Úterý 30. října 1973

l

Ověření platnosti volby poslance ve volebním obvodu č. 76 pro volby do Sněmovny lidu

Úmrtím poslance Antonína Pospíšila se uvolnilo místo ve volebním obvodu č. 76 ve Východočeském kraji do Sněmovny lidu.

Předsednictvo Federálního shromáždění vyhlásilo doplňovací volby, které se konaly dne 8. září 1973.

Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu poslance Lörincze, aby v souladu s čl. 47 ústavního zákona o čs. federaci přednesl zprávu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu k tomuto bodu.

Předseda mandátového a imunitního výboru poslanec J. Lörincz: Vážená Snemovňa ľudu, vážené súdružky poslankyne a vážení súdruhovia poslanci, vo volebnom obvode č. 76 do Snemovne ľudu sa úmrtím poslanca Antonína Pospíšila uvolnil poslanecký mandát.

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlásilo v tomto volebnom obvode doplňovacie voľby na 8. septembra 1973.

Ústredná volebná komisia Národného frontu ČSSR poslala Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne ľudu príslušné volebné spisy o výsledku doplňovacej voľby.

Mandátový a imunitný výbor preskúmal podľa § 78 zákona č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia ČSSR v znení zákona č. 20/1971 Zb., či kandidát Národného frontu bol platnou voľbou zvolený v zmysle zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia. Súčasne Mandátový a imunitný výbor Snemovne ľudu ma poveril, aby som podal o výsledku rokovania na dnešnej schôdzke Snemovne ľudu správu.

Z predložených volebných spisov vyplýva, že vo volebnom obvode č. 76 bolo vo volebných zoznamoch zapísaných dovedna 59.627 voličov, hlasovacích lístkov bolo odovzdaných spolu 58.956 a platných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných spolu 58.945. Za kandidáta Národného frontu hlasovalo 58.939 voličov. t. j. 99.99 %.

Navrhnutý kandidát bol zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov. Ing. Vladimír Šimek bol zvolený do funkcie poslanca Snemovne ľudu v súlade so zákonom č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky.

Navrhujem, aby Snemovňa ľudu overila podľa čl. 47 ústavného zákona o čs. federácii platnosť voľby poslanca Ing. Vladimíra Šimka.

Předseda SL V. David: Děkuji poslanci Lörinczovi za podanou zprávu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, ptám se, zda jsou k přednesené zprávě dotazy nebo připomínky. /Dotazy ani připomínky nebyly./ Nejsou.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování. V této chvíli je v zasedací síni Sněmovny lidu přítomno 167 poslanců Sněmovny lidu, sněmovna je tedy schopna se usnášet.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí se zprávou a s návrhem usnesení mandátového a imunitního výboru, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se hlasování? /Nikdo./ Nikdo.

Konstatuji, že tímto Sněmovna lidu jednomyslně ověřila podle čl. 47 ústavního zákona o čs. federaci platnost volby poslance ing. Vladimíra Šimka ve volebním obvodu č. 76 pro volby do Sněmovny lidu.

Nyní přistoupíme ke druhému bodu pořadu, kterým je

II.

Slib nově zvoleného poslance

podle čl. 48 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci složí poslanec ing. Vladimír Šimek slib do rukou předsedy Sněmovny lidu.

Slib bude proveden tak, že po přečtení textu ústavním zákonem předepsaného slibu přistoupí poslanec k předsedovi sněmovny a stiskem ruky s prohlášením "Slibuji" složí slib.

Prosím poslance ing. Šimka, aby se dostavil na předsednickou tribunu.

Prosím místopředsedu Sněmovny lidu poslance dr. Richarda Nejezchleba, aby přečetl text slibu. /Shromáždění povstává. /

Místopředseda Sněmovny lidu dr. R. Nejezchleb: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike a veci socializmu. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života.

Poslanec ing. V. Šimek: Slibuji. /Shromáždění usedá./

Předseda SL V. David: Soudružky a soudruzi, předsednictvo Sněmovny lidu navrhuje zvolit poslance ing. Vladimíra Šimka členem ústavně právního výboru Sněmovny lidu.

Jsou k tomuto návrhu dotazy nebo připomínky? /Dotazy ani připomínky nebyly./ Nejsou.

Kdo souhlasí s návrhem na volbu poslance ing. Vladimíra Šimka členem ústavně právního výboru Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Není tomu tak.

Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila poslance ing. Vladimíra Šimka členem ústavně právního výboru Sněmovny lidu.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, nyní projednáme třetí bod pořadu, kterým je

III

Volba volební komise

K provedení volby člena předsednictva Federálního shromáždění je třeba zvolit šestičlennou volební komisi.

Předsednictvo Sněmovny lidu navrhuje zvolit volební komisi v tomto složení: poslankyně Anna Blisková, poslanec Josef Černý, poslanec Josef Kryll, poslanec Augustin Kvasnica, poslanec Rudolf Rejhon a poslanec Jozef Škula.

Má někdo dotaz, případně pozměňovací návrh na složení volební komise? /Nemá./

Žádné návrhy na změnu ve složení volební komise nejsou. Navrhuji, aby volební komise byla zvolena aklamací.

Má někdo připomínky ke způsobu provedení volby? /Nikdo se nehlásil./ Nemá.

Dávám tedy hlasovat. Kdo je pro to, aby navržení poslanci a poslankyně byli členy volební komise, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./ Nikdo.

Zdržel se hlasování? /Nikdo./ Nikdo.

Konstatuji, že navržení členové volební komise byli jednomyslně zvoleni.

Navrhuji, aby tato volební komise pracovala i při sčítání hlasů při zítřejší společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů při volbě místopředsedy Federálního shromáždění,

Máte k tomu připomínky nebo jiný návrh? /Nikdo se nehlásil./ Není tomu tak.

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s uvedeným návrhem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./ Není.

Zdržel se hlasování? /Nikdo./ Nikdo.

Konstatuji, že Sněmovna lidu souhlasí s tím, aby zvolená volební komise pracovala při sčítání hlasů ve společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 31. října 1973 při volbě místopředsedy Federálního shromáždění.

Soudružky a soudruzi poslanci, projednáme nyní čtvrtý bod pořadu, kterým je

IV

Volba člena předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

Podle § 22 odst. 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění se volba člena předsednictva Federálního shromáždění provádí tajným hlasováním. K provedení tajných voleb jsme zvolili šestičlennou volební komisi.

K provedení volby vám bude rozdán hlasovací lístek. Pro případnou úpravu hlasovacího lístku je zde v přilehlé místnosti umístěna plenta.

Prosím, aby volební komise určila předsedu a připravila se k plnění svých úkolů.

Soudružky a soudruzi poslanci, přistoupíme k volbě člena předsednictva Federálního shromáždění.

Návrh na člena předsednictva Federálního shromáždění spolu s odůvodněním přednese členka předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky poslankyně dr. Oľga Vacková. Prosím, aby se ujala slova.

Členka předsednictva ÚV NF ČSSR dr. O. Vacková: Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, dovoľte, aby som vám predložila návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky na voľbu člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu navrhuje zvoliť za člena Predsedníctva FZ poslanca Snemovne ľudu dr. Jaroslava Srba.

Súdruh dr. Jaroslav Srb pracoval po skončení právnickej fakulty Karlovej univerzity v roku 1948 ako advokátsky koncipient. V posledných rokoch bol sudcom z povolania a teraz je predsedom senátu Okresného súdu v Mladej Boleslavi.

Súdruh Srb zastával i rôzne verejné funkcie. Od roku 1954 do roku 1970 bol členom rady a predsedom komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského národného výboru v Mladej Boleslavi.

Od roku 1968 do roku 1971 bol poslancom Českej národnej rady a podpredsedom ústavnoprávneho výboru. Od roku 1969 do roku 1971 bol súčasne poslancom Snemovne národov, kde pracoval ako člen ústavnoprávneho výboru. Vo všeobecných voľbách v roku 1971 bol zvolený za poslanca Snemovne ľudu FZ. Je členom a podpredsedom Ústavnoprávneho výboru Snemovne ľudu.

Súdruh Srb je členom Ústredného výboru Československej strany ľudovej a predsedom Klubu poslancov Čs. strany ľudovej vo Federálnom zhromaždení.

Předseda SL V. David: Děkuji soudružce Vackové za přednesené odůvodnění.

Soudružky a soudruzi poslanci, máte k předloženému návrhu dotazy nebo další návrhy? /Nikdo se nehlásil./ Nejsou.

Můžeme tedy přistoupit k volbě, která bude provedena tajným hlasováním.

V této chvíli je v sále přítomno 172 poslanců. Prosím volební komisi, aby zajistila vydání hlasovacích lístků a aby se ujala svých úkolů.

Prosím poslance Sněmovny lidu o provedení tajné volby. Dále prosím, abyste po provedení volby neodcházeli ze zasedací síně, poněvadž budeme pokračovat v jednání.

/Probíhá tajná volba./

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, byly všem poslancům rozdány hlasovací lístky?

Přeje si ještě někdo z poslanců provést volbu? /Nikdo se nehlásil./ Nikdo.

Prohlašuji tedy volbu člena předsednictva Federálního shromáždění za skončenou a prosím, aby volební komise sečetla hlasy. /Děje se./

Navrhuji, abychom po dobu, kdy bude volební komise plnit svoji funkci, projednávali pátý bod pořadu, kterým je

V

Zpráva o zaměření vědeckotechnického rozvoje v Československé socialistické republice/tisk 13/SL/ a zpráva k otázkám základního výzkumu v Československé socialistické republice /tisk 14/SL/

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, zprávu o zaměření vědeckotechnického rozvoje v Československé socialistické republice /tisk 13/SL/ odůvodní ministr pro technický a investiční rozvoj ČSSR s. ing. L. Šupka. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr pro technický a investiční rozvoj ČSSR ing. L. Šupka: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci - já osobně a nepochybně také ostatní soudruzi, kteří jsou zde přítomni a kteří odpovídají za řízení výzkumu a technického rozvoje v jednotlivých odvětvích a oborech - oceňujeme pozornost, která byla z vaší strany věnována přípravě dnešního jednání. Poslanecký průzkum v ústavech a jednání výborů přineslo řadu námětů pro naši práci. Spatřujeme v tom vyjádření významu, který přikládá náš zákonodárný orgán vědeckotechnickému rozvoji.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP