Úterý 31. října 1972

1. den - úterý 31. října 1972

/Začátek schůze v 9.00 hod./
Přítomno:
169 poslanců Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice
72 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

/Schůze zahájena v 9.00 hod./

Předseda FS A. Indra: Vážené Federální shromáždění soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, zahajuji jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a všechny vás srdečně na něm vítám.

Dovolte zvláště přivítat mezi námi členy předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ v čele s generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruhem Gustavem Husákem. /Potlesk./ Jménem všech poslanců srdečně mezi námi vítám presidenta Československé socialistické republiky armádního generála soudruha Svobodu. /Potlesk./ Vítám členy federální vlády v čele s jejím předsedou soudruhem Štrougalem. /Potlesk./ Vítám členy diplomatického sboru, akreditované novináře a další naše hosty. /Potlesk./

Soudružky a soudruzi, oznamuji vám. že president republiky dopisem z 10. října t.r. svolal podle článku 61 ústavního zákona o čs. federaci Federální shromáždění Československé socialistické republiky k podzimnímu zasedání.

Dále president republiky dopisem z 30. října t.r. sdělil předsednictvu Federálního shromáždění, že podle článku 61 ústavního zákona o čs. federaci jmenoval s. dr. Josefa Machačku ministrem vlády Československé socialistické republiky a předsedou Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky.

Než přistoupíme k vlastnímu jednání. dovolte mi vzpomenout těch, kteří od posledního zasedání opustili naše řady, a sice poslanců Drahomíra Koldera, Jána Haško, Ľudovíta Hanúska a předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky dr. Vojtěcha Přichystala.

Poslanec Drahomír Kolder, ministr-předseda Výboru lidové kontroly ČSSR, zemřel 20. srpna. Celý svůj život soudruh Kolder věnoval zájmům dělnické třídy. Pracoval v různých stranických funkcích v ústředních orgánech strany a ve vládě. Od roku 1960 aktivně vykonával funkci poslance Národního shromáždění a od ledna 1969 poslance Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Celý život zůstal s. Kolder věrný zásadám marxismu-leninismu. V krizovém období let 1968 a 1969 se významně podílel na porážce pravicových sil. Jeho životní práce byla oceněna státními vyznamenáními včetně Řádu republiky, který mu byl udělen in memoriam.

Poslanec Ján Haško, člen předsednictva Strany slovenské obrody, zemřel dne 28. září. V květnu 1946 byl zvolen poslancem Ústavodárného shromáždění; od té doby pracoval jako poslanec nejvyššího zákonodárného sboru. S jeho jménem je ve Východoslovenském kraji spojen úspěšný boj o socializaci vesnice. Aktivně pracoval také v mírovém hnutí a v Národní frontě. V poslanci Haškovi jsme ztratili zkušeného a obětavého funkcionáře, který vždy stál na straně pracujícího lidu.

Poslanec Ľudovít Hanúsek, místopředseda Federálního shromáždění a člen předsednictva Federálního shromáždění, zahynul při autonehodě 12. října. Byl zkušeným a svědomitým funkcionářem nejvyššího zákonodárného sboru Československé socialistické republiky. Ztratili jsme v něm obětavého člověka, který se aktivně podílel na řídící práci ve Federálním shromáždění. Stejně obětavě pracoval jako vedoucí tajemník Strany slobody, jako člen federálních ústředních výborů Národní fronty a Svazu československo-sovětského přátelství, jako člen ústředního výboru Národní fronty Slovenské socialistické republiky a v dalších funkcích.

Soudruh dr. Vojtěch Přichystal věnoval celý svůj život práci v justici. Po skončení právnických studií pracoval v různých soudcovských funkcích. V květnu 1970 byl Federálním shromážděním zvolen předsedou Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky. V této funkci se podílel na zabezpečování výkonu justice v rámci federálního uspořádání státu.

Prosím vás, soudružky a soudruzi, abychom památku zesnulých uctili povstáním. /Shromáždění povstává./ Děkuji vám. /Shromáždění usedá./

Soudružky a soudruzi poslanci, předsednictvo Sněmovny lidu a předsednictvo Sněmovny národů navrhlo, aby program, jehož návrh je vám předložen písemně, projednaly obě sněmovny na společné schůzi. Písemné podklady k jednotlivým bodům pořadu vám byly zaslány, případně předány před začátkem jednání.

Na dnešní schůzi se omluvili z poslanců Sněmovny lidu: Exner, Hamouz, Hejna, Hoffmann, Hruškovič, Hůla Václav, Kakos, Kapek, Kaplanová, Kudzej, Lenárt, Mamula, Mészárošová, Mikušová, Niedobová, Nový, Ondřich, Panster, Pospíšil, Škula, Švestka, Vondrák, Zelenka.

Ze Sněmovny národů jsou omluveni poslanci: Dubská, Hájek, Himl, Štáfek, Černáček, Gregor, Nikman, Pándyová, Renczes.

Podle zjištění je přítomno
169 poslanců Sněmovny lidu,
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a
72 poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice.

Obě sněmovny jsou podle článku 40 odst. 1 a 2 ústavního zákona o čs. federaci schopny se usnášet.

Má někdo z poslanců doplňující návrh nebo připomínku k návrhu předsednictev sněmoven na konání společné schůze s pořadem podle písemného návrhu? /Nikdo se nehlásil./ Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování. Nejdříve prosím poslance Sněmovny lidu o hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze s pořadem, který jste písemně obdrželi? /Hlasuje se./ Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Je někdo proti? /Nikdo./

Návrh byl jednomyslně schválen.

Nyní prosím poslance Sněmovny národů. Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí s návrhem předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze s pořadem, který vám byl předložen? /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./

S návrhem tedy vyslovili souhlas také všichni přítomní poslanci Sněmovny národů.

Konstatuji, že obě sněmovny se usnesly podle článku 34 odst. 2 ústavního zákona o čs. federaci na konání společné schůze a schválily její pořad.

Dovolte mi nyní. soudružky a soudruzi, abych vás v souladu s jednacím řádem Federálního shromáždění informoval o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictev a výborů sněmoven za období od 30. června do konce října t.r.

Předsednictvo Federálního shromáždění se sešlo dvakrát. Ve schůzi dne 30. června vyhlásilo zákon o okresních a krajských zemědělských správách, schválený sněmovnami. Dále projednalo návrh plánu práce na II. Pololetí, jakož i zprávu o návštěvě bulharské delegace v ČSSR a informaci o činnosti Čs. skupiny Mezi parlamentní unie.

24. října předsednictvo Federálního shromáždění projednalo přípravu společné schůze sněmoven a zprávy z oblasti zahraničních styků. Předsednictvo konstatovalo, že Federální shromáždění se významně podílí na zahraničně politické aktivitě našeho státu v duchu usnesení XIV. sjezdu KSČ. Tyto styky jsou všestranně užitečné a prospěšné. Dále projednalo informaci o činnosti Čs. skupiny Meziparlamentní unie a schválilo dva návrhy na vyhlášení doplňovacích voleb.

V období od června 1972 se předsednictva obou sněmoven sešla na dvou samostatných schůzích. Těžištěm jejich práce byla příprava a politicko-organizační zabezpečení schůze sněmoven. Předsednictva projednala též zhodnocení seminářů a ostatních forem politicko-odborné přípravy poslanců v I. pololetí t.r. Vzhledem k závažnosti státního rozpočtu federace projednala dále organizační zabezpečení způsobu projednávání rozpočtu ve výborech sněmoven. O závěrech jednání předsednictev byly výbory informovány.

Ve druhé polovině měsíce září a října se sešly všechny výbory obou sněmoven. Jejich legislativní činnost byla zaměřena především na projednání vládních návrhů zákonů, připravovaných pro společnou schůzi sněmoven. Pozměňovací návrhy, které vzešly z jejich jednání, jsou obsaženy ve společných zprávách výborů.

Výbory ústavně právní, branné a bezpečnostní a kulturní projednaly dále zásady zákona o branné výchově a doporučily s některými připomínkami vypracovat paragrafované znění zákona. Se stejným závěrem projednaly výbory ústavně právní, výbory pro plán a rozpočet a výbory pro průmysl, dopravu a obchod zásady celního zákona.

Rovněž ekonomická problematika byla projednána na dvou společných schůzích v září, kterých se zúčastnily všechny výbory. Šlo o informace o směrnicích pro vypracování návrhu prováděcího státního plánu, k plánu vývoje cen a o rozpočtovém projektu na rok 1973. Výbory vzaly informace se souhlasem na vědomí a uložily svým členům, aby ve volebních obvodech napomáhali prosazovat politicko-hospodářské směrnice vlády a uplatňovali je též při jednání o návrhu státního rozpočtu federace v orgánech Federálního shromáždění.

Výbory pro zemědělství a výživu se zabývaly realizací usnesení dubnového pléna ÚV KSČ a VIII. sjezdu JZD k některým otázkám dalšího rozvoje zemědělství a potravinářského průmyslu. Doporučily příslušným orgánům využít námětů poslanců uplatněných v diskusi.

Výbory pro sociální politiku projednaly zprávu o vývoji pracovní neschopnosti v ČSSR v roce 1971 a o současném stavu řešení otázek cikánského obyvatelstva v Československu. Kromě přijatých konkrétních opatření uložily svým členům sledovat jejich realizaci ve volebních obvodech.

Výbory pro průmysl, dopravu a obchod za účasti delegace poslanců České a Slovenské národní rady se zabývaly informací o problémech v oblasti dopravy. Doporučily svým poslancům využít tuto informaci k podpoře opatření orgánů dopravy, především k zajištění podzimní kampaně. Společně s výbory zahraničními projednaly zprávu o zapojení čs. ekonomiky do mezinárodní socialistické integrace. V přijatém stanovisku výbory považují mimo jiné za nezbytné vypracovat ucelenou čs. koncepci ve formě komplexního systému.

Výbory pro plán a rozpočet projednaly informaci o řešení nežádoucích zásob v národním hospodářství a o omezování neefektivních a neperspektivních výrob. Doporučily Státní plánovací komisi Československé socialistické republiky, aby při podání zprávy o zajištění státního prováděcího plánu na rok 1973 seznámila výbory s dosaženými výsledky.

Mimo legislativní program dále projednaly kulturní výbory zprávu o plnění úkolů ve školním roce 1971-1972 a hlavní úkoly na školní rok 1972-1973. Zahraniční výbory se zabývaly všestrannou podporou Německé demokratické republiky v jejím úsilí o plné mezinárodně právní uznání. Vzaly na vědomí informaci o přípravě Čs. skupiny Meziparlamentní unie na jednání 60. konference Meziparlamentní unie v Římě.

Mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu projednal výsledky doplňovací volby ve volebním obvodu č. 111 do Sněmovny lidu a doporučil schůzi Sněmovny lidu ověřit platnost volby ing. Bohuslava Chňoupka za poslance Sněmovny lidu.

To jsou informace o činnosti orgánů Federálního shromáždění. Máte, soudružky a soudruzi, k těmto informacím dotazy nebo připomínky? /Nebyly./

Přistoupíme tedy k projednání prvního bodu pořadu, kterým je

I

Ověření platnosti volby poslance ve volebním obvodu č. 111 pro volby do Sněmovny lidu

Úmrtím poslance ing. Otakara Šimůnka se uprázdnil poslanecký mandát ve volebním obvodu č. 111. Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlásilo doplňovací volby, které se konaly dne 16. září t.r. Poslancem byl zvolen ing. Bohuslav Chňoupek.

Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu poslance Lörincze, aby v souladu s článkem 47 ústavního zákona o čs. federaci přednesl zprávu k tomuto bodu.

Poslanec SL J. Lörincz: Vážený súdruh generálny tajomník, vážený súdruh prezident, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci Snemovne ľudu a Snemovne národov, úmrtím poslanca Šimůnka sa uvoľnil poslanecký mandát vo volebnom obvode č. 111 v Juhomoravskom kraji. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlásilo dopĺňacie voľby v tomto volebnom obvode na deň 16. septembra 1972. Ústredná volebná komisia Národného frontu ČSSR zaslala Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne ľudu potrebné volebné spisy.

Mandátový a imunitný výbor podľa § 7 8 zákona č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia ČSSR v znení zákona č. 20/1971 Zb. preskúmal, či navrhnutý kandidát bol platnou voľbou zvolený podľa zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia, a mňa ako predsedu Mandátového a imunitného výboru Snemovne ľudu poveril, aby som podal správu o výsledku rokovania.

Z predložených volebných spisov vyplýva, že vo volebnom obvode č. 111 bolo do voličských zoznamov zapísaných 48.760 voličov. Hlasovacie lístky boli vydané 48.559 voličom, bolo odovzdaných 48.555 platných hlasovacích lístkov a za kandidáta Ing. Bohuslava Chňoupka hlasovalo 48.542 voličov.

Navrhnutý kandidát bol zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Súdruh Ing. Bohuslav Chňoupek bol vo volebnom obvode č. 111 zvolený za poslanca Snemovne ľudu v súlade so zákonom č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia.

Mandátový a imunitný výbor Snemovne ľudu mohol pri skúmaní volebných spisov konštatovať, že Ústredná volebná komisia Národného frontu ČSSR nedostala ani jednu sťažnosť na nedodržanie predpisov o voľbách.

Mandátový a imunitný výbor navrhuje preto na základe svojho rokovania, aby Snemovňa ľudu podľa článku 47 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o čs. federácii v znení zákona č. 125/1970 Zb. overila platnosť voľby poslanca Ing. Bohuslava Chňoupka.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP