Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1974

II. v. o.

80_______

Vládní návrh,

kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé
socialistické republiky k souhlasu Úmluva o uplatňování norem

Rady vzájemné hospodářské pomoci,
podepsaná v Sofii dne 21. června 1974

Návrh schvalovacího usnesení:

Federální shromáždění Československé
socialistické republiky souhlasí s Úmluvou
o uplatňování norem Rady vzájemné hospo-
dářské pomoci, podepsanou v Sofii dne
21. června 1974.


Důvodová zpráva

Dne 21. června 1974 byla na XXVIII. Zasedání RVHP v Sofii zplno-
mocněnci vlád členských států RVHP: Bulharské lidové republiky, Ma-
ďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Republiky
Kuba, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Svazu so-
větských socialistických republik a Československé socialistické republi-
ky podepsána s výhradou ratifikace Úmluva o uplatňování norem RVHP.

Úmluva o uplatňování norem RVHP vychází z Komplexního programu
dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické
ekonomické integrace členských států RVHP. Představuje kvalitativně
vyšší etapu využití normalizace v procesu socialistické ekonomické inte-
grace. Uplatňování jednotných norem v rámci členských států RVHP vy-
tváří významné předpoklady nejen pro rozšiřování hospodářské a vědecko-
technické spolupráce zejména v kooperaci při průmyslové výrobě, ale i
v dalších oblastech.

Zároveň s podpisem Úmluvy byl usnesením XXVIII. Zasedání Rady
vzájemné hospodářské pomoci schválen Statut norem RVHP. Tento statut
obsahuje zejména zásady postupu při plánování, zpracovávání, projedná-
vání, schvalování a uplatňování norem RVHP v procesech spolupráce
mezi členskými státy RVHP, včetně stanovení definic, účelu a obsahu
norem RVHP, evidence, registrace vydávání a distribuce těchto norem
a vztahů normalizačních orgánů RVHP a mezinárodních organizací vytvo-
řených v rámci RVHP. Statut norem RVHP obsahuje tudíž základní pro-
cedurální pravidla zejména pro tvorbu a schvalování norem RVHP v rámci
jejich orgánů a nezasahuje do vnitřních záležitostí jednotlivých členských
států. Poněvadž se Úmluva o uplatňování norem RVHP na Statut ve svém
úvodním ustanovení odvolává, předkládá se zároveň tento dokument k in-
formací.

Úmluva o uplatňování norem RVHP má charakter mezinárodní hospo-
dářské smlouvy obecné povahy. Jejím základním smyslem je využívání
společných technických norem, zajištujících včasné stanovení a uplatně-
ní pokrokových technických požadavků na předměty spolupráce mezi člen-
skými státy RVHP.

Těžiště Úmluvy je v čl. I, podle nějž budou mít normy RVHP dvojí
postavení:

1/ V mezinárodní spolupráci, zejména mezi členskými státy RVHP budou
plně a bezprostředně závazné kromě případů, kdy účastník Úmluvy
prohlásí, že nebude jednotlivé normy používat, nebo kde smluvní stra-
ny u konkrétních dohod o hospodářské a vědeckotechnické spolupráci
dají stanoveným způsobem souhlas k výjimkám z hodnot a požadavků
stanovených normami RVHP.

2


2/ "Uvnitř jednotlivých národních ekonomik se bude plně postupovat podle
předpisů jednotlivých členských států. To vyplývá z toho, že uplatně-
ním normy RVHP v národním hospodářství jednotlivých států se rozumí:

a/ uplatnění normy RVHP jako národní normy bez změn a úprav;

b/ zavedení normy RVHP do národních norem při zabezpečení shodnosti
ukazatelů národních norem s ukazateli normy RVHP;

c/ uplatnění normy RVHP v národních normách s odchylkami směrem
k vyšší kvalitě při zachování požadavku zaměnitelnosti a technické
slučitelnosti.

Výjimky z norem RVHP uplatněných ve vnitrostátní normalizaci povolují
pověřené orgány příslušného státu.

V dalších článcích Úmluvy se stanoví, že se Úmluva netýká smluvně
právních vztahů při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy
- účastníky Úmluvy platných ke dni počátku účinnosti Úmluvy a vymezuje
se způsob nabytí účinnosti Úmluvy, podmínky přístupu jiných států k Úmlu-
vě a podmínky odstoupení od 'Úmluvy, jakož i povinnosti depositáře Úmluvy.

Pro vnitřní potřebu ČSSR lze při uplatňování norem RVHP plně po-
stupovat podle zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci, poněvadž
všechny normy RVHP budou vyhlašovány jako československé technické
normy, popř. zapracovávány do Československých technických norem.
V mezinárodním styku mezi členskými zeměmi RVHP budou však normy
RVHP uplatňovány přímo mezi těmi státy, které ke konkrétním normám
RVHP přistoupily. V praxi to znamená, že českoslovenští výrobci budou
ve výrobě postupovat podle československých technických norem, v mezi-
národním obchodě a vědeckotechnické spolupráci se však budou odvolávat
pro zjednodušení styku a spolupráce přímo na normy RVHP. To umožňuje
přiměřená shoda národních norem s normami RVHP.

V důsledku postavení norem RVHP v mezinárodním obchode a vědecko-
technické spolupráci a protože jde o mezinárodní hospodářskou smlouvu
obecné povahy, vyžaduje Úmluva o uplatňování norem RVHP podepsaná
dne 21. června 1974 podle čl. 36 odst. 3 zákona č. 143/1968 Sb., o česko-
slovenské federaci vyslovení souhlasu Federálního shromáždění před její
ratifikací presidentem Československé socialistické republiky.

V Praze dne 4. listopadu 1974

Předseda vlády ČSSR:
Dr. Štrougal v. r.

Ministr zahraničních věcí ČSSR:
Ing. Chňoupek v. r.

3


Úmluva

o uplatňování norem Rady vzájemné hospodářské pomoci

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Ně-
mecké demokratické republiky, Republiky Kuba, Mongolské lidové republi-
ky, Polské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik
a Československé socialistické republiky,

řídíce se zásadami spolupráce členských států RVHP a úkoly Komplex-
ního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje
socialistické ekonomické integrace členských států RVHP a snahou zabez-
pečit další zvýšení efektivnosti hospodářské a vědeckotechnické spolupráce,

vycházejíce z toho, že včasné stanovení a uplatnění pokrokových
technických hodnot a požadavků na předměty spolupráce mají nanejvýše
důležitý význam,

s ohledem na to, že v rámci RVHP jsou již získány velké zkušenosti
na úseku vypracování a uplatnění normativně technických dokumentů pro
normalizaci,

za účelem zvýšení úlohy těchto dokumentů při spolupráci států,

přihlížejíce k usnesení XXVIII. Zasedání Rady o schválení Statutu
norem RVHP, který stanoví postup vypracování a schvalování norem
RVHP,

se dohodly na následujícím:

Článek I

1. Státy - účastníci Úmluvy zajistí závazné a přímé /bezprostřední/
uplatňování norem RVHP, vypracovaných a schválených Radou vzájemné
hospodářské pomoci v souladu s jí stanoveným postupem, ve smluvně práv-
ních vztazích při hospodářské a vědecko-technické spolupráci mezi státy
za účelem zvýšení efektivnosti spolupráce prostředky normalizace, a také
uplatňování norem RVHP v národním hospodářství za účelem dalšího rozvo-
je technického pokroku v každém z těchto států.

2. Závazným a přímým /bezprostředním/ uplatňováním normy RVHP
ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolu-
práci mezi štáty - účastníky Úmluvy podle bodu 1 tohoto článku se rozumí
závazné uplatnění normy RVHP na předmět spolupráce, a to uvedením od-
volávky na normu RVHP v dokumentech určujících smluvně právní vztahy
/dohody, smlouvy, kontrakty/.

4


3. Smluvně právními vztahy se rozumějí vztahy, jež vznikly v pro-
cesu realizace mnohostranné a dvoustranné hospodářské a vědeckotechnické
spolupráce členských států - účastníků Úmluvy a jejich hospodářských orga-
nizací na základě dohod, smluv, kontraktů o specializaci a kooperaci vý-
roby, vzájemných dodávkách a obchodu mezi členskými státy RVHP, vě-
deckovýzkumných a experimentálních prácech, dodávkových, stavebních,
montážních, dopravně expedičních službách a jiné odpovídající vztahy,
vzniklé v procesu spolupráce.

4. Kompetentní národní orgány a hospodářské organizace států -
účastníků Úmluvy, uplatňují normy RVHP při přípravě, uzavírání a reali-
zaci dohod, smluv a kontraktů v rámci RVHP o specializaci, kooperaci,
vzájemných dodávkách a obchodu mezi státy - účastníky Úmluvy, jakož i

o jiných formách spolupráce; přitom dodržují všechny hodnoty a požadavky
norem RVHP.

Při dodávkách materiálů, součástí, uzlů a výrobků zhotovených na
základě licencí se dovolují odvolávky ve smluvně právních dokumentech
na jiné normativně technické dokumenty v souladu s požadavky daných li-
cencí.

Pokud chybí normy RVHP, využívají se normativně technické nebo
jiné dokumenty v souladu s národními zákony států - účastníků Úmluvy,
jejichž organizace jsou účastníky smluv, dohod a kontraktů.

5. Odchylky od hodnot a požadavků stanovených normami RVHP,
na něž jsou odvolávky ve smlouvách, dohodách a kontraktech, jsou dovo-
leny s podmínkou souhlasu stran zúčastněných na daných smlouvách, do-
hodách a kontraktech.

Povolení k odchylkám od norem RVHP ve smluvně právních vztazích
dávají uvnitř států - účastníků Úmluvy, orgány /organizace/ států zplno-
mocněné vládami, bezprostředně se účastnící schvalování norem RVHP.

Obsah odchylek od hodnot a požadavků norem RVHP se uvádí ve
smlouvách, dohodách a kontraktech.

6. Uplatňováním normy RVHP v národním hospodářství států - účast-
níků Úmluvy, podle bodu 1 tohoto Článku, se rozumí, bud bezprostřední
uplatňování a normy RVHP jako národní normy beze změn a úprav, nebo

její zavedení do národních norem za podmínek zabezpečení úplné shod-
nosti ukazatelů národních norem s ukazateli normy RVHP.

Přitom státy- účastníci Úmluvy jsou oprávněny stanovit v národních
normách vyšší ukazatele jakosti výrobků, než jsou ukazatelé jakosti no -
rem RVHP, při zachování požadavků vzájemné zaměnitelnosti a technické
slučitelnosti.

5


Národní normy vypracované na základě normy RVHP musí mít ozna-
čení svědčící o shodě s normou RVHP.

7. Odchylky od normy RVHP, platné v národním hospodářství států

- účastníků Úmluvy, nebo od normy RVHP, zavedené do národních norem,
se povolují v souladu s národními zákony států - účastníků Úmluvy.

8. Státy - účastníci Úmluvy mohou prohlásit, že nebudou používat
jednotlivé normy RVHP.

Prohlášení o nepoužití jednotlivých norem RVHP členskými státy -
účastníky Úmluvy, se netýká závazků, vyplývajících z již dříve uzavřených
smluv, dohod a kontraktů, v nichž jsou odvolávky na dané normy.

Článek II

Tato Úmluva se netýká smluvně právních vztahů při hospodářské a
vědeckotechnické spolupráci mezi státy - účastníky Úmluvy, platných ke
dni počátku účinnosti Úmluvy.

Článek III

1. Tato Úmluva podléhá ratifikaci států, které ji podepsaly. Ratifi-
kační listiny se odevzdávají do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospo-
dářské pomoci, jenž bude plnit funkci depozitáře této Úmluvy.

2. Tato Úmluva nabývá účinnosti devadesátým dnem po dni odevzdá-
ní páté ratifikační listiny do úschovy depozitáři.

3. Pro státy, jejichž, ratifikační listiny budou odevzdány do úschovy
depozitáři po nabytí účinnosti této Úmluvy, nabývá Úmluva účinnosti deva-
desátým dnem po dni odevzdání jejich ratifikačních listin depozitáři.

Článek IV

Po nabytí účinnosti Úmluvy se k ní mohou připojit se souhlasem států

- účastníků Úmluvy, též jiné státy, buď v plném rozsahu, nebo v části tý-
kající se uplatňování norem RVHP ve smluvně právních vztazích mezi těmi
státy a státy - účastníky Úmluvy, a to tím, že předají depozitáři dokument
o tomto připojení.

Článek V

Každá země zúčastněná na této Úmluvě, může od ní odstoupit, o čemž
předem uvědomí depozitáře. Denonsace nabývá účinnosti po 12 měsících
ode dne, kdy depozitář obdrží toto sdělení. Odstoupení státu od Úmluvy se
netýká smluvně právních vztahů v hospodářské a vědeckotechnické spolu-
práci, platných ke dni, kdy denonsace nabude účinnosti.

6


Článek VI

Depozitář bude neprodleně informovat všechny státy, které tuto Úmlu-
vu podepsaly nebo se k ní připojily, o datu, kdy mu byla odevzdána do úschovy
každá ratifikační listina nebo dokument o připojení k Úmluvě, o datu počát-
ku účinnosti Úmluvy, jakož i o obdržení jiných sdělení, vyplývajících z této
Úmluvy.

Článek VII

Depozitář této Úmluvy učiní příslušná opatření za účelem registrace
této Úmluvy v sekretariátě Organizace spojených národů v souladu s její
Chartou.

Článek VIII

Tato Úmluva se odevzdává do úschovy depozitáři, který rozešle ná-
ležitě ověřené kopie Úmluvy státům, které Úmluvu podepsaly nebo se k ní
připojily.

Sepsáno v Sofii

v jednom vyhotovení v ruském jazyce 21. června 1974

Za vládu Bulharské lidové

republiky T. Solov

Za vládu Maďarské lidové

republiky D. Lazar

Za vládu Německé demokratické

republiky G. Weis

Za vládu Kubánské republiky C. R. Rodriges

Za vládu Mongolské lidové

republiky D. Gombožav

Za vládu Polské lidové

republiky M. Jagielski

Za vládu Svazu sovětských

socialistických republik M. Lesečko

Za vládu Československé

socialistické republiky R. Rohlíček

7


Statut norem Rady vzájemné hospodářské pomoci
/přijat XXVIII. Zasedáním RVHP v Sofii - červen 1974/

Tento Statut je vypracován, na základě úkolů vytýčených v oblasti
normalizace Komplexním programem dalšího prohlubování a zdokonalování
spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států
RVHP a je normativním dokumentem RVHP, definujícím určení, obsah a
základní zásady vypracování, schvalování a uplatňování norem RVHP.

Tento Statut se nevztahuje na ostatní normativně technické doku-
menty o spolupráci v oblasti normalizace, používané orgány RVHP.

Článek I
Definice, účel, obsah norem RVHP

1. Norma Rady vzájemné hospodářské pomoci /dále jen norma
RVHP/ je normativně technický dokument RVHP v oblasti normalizace,
v němž jsou zakotveny výsledky konkrétní normalizační činnosti orgá-
nů RVHP, vypracovaný na základě současných výsledků vědy, techniky
a progresivních praktických zkušeností, zpracovaný a schválený v sou-
ladu s postupem, stanoveným tímto Statutem.

2. Norma RVHP je základním normativně technickým dokumentem
v oblasti normalizace v rámci RVHP.

3. Norma RVHP jo určena pro normativně technické zabezpečení
příslušných úloh prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje so-
cialistické ekonomické integrace a dalšího rozvoje technického pokroku
každého z členských států RVHP.

Normy RVHP se zpracovávají v prvé řadě:

- na výrobky, vyráběné v souladu s mnohostrannými a dvoustranný-
mi dohodami, jakož i doporučeními orgánů RVHP na mezinárodní specia-
lizaci a kooperaci výroby;

- na jiné výrobky, dodávané v zahraničním obchodě mezi členskými
štáty RVHP;

- na předměty normalizace všeobecně technického a meziodvětvového
určení.

4. Normy RVHP stanoví technické hodnoty a požadavky, zabezpeču-
jící vědeckotechnický pokrok a optimální řešení úkolů normalizace v pro-
cesu plánovitě uskutečňované hospodářské a vědeckotechnické spolupráce
členských států RVHP.

8


Technickými hodnotami a požadavky se rozumějí kvalitativní a kvanti-
tativní charakteristiky a údaje, zejména:

- třídění, názvosloví, označování;
- typy, parametry, rozměry;

- technické požadavky;

- hodnoty a předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí;

- metody zkoušení /kontroly, rozboru, měření/;

- metody a prostředky ověřování měr a měřicích přístrojů;

- pravidla označování, balení, dopravy a skladování;

- předpisy pro přejímku, provoz a opravy;

- typové technologické postupy aj.

Přitom normy musí:

- zajistit technickou slučitelnost předmětů normalizace;

- stanovit v závislosti na konkrétních podmínkách jednoznačné nebo
diferencované úrovně jakosti s přihlédnutím k úrovni nejlepších
světových vzorů a vycházet zpravidla z norem těch členských států
RVHP, které mají nejvyšší ukazatele úrovně a jakosti u příslušných
druhů produkce;

- zajistit předstihovou úlohu normalizace vzhledem k příslušným opatře-
ním v oblasti spolupráce v rámci RVHP;

- odpovídat hodnotám a požadavkům stanoveným dokumenty mezinárodních
organizací pro normalizaci, pokud tyto hodnoty a požadavky nejsou

v rozporu s cíli a úlohami socialistické ekonomické integrace;

- zajišťovat podle možnosti specifické potřeby členských států RVHP
jako formu praktické realizace zásady postupného sbližování a vy-
rovnávání úrovní ekonomického rozvoje členských států RVHP, za-
kotvené v Komplexním programu.

Článek II

Zásady plánování, zpracovávání,
projednávání a schvalování normy RVHP

1. Tvorba norem RVHP na předměty obecně technického určení se
plánuje se zřetelem k předstihové úloze normalizace vůči základním opatře-
ním v oblasti spolupráce v rámci RVHP, přičemž cílem je vytvořit normativně
technickou základnu pro perspektivní rozvoj spolupráce.

2. Tvorba norem RVHP na konkrétní předměty normalizace se plánu-
je v souladu s plánováním konkrétních opatření v oblasti hospodářské a vě-
deckotechnické spolupráce, přičemž cílem je vytvořit normativně technickou
základnu pro uskutečňování těchto opatření, zpravidla k okamžiku uzavření
odpovídajících dohod, smluv a kontraktů.

9


3. Návrhy k ročním plánům tvorby norem RVHP připravují delegace
států ve Stálé komisi RVHP pro normalizaci na základě hlavních směrů a
komplexních úkolů v oblasti normalizace, schválených na pětileté období
Výkonným výborem RVHP a na základě návrhů delegací států v odvětvových
stálých komisích, zkoordinovaných uvnitř každého státu.

4. Na základě těchto návrhů schvaluje Stálá komise RVHP pro norma-
lizaci "Plán orgánů RVHP na vypracování norem RVHP".

5. Na základě "Plánu orgánů RVHP na vypracování norem RVHP",
schváleného Stálou komisí RVHP pro normalizaci, určují stálé komise kon-
krétní postup a termíny pro přípravu návrhů norem RVHP, vycházejíce z to-
ho, že závěrečné návrhy se musí předběžně dohodnout v pracovních orgánech
těchto stálých komisí.

6. Návrhy norem RVHP se vypracovávají:

- v rámci Stálé komise RVHP pro normalizaci - na předměty obecně
technického a meziodvětvového určení;

- v rámci odvětvových stálých komisí RVHP - na předměty, náležející
do jejich kompetence.

7. Při předběžném dohodnutí návrhů norem RVHP pracovními orgány
stálých komisí RVHP se předběžně dohodne termín začátku uplatňování
norem RVHP pro každý z členských států RVHP ve vzájemných smluvně práv-
ních vztazích v závislosti na lhůtách realizace, odpovídajících opatření v ob-
lasti spolupráce, a také se navrhuje termín začátku uplatňování norem RVHP
v národním hospodářství pro každý z Členských států RVHP.

8. Návrhy norem RVHP se předběžně dohodnou v pracovních orgánech
bez jakýchkoliv výhrad, týkajících se obsahu návrhů norem RVHP, a to

jak v textu samotné normy, tak i v protokolu zasedání pracovního orgánu.

9. Institut RVHP pro normalizaci provádí expertýzu návrhů norem
RVHP při jejich předběžném dohodnutí v pracovních orgánech a při jejich
schvalování Stálou komisí RVHP pro normalizaci.

10. Návrhy norem RVHP, předběžně dohodnuté orgány stálých komisí,
schvaluje Stálá komise RVHP pro normalizaci přijetím příslušného usnesení
s přihlédnutím k výsledkům expertýzy.

V jednotlivých případech je dovoleno schválení norem RVHP jinými
orgány RVHP, jestliže delegace států v těchto orgánech jsou pro dané
případy zplnomocněny vládami svých států schvalovat normy RVHP.

10


Normy RVHP se schvalují bez jakýchkoliv výhrad, týkajících se obsahu
norem RVHP, a to jak v textu samotné normy, tak i v protokolu zasedání
Stálé komise RVHP pro normalizaci.

Při schvalování norem RVHP jsou v informativní části normy uvedeny
termíny počátku jejich uplatňování ve smluvně právních vztazích a termíny
počátku jejich uplatňování v národním hospodářství pro každý z členských
států RVHP.

11. Z normy RVHP nevyplývají žádné povinnosti pro státy, které se
nezúčastnily jejího schválení. Avšak každý z těchto států se může dodateč-
ně připojit ke schválené normě RVHP s uvedením jejího uplatnění ve vzá-
jemných vztazích s jinými členskými státy RVHP a ve vlastním národním
hospodářství.

Zpráva o přistoupení k normě RVHP se zasílá delegacím států ve
Stálé komisi RVHP pro normalizaci a odboru normalizace sekretariátu
RVHP.

12. Při neschválení návrhu normy RVHP obrací se Stálá komise
RVHP pro normalizaci na příslušný orgán RVHP s návrhem na vypracování
doplňků nebo změn daného návrhu normy RVHP.

13. Vypracované a schválené normy RVHP musí být vzájemně sla-
děny s platnými normami RVHP v oblasti obecně technických hodnot, tech-
nické slučitelnosti, hodnot a předpisů bezpečnostní techniky, ochrany
životního prostředí, metrologie aj.

14. Revidované normy RVHP, změny nebo doplňky k platným normám
RVHP schvaluje a normy RVHP ruší Stálá komise RVHP pro normalizaci.

15. Způsob plánování, zpracovávání, expertýzy a předběžného do-
hodnutí návrhů, zpravidla pro stavbu, členění a úpravu norem RVHP se
stanoví v metodických pokynech, přijímaných Stálou komisí RVHP pro nor-
malizaci.

Článek III

Uplatňování normy RVHP v procesech spolupráce a v národním
hospodářství členských států RVHP

Norma RVHP se uplatňuje závazně přímo /bezprostředně/ ve smluvně
právních vztazích v hospodářské a vědeckotechnické spolupráci, jakož i
v národním hospodářství členských států RVHP v souladu s "Úmluvou o
uplatňování norem RVHP".

11


Článek IV
Evidence, registrace, vydávání a distribuce norem RVHP

1. Zprávy o schválení, změnách, doplňcích a zrušeních norem RVHP,
jakož i texty změn a doplňků uveřejňuje sekretariát RVHP v "Bulletinu pro
normalizaci" nebo v jeho doplňcích zvlášt vydávaných.

Sekretariát RVHP zajišťuje také evidenci a registraci norem RVHP,
jejich vydávání v jednací řeči RVHP a distribuci.

2. Členské státy RVHP mohou vydávat úplná znění norem RVHP v ofi-
ciálních recích svých států a také je nově vydávat se začleněním změn a
doplňků norem RVHP uveřejňovaných sekretariátem RVHP.

Článek V

Vzájemný vztah norem RVHP a normativně technických
dokumentů v oblasti normalizace mezinárodních orga-
nizací členských států RVHP

Jestliže mezinárodní organizace členských států RVHP požádají orgány
RVHP o převod svých normativně technických dokumentů v oblasti normali-
zace do kategorie norem RVHP, vztahují se na tyto dokumenty všechny poža-
davky tohoto Statutu.

Přitom v článku II tohoto Statutu se na mezinárodní organizace člen-
ských států RVHP vztahují ustanovení obdobná ustanovením platným pro
pracovní orgány, které zajišťují předběžné dohodnutí návrhů norem RVHP.

12


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP