Pátek 18. října 1974

Místopředseda ČNR Věroslav Jedlička: Děkuji poslanci Kučerovi, hovořit bude poslankyně Vlasta Kostková.

Poslankyně Vlasta Kostková: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté! Rezoluce XIV. sjezdu KSČ zdůraznila, že tvorba uměleckých hodnot a zvyšování kulturní úrovně nejširších vrstev pracujících je jedním z významných činitelů formování socialistického člověka a prohlubování socialistických společenských vztahů.

Proto je při šíření uměleckých hodnot mezi nejširšími vrstvami našeho obyvatelstva nezbytná vysoká odpovědnost a zásadovost nejen u tvůrčích, ale i kulturně výchovných a správních pracovníků státních, odborových i jiných orgánů a zařízení.

Státní prostředky na šíření uměleckých hodnot musí byt vynakládány na podporu angažované tvorby, nesmějí podporovat maloměšťácký nevkus, komercionalizaci kultury, brak, protisocialistické tendence.

V této souvislosti je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost estrádnímu umění, které je jednou z masových forem kulturně výchovné činnosti.

Společenskou činnost a úlohu orgánů v této oblasti upravuje zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, který stanoví organizaci a obsah veřejné estrádní činnosti tak, aby se soustavně zvyšovala její ideová a umělecká úroveň.

Od vydání citovaného zákona však došlo v této oblasti k řadě zásahů, věcné a organizační povahy, ovlivňovaných zejména kulturně politickými deformacemi koncem 60. let, které narušily realizaci principů stanovených zákonem.

Nás kulturní a školský výbor se seznámil se zprávou, kterou Výbor lidové kontroly ČSR zpracoval na prověrce činnosti odborů kultury národních výborů, zprostředkovatelských organizací včetně domů kultury a závodních klubů ROH.

Na základě této prověrky byly zjištěny vážné nedostatky zejména v úrovni péče o tvorbu pořadů a růst kvalifikace umělců, ve zprostředkování estrádních pořadů, v povolovacím řízení a v usměrňování honorářové politiky i zdaňování honorářů.  

Zpráva Výboru lidové kontroly ČSR uvádí na řadě případů porušování státní disciplíny v této činnosti, z nichž pro informaci uvedu pouze některé.

Například směrnice ministerstva kultury ČSR z roku 1958 pro zařazování umělců vystupujících na estrádách ukládá, aby každý umělec, ucházející se o vystupování, se podrobil kvalifikačnímu řízení před kvalifikační komisí, která jej zařadí do kvalifikačního stupně uměleckého oboru. Kvalifikační komise však většinou pracovaly nedostatečně, ohodnocení předvedeného výkonu bylo neodborné, zprostředkovatelské organizace propůjčovaly umělcům tzv. "prozatimní kvalifikace" sloužící k výplatě honorářů účinkujícím.

Přehled o kvalifikačním zařazení umělců si krajská jednatelství převážně nezasílala, čímž byla znemožněna kontrola správnosti honorářů.

Rovněž činnost zprostředkovatelských organizací byla postupně narušována - zvláště v letech 1967 -1971 - vytvářením řady agentur zřízených v rozporu se zákonem.

Vytváření těchto agentur bylo vyvoláno nejen rozvojem komercionalizace, ale i nedostatečnou činností zákonných zprostředkovatelských organizací.

K porušování ustanovení citovaného zákona však docházelo i v samotné soustavě zprostředkovatelských organizací tím, že nedbaly jednotnosti systému a i se souhlasem národních výborů jej narušovaly.

Do zprostředkovatelské činnosti se neoprávněně zapojovaly i jiné organizace, i některé závodní kluby ROH.

Povolovací řízení nebyla na odborech kultury ONV důsledně a správně prováděna, odbory neměly úplné přehledy o konání veřejných produkcí ve svém okrese. I žádosti o povolení veřejných produkcí nebyly podávány včas - často až po konání pořadů, v žádostech nebyl uváděn pořad s uvedením jednotlivých literárních a hudebních děl, jména autorů, jak je v předpise uloženo.

Chtěla bych při této příležitosti ocenit práci Výboru lidové kontroly, který hlubokou kontrolou, jak jsme se měli možnost přesvědčit v předložené zprávě české vládě, odhalil příčiny i následky činů, které svědčily o porušování státní disciplíny ve zkoumané oblasti.

Vláda pak svým usnesením č. 100 z 12. 4. 1972 a na základě předložených návrhů ministra kultury usnesením č. 212/1972 zasáhla účinně do ozdravění této sféry.

/Řízení schůze převzal předseda ČNR Evžen Erban./

Soudruzi a soudružky, před projednáním zprávy Nejvyššího soudu ČSR ke stavu socialistické zákonnosti v ČSR v kulturním a školském výboru jsme si průzkumem ověřovali, jak jsou obě vládní usnesení realizována. Ke srovnání svých zjištění jsme měli další zprávu Výboru lidové kontroly o výsledku kontroly plnění navržených opatření z roku 1972. Z výsledků společné kontroly vyplývá, že:

a/ ministerstvo kultury ČSR provedlo k odstranění nedostatků řadu opatření, jimiž byly vytvořeny předpoklady k upevnění a prohloubení státního vlivu v této oblasti kultury, která zejména významně působí na mladou generaci. Některým opatřením, vyplývajícím zvláště z usnesení vlády č. 212 o kontrole jejich plnění musí být ministerstvem kultury ČSR věnována pozornost, úměrná jejich významu. Příslušné odbory ministerstva kultury musí především řešit základní otázky agentážní činnosti;

b/ zpracování zásad zákona o hudební, umělecké, artistické a technické zábavné činnosti vyžaduje účinnější spolupráci s odborným aktivem při řešení neujasněných problémů. V agentážním systému nejsou dosud sjednocena hlediska vymezení působnosti ústřední agentury Pragokoncert, Pražského kulturního střediska a krajských agentur při zprostředkovávání umělců zábavných žánrů, jak na to upozorňovali i přizvaní experti z krajů;

c/ krajské agentury postrádají metodické středisko, které by jim pomáhalo při zpracování plánů a pořadů, zejména s ohledem na účinnější ideově výchovnou a odbornou úroveň s blížícím se výročím oslav 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou;

f/ dosud nemůžeme být spokojeni s úrovní ideově umělecké a obsahové stránky všech estrádních pořadů. Některé z nich jsou podprůměrné úrovně, mluvené texty i texty písní jsou bez ideové hodnoty, někdy i vulgární. Chování zpěváků i celých skupin bývá nevhodné, celkový jejich vzhled často až odpuzující. Bylo upozorňováno i na případy, že účinkující vystupují pod vlivem alkoholu. Pořádající organizace i vysílající agentury by měly v těchto konkrétních případech provést účinná opatření již vzhledem k zamezení špatného příkladu na naši mládež, která estrádní pořady masově navštěvuje. Nemůžeme se, soudružky a soudruzi, smiřovat s tím, že pod rouškou získat mládež se nám vyvinuly organizace, které nejsou socialisticky řízeny, zatímco např. divadla mají své dramaturgické plány schvalované státními i stranickými orgány;

g/ dosud přetrvávají některé nedostatky v uzavírání smluv, sjednávání honorářů a zprostředkování technických pracovníků při účinkování umělců;

h/ současná praxe odměňování profesionálních interpretů vyžaduje provést některé úpravy právních předpisů, aby honorářová politika nebyla v rozporu se zásadami socialistického odměňování. Je známo, že někteří výkonní umělci v oboru lehkých žánrů dosahují vysokých ročních příjmů na honorářích, které obnáší statisícové částky, které jsou neúměrné umělecké i ideové kvalitě výkonu.

Soudruzi a soudružky, ukazuje se, že přesto, že nebyl v soudní praxi projednáván ani jeden případ, docházelo a dochází v této oblasti k porušování právních předpisů. Děje se tak proto, že dosavadní předpisy umožňují nesprávný výklad.

Doporučujeme proto urychlené zpracování takových právních předpisů, které by umožnily účinnější vliv státních orgánů na tuto oblast. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Soudružky a soudruzi, pořadí přihlášených řečníků bylo vyčerpáno. Ministr vnitra soudruh ing. Jung mi sdělil, že na přednesené otázky odpoví písemně příslušnému poslanci, popř. výboru. O slovo požádal ministr kultury doc. dr. Klusák.

Ministr kultury ČSR doc. dr. Milan Klusák, CSc.: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení poslanci, jestli mi bude dovoleno, reagoval bych několika slovy na dnešní dotaz poslankyně Vlasákové a rovněž v této souvislosti na včerejší dotaz poslance Nezvala, jelikož oba se týkají stejného problému.

Soudružka Vlasáková spravedlivě poukázala na možnosti - a já bych řekl rostoucí možnosti i potřeby - intenzívnějšího využívání prostředků kulturně výchovné činnosti a práce i v oblasti výchovy, zejména naší mladé generace, tzn. v boji proti trestnosti, v boji proti kriminalitě. Základní problémy účinnosti kulturně výchovné práce vůbec - jak soudružka Vlasáková podtrhla - jsou skutečně problémy intenzívního, cílevědomého a plánovitého orientování obsahové stránky výchovy, tzn. za prvé ideologičnost a za druhé systematičnost v této práci. V obou těch směrech je spolupráce s výzkumnými pracovišti potřebná. V organizačním programu strany přecházíme do oblasti realizační. Ministerstvo kultury má k dispozici vlastní vědeckovýzkumné pracoviště - Ústav pro výzkum kultury - které se zrodilo v období konsolidace, v období, kdy strana a státní orgány přistoupily k obnově systému řízení v oblasti kultury a kdy se ukázalo potřebným mít pro tuto práci vlastní vědeckovýzkumnou základnu. Její základní úkol profilující činnost ústavu byl zařazen do plánu základních výzkumů řízených akademií věd. Je to problém základny kulturně výchovné funkce státu v oblasti kultury. Spolupracujeme s řadou ústavů /výzkumných/ akademie věd. Stále dochází k prohlubování a rozšiřování metod a poznání toho, že nejen sociologie, ale i psychologie je nezbytnou kombinací celkového přístupu vědeckého zkoumání a dochází k závěrům, které jsou pro naši praxi důležité. V kulturně výchovné činnosti kromě vazby přes náš vlastní výzkum a přímé styky s vědeckovýzkumnou základnou akademie věd máme s jinými oblastmi poskrovné styky.

Po posledním jednání ve vládě o hlavních úkolech plánu kulturně výchovné práce na rok 1975 jsme hodnotili věci v ministerstvu a došli jsme k závěru, abychom v tomto směru přistoupili více nejen centrálně, ale i po linii krajských a okresních národních výborů od problematiky, co dělat v oblasti kulturně výchovné práce k usměrňování toho, jak dělat, jakými metodami, jak ovlivňovat a jak sledovat výsledky. Rozhodli jsme se vytvořit při radě pro kulturně výchovnou činnost koncepční studijní skupinu, která by soustředila pracovníky vědeckého výzkumu, kteří nám mohou pomoci. Slibujeme si od toho zlepšení přímé spolupráce s vědeckovýzkumnými pracovišti.

Dotaz poslance Nezvala zněl tak, zdali možno počítat s prohloubením vědeckého výzkumu ve směru zjišťování skutečné činnosti výchovného působení v naší kulturní oblasti. Krátce by bylo možno říci, že naše úsilí a vývoj programu a metod práce v naší sféře směřuje k tomuto cíli. Jedním z hlavních úkolů průzkumných prací, které byly organizovány v nedávné době společně ministerstvem kultury a naším Ústavem pro výzkumné práce, byly např. otázky zkoumání výsledků kulturně výchovné práce a metod kulturně výchovné práce národních výborů, průzkum, který se dělá v Jihočeském kraji a výzkum "Kultura a mládež a mládež a kultura" v Severočeském kraji. Jedním ze stěžejních úkolů bylo zkoumání účinnosti. Jaké byly výsledky? Je třeba říci, že v tomto směru nemůžeme považovat výsledky dosavadní práce, dosavadních metod za uspokojivé, protože více méně nám ukazují kvalitativní stránku celé věci.

Znamená to kritéria účasti, kritéria zájmu, aktivity. Zatím však není lehké se dobrat zhodnocení vlastního efektu na mentalitu lidí, na jejich vzmach atd. Jednou z příčin je jistě i to, že to není otázka jednoduchá a není možno ji chápat úzce. Nemůžeme zkoumat jen výsledek kulturního působení, protože je spojen s celkovým ideovým působením celé politiky naší strany a státu, s celkovým vývojem mentality a myšlení lidí. To nás ovšem nemůže* odradit od toho, abychom si nekladli úkol přímého vystupování a hodnocení vlastních forem a metod v oblasti kulturně výchovné. Musíme se snažit o to, aby toto zkoumání zahrnulo všechny příslušné sféry působení v oblasti ideové a kulturní, a aby na druhé straně veškerá realizace, program a hodnocení probíhaly za účasti všech příslušných složek. Samozřejmě je třeba zdokonalovat také příslušné vědecké metody, aby se dobíraly objektivnějšího a skutečně vědeckého výběru, kritérií hodnocení i prostředků výzkumu. V tomto směru podporujeme i náš výzkumný ústav a jeho spolupráci s obdobnými ústavy socialistických zemí, zejména v SSSR a NDR, kde v těchto směrech se výzkum propracovává k pokroku.

Pokud jde o další projekty, půjde o práci v těchto směrech ve Východočeském kraji, pokud jde o kulturně výchovnou práci ve venkovském prostředí, a v Severomoravském kraji, pokud jde o průmyslové prostředí. V obou případech bychom se chtěli zaměřit na nejvyspělejší část našich pracujících, dělníků a rolníků, totiž na brigády socialistické práce, a tímto způsobem si vytvořit předpoklady pro to, abychom se v tomto konkrétnějším a specificky vzatém pojetí dobrali také hlubšího poznání, pokud jde o efekt celé naší kulturní politiky i pokud jde o účinnost metod její další práce. V Jihomoravském kraji se zaměříme na zkoumání otázek zájmové umělecké činnosti.

Předpokladem k této práci je, jak jsem připomněl, větší součinnost institucí a organizací, které kulturně výchovnou práci provádějí, i ve větší součinnosti na vědeckovýzkumné úseky. Pokud jde o vědeckovýzkumnou složku, chtěli bychom v nejbližší době upravit organizaci našeho výzkumného ústavu tak, aby obsáhl široký výběr problematiky kulturního rozvoje. Vyplývá to z profilu, o němž byla řeč. Jde také o to, aby ústav mohl působit jako koordinující centrum pro integrovanější průzkum v oblasti kultury jak mezi institucemi českými a slovenskými, tak i v mezinárodních vztazích. Bude to třeba zřejmě i u některých dalších předpokladů k zajištění vědeckovýzkumné základny v praktickém rozvíjení systémů řízení kulturně výchovné činnosti, jak je možno ukázat na usnesení české vlády z roku 1973.

Jen na okraj k poslednímu diskusnímu příspěvku, pokud jde o populárně hudební činnost a agentážní činnost v tomto oboru. Předně bych chtěl říci, že podrobněji se budeme moci k této věci vyjádřit a vyložit současnou situaci poslancům - členům kulturního a školského výboru právě při probírání rozpočtu v nejbližších týdnech; a dále bych chtěl říci, že stranické orgány se na řadě podkladů připravených ministerstvy kultury ČSR a SSR a zpracovaných sekretariátem ústředního výboru komplexní problematikou v této oblasti v nedávné době zabývaly. Byl přijat výchozí základní programový dokument k další práci, na základě něhož budou rozpracována další souhrnná opatření pro agentážní činnost i pro otázky finanční, honorářové atd. Pracuje se rovněž na zákoně o hudební a koncertní činnosti, jehož zásady bychom co nejdříve předložili ČNR, a to v návaznosti na divadelní zákon, který je v pokročilejším stadiu a který vám předložíme dříve. Děkuji vám. /Potlesk./

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu ministrovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy! /Nikdo./ Nikdo se nehlásí. Prohlašuji rozpravu za skončenou.

Soudružky a soudruzi, během schůze vám byl rozdán předběžný písemný text návrhu usnesení ČNR ke zprávě Nejvyššího soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti, který připravila návrhová komise. Prosím společného zpravodaje a předsedu návrhové komise dr. Ambruze o závěrečné slovo.  

Zpravodaj místopředseda ČNR JUDr. Vladimír Ambruz: Vážené soudružky a soudruzi, je nesporné, že rozprava byla velmi obsáhlá, že z ní vyplynula řada podnětů, námětů a připomínek, které podle ustálené praxe ČNR budou zhodnoceny a budou z nich vyvozena příslušná opatření.

Dovolte mi, abych jménem zvolené komise zdůvodnil závěrečný návrh usnesení z našeho dnešního jednání k otázkám socialistické zákonnosti. Mám za to, že mohu prohlásit, že hodnocení stavu socialistické zákonnosti uvedené ve zprávě Nejvyššího soudu ČSR je v souladu se stanovisky poslanců vyjádřenými v rozpravě i se zpravodajskou zprávou a předloženým návrhem usnesení.

V rozpravě bylo vedle kritických připomínek, z nichž, jak jsem už řekl, vyvodí jednotlivé příslušné orgány závěry, kladně hodnoceno všeobecné úsilí státních orgánů, národních výborů, společenských organizací i orgánů trestního řízení o prohloubení socialistické zákonnosti jako jednoho z nástrojů výstavby socialistické společnosti. Byl kladně hodnocen fakt, že se podařilo zastavit vzestupný trend kriminality jako neblahý důsledek devalvace morálně politických hodnot v minulém období. Tato skutečnost je vyjádřena i v návrhu usnesení s tím, že tento pozitivní vývoj je třeba i nadále zabezpečovat. Ve středu naší pozornosti musí být zejména ochrana zájmů republiky a veřejného pořádku, socialistické ekonomiky, rodiny a mládeže, života a zdraví občanů, a boj proti recidivitě.

Samostatné místo v návrhu usnesení zaujímá problematika ochrany socialistické ekonomiky a úkoly vyplývající z nutnosti zkvalitnit úroveň socialistické výchovy jako neoddělitelnou součást boje s protispolečenskou činností. S ohledem na současné úkoly rozvoje společnosti jde o oblasti, které si takovou pozornost plně zaslouží. Jde také o problémy, které spolu úzce souvisí a vzájemně se podmiňují. Je jistě správné, že v tomto směru byla orientována i značná část vystoupení poslanců. Správně bylo zdůrazněno, že je nutno, aby se prohlubování socialistické zákonnosti promítlo ve zkvalitnění řídící práce, v nekompromisním boji za zvýšení hospodářské a pracovní kázně, proti lajdáctví, nešvarům a nepořádkům, aby se upevnila osobní odpovědnost jednotlivců za plnění úkolů a z neplnění byly vyvozovány důsledné závěry.

Za významného činitele, který má vliv na stav socialistické zákonnosti, je třeba považovat účinnou socialistickou výchovu. Na tomto úseku, jak je vyjádřeno v návrhu usnesení, je nutné práci důsledně koordinovat a systematičtěji a cílevědoměji rozvíjet správnou propagandu. Zde jsou značné možnosti a zdroje, které jsou prakticky nevyčerpatelné, protože jde o soustavný úkol, před nímž i v budoucnosti, pokud jde o prohlubování socialistické výchovy, bude vždy stát naše socialistická společnost. S narůstajícími úkoly rozvoje socialistické společnosti budou narůstat i nároky na upevňování socialistických hodnot ve vědomí všech našich pracujících.

V závěrečné části předkládaného usnesení jsou stanoveny úkoly pro výbory ČNR a všechny poslance. Jde o to, abychom správně orientovanou aktivitou napomáhali všestrannému uplatňování socialistické společnosti a zdokonalování právního řádu, abychom zejména v kontrolní činnosti, při organizování průzkumů apod. sledovali, jak je dodržován právní řád. Musí nám jít o to, aby tento zájem prolínal celou naši činnost.

Vážené soudružky a soudruzi, návrhová komise posoudila návrh usnesení z hlediska podnětů vyplývajících z diskuse. Máme za to, že návrh reaguje na aktuální problémy, které je třeba řešit. Předkládám proto doporučeni komise, abyste usnesení schválili v předloženém znění.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji místopředsedovi dr. Ambruzovi za jeho zprávu a odůvodnění návrhu usnesení. Jsou nějaké připomínky nebo dotazy k návrhu usnesení? /Nebyly./ Nejsou. Přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení České národní rady ke zprávě Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./ Děkuji.

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdrzel se někdo hlasování? /Nikdo./ Děkuji.

Tím Česká národní rada projednala tento bod pořadu.  

Přistoupíme nyní k projednání čtvrtého bodu pořadu, kterým je

IV

Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce a na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce

Zpravodajem je poslanec Karel Svoboda. Prosím ho, aby se ujal slova.

Zpravodaj poslanec Karel Svoboda: Vážená Česká národní rado, vážení hosté, v období od poslední schůze ČNR došlo České národní radě 31 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce. K žádostem o zproštění došlo též požadované vyjádření ministra spravedlnosti. Zároveň předložil ministr spravedlnosti dr. Jan Němec České národní radě návrh na odvolání jednoho soudce.

Ústavně právní výbor se ve své schůzi dne 26. září zabýval žádostmi soudců a návrhem ministra, zejména důvody, které vedly k podání žádostí o zproštění a odvolání. Z uvedeného počtu 31 soudců, kteří žádají o zproštění, je 19 kandidováno k jinému soudu, 2 odůvodňují podání žádosti přiznáním důchodu, 3 rodinnými a zdravotními důvody a 7 soudců přechází do jiného zaměstnání.

U odvolávaného Miroslava Faitla výbor zjistil, že na základě rozhodnutí obvodní posudkové komise sociálního zabezpečení v Praze 4 ze dne 20. března 1974 mu byl přiznán plný invalidní důchod, takže mu zdravotní stav nedovoluje, aby řádně vykonával soudcovské povinnosti. Tím byla splněna podmínka stanovená v § 51 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, pokud se týká důvodu pro odvolání.

Jménem ústavně právního výboru navrhuji, aby Česká národní rada

za 1/ zprostila soudcovské funkce soudce, kteří jsou jmenovitě uvedeni v tisku 84,

za 2/ odvolala ze soudcovské funkce Miroslava Faitla, promovaného právníka, jak se navrhuje v tisku 84.  

Dodatečně zaslal ministr spravedlnosti České národní radě ještě jednu žádost, a to JUDr. Miroslava Spisara, který z vážných důvodů - podle ustanovení § 52 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců - žádá o zproštění funkce soudce krajského soudu v Brně. K této žádosti se ministr rovněž kladně vyjádřil. Po projednání návrhu ve schůzi ústavně právního výboru dne 10. října jménem ústavně právního výboru doporučuji, aby Česká národní rada zprostila JUDr. Miroslava Spisara funkce soudce z povolání krajského soudu v Brně.

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji soudruhu zpravodajovi. Jsou nějaké připomínky k písemnému návrhu usnesení ústavně právního výboru doplněnému zpravodajem? /Připomínky nebyly./ Přistoupíme tedy k hlasování.

Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu na zproštění soudců z povolání jejich soudcovské funkce a pak o návrhu na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce. Jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? /Nebyly./ Nejsou.

Kdo souhlasí s tím, aby Česká národní rada zprostila soudcovské funkce soudce z povolání uvedené v písemném návrhu ústavně právního výboru doplněném zpravodajem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Děkuji.

Tím byli uvedení soudci z povolání zproštěni soudcovské funkce.

Kdo souhlasí s tím, aby Česká národní rada odvolala ze soudcovské funkce soudce z povolání, který je uveden v písemném návrhu ústavně právního výboru, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Zdržel se někdo hlasování? /Nikdo./ Děkuji.

Tím byl uvedený soudce z povolání odvolán ze soudcovské funkce. Projednali jsme čtvrtý bod programu.

Pátým bodem denního programu je  

V

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Návrh odůvodní místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky dr. Miloslav Vacík. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda ústředního výboru Národní fronty RSDr. Miloslav Vacík: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, dovolte, abych vám jménem ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky předložil návrhy kandidátů pro doplňující volbu soudců z povolání. Písemné návrhy s odborně politickou charakteristikou, celkem 48 kandidátů, vám byly předloženy.

Jeden kandidát je doporučen předsedou Nejvyššího soudu České socialistické republiky do funkce soudce Nejvyššího soudu; dalších 47 kandidátů je doporučeno ministrem spravedlnosti České socialistické republiky do funkcí soudů krajského soudu v Praze, Plzni, Ústí n./L., Hradci Králové, Brně a Ostravě, městského soudu v Brně, některých obvodních soudů v Praze a dále k 20 okresním soudům v České socialistické republice.

Navržení kandidáti mají po svém zvolení a složení slibu doplnit stav soudců zmíněných soudů na stanovený počet. Všichni kandidáti byli vybráni podle třídních hledisek individuálního zhodnocení jejich politické úrovně a odborné způsobilosti. Ke všem navrženým se souhlasně vyjádřily příslušné územní politické orgány. Navržení kandidáti mají dostatečné předpoklady vykonávat náročnou funkci soudců z povolání, jak jim ukládá soudcovský slib, tzn. podle Ústavy, zákonů a jiných právních předpisů, využívat jich k vytváření a prohlubování socialistického právního vědomí občanů a společnosti. Všichni navržení se svou kandidaturou souhlasí.

Soudružky a soudruzi poslanci, předsednictvo ústředního výboru Národní fronty ČSR projednalo dne 8. října t. r. podle platných zákonných ustanovení návrhy kandidátů do funkcí soudců z povolání a vyslovilo se všemi souhlas. Zastává názor, že všichni navržení budou při soudním výkonu uplatňovat zákonná opatření ku prospěchu našeho socialistického státu, ve shodě se zákonem chráněnými zájmy občanů a socialistických organizací a že svým nestranným rozhodováním podpoří upevňování socialistického právního řádu, zřízení našeho státu a jeho příslušnosti ke světové socialistické soustavě.

Jménem předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR navrhuji, aby Česká národní rada zvolila kandidáty do funkcí soudců z povolání k uvedeným soudům.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP