Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1971

I. v. a

85

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1971

o lidové kontrole

Federální shromáždění Československé socia-
listické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

§ 1

(1) Orgány lidové kontroly za aktivní účasti
lidu v mezích své působnosti kontrolují plnění zá-
konů, ostatních obecně závazných právních před-
pisů a usnesení příslušných vlád, národních výbo-
rů, řídících orgánů ve všech oblastech národního
hospodářství a státní správy. Svou kontrolní čin-
ností přispívají k ochraně politických a hospodář-
ských zájmů socialistického státu, zejména k za-
bezpečování plánovitého uspokojování potřeb spo-
lečnosti a upevňování státní a pracovní discipliny.
Ve své činnosti vycházejí ze směrnic Komunistické
strany Československa - vedoucí síly ve státě a
společnosti.

(2) Orgány lidově kontroly upevňují a rozví-
její své spojení s pracujícími a jejich organizacemi.
Využívají jejich podnětů a upozornění na nedo-
statky, zejména při plánování kontrolní činnosti.
Vytvářejí aktivy spolupracovníků a zapojují je do
provádění kontrolních akcí.


2

(3) Orgány lidové kontroly seznamují podle
povahy věci s výsledky svých kontrolních akcí pří-
slušné orgány Komunistické strany Československa
orgány společenských organizací, popřípadě
i kolektivy pracujících v kontrolovaných orgá-
nech a organizacích. Podle povahy věci výsledky
kontroly zveřejňují.

§ 2

(1) Úkolem orgánů lidové kontroly je výko-
nem kontrolní činnosti zejména

a) působit k upevňování socialistické zákonnosti
a státní a pracovní disciplíny,

b) působit na zvyšování efektivnosti výroby a
prosazovat hospodárnost (při vynakládání prá-
ce, materiálových zdrojů a finančních pro-
středků, dbát o zvyšování ochrany majetku
v socialistickém vlastnictví,

c) působit ke zdokonalování práce státních a
hospodářských orgánů a organizací a ke zvy-
šování úrovně jejich řídící práce a k účinnosti
práce vnitřního kontrolního systému,

d) působit k tomu, aby orgány státní správy a
socialistické organizace respektovaly práva
občanů a svou činnost zaměřovaly na uspoko-
jování potřeb společnosti, zlepšování životní-
ho a pracovního prostředí a zabezpečování ce-
lospolečenských zájmů,

e) upozorňovat řídící orgány a vedoucí pracovní-
ky na nedostatky v jejich činnosti a dávat
podněty ke zdokonalování řídící činnosti ve
všech směrech,

f) dávat podněty ke zdokonalování právního
řádu,

g) dozírat na stav a úroveň vyřizování stížností,
oznámení a podnětů pracujících a organizaci
a závažnější z nich prověřovat.

(2) Orgány lidové kontroly nepřejímají od-
povědnost státních a hospodářských orgánů, jakož
i vedení socialistických organizaci za provádění
kontroly jako součásti jejich řidiči práce. Nezasa-
hují do činnosti vedoucích pracovníků a řídicích
orgánů s výjimkou případů stanovených zákonem.

(3) Kontrolní působnost orgánů lidové kon-
troly se nevztahuje na rozhodovací činnost soudů,
prokuratury, orgánů hospodářské arbitráže, stát-
ních notářů a orgánů vyšetřování, vyhledávání a
objasňování, vykonávanou podle ustanovení zvlášt-
ních předpisů.

§ 3

Soustavu orgánů lidové kontroly v Českoslo-
venské socialistické republice tvoří

Výbor lidové kontroly Československé socialis-
tické republiky,


3

Výbor lidové kontroly České socialistické repub-
liky,

Výbor lidové kontroly Slovenské socialistické re-
publiky,

výbory lidové kontroly národních výborů,

výbory lidové kontroly ve výrobních hospodář-
ských jednotkách a

závodní komise lidové kontroly.

ČÁST DRUHÁ
Orgány lidové kontroly v působnosti federace

Oddíl první

Výbor lidové kontroly Československé
socialistické republiky

§ 4

(1) Výbor lidové kontroly Československé so-
cialistické republiky jako vrcholný orgán v sou-
stavě lidových kontrol vykonává tuto další působ-
nost:

a) zajišťuje vzájemnou koordinaci odborné kon-
trolní činnosti s jinými federálními ústředními
orgány státní správy a podle směrnic vlády
Československé socialistické republiky sjedno-
cuje jejich postup při kontrole plnění význam-
ných usnesení vlády nebo jiných opatření,

b) metodicky usměrňuje činnost orgánů na úseku
kontroly v oblasti působnosti federace,

c) s vědomím vlády příslušné republiky pověřuje
výbor lidové kontroly republiky prováděním
kontrol těch odvětví a činnosti, které jinak
spadají do působnosti federace,

d) kontrolu v oblasti obrany a bezpečnosti státu
vykonává v rozsahu a způsobem stanoveným
Radou obrany státu.

(2) Výbor lidové kontroly Československé so-
cialistické republiky vydává v součinnosti s vý-
bory lidové kontroly republik obecně závazné
právní předpisy upravující metodiku kontrolní čin-
nosti.

(3) Metodické předpisy vydané podle odst.
2 se nevztahují na kontrolní činnost prováděnou
podle zvláštních (předpisů).

§ 5

(1) Výbor lidové kontroly Československé
socialistické republiky rozhoduje ve sboru o zásad-
ních otázkách patřících do jeho působnosti. K plat-
nosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční vět-
šiny všech členů výboru. Nesouhlasí-li předseda
s rozhodnutím výboru, má právo jeho výkon po-
zastavit a předložit věc k rozhodnutí vládě Česko-
slovenské socialistické republiky.


4

(2) O ostatních otázkách, patřících do pů-
sobnosti Výboru lidově kontroly Československé
socialistické republiky, rozhoduji jeho předseda,
místopředsedové a vedoucí pracovnici na základě
dělby řídicích funkci stanovené statutem Výboru.

Oddíl druhý

Výbory lidové kontroly ve výrobních

hospodářských jednotkách řízených orgány

Československé socialistické republiky

§ 6

(1) Výbor lidově kontroly Československé so-
cialistické republiky na základě rozhodnuti vlády
Československé socialistické republiky a v součin-
nosti s příslušnými ústředními. federálními orgány
státní správy zřizuje výbor lidové kontroly v důle-
žitých výrobních hospodářských jednotkách říze-
ných orgány Československé socialistické republi-
ky.

(2) Výbory se skládají z předsedy, místo-
předsedů a dalších nejméně 8 členů, které
jmenuje a odvolává Výbor lidové kontroly Česko-
slovenské socialistické republiky v součinnosti
s příslušným ústředním federálním orgánem státní
správy.

§ 7

(1) Do působnosti výborů lidové kontroly ve
výrobních hospodářských jednotkách patří kontro-
la činnosti orgánů a organizací ve výrobních hospo-
dářských jednotkách, ve kterých byly zřízeny. Ve
své kontrolní činnosti se zaměřují zejména na
plnění rozhodujících úkolů výrobní hospodářské
jednotky.

(2) Výbory lidové kontroly ve výrobních hos-
podářských jednotkách usměrňují Činnost závod-
ních komisí lidově kontroly zřízených v podnicích,
jiných organizaci a závodech výrobní hospodářské
jednotky, spolupracují s nimi a poskytují jim účin-
nou operativní pomoc a podporu.

(3) Výbory lidové kontroly ve výrobních hos-
dářských jednotkách těsně spolupracují s výbory
lidové kontroly národních výborů a informují je
o kontrolních zjištěních, která se týkají působnosti
národních výborů.

Oddíl třetí

Závodní komise lidové kontroly v organizacích
řízených orgány Československé socialistické

republiky

§ 8

(1) Závodní komise lidové kontroly se zřizují
v podnicích, jiných organizacích a závodech říze-
ných orgány Československé socialistické republi-
ky, kde je jejich zřízení potřebné z hlediska roz-
voje národního hospodářství.


5

(2) Závodní komise lidové kontroly zřizuje a
počet jejich členů určuje v součinnosti s vedoucím
organizace (závodu) a společenskými organizace-
mi výbor lidové kontroly okresního národního vý-
boru, v jehož územním obvodu má své sídlo podnik,
organizace nebo závod v působnosti federace, pří-
padně výbor lidové kontroly (krajského národního
výboru, jestliže si to vyhradí.

§ 9

(1) Výbor lidové kontroly, který zřídil zá-
vodní komisi lidové kontroly, jmenuje a odvolává
po projednání s vedoucím organizace (závodu) a
se společenskými organizacemi předsedu, místo-
předsedu a ostatní členy závodní komise lidové
kontroly. Členství v závodní komisi lidové kontroly
je neslučitelné s funkcí vedoucího organizace
(závodu) a jeho zástupců.

(2) Jmenování i odvolání členů závodní ko-
mise lidové kontroly se zveřejní v organizaci (zá-
vodě) obvyklým způsobem.

§ 10

(1) Závodní komise lidové kontroly provádějí
kontrolu hospodářské činnosti a plnění úkolů pod-
niků, organizací nebo závodů, ve kterých byly
zřízeny.

(2) Závodní komise lidové kontroly mají
právo

a) zúčastňovat se kontrolních prací prováděných
v organizaci podle rozhodnutí jejího vedoucího
nebo orgánu nadřízeného organizaci (závodu)
a seznamovat se s doklady o stavu prověřova-
ných objektů,

b) vyžadovat v nutných případech podporu pří-
slušných státních a hospodářských orgánů a
navrhovat jim provedení hlubší kontroly v or-
ganizaci.

(3) Závodní komise lidové kontroly pracují
podle plánu kontrolní činnosti. Členové závodní
komise lidové kontroly vykonávají kontrolní čin-
nost nezávisle na svých nadřízených.

ČÁST TŘETÍ

Účast orgánů lidové kontroly v působnosti
republik na zabezpečování potřeb federace

§ 11

Výbory lidové kontroly České socialistické re-
publiky a Slovenské socialistické republiky plní
kromě úkolů stanovených jim zákonem národní
rady příslušně republiky tyto úkoly, sloužící k za-
bezpečení potřeb federace:


6

a) zúčastňuji se na kontrolních akcích Výboru
lidové kontroly Československé socialistické
republiky prováděných v orgánech a organiza-
cích řízených orgány republik ke zjištění jak
jsou plněna opatření vlády Československé so-
cialistické republiky a federálních ústředních
orgánů,

b) spolupůsobí na společných kontrolních akcích,
které s vědomím vlády příslušné republiky
organizuje Výbor lidové kontroly Českosloven-
ské socialistické republiky,

c) z pověření Výboru lidové kontroly Českoslo-
venské socialistické republiky vydaného s vě-
domím vlády příslušné republiky provádějí
kontrolu těch odvětví a činnosti, které jinak
spadají do působnosti federace; výbor lidové
kontroly republiky může toto pověření přenést
na výbor lidové kontroly národního výboru.

§ 12

Výbory lidové kontroly národních výborů plní
kromě úkolů stanovených jim zákonem národní
rady příslušné republiky tyto úkoly sloužící k za-
bezpečení potřeb federace:

a) podle pokynů výborů Udává kontroly republik
se podílejí na společných kontrolních akcích
uvedených v § 11 písmeno b),

b) na základě pověření vydaného podle § 11
písm. c) provádějí kontrolu těch odvětví a čin-
ností, které jinak spadají do působnosti fede-
race.

ČÁST ČTVRTÁ

Povinnosti a oprávnění orgánů lidové kontroly

§ 13

Povinnosti orgánů lidové kontroly, jejich
pověřených členů a pracovníků

Orgány lidové kontroly, Jejich pověření členo-
vé a pracovnici

a) postupují při kontrole tak, aby zajistili prav-
divost, úplnost a prokazatelnost výsledků kon-
troly a zjistili příčiny závad a kdo za ně od-
povídá,

b) projednávají výsledky kontroly s funkcionáři
a pracovníky odpovědnými za vznik a trvání
závad, vyžaduji si jejich písemné vysvětlivky a
prověřuji jejich případné námitky proti správ-
nosti a úplnosti kontrolních zjištěni,

c) projednávají výsledky kontroly s vedoucími
kontrolovaných orgánů a organizací, popřípa-
dě s vedoucími orgánů jim nadřízených a vy-
žadují si jejich písemná stanoviska ke kontrol-
ním zjištěním, popřípadě písemná vysvětleni
o příčinách zjištěných závad,

d) spolupracuji s ostatními orgány lidové kon-
troly a poskytuji si vzájemně pomoc v kon-
trolní činnosti.


7

Oprávnění výborů lidové kontroly, jejich
pověřených členů a pracovníků

§ 14

(1) Výbory lidové kontroly, jejich pověření
členové a pracovnici jsou oprávnění ke všem úko-
lům potřebným k provedení kontroly, zejména mo-
hou požadovat od orgánů a organizací, jejich funk-
cionářů a pracovníků, aby jim

a) byl umožněn vstup do všech objektů a zaří-
zení,

b) byly předloženy v určených lhůtách požadova-
né podklady, materiály a písemnosti, i když
jsou předmětem hospodářského a služebního
tajemství a podány pravdivé a úplné písem-
né nebo ústní zprávy a informace o zjišťo-
vaných skutečnostech a vysvětlivky o příči-
nách zjištěných závad. Prokáží - li se pověřeni
členové nebo pracovníci výborů lidové kontro-
ly zvláštním pověřením příslušného orgánu li-
dové kontroly, musí jim být předloženy po-
žadované písemnosti obsahující skutečnosti
tvořící státní tajemství,

c) byly předány k zabezpečení příslušné origi-
nální doklady.

(2) K výkonu kontrolní činnosti jsou výbory
lidové kontroly dále oprávněny

a) vyžadovat při výkonu kontroly součinnost kon-
trolních i jiných státních orgánů,

b) přibírat k účasti na kontrole spolupracovníky
a podle potřeby vytvářet z nich kontrolní sku-
piny,

c) vytvářet v dohodě s příslušnými vedoucími
pracovníky kontrolní skupiny z odborných
pracovníků státních orgánů a hospodářských
organizaci, které pod vedením pověřeného čle-
na nebo pracovníka výboru lidové kontroly
kontroluji speciální problémy; příslušné orgá-
ny a organizace uvolňuji vyžádané pracovníky
nejdéle na dobu 14 pracovních dnů v roce a
jsou povinny poskytnout jim náhradu mzdy,

d) vyžadovat od odborných orgánů a vybraných
odborníků posudky.

§ 15

(1) Ke zjednání účinné nápravy zjištěných
nedostatků a závad jsou výbory lidové kontroly
oprávněny

a) požadovat od funkcionářů a vedoucích pracov-
níků, aby bez průtahů odstranili zjištěné ne-
dostatky,

b) ukládat, aby kontrolované orgány a organizace
v určených lhůtách odstranily kontrolou zjiš-
těné závady; pokud by jimi provedená opa-
tření nebyla dostačující a účinná, vyžadovat
potřebná doplňující opatření anebo požádat
příslušný nadřízený orgán o neprodlené zjed-
nání nápravy,


8

c) až do rozhodnutí příslušných orgánů pozasta-
vit provádění nezákonného rozhodnuti nebo
nezákonné činnosti, a je-li nebezpečí, že by
vznikla škoda, též nehospodárného rozhodnuti
nebo nehospodárné činnosti,

d) navrhovat vedoucím pracovníkům nebo nadří-
zeným orgánům, aby uložili provinilým oso-
bám kárná opatření podle ustanovení přísluš-
ných právních předpisů a vymáhali na nich
náhradu škody způsobené na majetku v so-
cialistickém vlastnictví; v těchto případech
je vedoucí pracovník nebo nadřízený orgán
povinen zavést kárné řízeni, popřípadě vymá-
hat náhradu škody, neprokáže-li neopodstat-
něnost návrhu,

e) funkcionářům a pracovníkům kontrolovaných
organizaci, kteří při výkonu funkce zaviněně
porušili povinnosti vyplývající ze zákonů a
Jiných obecně závazných právních předpisů a
usnesení příslušných orgánů nebo nesplnili
opatření uložená nebo dohodnutá podle vý-
sledku kontroly nebo provedli opatření ne-
dostatečná, ukládat po projednání s příslušný-
mi vedoucími pracovníky důtku nebo důtku
s pokutou až do výše trojnásobku průměrné-
ho měsíčního výdělku,

f ) v případech hrubého porušení státní discipliny
předkládat návrhy na potřebná kádrová opa-
tření (odvolání z funkce apod. ).

(2) Důtku nebo důtku s pokutou podle odstav-
ce 1 písm. e) lze uložit jen do jednoho roku ode
dne, kdy výbor lidové kontroly zjistil porušení
povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy
došlo k porušení povinnosti.

(3) Výbor lidové kontroly může rozhodnout,
aby opatření podle odstavce 1 písm. d) a e) bylo
v zájmu zvýšení výchovného účinku po nabytí
právní moci zveřejněno, v případě opatření podle
odstavce 1 písm. f) zveřejněno po jeho realizaci.

(4) Opatření podle odstavce 1 písm. a) až f)
mohou činit též předseda nebo místopředseda
výboru lidové kontroly. Opatření podle odstavce 1
písm. a) až c) může činit též zvlášť k tomu po-
věřený člen nebo pracovník výboru.

Oprávnění závodních komisí a jejich pověřených
Členů

§ 16

Závodním komisím lidově kontroly, pověře-
ným členům přísluší při výkonu kontroly opráv-
nění uvedená v § 14 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2
písm. a), b), d) a ustanovení v § 15 odst. 1 písm.
a). Oprávnění uvedená v § 15 odst. 1 písm. d) jim
přísluší se souhlasem výboru lidové kontroly, který
závodní komisi lidové 'kontroly zřídil.


9

§ 17
Povinnosti orgánů a organizaci

(1) Kontrolované orgány a organizace (zá-
vody), jejich funkcionáři a pracovníci jsou povinni
vytvořit orgánům lidové kontroly, jejich pověře-
ným Členům a pracovníkům vhodné podmínky k ne-
rušenému a rychlému výkonu kontrolní činnosti a
poskytnout jim požadovanou součinnost a plně vy
užívat kontrolních akcí pro zlepšení řídící čin
nosti. Ostatní orgány a organizace jsou povinny
poskytovat požadovanou součinnost, je-li toho po-
dle povahy věci k úspěšnému a rychlému výkonu
kontrolní činnosti třeba.

(2) Funkcionáři a vedoucí pracovníci kontro-
lovaných, popřípadě jim nadřízených orgánů a
organizací, jsou povinni na požádání orgánů li-
dové kontroly dostavit se ve stanovené lhůtě k pro-
jednání výsledků kontroly.

(3) Kontrolované, popřípadě jim nadřízené
orgány a organizace, jejich funkcionáři a vedoucí
pracovníci jsou povinni bez průtahů odstranit zji-
štěné závady a jejich příčiny, provádět opatření
k uplatnění odpovědnosti provinilých funkcionářů
a pracovníků a podat v určené lhůtě orgánu li-
dové kontroly písemnou zprávu o opatřeních k od-
stranění zjištěných závad a o výsledcích těchto
opatření.

§ 18
Pořádkové pokuty

Předseda, místopředseda, pověřený člen nebo
pracovník výboru lidové kontroly může uložit
funkcionářům a pracovníkům kontrolovaných or-
gánů a organizací, kteří nesplní ve stanovené lhůtě
povinnost uloženou jim podle § 15 odst. 1 a § 17
odst. 1 a 2 nebo povinnost podat zprávu podle § 17
odst. 3, pořádkovou pokutu do 1000 Kčs. Pořádková
pokuta může být uložena i opětovně, nebyla-li
uložená povinnost splněna ani v nově stanovené
lhůtě.

§ 19
Řízení o ukládaných opatřeních

(1) V řízení při ukládání důtky nebo důtky
s pokutou podle § 15 odst. 1 písm. e) nebo pořád-
kové pokuty podle § 18 se postupuje podle usta-
novení správního řádu.

(2) O návrhu na přezkoumání rozhodnutí
výboru, předsedy, místopředsedy a pověřeného čle-
na nebo pracovníka výboru, vydaného podle od-
stavce 1 rozhoduje výbor lidové kontroly vyššího
stupně.

(3) Pořádkové pokuty podle § 18 a pokuty
podle § 15 odst. 1 písm. e) se odvádějí do státního
rozpočtu podle působnosti orgánu, který pokutu
uložil.


10

(4) Opatření učiněná podle § 15 odst. 1
písm. e) a f) nezbavují provinilou osobu odpově-
nosti podle zvláštních předpisů, pokud porušení
povinnosti postihují vyššími sankcemi.

ČÁST PÁTÁ

Členové, pracovnici a spolupracovnici orgánů
lidové kontroly

§ 20

(1) Členové orgánů lidové kontroly jsou vybí-
rání na návrh orgánů Komunistické strany Česko-
slovenka a jiných organizací Národní fronty i stát-
ních organizací z řad dělníků, družstevních rolní-
ků a inteligence.

(2) Čteny orgánů lidové kontroly mohou být
občané, kteří jsou příkladem v práci a disciplí-
ně a dobrými organizátory. Musí být zásadoví,
k sobě nároční a důslední, jde-li o ochranu stát-
ních a společenských zájmů a musí mít morální
vlastnosti, které je opravňují kontrolovat jiné.

§ 21

Spolupracovníci výborů lidové kontroly mají
při výkonu kontrolní činnosti povinnosti a přísluší
jim oprávnění podle tohoto zákona v rámci daného
pověření.

§ 22

(1) Členové, pracovníci a spolupracovníci or-
gánů lidové kontroly nesmějí být postižení pro
řádný výkon kontrolní funkce nebo přeložení do
jiného místa, pokud by jim to znemožňovalo nebo
ztěžovalo výkon kontrolní funkce.

(2) Pracovní poměr s členy orgánu lidové
kontroly může být rozvázán výpovědí jen po před-
chozím souhlasu výboru lidové kontroly okresního
národního výboru; to platí 1 pro období dvou let
po skončení členství v orgánu lidové kontroly.
Jinak je výpověď neplatná.

(3) Vedoucí orgánu nebo organizace, u níž
je člen nebo spolupracovník orgánu lidové kontro-
ly v pracovním nebo obdobném poměru, odpovídá
za poskytnutí ochrany, uvedené v odstavci 1. Jest-
liže poruší tuto povinnost, nadřízený orgán je po-
vinen z podnětu orgánu lidové kontroly zjednat
nápravu, popřípadě uložit kárné opatření podle
příslušných předpisů nebo uplatnit vůči provinilé
osobě jiný postih.

§ 23

(1) Organizace, k níž je člen orgánu lidové
kontroly v pracovním nebo obdobném poměru, je
povinen mu umožnit výkon kontrolní funkce a po-
skytnout mu pracovní volno na dobu potřebnou
k výkonu kontrolní činnosti.

(2) Náhradu mzdy členům a spolupracovní-
kům Výboru lidové kontroly Československé socia-


11

listické republiky, krátkodobě uvolněným pro vý-
kon funkce, poskytují ve výši průměrného výdělku
organizace, u nichž jsou v pracovním nebo obdob-
ném poměru. Výbor lidové kontroly Československé
socialistické republiky uhradí organizacím na jejich
žádost vyplacené náhrady ze svých rozpočtových
prostředků. Výbor lidové kontroly Československé
socialistické republiky také poskytuje svým čle-
nům a spolupracovníkům náhradu cestovních a ji-
ných výdajů podle příslušných předpisů.

(3) Náhradu mzdy, jakož i cestovních a ji-
ných výdajů členům výborů lidové kontroly ve vý-
robních hospodářských jednotkách a závodních ko-
misi lidové kontroly v závodech a organizacích
řízených orgány Československé socialistické re-
publiky poskytuje organizace, u niž jsou zaměst-
nání; výše náhrad se řídí příslušnými předpisy.

§ 24

Předsedům, místopředsedům, popřípadě dal-
ším členům výborů lidové kontroly, zřízených v pů-
sobnosti Československé socialistické republiky,
pokud budou pro výkon funkce zcela uvolněni
z dosavadního zaměstnáni, poskytne organizace,
u níž pracuji, po dobu výkonu funkce pracovní
volno bez nároku na náhradu mzdy. Odměnu za
výkon funkce jim poskytuje příslušný výbor lidové
kontroly.

§ 25

Členům, jakož i spolupracovníkům orgánů li-
dové kontroly zabezpečuji se všechna práva a ná-
roky, které jim jinak vyplývají z jejich pracovního
nebo obdobného poměru.

§ 26

O zproštění členů orgánů lidové kontroly, je-
jich pracovníků a spolupracovníků povinnosti za-
chovávat státní, hospodářské a služební tajemství,
o němž se dověděli při výkonu kontrolní nebo s ní
související činnosti, rozhoduje předseda příslušného
orgánu výboru lidové kontroly. Jde-li o zproštění
předsedy tohoto orgánu, rozhoduje o tom předseda
orgánu lidové kontroly vyššího stupně.

ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 27

(1) Zrušuje se zákon č. 70/1987 Sb., o ko-
misích lidové kontroly, ve znění zákona č. 85/
1968 Sb.

(2) Až do dne nabyti účinnosti zákonů ná-
rodních rad upravujících působnost a činnost orgá-
nů lidové kontroly republik, o otázkách v této pů-
sobnosti, a činnosti postupuje se, pokud opak ne-
vyplývá z jednotlivých ustanovení zákona o lidové
kontrole podle dosavadních předpisů.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP