Úterý 17. prosince 1974

Úterý 17. prosince 1974

(Začátek schůze v 9.00 hod.)

Přítomni:182 poslanci Sněmovny lidu
66 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice
67 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci:

- Sněmovny lidu

Barčák, Cabalková, Černý, Hajko, Hermanová, Kmeťová, Kvasnica, Madarász, Najmanová, Németh, Niedobová, Pražák, Seidlová, Slavík, J. Šimek, Švestka, Výbošťoková, Zupka

- Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice

E. Erban, Fialková, Fojtík, Kačírek, Kučera, Mušal, Straka, Zeleňáková

- Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice

Dráb, Kantorák, Klokoč, Mihálik, Mindoš, Sevejáni, Válek, Vojteková

Předseda FS A. Indra: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, zahajuji 15. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky.

Dovolte mi, abych i vaším jménem přivítal mezi námi členy a kandidáty předsednictva a členy sekretariátu, a zvláště generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa s. Gustáva Husáka (potlesk).

Vítám členy federální vlády v čele s předsedou vlády s. Štrougalem (potlesk), představitele orgánů a organizací Národní fronty ČSSR.

Soudružky a soudruzi, předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve svých schůzích 3. prosince navrhla konat společnou schůzi sněmoven s pořadem, který jste obdrželi na pozvánkách. Z technických důvodů vám doporučujeme změnu programu v tom smyslu, abychom po bodu 4 projednali bod 6 a 7. Pátým bodem, jestliže to schválíme, bychom zahájili zítřejší jednání.

Má někdo z vás, vážené soudružky a soudruzi poslanci, doplňující návrh nebo připomínku k návrhu předsednictev sněmoven a k návrhu na změnu pořadí bodů programu? (Připomínky nebyly.)

Podle účasti jsou obě sněmovny v souladu s článkem 40 odst. 1 a 2 ústavního zákona o čs. federaci schopny se usnášet. Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi, souhlasí s návrhem předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.)

Sněmovna národů schválila návrh jednomyslně.

Nyní prosím poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem svého předsednictva na konání společné schůze s navrženým pořadem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.)

Obě sněmovny v souladu s článkem 34 odst. 2 ústavního zákona o čs. federaci se usnesly na konání společné schůze a schválily její pořad.

Dovolte mi před zahájením jednání některé informace.

Předseda federální vlády zaslal Federálnímu shromáždění několik návrhů, které jsou předmětem jednání této naší schůze. Kromě toho dopisem z 21. října t. r. zaslal vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce a dopisem z 15. listopadu vládní návrh, kterým se Federálnímu shromáždění

a) předkládá k souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 122 o politice zaměstnanosti, přijatá na 48. zasedání Mezinárodní konference práce dne 9. července 1964 v Ženevě

b) dává na vědomí výpověď Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 44 o opatřeních při nezaměstnanosti, přijaté na 18. zasedání Mezinárodní konference práce dne 23. června 1934 v Ženevě, jejíž výpověď Československou socialistickou republikou byla dne 6. června 1974 zapsána generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce.

Oba tyto vládní návrhy byly již přikázány k projednání příslušným výborům sněmoven.

Nyní mi dovolte, abych vás informoval o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictev a výborů obou sněmoven za dobu od poslední plenární schůze.

Předsednictvo Federálního shromáždění se sešlo dvakrát. Dne 23. října projednalo zprávu o plnění státního plánu a státního rozpočtu v roce 1974. V přijatém usnesení vyslovilo podporu federální vládě v její organizátorské a řídící úloze při zajišťování dalšího rozvoje národního hospodářství v souladu se závěry vytyčenými XIV. sjezdem Komunistické strany Československa. Vyslovilo přesvědčení, že poslanci budou ve svých volebních obvodech spolupůsobit k uskutečňování současných cílů a potřeb naší hospodářské politiky.

Dále projednávalo předsednictvo zprávu o vývoji populace v Československé socialistické republice. Konstatovalo, že příznivá politická situace, důsledná realizace hospodářské a sociální politiky strany, dále upevnily sociální jistoty našich občanů a spolu s rozsáhlým souborem sociálně ekonomických opatření měly neobyčejně příznivý vliv na populační vývoj. Proto také předsednictvo vyslovilo podporu opatřením, jež přijala vláda. Doporučilo, aby při postupném plnění uložených úkolů byla přednostně věnována pozornost komplexnímu řešení všech společenských otázek, které pozitivně působí na vývoj populace.

Předsednictvo dále vyhlásilo zákony přijaté sněmovnami a projednalo zprávy o zahraničních stycích. Při zprávě o oficiální přátelské návštěvě delegace Nejvyššího sovětu SSSR konstatovalo předsednictvo, že návštěva byla dalším významným mezníkem v rozvoji naší spolupráce a přátelských styků. Ocenili jsme dobrou organizaci pobytu delegace ve všech navštívených místech a spontánní projevy přátelství, které delegaci projevovali pracující a naše mládež.

U zprávy o návštěvě naší delegace v Jugoslávii byla zvláště zdůrazněna okolnost, že po 10 letech se touto návštěvou obnovily oficiální parlamentní styky.

Také pobyt delegace francouzského Národního shromáždění nám umožnil učinit další kroky ke zlepšování československo-francouzských vztahů v politické, ekonomické a kulturní oblasti.

Na své schůzi 2. prosince 1974 předsednictvo Federálního shromáždění odvolalo na návrh předsedy vlády ČSSR Vlastimila Ehrenbergera z funkce místopředsedy vlády ČSSR a Josefa Šimona z funkce ministra hutnictví a těžkého strojírenství. Předsednictvo dále jmenovalo Josefa Šimona místopředsedou vlády. Vlastimila Ehrenbergera ministrem a pověřilo ho řízením federálního ministerstva paliv a energetiky. Zdeňka Půčka jmenovalo ministrem a pověřilo ho řízením federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství.

Předsednictva sněmoven se zabývala zhodnocením samotných schůzí a 14. společné schůze obou sněmoven. Mimo jiné ocenila svědomitou a cílevědomou práci výborů a poslanců při přípravě a zabezpečení samostatných schůzí sněmoven. Dále projednala organizačně politické zabezpečení dnešní společné schůze obou sněmoven a posoudila předběžný návrh plánu činnosti Federálního shromáždění na rok 1975.

Výbory sněmoven projednávaly přikázané rozpočtové kapitoly, návrhy zákonů i mezinárodní úmluvy, které jsou zařazeny na pořad dnešní společné schůze.

Výbory pro plán a rozpočet projednaly za účasti delegací ostatních výborů sněmoven návrh státního rozpočtu federace na příští rok.

Ústavně právní výbory projednaly zprávu o dalším zdokonalování právního řádu a zprávu o působení zákona o ochranném dohledu.

Zahraniční výbory měly na programu informaci o výsledcích 61. konference Meziparlamentní unie v Tokiu.

Branné a bezpečnostní výbory projednaly zprávu o působení zákona o ochranném dohledu a zabývaly se i zprávou o uplatňování zákona o branné výchově.

Výbory pro zemědělství a výživu projednaly kontrolní zprávu o uskutečňování koncepce chovu skotu.

Výbory pro sociální politiku věnovaly pozornost sociálním problémům rodin s více dětmi a zhodnotily získané poznatky z uplatňování zákona o pěstounské péči.

Kulturní výbory se zabývaly přípravou Československé spartakiády.

Mandátové a imunitní výbory sněmoven projednaly výsledky doplňovacích voleb poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Jsou, soudružky a soudruzi, k přednesené informaci nějaké dotazy nebo připomínky? (Nebyly.) Přistoupíme tedy k projednávání prvního bodu našeho programu, kterým je

I

Ověření platnosti volby poslanců ve volebních obvodech č. 131 a č. 149 pro volby do Sněmovny lidu

Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu poslance Lörincze, aby v souladu s článkem 47 ústavního zákona o čs. federaci přednesl zprávu k tomuto bodu.

Poslanec SL J. Lörincz: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh predseda, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vo volebnom obvode č. 131 pre voľby do Snemovne ľudu sa uvoľnil úmrtím poslanca prof. dr. Jaromíra Matušku poslanecký mandát. Rovnako vo volebnom obvode č. 149 sa uvoľnil poslanecký mandát úmrtím poslanca Jozefa Mihálika. Predsedníctvo Federálneho zhromažděnia vyhlásilo preto v týchto volebných obvodoch doplňovacie voľby na 7. december 1974.

Ústredná volebná komisia Národného frontu ČSSR zaslala Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne ľudu príslušné volebné spisy o výsledku doplňovacích volieb.

Mandátový a imunitní výbor preskúmal podľa § 78 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia, či kandidáti Národného frontu boli platnou voľbou zvolení v zmysle zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia. Mandátový a imunitný výbor ma súčasne poveril, aby som podal o výsledku rokovania výboru správu na dnešnej schôdzke snemovní.

Z predložených volebných spisov vyplýva, že vo volebnom obvode č. 131 bolo vo volebných zoznamoch zapísaných dovedna 55 458 voličov. Bolo odovzdaných 54 904 platných hlasovacích lístkov. Za kandidáta Národného frontu Lumíra Sakmara hlasovalo 54 879 voličov.

Navrhnutý kandidát bol teda zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Vo volebnom obvode č. 149 bolo vo volebných zoznamoch zapísaných dovedna 54 471 voličov a bolo odovzdaných 54 290 platných hlasovacích lístkov. Za kandidáta Národného frontu Juraja Hlinku hlasovalo 54 285 voličov.

Navrhnutý kandidát bol zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci! Poslanec Lumír Sakmar a poslanec Juraj Hlinka boli zvolení do funkcie poslanca Snemovne ľudu v súlade so zákonom č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia ČSSR.

V súlade s uznesením Mandátového a imunitného výboru navrhujem, aby Snemovňa ľudu overila podľa čl. 47 ústavného zákona o čs. federácii platnosť voľby poslancov Lumíra Sakmara a Juraja Hlinku.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Lörinczovi. Má někdo z poslanců Sněmovny lidu k přednesené zprávě mandátového a imunitního výboru dotaz nebo připomínku? (Nikdo.)

Přítomno je v této chvíli 174 poslanců Sněmovny lidu. Sněmovna je schopna se usnášet.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s přednesenou zprávou svého mandátového a imunitního výboru? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Děkuji.

Sněmovna lidu jednomyslně ověřila platnost volby poslanců Lumíra Sakmara ve volebním obvodu č. 131 a Juraje Hlinky ve volebním obvodu č. 149.

Nyní projednáme

II

Ověření platnosti volby poslance ve volebním obvodu č. 36 pro volby do Sněmovny národů

Prosím poslance Rigo, předsedu mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů, aby přednesl zprávu.

Poslanec SN E. Rigo: Vážená Snemovňa národov, vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci! Úmrtím poslanca Josefa Reisa sa uvoľnil vo volebnom obvode č. 36 v Severočeskom kraji poslanecký mandát. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlásilo doplňovacie voľby v tomto volebnom obvode na deň 7. 12. 1974. Ústredná volebná komisia Národného frontu ČSSR poslala Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne národov potrebné spisy o výsledku doplňovacej voľby.

Mandátový a imunitný výbor preskúmal podľa § 78 zákona č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia v znení zákona čís. 20/1971 Zb., či kandidát Národného frontu bol zvolený platnou voľbou podľa zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia. Súčasne Mandátový a imunitný výbor Snemovne národov ma poveril ako svojho predsedu, aby som podal správu o výsledku rokovania.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP