Čtvrtek 29. června 1972

1. den - čtvrtek 29. června 1972

/Začátek schůze v 10.00 hod./
Přítomno:174 poslanců Sněmovny lidu
68 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice
69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

/Schůze zahájena v 10.00 hod./

Předseda FS A. Indra: Vážené Federální shromáždění, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, zahajuji jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění a srdečně vás všechny na něm vítám.

Dovolte, abych přivítal přítomné členy a kandidáty předsednictva UV KSČ a zvláště generálního tajemníka s. Husáka.

Soudružky a soudruzi, oznamuji vám, že president Československé socialistické republiky svolal podle čl. 61 odst. 1 písm. c/ ústavního zákona o čs. federaci Federální shromáždění ČSSR k jarnímu zasedání.

Před vlastním jednáním dovolte mi vzpomenout poslanců Sněmovny lidu generálmajora Jana Kalíška a ing. Otakara Šimůnka, kteří zemřeli.

Poslanec Jan Kalíšek byl dlouholetým členem a obětavým funkcionářem Komunistické strany Československa a stál vždy pevně na pozicích marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu. Byl věrným a oddaným synem dělnické třídy, uvědomělým a schopným velitelem Čs. lidové armády. Pro své osobní vlastnosti byl navržen za poslance Federálního shromáždění a také zvolen v loňských listopadových volbách ve volebním obvodu č. 55. Dříve než mohl své schopnosti rozvinout též ve funkci poslance Federálního shromáždění, byl stižen těžkou nemocí. Zemřel dne 28. února t.r. ve věku 46 let.

Poslanec ing. Otakar Šimůnek zasvětil celý svůj život zájmům dělnické třídy, dával všechny své síly a schopnosti boji za vybudování socialismu v naší vlasti. S jeho jménem je navždy spojena výstavba pokrokového dělnického družstevního hnutí, ve kterém po řadu let obětavě politicky pracoval. Jako komunista celým životem srostlý se stranou pomáhal obětavě všude tam, kam byl vyslán. Pracoval jako poslanec nejvyššího zákonodárného sboru od roku 1954. Byl čestným, skromným a upřímným soudruhem, věrný zásadám marxisticko-leninské politiky.

V poslancích Janu Kalíškovi a Otakaru Šimůnkovi jsme ztratili soudruhy oddané Komunistické straně Československa a socialismu. Prosím, abychom uctili jejich památku povstáním. /Shromáždění povstává./ Děkuji vám. /Shromáždění usedá./

Soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, obě předsednictva sněmoven přijala shodná usnesení podle čl. 34 odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci o svolání schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů s programem, který jste obdrželi na pozvánkách. Písemné podklady k jednotlivým bodům pořadu vám byly zaslány, případně předány před začátkem jednání.

Dále vám oznamuji, že předsednictvům obou sněmoven nedošly žádné interpelace podle § 32 odst. 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Na dnešní schůzi Sněmovny lidu se omluvili poslanci: Axman, Benc, Gajdošová, Hermanová, Hoffmann, Horáček, Hruškovič, Hůla Alois, Kapek, Kolder, Kučera Jan, Kudzej Laco, Mamula, Martínková, Mészárošová, Moc, Neubert, Ondřich, Panster, Pennigerová, Puterková, Šimon, Švestka, Zíma.

Ze Sněmovny národů z poslanců zvolených v České socialistické republice jsou omluveni: Erban Evžen, Fialková, Fojtík, Holub, Kovalčík, Mašek a Mušal.

Z poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice jsou omluveni: Kožík, Lúčan, Nikman, Rusnák, Turzo a Válek.

Podle zjištění je nyní přítomno 160 poslanců Sněmovny lidu a 63 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice a 64 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice.

Obě sněmovny jsou podle čl. 40 odst. 1 a 2 ústavního zákona o čs. federaci schopny se usnášet.

Má někdo z poslanců doplňující návrh nebo připomínku k návrhu předsednictev sněmoven, s kterým jsem vás seznámil? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem předsednictva Sněmovny lidu na konání společně schůze s pořadem, který jste písemně obdrželi? /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

Návrh byl jednomyslně schválen.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z poslanců Sněmovny národů souhlasí s návrhem předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze s pořadem, který jste obdrželi? /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./ Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./

S návrhem vyslovili všichni poslanci Sněmovny národů souhlas.

Konstatuji, že obě sněmovny se usnesly podle čl. 34 odst. 2 ústavního zákona o čs. federaci na konání společné schůze a schválily její pořad.

Zahajuji tímto 3. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu, kterým je

I

Ověření platnosti volby nově zvoleného poslance Sněmovny lidu ve volebním obvodu č. 55

Úmrtím poslance Jana Kalíška se uprázdnilo místo ve volebním obvodu č. 55 pro volby do Sněmovny lidu. Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlásilo doplňovací volby, které se konaly dne 27. května 1972.

Poslancem byl zvolen PhDr. Antonín Brabec.

Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu poslance Lörincze, aby v souladu s čl. 47 ústavního zákona o čs. federaci přednesl zprávu k tomuto bodu.

Poslanec J. Lörincz: Vážená Snemovňa ľudu a Snemovňa národov, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, úmrtím poslanca Kalíška sa uvoľnil poslanecký mandát vo volebnom obvode č. 55 v Severočeskom kraji. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlásilo doplňovacie voľby do Snemovne ľudu v tomto volebnom obvode na deň 27. mája 1972.

Ústredná volebná komisia Národného frontu ČSSR zaslala Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne ľudu potrebné volebné doklady.

Mandátový a imunitný výbor preskúmal podľa § 78 zákona č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia v znení zákona č. 20/1971 Zb., či navrhnutý kandidát bol platne zvolený podľa zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia, a poveril ma ako predsedu výboru, aby som podal správu o výsledku rokovania výboru.

Z predložených volebných spisov vyplýva, že vo volebnom obvode č. 55 bolo zapísané do voličských zoznamov 44.965 občanov.

Hlasovacie lístky boli vydané 43.964 občanom. Za kandidáta dr. Antonína Brabca bolo odovzdané 43.963 platných hlasovacích lístkov. Za kandidáta hlasovalo 43.961 voličov. Navrhnutý kandidát bol teda zvolený nadpolovičnou väčšinou platných hlasov. Súdruh dr. Antonín Brabec bol teda vo volebnom obvode č. 55 zvolený za poslanca Snemovne ľudu v súlade s volebným zákonom.

Pri skúmaní dokladov o voľbách mohol Mandátový a imunitný výbor takisto konštatovať, že Ústredná volebná komisia nedostala ani jednu sťažnosť na nedodržanie predpisov o voľbách.

Mandátový a imunitný výbor navrhuje preto na základe svojho skúmania a rokovania, aby Snemovňa ľudu podľa článku 47 ústavné o zákona č. 143/196S Zb. v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb. overila platnosť voľby poslanca dr. Antonína Brabca.

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslancovi Lörinczovi za zprávu mandátového a imunitního výboru.

Současně se předsednictvo Sněmovny lidu usneslo na své schůzi 15. června t.r. doporučit Sněmovně lidu, aby poslance A. Brabce schválila za člena ústavně právního výboru Sněmovny lidu.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci Sněmovny lidu, ptám se, jestli jsou k přednesené zprávě a k předloženému návrhu předsednictva Sněmovny lidu dotazy nebo připomínky. /Nebyly./ Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Doporučuji hlasovat o obou návrzích současně.

Má někdo z poslanců Sněmovny lidu k navrženému postupu hlasování připomínky? /Nebyly./

V této chvíli je v zasedací síni přítomno 172 poslanců Sněmovny lidu a Sněmovna lidu je schopna se usnášet.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí se zprávou svého mandátového a imunitního výboru a s návrhem předsednictva Sněmovny lidu na zařazení poslance Brabce do ústavně právního výboru? /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./

Tím Sněmovna lidu ověřila podle čl. 47 ústavního zákona o čs. federaci jednomyslně platnost volby poslance A.Brabce ve volebním obvodu č. 55 a současně schválila návrh na jeho zařazení za člena ústavně právního výboru Sněmovny lidu.

Nyní přistoupíme k druhému bodu pořadu, kterým je

II

Slib poslance Sněmovny lidu RSDr. M. Jakeše, který v důsledku nemoci nemohl slib složit, a nově zvoleného poslance Sněmovny lidu dr.A. Brabce

Poslanci Jakeš a Brabec složí slib do rukou předsedy Sněmovny lidu V. Davida podle čl. 48 odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci. Prosím tyto poslance, aby předstoupili před předsednickou tribunu. Slib bude proveden tak, že po přečtení textu zákonem předepsaného slibu přistoupí poslanci k předsedovi své sněmovny a stiskem ruky a prohlášením "Slibuji" složí slib.

Prosím vedoucího Kanceláře Federálního shromáždění soudruha Růžu, aby přečetl text slibu. /Přítomní povstávají./

Vedoucí Kanceláře Federálního shromáždění J. Růža: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslanec M. Jakeš: Slibuji.

Poslanec dr. A. Brabec: Slibuji.

/Shromáždění usedá./

Předseda FS A. Indra: Nyní, soudružky a soudruzi, projednáme třetí bod pořadu společné schůze, kterým je

III

Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění ČSSR schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1971 /tisk 10/

Prosím ministra financí ČSSR doc. ing. R. Rohlíčka, aby jménem vlády odůvodnil předložený návrh.

Ministr financí ČSSR doc. ing. R. Rohlíček, CSc.: Vážený súdruh generálny tajomník, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, vláda Československej socialistickej republiky predkladá Federálnemu zhromaždeniu návrh štátneho záverečného účtu za rok 1971. Predkladá ho v dobe, ktorá je charakterizovaná vysokou politickou i ekonomickou aktivitou pri realizácii záverov XIV. zjazdu KSČ i záverov tohoročného februárového zasadania ÚV KSČ. Zastupiteľské orgány, ktoré boli zvolené na konci minulého roku, iniciatívne pristupujú k plneniu svojich volebných programov. Taktiež najväčšie spoločenské organizácie už uskutočnili alebo uskutočnia v tomto roku svoje zjazdy a prijímajú rad opatrení, ktoré majú napomáhať realizáciu náročných úloh XIV. zjazdu KSČ. Názorne sa v každodennej praxi ukazuje, ako úzko je spojená politika KSČ s najširšími vrstvami pracujúcich, ako vyjadruje ich túžby a želania. Preto taktiež drvivá väčšina pracujúcich, robotníci, roľníci i inteligencia, berie túto politiku za svoju a angažuje sa pre jej realizáciu.

Táto skutočnosť sa odráža i v celkových výsledkoch vývoja národného hospodárstva v minulom i v tomto roku, v ktorých prevažujú pozitívne javy a tendencie. Perspektíva rýchleho rozvoja československej ekonomiky, založená plne na socialistických princípoch a vyjadrená v úlohách piatej päťročnice sa v prvom roku plnenia týchto náročných úloh ukázala ako plne reálna a dosiahnuteľná. Úzka spolupráca s ostatnými socialistickými krajinami, najmä so ZSSR spolu s potrebou účinnejšieho využívania existujúcich rezerv dáva záruky ďalšieho úspešného rozvoja čs. národného hospodárstva, životnej úrovne nášho ľudu, a tým i posilňovania celého nášho socialistického spoločenstva.

Rok 1971 nadviazal na výsledky konsolidácie dosiahnuté v roku 1970. Pokračovala pomerne vysoká dynamika rastu tvorby hmotných zdrojov v kľúčových odvetviach národného hospodárstva. Tak v hrubej výrobe priemyslu, ktorá sa v roku 1971 oproti predchádzajúcemu roku zvýšila skoro o 7 %, ako aj v objeme stavebných prác, ktorý bol vyšší o 10 %, sa úlohy prekročili. Pokračoval i rast poľnohospodárskej výroby. Rýchlejší rast výroby sa rozhodujúcou mierou podieľal taktiež na prekročení tvorby spoločenského produktu i národného dôchodku. A čo je zvlášť dôležité, tento rýchly rozvoj bol založený na zvyšovaní produktivity práce, ktorá zabezpečila prírastok priemyslovej výroby z 94 % a stavebnej výroby zo 76 %. V porovnaní s rokom 1970 sa celkove zlepšilo využitie zásob, došlo k zrýchleniu ich obratu, i keď rezervy, ktoré sú v tejto oblasti, zďaleka neboli vyčerpané, i keď rad podnikov nezabezpečil plánované úlohy zrýchlenia obratu.

Nadplánované zdroje umožnili rýchly rast osobnej spotreby pri súčasnom, relatívne rýchlom raste investícií a pri zlepšení ekonomických vzťahov nášho štátu k zahraničiu. Aktívna obchodná bilancia sa odrazila i v aktívnej platobnej bilancii, zrýchlilo sa splácanie našich krátkodobých záväzkov voči socialistickým krajinám.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP