Středa 21. března 1973

Středa 21. března 1973

Přítomno: 69 poslanců Sněmovny národů zvolených v české socialistické republice
72 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

/Schůze zahájena v 18.34 hod./

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, otváram 2. samostatnú schôdzku Snemovne národov a srdečne vás všetkých na nej vítam. Úvodom je mojou povinnosťou oznámiť vám, že prezident republiky listom zo dňa 5. marca 1973 zvolal dňom 7. marca 1973 Federálne zhromaždenie ČSSR na jarné zasadanie.

Vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, Predsedníctvo Snemovne národov sa uznieslo zvolať túto samostatnú schôdzku Snemovne národov s návrhom programu, ktorý vám bol písomne rozoslaný. Nedostal som dosial zoznam ospravedlnených poslancov, oznámim ich neskôr. Podľa zariadenia, ktoré mám tu k dispozícii, je prítomných 65 poslancov z Českej socialistickej republiky a 67 poslancov zo Slovenskej socialistickej republiky. Sme teda spôsobilí uznášať sa. Má niekto dopĺňajúci návrh alebo pripomienku k písomne predloženému návrhu programu dnešnej schôdzky? Keď nemá, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o programe dnešnej schôdzky.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s návrhom Predsedníctva Snemovne národov na program schôdzky Snemovne národov, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

Návrh programu dnešnej schôdzky Snemovne národov je jednomyseľne schválený a konštatujem, že program druhej schôdzky Snemovne národov je ustanovený.

Dovoľte, aby som oznámil, ktorí poslanci sa ospravedlňujú. Sú to poslanci: Fojtík, Himl, Krauskopf, Procházka, Štáfek, Vojtová, Mihálik, Rusnák a Šalgovič.

Pristúpime k prerokovaniu prvého bodu programu, ktorým je

I

Overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca Snemovne národov vo volebnom obvode č. 135

Úmrtím poslanca Jána Hašku sa uprázdnilo miesto v tomto volebnom obvode. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlásilo dopĺňacie voľby, ktoré sa konali dňa 16. decembra 1972. Za poslanca bol zvolený Štefan Buľko. Prosím predsedu Mandátového a imunitného výboru Snemovne národov poslanca Rigu, aby predniesol správu Mandátového a imunitného výboru Snemovne národov k tomuto bodu. Prosím, aby sa ujal slova.

Poslanec E. Rigo: Vážená Snemovňa národov, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, úmrtím poslanca Jána Hašku sa uvolnil vo volebnom obvode č. 135 Košice - vidiek poslanecký mandát. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlásilo dopĺňacie voľby v tomto volebnom obvode na deň 16. decembra 1972.

Ústredná volebná komisia Národného frontu ČSSR poslala Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne národov potrebné volebné spisy o výsledku dopĺňacej voľby.

Mandátový a imunitný výbor preskúmal podľa § 78 zákona č. 56/1969 o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia v znení zákona č. 20/1971 Zb., či kandidát Národného frontu bol zvolený platnou voľbou podľa zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia. Súčasne Mandátový a imunitný výbor Snemovne národov ma poveril ako predsedu mandátového a imunitného výboru, aby som podal správu o výsledku rokovania.

Z predložených volebných spisov vyplýva, že vo volebnom obvode č. 135 bolo vo volebných zoznamoch zapísaných 31 771 voličov. Odovzdaných bolo 31 761 hlasovacích lístkov, z toho platných hlasovacích lístkov bolo 31 761. Za kandidáta Štefana Buľku hlasovalo celkom 31 761 voličov. Navrhnutý kandidát Národného frontu bol zvolený nadpolovičnou väčšinou platných hlasov.

Štefan Buľko bol zvolený za poslanca Snemovne národov v súlade so zákonom č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia ČSSR. Navrhujem, aby Snemovňa národov overila podľa článku 47 ústavného zákona o čs. federácii platnosť voľby poslanca Štefana Buľku.

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Ďakujem poslancovi Rigovi za podanú správu Mandátového a imunitného výboru Snemovne národov. Predsedníctvo Snemovne národov sa uznieslo na svojej schôdzke dňa 6. marca t.r. odporučiť Snemovni národov zvoliť poslanca Štefana Buľku za člena Výboru pre plán a rozpočet Snemovne národov.

Vážené súdružky a súdruhovia, pýtam sa, či sú k prednesenej správe mandátového a imunitného výboru a k predloženému návrhu Predsedníctva Snemovne národov dotazy alebo pripomienky? /Nebyly./ Nie sú. Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu. Odporúčam hlasovať o obidvoch návrhoch súčasne. Má niekto z poslancov Snemovne národov k navrhovanému postupu hlasovania pripomienky? /Připomínky nebyly./ Nemá. V tejto chvíľke je v zasadacej sieni prítomných 67 poslancov z českej socialistickej republiky a 69 poslancov zo Slovenskej socialistickej republiky. Prosím o hlasovanie.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí so správou svojho mandátového a imunitného výboru a s návrhom Predsedníctva Snemovne národov na zaradenie s. Buľku do výboru pre plán a rozpočet? /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

Konštatujem, že Snemovňa národov overila podľa článku 47 ústavného zákona o čs. federácii jednomyseľne platnosť voľby poslanca Štefana Buľku vo volebnom obvode č. 135 a súčasne ho zvolila za člena Výboru Snemovne národov pre plán a rozpočet. Tým je vybavený prvý bod programu.

Teraz pristúpime k druhému bodu programu, ktorým je

II

Sľub novozvoleného poslanca Snemovne národov Štefana Buľku

Podľa článku 48 ods. 1 ústavného zákona o čs. federácii zloží poslanec Štefan Buľko sľub do rúk predsedu Snemovne národov. Prosím poslanca Buľku, aby predstúpil pred predsednícku tribúnu. Sľub sa vykoná tak, že po prečítaní textu ústavným zákonom predpísaného sľubu predstúpi poslanec pred predsedu snemovne a podaním ruky a vyhlásením "Sľubujem" zloží sľub. Prosím člena predsedníctva poslanca Manďáka, aby prečítal text sľubu.

/Shromáždění povstává./

Poslanec doc. E. Manďák: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslanec Š. Buľko: /Podávaje předsedovi ruku/ Sľubujem.

/Shromáždění usedá./

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Môžeme pristúpiť k tretiemu bodu programu našej dnešnej schôdzky, ktorým je

III

Voľba volebnej komisie

K vykonaniu voľby podpredsedu Snemovne národov, člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia a predsedu výboru pre poľnohospodárstvo a výživu treba zvoliť šesťčlennú volebnú komisiu. Predsedníctvo snemovne sa na uvedenej schôdzke uznieslo navrhnúť snemovni na schválenie komisiu v zložení: poslanci Černák Zoltán, Holub Karel, Chlad Rudolf, Pándyová Ildikó, Šlapka Gejza a Gavenda Zdeněk. Súčasne vám navrhujem, aby snemovňa dnes zvolila dve volebné komisie pre zajtrajšie voľby prezidenta československej socialistickej republiky. Podľa zákona o rokovacom poriadku v prípadoch uvedených v čl. 41 ústavného zákona o čs. federácii platí pre voľbu prezidenta republiky zákaz majorizácie a tajné hlasovanie v Snemovni národov sa koná oddelene. Navrhujem preto, aby sa zvolili pre voľbu prezidenta republiky v snemovni dve volebné komisie, a to pre českú reprezentáciu komisia v tomto zložení: poslanci Čermáková Marie, Frynta Václav, Gavenda Zdeněk, Holub Karel, Chlad Rudolf a Karban Miloslav. Druhá komisia pre slovenskú reprezentáciu, takisto šesťčlenná, v tomto zložení: poslanci Černák Zoltán, Dráb Rudolf, Jungerová Zuzana, Pándyová Ildikó, Šlapka Gejza a Tomášik Ferdinand.

Máte, súdružky a súdruhovia, dotaz alebo pozmeňovací návrh na zloženie týchto volebných komisií? /Dotazy ani pozměňovací návrhy nebyly./

Ak nemáte, dávam o návrhu hlasovať.

Kto súhlasí s predloženými návrhmi, prosím, aby zdvihol ruku! /Děje se./ Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania alebo je niekto proti? /Nikdo./

Konštatujem, že návrhy boli jednomyseľne prijaté a zvolili sme volebnú komisiu na dnešné voľby, ako aj dve volebné komisie na zajtrajšiu voľbu prezidenta republiky.

Prosím volebné komisie, aby si zo svojho stredu zvolili predsedu.

Môžeme pristúpiť k štvrtému bodu programu, ktorým je

IV

Voľba podpredsedu Snemovne národov, člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia a predsedu výboru pre poľnohospodárstvo a výživu

Predsedníctvo našej snemovne na svojej schôdzke dňa 6. marca t.r. vzalo na vedomie rezignáciu poslanca Františka Straku na funkciu podpredsedu Snemovne národov, funkciu člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia a funkciu predsedu Výboru SN pre poľnohospodárstvo a výživu. Poslanca súdruha Straku vláda ČSSR svojím uznesením z 11. januára t.r. č. 15 menovala do funkcie námestníka ministra poľnohospodárstva a výživy ČSSR a z toho dôvodu súdruh Straka rezignoval na uvedené funkcie v našom zastupiteľskom zbore.

Predsedníctvo našej snemovne ocenilo obetavú a svedomitú prácu poslanca Straku v týchto uvedených významných funkciách, ktoré u nás vykonával.

Dovoľte mi, aby som aj za všetkých poslancov Snemovne národov z tohto miesta vyslovil poslancovi Strakovi poďakovanie za vzorné vykonávanie jeho významných funkcií vo Federálnom zhromaždení. /Potlesk./ Ďakujem.

Môžeme pristúpiť k voľbe. Ústredný výbor Národného frontu ČSSR navrhuje, aby podpredsedom Snemovne národov a členom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia sa stal poslanec Vladimír Vedra a aby sme za predsedu Výboru Snemovne národov pre poľnohospodárstvo a výživu zvolili nášho poslanca René Zahradníka.

Prosím podpredsedu Ústredného výboru Národného frontu ČSSR poslanca Tomáša Trávníčka, aby v mene Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu odôvodnil tieto návrhy.

Poslanec prof. MUDr. T. Trávníček, CSc.: Vážená Sněmovno národů, soudružky a soudruzi poslanci, po projednání v ústředním výboru Národní fronty a z pověření jejího předsednictva předkládám Sněmovně národů návrhy na volbu místopředsedy Sněmovny národů a člena předsednictva FS a na volbu předsedy výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny národů.

Dovolte mi, abych vás nejprve seznámil s návrhem na místopředsedu Sněmovny národů a člena předsednictva Federálního shromáždění. Do této funkce je ústředním výborem KSČ a ústředním výborem Národní fronty navrhován poslanec Vladimír Vedra. Jeho životní běh a charakteristiku jste již slyšeli na schůzi Klubu poslanců, nepovažuji za nutné ji opakovat. Soudruha Vladimíra Vedru všichni z práce poslance i z práce v Klubu komunistických poslanců dobře známe.

Na funkci předsedy výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny národů je navrhován soudruh René Zahradník, dosavadní člen tohoto výboru. Rovněž s jeho charakteristikou jste už byli na předcházející schůzi seznámeni.

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Ďakujem poslancovi Trávníčkovi za prednesené odôvodnenie.

Máte, súdružky a súdruhovia, k predloženým návrhom nejaké dotazy alebo nejaké ďalšie návrhy? /Dotazy ani návrhy nebyly./ Ak nemáte, môžeme pristúpiť k voľbe.

Tieto voľby máme vykonať spôsobom tajnej voľby. Členovia komisie, ktorú sme pred chvíľou zvolili, za pomoci pracovníkov Kancelárie Federálneho zhromaždenia rozdajú všetkým poslancom do lavíc tri obálky s rôznofarebnými hlasovacími lístkami. Samotná voľba sa vykoná jedným aktom. Keby niekto z poslancov chcel hlasovacie lístky upravovať, má možnosť urobiť to v osobitnom priestore v priľahlej miestnosti č. 408. Urna, do ktorej sa hlasovacie lístky vkladajú, bude tu pred tribúnou.

Prosím volebnú komisiu, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov a aby sa ujala svojej úlohy.

Pýtam sa, či každý z prítomných poslancov dostal hlasovací lístok alebo či si ešte praje voliť, alebo či všetci už voľbu vykonali?

Všetci poslanci voľbu vykonali, vyhlasujem teda voľbu za skončenú a prosím volebnú komisiu, aby spočítala hlasy. Potrebuje na to určitý čas, prerušujem teda schôdzku na 15 minút.

/Jednání přerušeno v 19.09 hod./

/Jednání opět zahájeno v 19.32 hod./

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, otváram prerušené rokovanie Snemovne národov. Dostal som správu, že volebná komisia skončila s počítaním hlasov a podpísala zápisy o výsledku volieb. Prosím preto predsedu volebnej komisie poslanca Gavendu, aby podal snemovni správu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP