Úterý 25. března 1975

Úterý 25. března 1975

(Začátek schůze v 10.00 hodin)
Přítomni: 189 poslanců Sněmovny lidu
71 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republiky
64 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci:

- Sněmovny lidu

Adamová, Diviš, Hruškovič, Chňoupek, Laštovička, Mamula, Moc, Nový, Pirošík, Švestka, Zuska

- Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice

Fojtík, M. Hudeček, Mušal, Zeleňáková

- Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice

Babilonská, Colotka, Klokoč, Malina, Muržic, Removčík, Renczes, Rigo, Šalgovič, Šucha

Předseda FS A. Indra: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, srdečně vás vítám na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Jménem všech poslanců obou sněmoven mi dovolte přivítat vedoucí funkcionáře ÚV KSČ, zejména však generálního tajemníka ÚV strany a předsedu Národní fronty s. Gustáva Husáka. (Potlesk.)

Upřímně vítám členy federální vlády v čele s předsedou vlády s. Štrougalem (potlesk), představitele orgánů a organizací Národní fronty včetně vedoucích funkcionářů nekomunistických politických stran.

Sděluji vám, soudružky a soudruzi, že předseda vlády s. Štrougal v zastoupení presidenta republiky svým dopisem z 27. února t. r. svolal podle čl. 61 ústavního zákona o čs. federaci Federální shromáždění k jarnímu zasedání dnem 1. března t. r.

Soudružky a soudruzi, ani dnes nejsme ušetřeni jedné smutné zprávy. S lítostí vám oznamuji, že 24. února t. r. zemřel ve věku 60 let poslanec Sněmovny národů, krajský tajemník strany Slovenské obrody Štefan Buľko. V zesnulém jsme ztratili obětavého a iniciativního funkcionáře, který se svojí dlouholetou veřejně prospěšnou činností ve funkcích ve Federálním shromáždění, ve straně Slovenské obrody, ve Východoslovenském krajském výboru Národní fronty i jako novinář podílel na rozvoji naší socialistické společnosti. Prosím vás, abychom jeho památku uctili povstáním. (Shromáždění povstává). Děkuji vám. (Shromáždění usedá.)

Soudružky a soudruzi, předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla na svých schůzích dne 11. března t. r. konat společnou schůzi sněmoven s pořadem, který jste obdrželi na pozvánce. Má někdo z poslanců doplňující návrh nebo připomínku k návrhu předsednictev sněmoven? (Nikdo.)

Podle účasti jsou obě sněmovny v souladu s čl. 40 odst. 1 a 2 ústavního zákona o čs. federaci schopny se usnášet.

Nejprve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů. Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.)

Sněmovna národů schválila návrh jednomyslně.

Nyní prosím poslance Sněmovny lidu. Kdo souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze s navrženým pořadem? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.)

Sněmovna lidu hlasovala také jednomyslně.

Konstatuji, že obě sněmovny v souladu s čl. 34 odst. 2 ústavního zákona o čs. federaci se usnesly na konání společné schůze a schválily její pořad.

Dovolte mi, soudružky a soudruzi, před zahájením vlastního jednání některé informace.

Předseda federální vlády zaslal Federálnímu shromáždění legislativní návrhy, které jsou předmětem jednání naší dnešní schůze. Ke všem návrhům se vyjádřily orgány národních rad a jejich stanoviska byla uplatněna při projednávání návrhů ve výborech obou sněmoven.

Kromě toho předseda vlády dopisem ze 16. ledna t. r. předložil k projednání vládní návrh zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví.

Dopisem z 29. ledna t. r. předložil vládní návrhy zásad zákona o zemědělském družstevnictví a zákona o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby. Návrhy zásad těchto zemědělských zákonů budou projednány příslušnými výbory do konce tohoto měsíce, zásady zákona o civilním letectví během dubna.

Dopisem z 21. března 1975 zaslal předseda vlády vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě.

Nyní, prosím, vyslechněte informaci o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictev a výborů obou sněmoven za dobu od poslední společné schůze sněmoven, t. j. od prosince minulého roku.

Předsednictvo Federálního shromáždění projednalo ptán činnosti Federálního shromáždění na rok 1975, zprávu o návštěvě naší delegace v Holandsku a zprávu o průběhu a výsledcích konference Meziparlamentní unie v Tokiu. V lednu bylo schváleno složení delegace Federálního shromáždění do Sýrie.

Předsednictva sněmoven v únorových a březnových schůzích projednávala organizačně politické zabezpečení dnešní společné schůze sněmoven a zajištění plánu práce na tento rok. Dále měla na programu přípravu samostatných schůzí sněmoven a projednávání stanovisek výborů ke zprávě generálního prokurátora a předsedy Nejvyššího soudu ČSSR o výsledcích dosažených při realizaci opatření ke snížení hospodářské kriminality a ostatních protispolečenských jevů v ekonomické oblasti. Obě předsednictva se rovněž zabývala realizací podnětů poslanců, uplatněných na schůzích sněmoven.

Výbory sněmoven se zabývaly především zpřesněním plánu práce, zejména v souvislosti se závěry listopadového zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa. Projednaly také vládní návrhy, které jsou na pořadu dnešní schůze. Mimořádnou pozornost věnovaly kontrolním zprávám příslušných resortů v souvislosti s přípravou na projednání zprávy vlády ČSSR o plnění jejího programového prohlášení. Většina výborů projednala již zmíněnou zprávu generálního prokurátora a předsedy Nejvyššího soudu ČSSR. Výbory se zabývaly také přípravou samostatných schůzí sněmoven plánovaných na III. a IV. čtvrtletí t. r. Všechny výbory projednaly zprávu o zdokonalování právního řádu.

Kromě toho výbory projednaly v souladu s plánem hlavních úkolů další důležité záležitosti.

Ústavně právní výbory obou sněmoven uspořádaly seminář k problematice novely zákoníku práce, a to v souvislosti se širším výhledem platných ustanovení zákoníku.

Zahraniční výbory byly informovány o průběhu druhé fáze konference o evropské bezpečnosti a spolupráci, o vývoji styků s USA, o konferenci Meziparlamentní unie v Bělehradě a projednaly zprávu o průběhu 29. zasedání Valného shromáždění OSN. Zahraniční výbory vyslovily ve svém usnesení politování, že americký kongres odhlasoval ustanovení obchodního zákona, která obsahují pro socialistické země nepřijatelné politické podmínky. Americký kongres přijal i tzv. československý dodatek, který znemožnil podepsat již ujednanou a parafovanou majetkoprávní dohodu, která měla být významným krokem k plné normalizaci československo-amerických vztahů.

Výbory pro plán a rozpočet uspořádaly seminář o stavu prací na soustavě plánovitého řízení pro období šesté pětiletky a o opatřeních v organizačním uspořádání výrobně technické základny a projednaly informaci o platebním styku se zahraničím.

Kulturní výbory vedle semináře na téma národně osvobozenecký boj našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou, projednaly informaci o stavu prací na rekonstrukci Pražského hradu.

Tolik tedy, soudružky a soudruzi, informace o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictev a výborů obou sněmoven.

Má někdo z vás k přednesené informaci dotaz nebo připomínku? (Nikdo.)

Můžeme tedy přistoupit k projednání vámi schváleného programu.

Jako prvý bod projednáme

l

Zprávu vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

Chtěl bych vás informovat, že předsednictva obou sněmoven doporučují, aby k vypracování návrhu na usnesení k tomuto bodu pořadu byla vytvořena komise ve složení:

- za Sněmovnu lidu poslanci Exner, Axman, Bill

- za Sněmovnu národů poslanci Vedra, Vacková a Zahradník.

Jsou k těmto návrhům z obou sněmoven nějaké připomínky? (Nebyly.)

Přítomnost poslanců se nezměnila. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s návrhem svého předsednictva na složení návrhové komise? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Sněmovna lidu hlasovala jednomyslně.

Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Sněmovna národů hlasovala taktéž jednomyslně.

Komise pro vypracování návrhu usnesení byla tedy oběma sněmovnami schválena.

Nyní prosím předsedu vlády Československé socialistické republiky s. Lubomíra Štrougala, aby přednesl zprávu vlády o plnění jejího programového prohlášení.

Předseda vlády ČSSR dr. L. Štrougal: Vážený soudruhu generální tajemníku, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, vláda Československé socialistické republiky předstupuje před Federální shromáždění se zprávou o plnění svého programového prohlášení z roku 1971 v období, kdy si připomínáme 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Tato událost, nejvýznamnější v novodobé historii našich národů, je nedílnou součástí vítězného zápasu Sovětského svazu proti fašismu, jehož důsledkem byly rozmach revolučního hnutí, vznik socialistické soustavy a změna v poměru sil mezi socialismem a kapitalismem.

Pro naše národy má vítězství Sovětského svazu a jeho osvobozenecká mise zvláštní význam. Nová konstelace sil ve světě umožnila úspěšně zakončit národně osvobozenecký zápas Čechů a Slováků a vykročit cestou výstavby socialismu.

Bilance uplynulých 30 let, v jejichž průběhu jsme uskutečnili pronikavé revoluční změny ve všech oblastech společenského života, je přesvědčivým důkazem životnosti a nepřemožitelnosti ideí socialismu, důkazem, že pod vedením své revoluční strany dělnická třída čestně plní ve svazku s rolnictvem a pokrokovou inteligencí své historické poslání. Dosažené výsledky výstavby socialismu jsou spolehlivým zdrojem našich jistot i pevným základem dalšího rozvoje, který pro současnou etapu stanovil XIV. sjezd KSČ. Plněním jeho závěrů se náročně zabývalo listopadové zasedání ústředního výboru strany v minulém roce. Ocenilo dosažené úspěchy a současně upozornilo na nutnost, důsledněji řešit některé problémy, zvláště v národním hospodářství, a hledat účinnější cesty k dosažení stanovených cílů a k postupnému zvyšování výkonnosti celé naší společnosti. Je to přirozený požadavek související i se změnami vnitřních a vnějších podmínek, k nimž došlo v posledním období.

Z těchto hledisek přistupujeme jak k dosaženým výsledkům, tak zejména ke složitým úkolům posledního roku páté pětiletky i klíčovým problémům, jejichž řešení bude na pořadu dne v šesté pětiletce.

Za poslední léta se výrazně zvětšil ekonomický potenciál země. Upevnily se socialistické výrobní vztahy, ve výrobní i nevýrobní sféře se uskutečňuje řada velkých projektů, které svým významem překračují rámec pětiletky. Plynule roste životní úroveň a upevňují se sociální jistoty pracujících. Toho všeho bylo dosaženo při současném prohlubování našich internacionálních svazků se socialistickými zeměmi při postupující integraci naší ekonomiky s ekonomikami zemí RVHP a především SSSR.

Můžeme konstatovat, že základní úkoly páté pětiletky plníme. Proti jejím záměrům je tvorba národního důchodu vyšší o 18 mld Kč, což umožnilo dosáhnout lepších výsledků jak v životní úrovni, tak i v tempu akumulace.

Na uvedených výsledcích se nemalou měrou podílelo zemědělství, jehož intenzita výroby na hektar zemědělské půdy vzrostla za 4 roky o 16 %, sklizeň obilí téměř o polovinu a výroba masa zhruba o pětinu. Přírůstek spotřeby potravin je kryt vlastní produkcí a v zásobování živočišnými výrobky jsme již v podstatě soběstační.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP