Středa 22. října 1975

Středa 22. října 1975

(Začátek schůze v 10.00 hodin)

Přítomno: 130 poslanců Sněmovny národů

Omluveni poslanci:

Čermáková Helena, Hlaváčová, Baryl Kempný, Kovalčík, Mušal, Přibyl, Trávníček Tomáš

Colotka, Balog, Janík, Kodaj, Removčík, Samončík, Matyášová, Šlapka, Šucha, Tomášik, Vojteková

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Vážená Sněmovňa národov, vážené súdružky a súdruhovia poslanci! Otváram 6. schôdzku Snemovne národov a srdečne vás všetkých vítam. Osobitne vítam člena Predsedníctva ÚV KSČ a predsedu Federálneho zhromaždenia súdruha Indru, člena sekretariátu a tajomníka ÚV KSČ súdruha Fojtíka, prvého podpredsedu Federálneho zhromaždenia súdruha Marka, podpredsedov Federálneho zhromaždenia súdruha Davida, súdruha Srba a súdruha Bandžáka, predsedu Českej národnej rady súdruha Erbana, predsedu Slovenskej národnej rady súdruha Šalgoviča, členov federálnej vlády, ministrov priemyslu a obchodu ČSR a SSR, pracovníkov Ústredného výboru KSČ.

Vítam ďalej zástupcov ústredných orgánov, národných výborov, zvlášť vítam pracujúcich z výroby a z obchodu, zástupcov kontrolných orgánov a zástupcov oznamovacích prostriedkov.

Vítam aj poslancov Snemovne ľudu a poslancov Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady, ktorí sa ako hostia zúčastňujú na našej dnešnej schôdzke.

Konštatujem, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 63 poslancov zvolených v Českej socialistickej republike a 61 poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. To znamená, že v obidvoch častiach snemovne je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a Snemovna národov je teda podľa článku 40 ústavného zákona o československej federácii spôsobilá uznášať sa.

Súdružky a súdruhovia poslanci, môžeme teda pristúpiť k pre rokovaniu návrhu programu 6. schôdzky Snemovne národov. Na dnešné rokovanie navrhujem na základe uznesenia Predsedníctva Snemovne národov tento program:

1. Overenie platnosti voľby poslanca zvoleného vo volebnom obvode č. 121 do Snemovne národov

2. Sľub novozvoleného poslanca a jeho zaradenie do výboru Snemovne národov

3. Voľba volebnej komisie

4. Voľba člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

5. Voľba overovateľa Snemovne národov

6. Návrh Predsedníctva Snemovne národov Federálneho zhromaždenia na vyhotovovanie zápisníc zo schôdzok Predsedníctva a výborov Snemovne národov

7. Plnenie línie XIV. zjazdu KSČ v oblasti vnútorného trhu.

Má, súdružky a súdruhovia poslanci, niekto pripomienky alebo návrhy na doplnenie navrhnutého programu? Ak nie, dávam hlasovať.

Kto súhlasí s navrhovaným programom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.)

Môžeme konštatovať, že návrh programu schôdzky Snemovne národov bol jednomyseľne schválený.

Než pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, chcel by som vás informovať, že prezident republiky súdruh Gustáv Husák svojím listom z 12. septembra zvolal podľa článku 61 ústavného zákona o čs. federácii dňom 15. septembra 1975 Federálne zhromaždenie na jesenné zasadnutie.

Ďalšia informácia sa týka personálnej zmeny v našej snemovni. Oznamujem vám, že poslanec Ferdinand Szénási sa vzdal svojho mandátu a Predsedníctvo Snemovny národov na svojej schôdzke 1. októbra t. r. vzalo jeho rezignáciu na vedomie.

Na základe záverov 5. schôdzky Snemovne národov sme vám predložili kontrolnú správu o plnení uznesenia č. 134, ktoré bolo prijaté k správe o plnení línie XIV. zjazdu KSČ a júlového pléna ÚV KSČ v oblasti socialistickej výchovy a vzdelávania mládeže. Kontrolná správa komplexne ukazuje činnosť všetkých orgánov Snemovne národov v tejto oblasti a jej súčasťou je i príloha o prerokovaní námetov, podnetov a pripomienok poslancov vznesených na 5. schôdzke Snemovny národov.

Chcel by som zdôrazniť, že napriek úspechom, ktoré sme v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže dosiahli, touto správou sa naša práca nekončí a úlohy vyplývajúce z tohto uznesenia zostávajú trvalou súčasťou našej činnosti, súčasťou činnosti našich výborov i politickej práce poslancov.

Súdružky a súdruhovia poslanci, má niekto k tejto kontrolnej správe dotazy alebo pripomienky?

Ak nie, navrhujem, aby Snemovňa národov prijala uznesenie v tomto znení:

"Snemovňa národov berie so súhlasom na vedomie kontrolnú správu o plnení uznesenia Predsedníctva FZ č. 90 z 19. 12. 1973 a Snemovne národov č. 134 z 22. 10. 1974 k problematike výchovy a vzdelávania mládeže."

Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.)

Je niekto proti? (Nikdo.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.)

Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

Teraz pristúpime k prerokovaniu prvého bodu nášho programu, ktorým je

I

Overenie platnosti voľby poslanca vo volebnom obvode č. 121 do Snemovne národov

Ide o platnosť voľby poslanca Ľubomíra Čajku, zvoleného v doplňovacích voľbách namiesto zosnulého súdruha Ondreja Klokoča. Prosím predsedu Mandátového a imunitného výboru poslanca Rigu, aby podľa článku 47 ústavného zákona o čs. federácii predniesol návrh Mandátového a imunitného výboru na overovanie platnosti voľby poslanca.

Předseda mandátového a imunitného výboru SN E. Rigo: Vážená Snemovňa národov, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci! Úmrtím poslanca Ondreja Klokoča sa uvoľnil poslanecký mandát vo volebnom obvode č. 121 v Stredoslovenskom kraji. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlásilo doplňovacie voľby v tomto volebnom obvode na deň 14. júna 1975. Ústredná volebná komisia Národného frontu ČSSR poslala Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne národov potrebné volebné spisy o výsledku doplňovacej voľby.

Mandátový a imunitný výbor preskúmal podľa § 78 zákona č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia v znení zákona č. 20/1971 Zb., či kandidát Národného frontu bol zvolený platnou voľbou podľa zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia. Súčasne ma Mandátový a imunitný výbor Snemovne národov poveril ako svojho predsedu, aby som podal správu o výsledku rokovania.

Z predložených volebných spisov vyplýva, že vo volebnom obvode č. 121 bolo vo volebných zoznamoch zapísaných 26 015 voličov. Voličom bolo vydaných 25 979 hlasovacích lístkov, z toho bolo odovzdaných 25 978 platných hlasovacích lístkov. Za kandidáta Ľubomíra Čajku hlasovalo 25 969 voličov. Navrhovaný kandidát bol teda zvolený nadpolovičnou väčšinou platných hlasov.

Súdruh Ľubomír Čajka bol zvolený za poslanca Snemovne národov v súlade so zákonom č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Navrhujem, aby Snemovňa národov overila podľa článku 47 ústavného zákona o čs. federácii platnosť voľby poslanca Ľubomíra Čajku.

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Ďakujem poslancovi Rigovi za prednesenú správu. Sú k tomuto návrhu dotazy alebo pripomienky? (Nejsou.)

Môžeme prikročiť k hlasovaniu. Konštatujem, že v zasadacej sieni je potrebná väčšina poslancov. Podľa ústavného zákona hlasujú všetci poslanci Snemovne národov spoločne.

Kto súhlasí s predloženým návrhom Mandátového a imunitného výboru, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.)

je niekto proti? (Nikdo).

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo)

Konštatujem, že Snemovňa národov jednomyseľne overila platnosť voľby poslanca Ľubomíra Čajku vo volebnom obvode č. 121.

Môžeme pristúpiť k druhému bodu nášho programu, ktorým je

II

Sľub novozvoleného poslanca a jeho zaradenie do výboru Snemovne národov

Podľa článku 48 ods. 1 ústavného zákona skladá poslanec Federálneho zhromaždenia na schôdzke svojej snemovne, na ktorej sa zúčastňuje prvý raz, sľub, a to tak, že po prečítaní jeho textu pristúpi poslanec k predsedovi snemovne a stiskom ruky a slovom, "sľubujem" zloží sľub. Počas tohto aktu prítomní povstanú.

Prosím poslanca Ľubomíra Čajku, aby sa dostavil pred predsednícku tribúnu, a podpredsedu Snemovne národov s. Vedru, aby prečítal text sľubu. (Shromáždění povstává.)

Místopředseda SN V. Vedra (čte text slibu): Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

(Poslanec Ľ. Čajka skládá slib do rukou předsedy Sněmovny národů.) (Shromáždění usedá.)

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Súdružky a súdruhovia, Predsedníctvo národov vám navrhuje zaradiť poslanca Ľubomíra Čajku do Výboru SN pre priemysel, dopravu a obchod. Sú k tomuto návrhu dotazy alebo pripomienky? (Nejsou.)

Ak nie, budeme o návrhu hlasovať. V zasadacej sieni je prítomných 63 poslancov zvolených v ČSR a 62 v SSR. Snemovňa je spôsobilá sa uznášať.

Kto z vás, súdružky a súdruhovia, súhlasí s návrhom na zaradenie súdruha poslanca Čajku do Výboru SN pre priemysel, dopravu a obchod, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.)

je niekto proti? (Nikdo.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Konštatujem, že návrh bol jednomyseľne schválený.

Môžeme prerokovať ďalší bod programu, ktorým je

III

Voľba volebnej komisie

Na vykonanie voľby člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorú máme na programe v nasledujúcom bode, treba nám zvoliť šesťčlennú volebnú komisiu.

Predsedníctvo Snemovne národov navrhuje zvoliť volebnú komisiu v tomto zložení: Ing. Zoltán Černák, Karel Holub, Rudolf Chlad, Miloslav Karban, Mikuláš Nikman, Ing. Juraj Turošík.

Pýtam sa, či má niekto k zloženiu volebnej komisie dotaz alebo pozmeňovací návrh? (Nemá.) Ak nie, navrhujem, aby volebná komisia bola volená aklamáciou. Máte k tomu pripomienky? (Ne.) Ak nie, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. V zasadacej sieni je prítomná spomenutá účasť poslancov.

Kto je za to, aby sa navrhnutí poslanci stali členmi volebnej komisie, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.)

Je niekto proti? (Nikdo.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.)

Konštatujem, že navrhnutí členovia volebnej komisie boli jednomyseľne zvolení.

Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu, ktorým je

IV

Voľba člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Na základe § 22 odst. 1 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia sa voľba člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia koná tajným hlasovaním. Akt voľby sa vykoná hlasovacími lístkami, ktoré vám budú rozdané. Hlasovacie lístky si prípadne môžete upraviť v priľahlej miestnosti. Prosím, aby volebná komisia určila svojho predsedu a pripravila sa na zabezpečenie voľby.

Návrh na zvolenie člena predsedníctva spolu s odôvodnením prednesie člen Ústredného výboru Národnej fronty Československej socialistickej republiky poslanec Antonín Himl. Prosím, aby sa ujal slova.

Člen ÚV NF ČSSR poslanec A. Himl: Vážená Sněmovno národů, vážené soudružky a soudruzi poslanci, v souvislosti s úmrtím Ondreje Klokoče, bývalého předsedy Slovenské národní rady, poslance Sněmovny národů ve volebním obvodě č. 121 a člena předsednictva Federálního shromáždění, byl Slovenskou národní radou jejím novým předsedou zvolen poslanec volebního obvodu č. 105 Sněmovny národů s. Viliam Šalgovič, člen předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska a člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP