Zb., o voľbách do Federálneho zhromaždenia Mandátovému a imunitnému výboru všetok volebný materiál obsahujúci doklady o voľbách. Mandátový a imunitný výbor volebné spisy na svojej schôdzke prerokoval a konštatoval, že do zoznamov voličov bolo v Československej socialistickej republike zapísaných dovedna 10 miliónov 649 tisíc 261 občanov a že sa volieb do všetkých zastupiteľských zborov, čiže i do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky, zúčastnilo 10 miliónov 617 tisíc 152 voličov, t. j. 99,70 percent.

Kandidátom Snemovne ľudu bolo odovzdaných 99,97 % z celkového počtu odovzdaných hlasov.

Výsledky volieb potvrdili vôľu nášho ľudu naďalej prehlbovať priateľstvo a spoluprácu so Sovietskym zväzom, aktívne sa zúčastniť úsilia krajín socialistického spoločenstva v boji za svetový mier a spoločenský pokrok vo svete.

Výsledky volieb svedčia tiež o hlboko demokratickom charaktere nášho volebného systému a vykonávania volieb, na príprave ktorých sa aktívne zúčastnili státisíce občanov všetkých spoločenských vrstiev a vytvorili tak podmienky pre to, aby voliči zvolili za svojich poslancov skutočne zástupcov ľudu.

Vysoká účasť občanov vo voľbách a plná podpora navrhovaným kandidátom presvedčivo dokázali, že politika našej komunistickej strany a Národného frontu zjednocuje všetkých občanov k účasti na ďalšom rozvoji našej socialistickej spoločnosti.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP