Středa 8. prosince 1971

Předsedající poslanec A. Indra: Soudružky a soudruzi poslanci, zjistili jsme, že se na naši schůzi opožděně dostavil poslanec Barčák, který nesložil poslanecký slib. Aby se mohl zúčastnit dalších volebních aktů, prosím, aby poslanec Barčák dodatečně složil slib slovem "Slibuji" a podáním ruky předsedajícímu.

/Všichni přítomní povstávají./

Poslanec Barčák /podávaje předsedajícímu ruku/: Slibuji.

Předsedající poslanec A. Indra: Soudružky a soudruzi poslanci, ptám se, zda všichni přítomní poslanci dostali volební lístky k volbě předsedy mandátového a imunitního výboru, případně, zda se ještě někdo chce volby zúčastnit. /Nikdo se nehlásil./ Nikoli.

Prohlašuji volbu předsedy mandátového a imunitního výboru za skončenou. Prosím volební komisi, aby sečetla hlasy.

My zatím budeme pokračovat v jednání.

Podle článku 55 ústavního zákona o čs. federaci máme zvolit mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu.

Písemný návrh na složení mandátového a imunitního výboru sněmovny lidu /tisk 1/SL, příloha 2/ vám byl rozdán. Má někdo připomínku k návrhu na složení mandátového a imunitního výboru? /Ne./ Není tomu tak.

Můžeme tedy přikročit k hlasování. Hlasovat budeme aklamací.

Kdo souhlasí s návrhem na složení mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu? /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo? /Nikdo./

Konstatuji, že Sněmovna lidu jednomyslně schválila návrh na složení svého mandátového a imunitního výboru.

Přerušuji jednání na 15 minut.

/Jednání přerušeno ve 14.40 hod./

/Jednání opět zahájeno ve 14.55 hod./

Předsedající poslanec A. Indra: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, zahajuji přerušené jednání Sněmovny lidu.

Volební komise skončila sčítání hlasů a podepsala zápis o výsledku volby předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu. Prosím předsedu volební komise poslance Krylla o podání zprávy.

Předseda volební komise poslanec J. Kryll: Zápis o volbě předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu dne 8. prosince 1971.

Komise poslanců Sněmovny lidu ve složení Anna Blisková, Josef Černý, Josef Kryll, Augustin Kvasnica, Rudolf Rejhon a Jozef Škula, prom. právník, kterou zvolila Sněmovna lidu v ustavující schůzi k volbám orgánů a funkcionářů Sněmovny lidu a k volbám orgánů Federálního shromáždění, sděluje, že k volbě předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu byly poslancům vydány 193 hlasovací lístky.

Po skončení hlasování komise zjistila: hlasování se zúčastnili 193 poslanci; hlasování se nezdržel žádný poslanec. Odevzdány byly celkem 193 platné hlasovací lístky, neplatných hlasovacích lístků nebylo.

Pro navrženého kandidáta poslance Júlia Lörincze byly odevzdány 193 hlasy, proti nebyl žádný hlas.

Volební komise zjistila, že navržený kandidát byl zvolen všemi přítomnými poslanci Sněmovny lidu jednomyslně. V Praze dne 8. prosince 1971. Podepsáni členové volební komise.

Předsedající poslanec A. Indra: Děkuji předsedovi volební komise.

Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila předsedou svého mandátového a imunitního výboru poslance Júlia Lörincze. Blahopřeji s. Lörinczovi. /Potlesk./

Šestým bodem pořadu dnešní schůze je

VI

Ověření platnosti volby poslanců

Podle článku 47 ústavního zákona o čs. federaci ověřuje sněmovna platnost volby poslanců, a to na návrh mandátového a imunitního výboru. Nově zvolený mandátový a imunitní výbor prozkoumal volební spisy předložené Ústřední volební komisí Národní fronty a připravil zprávu pro plenární schůzi Sněmovny lidu.

Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Lörincze o přednesení zprávy.

Předseda mandátového a imunitního výboru poslanec J. Lörincz: Vážená Snemovňa ľudu, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, Mandátový a imunitný výbor Snemovne ľudu podľa § 78 zákona č.56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia v znení zákona č. 20/1971 Zb. skúmal, či jednotliví poslanci Snemovne ľudu boli platne zvolení podľa zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia, a poveril ma ako predsedu výboru, aby som vám podal správu o výsledkoch jeho rokovania.

Ústredná volebná komisia Národného frontu vo svojej správe o konečných výsledkoch volieb právom konštatovala, že nielen voľby samotné, ale už aj ich príprava prebiehali v atmosfére aktívneho rozpracovania a splnenia úloh XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa i prvého roku päťročného plánu. V celej predvolebnej kampani sa veľmi pozitívne prejavovala vysoká občianska angažovanosť a aktivita pracujúcich. Volebné výsledky nielenže preukázali viac ako presvedčivo súhlas väčšiny občanov s politikou strany a Národného frontu, ale pre nás, poslancov, ktorí sme boli zvolení v týchto voľbách, sú i zárukou toho, že máme plnú dôveru našich voličov a že sa môžeme o nich vo svojej práci opierať.

Naša snemovňa a celé Federálne zhromaždenie boli v týchto voľbách, ktoré sa konali 26. a 27. novembra 1971. po prvý raz priamo zvolené. To znamená, že sa tu už v predvolebnej kampani samotným volebným aktom vytvoril priamy a bezprostredný vzťah poslancov k voličom a obyvateľom jeho volebného obvodu, vzťah, ktorý sa musí udržiavať a rozvíjať po celé ďalšie päťročné volebné obdobie.

Poslancova práca v tomto vrcholnom zastupiteľskom orgáne by nemohla byť úspešná bez spolupráce s voličmi, bez toho, že si vo svojom volebnom obvode vytvorí dobré a pevné pracovné zázemie pre svoju činnosť. My poslanci musíme mať ustavične na zreteli, že volebný obvod, ktorý bol vytvorený pre voľby, zostáva naším pracovným obvodom po celé volebné obdobie.

Ústredná volebná komisia postúpila podľa zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia Mandátovému a imunitnému výboru všetky doklady o voľbách. Mandátový a imunitný výbor na svojej schôdzke konštatoval, že do zoznamu voličov bolo zapísaných 10 253 796 občanov a že sa na voľbách do všetkých zastupiteľských zborov, teda i do Federálneho zhromaždenia, zúčastnilo 10 197 234 občanov. tj. 99,45 %.

Kandidátom Snemovne ľudu bolo odovzdaných 99,94 % z celkového počtu platných odovzdaných hlasov.

Mandátový a imunitný výbor preskúmal všetky doklady o voľbách, týkajúce sa poslancov Snemovne ľudu a zistil, že každý z kandidátov kandidoval vo voľbách do Federálneho zhromaždenia len v jednom volebnom obvode a že všetci kandidáti boli riadne zaregistrovaní a platne zvolení. V ich volebných obvodoch sa hlasovania zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov zapísaných v zoznamoch voličov a všetci kandidáti obdržali nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Sú teda u všetkých 200 poslancov Snemovne ľudu splnené požiadavky, ktoré pre ich zvolenie predpisuje zákon č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia.

V zložení našej snemovne sa rešpektuje zapojenie žien do funkcií vo verejnom a politickom živote. Z 200 poslancov je 53 žien. Pokiaľ ide o vekové zloženie, máme 27 poslancov vo veku do 35 rokov, 131 poslancov vo veku do 50 rokov a 42 poslancov nad 50 rokov. Z poslancov našej snemovne viac ako polovica pracuje priamo vo výrobe, a to priemyslovej alebo poľnohospodárskej.

Pri skúmaní dokladov o voľbách mohol tiež Mandátový a imunitný výbor konštatovať, že Ústredná volebná komisia nedostala ani jednu sťažnosť na nedodržiavanie predpisov o voľbách.

Mandátový a imunitný výbor navrhuje teda na základe svojho skúmania a prerokovania, aby Snemovňa ľudu podľa čl. 47 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb. overila platnosť voľby svojich poslancov.

Předsedající poslanec A. Indra: Děkuji s. Lörinczovi.

Má někdo k přednesenému návrhu dotaz nebo připomínku? /Ne./ Nemá.

Přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo? /Nikdo./ Není tomu tak.

Konstatuji, že Sněmovna lidu jednomyslně ověřila platnost volby poslanců Sněmovny lidu.

Dalším bodem našeho pořadu je

VII

Volba předsedy Sněmovny lidu

Podle § 22 odst. 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR se volba předsedy Sněmovny lidu provádí tajným hlasováním.

K provedení volby jsme zvolili šestičlennou volební komisi.

Přistoupíme k volbě předsedy Sněmovny lidu. Písemný návrh, který vám byl rozdán, odůvodní jménem ústředního výboru Národní fronty ČSSR poslanec Jozef Lenárt.

Poslanec RSDr. J. Lenárt: Vážená Snemovňa ľudu, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, z poverenia Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu ČSSR predkladám Snemovni ľudu návrh, aby do funkcie predsedu Snemovne ľudu bol zvolený poslanec Václav David.

Súdruh David je členom Ústredného výboru KSČ, v rokoch 1953 - 68 vykonával funkciu ministra zahraničných vecí ČSSR a od r. 1968 pôsobil ako veľvyslanec ČSSR v Bulharsku.

V minulom volebnom období bol poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia. Súdruh David pracoval mnoho rokov v rôznych vedúcich straníckych, štátnych a verejných funkciách. Je zárukou, že jeho pričinením Snemovňa ľudu celou svojou činnosťou bude napomáhať k ďalšiemu rozvoju našej socialistickej vlasti.

Odporúčam vám v súlade so stanoviskami klubov poslancov všetkých politických strán, aby ste súdruhovi Davidovi voľbou prejavili dôveru.

Předsedající poslanec A. Indra: Děkuji soudruhovi Lenártovi. Má někdo k předloženému návrhu dotazy, nebo jsou jiné návrhy? /Ne./

Můžeme přistoupit k tajné volbě. V této chvíli jsou v sále přítomni 193 poslanci.

Prosím volební komisi, aby zajistila vydání hlasovacích lístků a aby se ujala svých úkolů.

/Probíhá tajná volba./

Předsedající poslanec A. Indra: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, byly všem poslancům rozdány hlasovací lístky? Přeje si ještě někdo z poslanců nebo poslankyň vykonat volbu? /Nikdo se nehlásil./

Prohlašuji volbu předsedy Sněmovny lidu za skončenou a prosím, aby volební komise sečetla hlasy.

Po dobu sčítání hlasů přerušuji jednání na 20 minut.

/Jednání přerušeno v 15.22 hod./

/Jednání opět zahájeno v 15.40 hod./

Předsedající poslanec A. Indra: Soudružky a soudruzi, pokračujeme v přerušeném jednání. Volební komise skončila sčítání hlasů a podepsala zápis o výsledku volby předsedy Sněmovny lidu. Prosím předsedu volební komise o podání zprávy.

Předseda volební komise poslanec J. Kryll: Zápis o volbě předsedy Sněmovny lidu dne 8. prosince 1971.

Komise poslanců Sněmovny lidu sděluje, že k volbě předsedy Sněmovny lidu byly poslancům vydány 193 hlasovací lístky.

Po skončení hlasování komise zjistila: hlasování se zúčastnili 193 poslanci; hlasování se nezdržel žádný poslanec; odevzdány byly celkem 193 platné hlasovací lístky, neplatných hlasovacích lístků nebylo.

Pro navrženého kandidáta, poslance Václava Davida, byly odevzdány 193 hlasy. Proti nebyl žádný hlas.

Volební komise zjistila, že navržený kandidát byl zvolen jednomyslně všemi přítomnými poslanci Sněmovny lidu. Podepsáni členové volební komise. /Potlesk./

Předsedající poslanec A. Indra: Děkuji předsedovi volební komise s. Kryllovi za zprávu.

Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila jednomyslně předsedou Sněmovny lidu poslance Václava Davida.

Dovolte mi, abych i vaším jménem, soudružky a soudruzi, blahopřál nově zvolenému předsedovi Sněmovny lidu, poslanci Davidovi a ujistil ho naší podporou při výkonu jeho funkce. /Potlesk./

O slovo nyní požádal předseda Sněmovny lidu poslanec Václav David.

Předseda Sněmovny lidu V. David: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych upřímně poděkoval ústřednímu výboru Komunistické strany Československa za doporučení, ústřednímu výboru Národní fronty za kandidování a vám za zvolení do funkce předsedy Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

Velmi si vážím této pocty a důvěry a chtěl bych vás ujistit, že dám všechny síly pro to, abych důvěru nezklamal a čestně splnil vše, co se ode mne v této funkci očekává. Jsem si vědom odpovědnosti před stranou a lidem naší země a chci řádně plnit povinnosti, vyplývající ze zákona, usilovat o plodnou spolupráci všech poslanců, obou sněmoven a národních rad. Bude k tomu nezbytná vaše podpora a spolupráce, bez nichž bych úkoly nemohl zvládnout, a o tuto podporu a spolupráci vás prosím.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP