Úterý 22. října 1974

Úterý 22. října 1974

(Schůze zahájena v 10.00 hodin)

Přítomno 127 poslanců Sněmovny národů

Předseda SN prof. dr. D. Hanes, DrSc.: Vážená Snemovňa národov, vážené súdružky a súdruhovia poslanci! Otváram 5. schôdzku našej Snemovne národov, srdečne vás vítam a osobitne vítam členov Predsedníctva ÚV KSČ, predsedu Federálneho zhromaždenia súdruha Aloisa Indru, predsedu Snemovne ľudu súdruha Václava Davida, členov federálnej vlády, predstaviteľov Českej a Slovenskej národnej rady a vlád Českej a Slovenskej socialistickej republiky, zástupcov ústredných orgánov, spoločenských organizácií, zástupcov Socialistického zväzu mládeže, vzorných učiteľov, vzorných študentov a učňov, prítomnosť ktorých podčiarkuje celospoločenský význam prerokúvanej problematiky. Vítam rovnako srdečne prítomných poslancov Snemovne ľudu.

Podľa prezenčnej listiny je prítomných 59 poslancov zvolených v Českej socialistickej republike a 59 poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike. To znamená, že v obidvoch častiach snemovne je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov a snemovňa je schopná sa uznášať.

Ospravedlnili sa poslanci: Auersperg, Fojtík, Gratcl, Hájek, Baryl, Kovalčík, Mařík, Mušal, Šimon, Trávníček, Bazala, Colotka, Gregor, Janík, Malina, Muržic, Sevejáni, Šalgovič, Šiška, Šucha, Válek, Zabová a Zozuľák.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci! Dovoľte úvodom niekoľko poznámok. Oznamujem vám, že predseda vlády ČSSR s. Lubomír Štrougal v zastúpení prezidenta Československej socialistickej republiky svojím listom zo dňa 26. septembra 1974 zvolal podľa článku 61 ústavného zákona o československej federácii dňom 1. októbra 1974 Federálne zhromaždenie na jesenné zasadanie.

Teraz mi dovoľte, súdružky a súdruhovia, aby som spomenul, že dňa 21. septembra 1974 zomrel vo veku 59 rokov súdruh Josef Reis, poslanec našej snemovne.

Súdruh Reis od svojich osemnástich rokov spojil svoj život s Komunistickou stranou Československa. Po vypuknutí II. svetovej vojny bol za svoje politické presvedčenie prenasledovaný a po celé obdobie vojny bol väznený v koncentračnom tábore. Po oslobodení našej krajiny Sovietskou armádou venoval všetky svoje sily obnove a budovaniu našej vlasti, a to tak na pracovisku, ako aj pri výkone verejných a politických funkcií. Až do odchodu do dôchodku pracoval ako baník. Za svoju vynikajúcu prácu bol niekoľko ráz ocenený vysokými rezortnými vyznamenaniami.

V súdruhovi Reisovi strácame oddaného komunistu, dobrého človeka a s úctou budeme spomínať na jeho podiel a zásluhy na rozvoji našej socialistickej spoločnosti.

Česť jeho pamiatke!

Prosím vás, aby ste uctili jeho pamiatku povstaním. (Shromaždění povstává).

Ďakujem vám. (Shromáždění usedá).

Úmrtím poslancov Gavendu a Honsa sa uvoľnili miesta v Mandátovom a imunitnom výbore a v Ústavnoprávnom výbore. V obidvoch výboroch treba doplniť po jednom poslancovi českej reprezentácie. Predsedníctvo Snemovne národov vám navrhuje, aby výbory boli doplnené takto: Ústavnoprávny výbor poslancom Rudolfom Pruknerom a Mandátový a imunitný výbor poslancom Zdeňkom Sytným.

Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.)

Kto je proti? (Nikdo.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.)

Ďakujem.

Tým je návrh na zaradenie spomenutých dvoch súdruhov poslancov do Ústavnoprávneho výboru a do Mandátového a imunitného výboru schválený.

Skôr než pristúpime k schváleniu návrhu programu, chcel by som vás informovať, ako sa plní uznesenie č. 80 z 3. schôdzky Snemovne národov k správe Štátnej plánovacej komisie o plnení plánu bytovej výstavby a ďalších úlohách. V tejto súvislosti by som chcel uviesť že z tejto schôdzky vzišlo množstvo námetov a dotazov poslancov. Môžem konštatovať, že na všetky námety a dotazy, pokiaľ neboli zodpovedané priamo na minuloročnej plenárnej schôdzke Snemovne národov, došli písomné odpovede členov federálnej vlády a národných vlád, ktoré sme príslušným poslancom zaslali. Štátna plánovacia komisia však okrem toho v septembri t. r. predložila Snemovni národov kontrolnú správu o realizácii záverov prijatých snemovňou. Túto kontrolnú správu prerokoval začiatkom tohto mesiaca a ďalšie plnenie uznesenia snemovne garantuje Výbor pre plán a rozpočet. Jeho uznesenie ku kontrolnej správe Štátnej plánovacej komisie bolo rozdané do lavíc na informáciu všetkým poslancom snemovne.

Súdružky a súdruhovia poslanci! Teraz pristúpime k prerokovaniu návrhu programu 5. schôdzky Snemovne národov. Na dnešné rokovanie navrhujem na základe uznesenia Predsedníctva Snemovne národov tento program:

1. Správa o plnení línie XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa a júlového pléna Ústredného výboru Komunistickej strany Československa v oblasti socialistickej výchovy a vzdelávania mládeže.

2. Správa o príprave plenárneho zasadania Snemovne národov vo výboroch snemovne.

Má, prosím, súdružky a súdruhovia poslanci, niekto pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu? (Nemá.)

Kto súhlasí s navrhovaným programom, nech zdvihne ruku.

(Hlasuje se.)

Je niekto proti? (Nikdo.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.)

Môžem konštatovať, že návrh programu dnešnej schôdzky Snemovne národov je teda jednohlasne schválený.

Predsedníctvo Snemovne národov navrhuje k prvému bodu programu ustanoviť komisiu poslancov pre prípravu návrhu uznesenia v tomto zložení: súdruhovia poslanci Vedra, Červinka, Geher, Himl, Kačírek, Lapárová, Mařík, Procházka, Felcmanová, Urban a Vacková.

Sú nejaké dopĺňajúce návrhy? (Nejsou.)

Kto súhlasí s týmto návrhom na zloženie komisie, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.)

Je niekto proti? (Nikdo.)

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.)

Konštatujem, že návrh na zloženie komisie pre prípravu uznesenia je jednohlasne schválený.

A teraz pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

I.

Správa o plnení línie XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa a júlového pléna Ústredného výboru Komunistickej strany Československa v oblasti socialistickej výchovy a vzdelávania mládeže.

Súdružky a súdruhovia poslanci! Pristupujeme k závažnej problematike výchovy a vzdelávania našej mladej generácie v súlade s líniou, ktorú pre túto trvalú, zložitú, neustále živú, náročnú a aktuálnu úlohu vytýčil XIV. zjazd KSČ a minuloročné júlové plénum ÚV KSČ. Tak ako sa nám bude dariť zabezpečovať a rozvíjať túto líniu, tak bude silnieť vo vedomí a činoch našich mladých socialistických ľudí zodpovednosť za rozvoj našej spoločnosti na princípoch marxizmu-leninizmu. Preto výchovu a vzdelávanie socialistickej mladej smeny chápeme ako neoddeliteľnú súčasť nášho triedneho zápasu, preto rozhodujúce miesto mládeže vidíme v tomto zápase, v jej aktívnej účasti na budovaní nášho veľkého socialistického triedneho diela.

Z týchto základných triednopolitických východísk rozpracovali líniu XIV. zjazdu KSČ i júlového pléna ÚV KSČ všetky orgány Federálneho zhromaždenia, vychádzajúc zo svojho ústavného postavenia. Naša dnešná plenárna schôdzka Snemovne národov je súčasťou tohto úsilia a zároveň určitým zavŕšením jednej etapy práce snemovne, jej výborov, predsedníctva snemovne a všetkých jej poslancov pri realizácii tejto línie. Súčasne má svojím obsahom a prijatými závermi dať všetkým štátnym orgánom a aj orgánom snemovne a všetkým našim poslancom záväznú smernicu pre ich prácu i určitý návod pre prácu spoločenských organizácií v týchto otázkach pre najbližšie roky. V tomto duchu by sa malo niesť naše dnešné rokovanie. Som presvedčený, že naše spoločné úsilie pre prípravu i priebeh tejto plenárnej schôdzky splní tieto zámery.

Správu k tomuto bodu rokovania prednesie podpredseda vlády ČSSR súdruh Matej Lúčan. Prosím ho, aby sa ujal slova.

Místopředseda vlády ČSSR dr. Matej Lúčan: Vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci! Svoj dnešný prejav pred Snemovňou národov si dovolím otvoriť citátom zo správy Predsedníctva Ústredného výboru KSČ na zasadnutí Ústredného výboru KSČ v júli minulého roku.

"Predchádzajúce generácie uskutočnili historickú úlohu, keď odstránili v našej krajine kapitalizmus a vybudovali spoločnosť, v ktorej nieto miesta pre vykorisťovanie a nijakú formu sociálneho či národnostného útlaku, spoločnosť socialistickú. Bolo na to potrebné nesmierne úsilie i obete. Úlohou nastupujúceho mladého pokolenia je upevniť toto dedičstvo, rozvinúť ho, obohatiť a dobudovať rozvinutú socialistickú spoločnosť. I na to je potrebné mimoriadne úsilie."

Tieto slová v leninskom duchu vyjadrujú nielen zodpovednosť a poslanie našej mladej generácie, ale dokladajú spolu s celým rokovaním ÚV KSČ v júli m. r. i zodpovednosť nás všetkých, celej spoločnosti, za to, ako mládež pre tento cieľ a úlohu získame, ako jú všestranne pripravíme na jej plnenie a akú jej dáme príležitosť svoje sily, vedomosti a schopnosti v praxi spoločenského života uplatniť.

Túto úlohu pred komunistickú stranu, pred náš socialistický štát a jeho orgány, pred celú spoločnosť veľmi naliehavo postavil XlV. zjazd KSČ.

Pozornosť, akú vedúce stranícke a štátne orgány už od apríla 1969 mládeži venujú, nie je náhodná. Bola a je súčasťou nášho úsilia nielen o prekonanie negatívnych javov v nedávnej minulosti, ale aj o dosiahnutie dynamického rozvoja celej našej socialistickej spoločnosti, a v tom má mládež významné poslanie.

Pozornosť mládeži je súčasťou nášho úsilia o zvládnutie úloh súčasnosti, ale aj nárokov budúcnosti charakterizovanej čoraz vyššími cieľmi vyplývajúcimi i zo spojenia vedeckotechnickej revolúcie s vymoženosťami socializmu. Má konečne mimoriadny význam i v ideologickom boji v dnešnom triedne rozdelenom svete.

Na XIV. zjazde KSČ sa znovu potvrdilo, aké škody spôsobilo oslabenie pozornosti historickej úlohe formovania socialistického človeka, najmä mladého poklenia, ku ktorému došlo v šesťdesiatych rokoch, čo sa odzrkadlilo v našom školstve i v činnosti bývalého ČSM, v kultúre i v kádrovej práci s mládežou. Týmto nedomyslením a zanedbaním radu problémov mládeže sme, ako povedal generálny tajomník ÚV KSČ s. Husák na zjazde, "v podstate vyprázdňovali terén pre pôsobenie malomeštiackych, pravicových a revizionistických tendencií".

Mimoriadne škody však napáchala pravicová časť bývalého vedenia strany a štátu po januári 1968 tým, že vystavila mládež a jej jednotnú organizáciu premyslenému sústredenému tlaku nepriateľských síl, ktoré sa snažili mládež zneužiť na svoje ciele.

O to zložitejší bol zápas o mládež, o jej vedomie po apríli 1969. Tento zápas naša strana a celá spoločnosť vcelku úspešne viedla a vedie. Veľkú úlohu v tom zohral náš socialistický štát a jeho orgány.

Vychádzali sme pritom a vychádzame zo všetkého, čo starostlivosť nášho štátu o mladú generáciu priniesla v celom období budovania socializmu. Úspechy uplynulých tridsiatich rokov sú dobrým východiskom pre formulovanie ďalšieho programu, ktorý stavia starostlivosť o socialistickú výchovu a všestrannú prípravu mládeže na nový, vyšší základ.

Keď sa obzrieme za hlavnými výsledkami, ktoré sme dosiahli v starostlivosti o mladú generáciu, môžeme byť právom hrdí. Rad konkrétnych opatrení v prospech mladej generácie v školskej, zdravotníckej, ekonomickej, právnej oblasti priniesol výsledky, v mnohom výrazne predstihujúce i najvyspelejšie kapitalistické krajiny. Socialistický štát vybudoval základy nového školského systému a otvoril všetkým mladým ľuďom prístup k bezplatnému vzdelaniu. Vybudovali sme systém starostlivosti o matku a dieťa a bezplatná zdravotná starostlivosť vytvorila solídny základ pre zdravý vývoj detí a mládeže. Je zabezpečená právna ochrana detí a mladistvých a boli vytvorené rovnaké podmienky pre mládež oboch národov a všetkých národností žijúcich na území ČSSR. Nebývalo sa zlepšilo postavenie učňovskej mládeže, podstatne vzrástla životná úroveň mladých ľudí a výrazne sa zvýšila ich kultúrna a vzdelanostná úroveň. Boli odstránené základné existenčné problémy mladých pracujúcich, vytvorené priaznivé možnosti pre využívanie voľného času, atď.

Tieto a ďalšie výsledky sme dosiahli vďaka obetavej práci robotníckej triedy a ostatných pracujúcich pod vedením našej KSČ. Nemalú zásluhu má na nich i činnosť štátnych orgánov, vlád a predovšetkým národných výborov.

Ukázalo sa však, že náročné úlohy súčasnosti vedú k potrebe oveľa širšieho poňatia starostlivosti o mladú generáciu.

"Riešenie problémov mladej generácie v celom ich rozsahu predstavuje mimoriadne zložitý a rozsiahly komplex zahŕňajúci otázky jej ekonomického a sociálneho postavenia, otázky spojené s podielom mládeže na riadení a správe štátu, s jej celkovou účasťou na živote spoločnosti, otázky jej vzdelávania a kultúrnej úrovne."

Takto formulovalo zložitosť úlohy Predsedníctvo ÚV KSČ v správe k júlovému zasadnutiu ÚV KSČ. Toto zasadnutie potom podrobnejšie určilo najdôležitejšie úlohy, ktoré má najvýznamnejší článok našej výchovno-vzdelávacej sústavy - naša škola.

O výsledkoch, ktoré sme v zabezpečovaní línie XlV. zjazdu a úloh vyplývajúcich z júlového zasadnutia ÚV KSČ doteraz v oblasti školstva dosiahli, budem podrobnejšie hovoriť v druhej časti svojho vystúpenia. Teraz by som sa chcel venovať onomu komplexu problémov, ktorý predstavuje starostlivosť o mladú generáciu ako o celok.

Už v roku 1971 sme po dohode a v spolupráci s vládami oboch republík, v spolupráci s orgánmi spoločenských organizácií Národného frontu pristúpili k prácam na formovaní podkladov pre komplexný program štátnej politiky SSSR voči mladej generácii.

V nadväznosti na doterajšiu činnosť štátnych orgánov a spoločenských organizácií sme sa usilovali reálne a triezvo posúdiť doterajšiu situáciu, vymedziť najdôležitejšie aktuálne problémy, riešiteľné v súlade s existujúcimi materiálnymi, kádrovými a spoločenskými možnosťami.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP